Mielenterveyteen liittyvät sairauspoissaolot vähenivät merkittävästi työterveyden lyhytpsykoterapian ansiosta

22.11.2022

Mielenterveyteen liittyvät sairauspoissaolot vähenivät Terveystalon työterveysasiakkailla noin 40 prosenttia, kun työntekijöille mahdollistettiin lyhytpsykoterapiajakso osana työterveyttä. Tämä käy ilmi Terveystalon selvityksestä, jossa seurattiin työterveysasiakkaiden lyhytpsykoterapiakäyntejä sekä määrättyjä sairauslomia vuosina 2000–2022.

Mies istuu psykologin vastaanotolla.

Terveystalon selvityksen* mukaan mielenterveyteen liittyvät sairauspoissaolot vähenivät 40 prosenttia, kun työntekijöille tarjottiin mahdollisuus hyödyntää lyhytpsykoterapiaa osana työterveyttä. Myös muut sairauspoissaolot vähenivät: muilla diagnooseilla havaittiin 15 prosentin suhteellinen alenema ja kaikilla diagnooseilla 34 prosentin suhteellinen alenema sairauspoissaoloissa.

- Kaikki tämä kertoo siitä, että työterveyden lyhytpsykoterapia on vaikuttava sekä taloudellisesti kannattava hoitomuoto mielen haasteissa. Jo lyhyestäkin psykoterapiajaksosta on apua, sillä sairauspoissaolojen osuus työajasta alkaa vähentyä heti hoitojakson alussa. Keskimäärin sairauspoissaolot vähenivät 7,2 päivää työntekijää kohden terapian ansiosta, kommentoi Terveystalon työterveyshuollon ylilääkäri Jukka Pitkänen.

Merkittävä osa sairauspoissaoloista johtuu mielenterveyden häiriöistä: ne ovat myös työkyvyttömyyseläköitymisen suurin syy Suomessa

Mielenterveyden häiriöt ovat olleet maailmanlaajuisesti kasvussa jo pitkään ja tällä hetkellä ne ovat työkyvyttömyyseläköitymisen suurin syy Suomessa. Lisäksi merkittävä osa sairauspoissaoloista johtuu mielenterveyden häiriöistä.

- Tutkimusnäyttö osoittaa, että mielen haasteita on tärkeä hoitaa varhaisessa vaiheessa, ei vasta oireilun pitkityttyä tai kroonistuttua. Oikea-aikainen hoitoon pääsy vähentää tutkitusti mielenterveyspoissaolojen lisäksi inhimillistä kärsimystä ja vaikuttaa myönteisesti sekä koko työyhteisön jaksamiseen että yksilöön ja hänen perheeseensä. Vanhemman mielenterveys vaikuttaa aina lapsiin ja nuoriin, kommentoi Terveystalon johtava psykologi ja psykoterapeutti Tuija Turunen.

Työterveyden lyhytpsykoterapialla helpotetaan valtakunnallista ruuhkaa ja mahdollistetaan Käypä Hoito -suosituksen mukainen hoito jo oman työterveyden piirissä

Suomessa psykoterapia toteutuu tyypillisesti pitkinä, noin 1–3 vuotta kestävänä ja valtiollisesti tuettuina Kelan kuntoutuspsykoterapiaprosesseina.

- Viime vuosina haasteina ovat kuitenkin olleet mielenterveyden ongelmien kasvu, perusterveydenhuollon resurssien niukkuus ja hoidon tarpeessa olevien ohjautumisen lisääntyminen melko suoraan kuntoutuspsykoterapian äärelle. Työterveyden lyhytpsykoterapialla olemme helpottaneet osaltamme valtakunnallista ruuhkaa sekä vaikutamme siihen, että Kelan pitkiin kuntoutuspsykoterapioihin ohjautuisivat henkilöt, joille pitkä kuntoutus on tarpeen. Kaikki keinot puuttua mielenterveyden haasteisiin toimivalla tavalla ja nopeasti ovat tässä ajassa erityisen tärkeitä, Tuija Turunen jatkaa.

Terveystalon vuonna 2017 luoma työterveyden lyhytpsykoterapiamalli mahdollistaa sen, että työterveyden asiakkaat saavat laadukasta Käypä Hoito -suosituksen mukaista hoitoa jo saman organisaation sisällä ilman välitöntä tarvetta hakeutua toisaalle mielenterveyden palveluiden piiriin.

