Lastenpsykologin vastaanotto

Osa psykologeista on perehtynyt erityisesti varhaisen vuorovaikutuksen sekä lapsuus- ja nuoruusiän psyykkisen kasvun ja kehityksen kysymyksiin. Lastenpsykologi tukee sekä lasta että muuta perhettä lapsen käyttäytymisen, tunteiden säätelyn, oppimisen tai vuorovaikutuksen pulmien kanssa sekä selvittää niiden syitä. Lapsella voi esimerkiksi olla pelkoja, jännittämistä, vaikeutta irrottautua vanhemmista tai vaikkapa vaikeutta solmia ystävyyssuhteita. Lasten ja perheiden tukemiseen perehtyneeltä psykologilta saatte tukea myös kasvatuskysymyksissä.

Lastenpsykologin vastaanotto lyhyesti

  • esimerkiksi pelkojen, jännittämisen, käytösongelmien ja eroahdistuksen säätelykyvyn kehittäminen
  • oppimisen, tunne-elämän ja sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteiden tutkimukset

Lastenpsykologi voi erikseen sovitusti tehdä myös niin sanottuja psykologisia tutkimuksia. Niiden avulla hän selvittää lapsen oppimisen, tunne-elämän ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vahvuuksia ja haasteita haastattelemalla sekä lasta että vanhempia sekä tarvittaessa esimerkiksi lapsen opettajaa.

Haastatteluiden lisäksi psykologi voi käyttää lapsen psykologisissa tutkimuksissa työvälineinä psykologisia testejä ja kyselylomakkeita. Tutkimustuloksia hyödynnetään lapsen ja perheen tuen ja hoidon suunnittelussa ja saatte aina itse tutkimuksista palautteen.

Lastenpsykologin vastaanottokäyntien määrä riippuu aina lapsesta ja tämän tilanteesta.

Varaa aika lastenpsykologille, jos haluat lapsellesi apua esimerkiksi pelkojen, ahdistuksen tai jännittämisen hallintakeinojen vahvistamisessa.

Lapsen tai nuoren psykologinen arviointi

Jos lapsen tai nuoren psyykkinen vointi tai kehitys herättää huolta, on tärkeää kääntyä lapsuuden psyykkiseen kehitykseen perehtyneen psykologin tai psykiatrin puoleen tilanteen selvittämiseksi ja sopivan jatkosuunnitelman laatimiseksi. Psykologi voi tutkia tilanteen mukaan lapsen tunne-elämää tai sosiaalisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä, lapsen oppimisvalmiuksia taikka lapsen päivittäisiin toimiin liittyviä kehityksellisiä piirteitä. Lastenneuropsykologit ovat käytettävissä neuropsykologisiin haasteisiin liittyvissä huolenaiheissa.

Vastaanoton hinta on noin 150-250 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Hinta määräytyy arvion laajuuden mukaan.

Lapsen tai nuoren tunne-elämän tutkimus

Sosioemotionaalisen kehityksen arviointi voi olla tarpeellinen tukitoimien määrittämiseksi silloin, kun lapsen tai nuoren psyykkinen vointi herättää huolta. Arviointi on paikallaan esimerkiksi silloin, kun lapsen tai nuoren mieliala, tunteiden säätely, sosiaaliset suhteet tai käytös hankaloittavat arjen toimintaa ja hyvinvointia. Käyntien määrä ja tiheys määritellään yhdessä psykologin kanssa, ja jakson päätteeksi perheen kanssa käydään yhdessä läpi esiin tulleet havainnot sekä jatkosuositukset lapsen oireiden helpottamiseksi.

Tutkimuksen hinta on noin 955-1500 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Hinta määräytyy tutkimuksen laajuuden mukaan.

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Psykologin palvelut