- Lyhytpsykoterapiamalli on myös toiminut suunnannäyttäjänä siinä, miten vaikuttava hoito, työterveyden moniammatillinen työ sekä tuki työssä jaksamiseen tai työhön palaamiseen yhdistetään, Jukka Pitkänen päättää.

Työterveyden lyhytpsykoterapia: mistä on kyse?

  • Osana mielenterveyden hyvää hoitoa Terveystalo käynnisti vuonna 2017 mallin, jossa työterveyden asiakasyritykset voivat mahdollistaa lyhytpsykoterapiajakson työntekijöilleen.
  • Lyhytpsykoterapia voi sisältyä Terveystalossa muun muassa työterveyssopimuksiin tai työnantajan vakuutus voi kattaa hoitojakson.
  • Tarpeen tunnistamisen jälkeen hoidosta vastaava työterveyslääkäri tekee lähetteen lyhytpsykoterapiaan, joka käynnistyy keskimäärin kolmen viikon sisällä lähetteen tekemisestä. Joissain tapauksissa myös työterveyspsykologi voi tehdä lähetteen yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa.
  • Lyhytpsykoterapian suositeltu kesto on 10–20 käyntiä: keskimääräinen pituus on ollut 12 tapaamista. Työterveyden lyhytpsykoterapia on tavoitteellinen ja aktiivinen hoitojakso, jonka toteuttaa aina psykoterapeutti joko lähi- tai etävastaanottona.
  • Hoidon vaikuttavuutta seurataan hoitojakson alussa ja lopussa CORE-OM ja BDI-kyselyillä, joita käytetään yleisesti psykoterapiatutkimuksessa.
  • Hoitovastuu säilyy työterveyslääkärillä, joka saa myös psykoterapeutin palautteen jaksosta.
  • Psykoterapia on ihmisen psyykkisen terveyden, työkykyisyyden ja toimivuuden lisäämiseen tähtäävä psykologinen hoitomuoto, jossa keskeinen menetelmä on keskustelu psykoterapeutin kanssa.

Jaksaa, jaksaa – ensi kuussa helpottaa! Jätetään työelämän kalleimmat lauseet historiaan:

*Selvityksen aineisto koostuu Terveystalon työterveysasiakkaiden lyhytpsykoterapiakäynneistä vuosina 2000–2022. Selvitykseen on otettu mukaan asiakkaat, joilla on ollut Terveystaloon työterveyskytkös koko terapiaa edeltävän tarkastelujakson (3 kk), terapian ajan sekä terapian jälkeisen seuranta-ajan (3 kk). Näin ollen selvityksessä on ollut mukana 9 109 työterveysasiakasta ja lyhytpsykoterapiakäyntejä yhteensä 72 296 kappaletta. Selvitys on toteutettu Toisiolain (41§) mukaisesti ja tiedot käsitelty tietoturvallisesti ilman yksilön tunnistamiseen mahdollistavia tunnisteita.

Tuloksista selviää suhteellinen 40 prosentin alenema mielenterveyden diagnooseissa, muilla diagnooseilla 15 prosentin alenema sekä kaikilla diagnooseilla 34 prosentin suhteellinen alenema sairauspoissaoloissa. Hoidon vaikuttavuutta seurataan myös hoitojakson alussa ja lopussa CORE-OM ja BDI-kyselyillä. BDI-masennuskyselyn mukaan lyhytpsykoterapiaa saaneiden työntekijöiden mielialaoireet ovat lievittyneet hoitojakson aikana keskimäärin lievien masennusoireiden tasolta normaaleihin viitearvoihin. Laajempaa psyykkistä hyvinvointia ja hoidon vaikuttavuutta mittaavan CORE-OM-kyselyn perusteella psyykkiset oireet vähentyivät ja toimintakyky sekä koettu hyvinvointi lisääntyivät merkittävästi.

Lue lisää aiheesta

Mies istuu psykologin vastaanotolla. Artikkeli

Mielenterveyteen liittyvät sairauspoissaolot vähenivät merkittävästi työterveyden lyhytpsykoterapian ansiosta

Mielenterveyteen liittyvät sairauspoissaolot vähenivät Terveystalon työterveysasiakkailla noin 40 prosenttia, kun työntekijöille mahdollistettiin lyhytpsykoterapiajakso osana työterveyttä. Tämä käy ilmi Terveystalon selvityksestä, jossa seurattiin työterveysasiakkaiden lyhytpsykoterapiakäyntejä sekä määrättyjä sairauslomia vuosina 2000–2022.

Työkyky ei ole on/off Artikkeli

Unohda on/off-ajattelu, kun kyse on työkyvystä

Siivooja saa haavan sormeensa, haava tikataan ja hänen on vältettävä likaista työtä viikon ajan. Toisaalla varastotyöntekijä nyrjäyttää nilkkansa ja saa lääkäriltä ohjeen välttää liikkumista vaativaa työtä määräajan. Nuori mieli ahdistuu nykyisen työtehtävänsä kuormittavuudesta, eikä koe voivansa jatkaa sitä enää hetkeäkään. Kaikilla heillä työkyky on rajoittunut, muttei kuitenkaan kokonaan poistunut.

Potilas psykologin vastaanotolla. Artikkeli

Miten vahvistaa mielen hyvinvointia, kun tulevaisuus tuntuu epävarmalta?

Pitkittynyt epävarma maailmantilanne näkyy ahdistuksen yleistymisenä, sanoo Terveystalon johtava psykologi Tuija Turunen. Nyt jokaisen kannattaa pitää erityisen hyvää huolta myös mielenterveydestään. Tämä onnistuu esimerkiksi pitämällä taukoja, kehittämällä tunne- ja stressinsäätelytaitoja ja kuuntelemalla tarinoita.

Esihenkilö mies hymyilee terveessä työpaikassa Artikkeli

Onko sinun yrityksesi terve työpaikka?

Kun työelämä on jatkuvassa muutoksessa, se vaatii esihenkilöiltä ja työntekijöiltä paljon. Ihmisiä on tuettava uudenlaisten työtehtävien ja osaamisen kehittämisen edessä sekä tarjottava heille apua ja työkaluja oman työn johtamiseen, jotta työ antaa tekijälleen enemmän kuin ottaa. Parhaimmillaan työ tuottaa terveyttä ja hyvinvoivat ihmiset puolestaan auttavat yritystä voimaan hyvin. Terveessä työpaikassa työolosuhteet ja organisaatiokulttuuri ovat kunnossa, työntekijät voivat hyvin ja johtajat osaavat johtaa. Terve työpaikka saa tekijöikseen parhaat työntekijät ja luo edellytykset parhaaseen tulokseen.

Artikkeli

Työkykyriskiä ennakoivat signaalit - ota organisaatiosi käyttöön kaukoputki tulevaan

Viime vuosina on paljon puhuttu siitä, että sairauspoissaoloseurannassa on havaittu mielenterveydellisistä syistä kirjoitettujen poissaolojen kasvua. Sairauspoissaoloseurantaa on tehty työterveydessä jo vuosia, ja vaikka kyseessä on vakiintunut malli reagoida poissaoloihin ja hallita niistä koituvia kustannuksia, kyse on kuitenkin peräpeiliin katsomisesta. Terveystalossa on valjastettu tukiäly analysoimaan dataa ja luotu kaukoputki tulevaan, joka ennakoi työkykyriskejä ja mahdollistaa niihin pureutumisen jo ennen ensimmäistäkään sairauspoissaoloa.

Työelämän kalleimmat lauseet eivät palvele ketään. Artikkeli

”Jaksaa, jaksaa! Ensi kuussa helpottaa!” – Työelämän kalleimmat lauseet eivät palvele ketään

Työterveyden tärkeimmät tehtävät ovat sairauksien ehkäisy sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen. Me Terveystalossa haluamme siirtää työkykyä uhkaavat työelämän kalleimmat lauseet historiaan ja varmistaa, että jokainen meistä voi ja jaksaa hyvin työssään. Tämä edellyttää tietoon pohjautuvaa vahvaa ennalta ehkäisevää otetta, varhaista välittämistä ja työkyvyn johtamisen osaamista. Sitoudumme yhdessä siihen, että terveys kannattaa.