Luulitko ettei kukaan työpaikallasi koe vähemmistöstressiä – vinkit esihenkilöille vähemmistöstressin minimointiin

13.6.2022

Yhdenvertaisuutta juhlistavan Pride-tapahtuman teema tänä vuonna on Kohtaamisia. Teema korostaa Pride-tapahtuman perustehtävää: ihmisten kohtaamisten mahdollistamista ja yhteisöllisyyden tukemista näillä kohtaamisilla. Työpaikalla kohtaamisia syntyy runsaasti ja on esihenkilöiden vastuulla rakentaa kulttuuria, jossa nämä kohtaamiset ovat yhdenvertaisia eivätkä syrji ketään. Terveystalon työterveyspsykologi Anu Harjumaaskola on koonnut vinkit esihenkilöille vähemmistöstressin minimointiin.

Me Terveystalossa olemme mukana Helsinki Priden tukijoukoissa nyt toista vuotta ja Pride-kuukauden kunniaksi muun muassa päivitimme sosiaalisessa mediassa näkyvän logomme sateenkaarilipun väreihin. Tämä synnytti kohtaamisten myrskyn sosiaalisen median kanavissamme ja toi samalla esille yhdenvertaisuutta juhlistavan kuukauden merkityksen.  Valitettavasti vastaanotto ei ollut kannustava ja arvostava, vaan jopa täynnä uhkaa ja vihaa. Vielä valitettavampaa on, että sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta edustavat henkilöt joutuvat kohtaamaan näitä samoja asenteita jatkuvasti - ei vain sosiaalisessa mediassa, vaan myös kasvotusten. 

Vietämme työn ja työyhteisön parissa valtaosan valveillaoloajastamme. Työpaikan kohtaamisten tulisi olla välittömiä ja stressittömiä. Toimivan ja tehokkaan työyhteisön rakentamiseksi esihenkilöiden on pyrittävä poistamaan mahdollista stressiä aiheuttavat tilanteet, jotta kaikki tiimissä voisivat tuntea olevansa osa yhteisöä. Ulkopuolisuuden, yksinäisyyden tai syrjään jäämisen kokemuksia kannattaa kaikin tavoin pyrkiä ehkäisemään. Esihenkilöiltä on lupa odottaa vähemmistöstressi-ilmiön tuntemista. Vähemmistöryhmään kuulumisen synnyttämää sosiaalista ja sisäistä painetta voi ja pitää työpaikoilla vähentää.  

Terveystalon työterveyspsykologi Anu Harjumaaskola opastaa, miten tiimi voi rakentaa yhdenvertaisuutta tukevat vuorovaikutuksen pelisäännöt.  

Mitä arvostava ja kunnioittava, ammatillinen sekä epäasiallinen suhtautuminen tarkoittavat tiimissä?

Varatkaa riittävästi häiriötöntä aikaa koko tiimille. Määritelkää yhdessä mitä on:  

  1. epäasiallinen käyttäytyminen
  2. ammatillinen käyttäytyminen 
  3. arvostava ja kunnioittava käyttäytyminen 

Määrittelyn apuna voitte käydä läpi työarjen ja työpäivän tai -vuoron tyypillisiä tilanteita. Sopikaa yhdessä, mitä ette hyväksy, miten aiotte toimia ja mitä tavoittelette. Tämä antaa yhteistyölle ja vuorovaikutukselle raamit, selkiyttää sitä ja helpottaa epäkohtiin puuttumista.  

– Työpajatilanteesta voi tehdä neutraalin pyytämällä esimerkiksi työterveyspsykologin fasilitoimaan keskustelua.  Kun joku toinen vastaa työskentelyprosessin ohjaamisesta, esihenkilökin voi osallistua työskentelyyn täysipainoisesti, Harjumaaskola vinkkaa. 

Epäasiallinen käyttäytyminen 

Epäasiallista käyttäytymistä ei saa esiintyä työpaikoilla. Sen lisäksi, että epäasialliselle käyttäytymiselle on ohjenuorat annettu työsuojelunormeissa, tiimin kanssa on hyvä yhdessä keskustella ja miettiä mitä niiden soveltaminen merkitsee omalla työpaikalla.  

Esihenkilöillä on aina vastuu puuttua epäasialliseen käyttäytymiseen. Kun tiimin kanssa on keskusteltu normisto läpi, sitä vasten voi jatkossa puuttua poikkeamiin koskien myös esihenkilöitä.  Jos oma esihenkilö käyttäytyy sopimattomasti, voi näissä valitettavissa tilanteissa kääntyä ylemmän esihenkilön, työterveyshuollon tai työsuojeluorganisaation puoleen. Harmittomaltakin tuntuva huumori tai sarkasmi voi helposti kääntyä aiotusta keveydestä stressitekijäksi. Tältä osin työpaikoilla on vielä paljon tehtävää. 

– Valitettavan tiuhaan mediassa on uutisia epäasiallisesta käyttäytymisestä työpaikoilla, myös työntekijän seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuolen vuoksi. Yksittäisetkin tällaiset kokemukset ja havainnot on tärkeä tuoda esiin, jotta muutos saadaan aikaiseksi. Puuttuminen voi kuitenkin olla raskasta, siksi oma tuki on tärkeä varmistaa esimerkiksi työterveydestä, Anu Harjumaaskola muistuttaa. 

Ammatillinen käyttäytyminen  

Ammatillisuus tulisi asettaa työpaikkakäyttäytymisen minimitavoitteeksi. Ammatillinen käyttäytyminen edistää organisaation perustehtävän toteuttamista ja näkyy kaikilla työn osa-alueilla: työn suorittamisessa ja kehittämisessä, yhteistyössä sekä asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Ammatillista on, että jokainen työntekijä kantaa sen vastuun, jonka työnantaja on hänelle siirtänyt. 

Arvostava ja kunnioittava käyttäytyminen 

Tavoitteeksi kannattaa kuitenkin asettaa jatkuva kehitys kohti arvostavaa käyttäytymistä. Miettikää yhdessä, miten arvostus ja kunnioitus näkyvät teillä. Entä miten moninaisuuteen suhtaudutaan ja mitä turvallisuus tarkoittaa työyhteisössä? Asettakaa näitä koskevat tavoitteet. Tärkeää on myös sopia palautekulttuurin kehittämisestä ja tunnustaa palautteen arvo. Palaute vahvistaa hyvää, auttaa tunnistamaan epäkohdat ja kehittämisen tarpeet sekä estää tilanteiden tarpeettoman kriisiytymisen.  

– Esihenkilöiltä voi odottaa turvallisen työympäristön luomista ja työpaikoilta kulttuuria, jossa on turvallista mm. antaa palautetta. Palautetta voi arvostaa lahjana. Rakentavan palautteen antajan on voitava luottaa siihen, että mitään pahaa ei tapahdu tai riskejä ei realisoidu. Ainoastaan turvallisessa ympäristössä on mahdollista olla avoin, antaa ja saada rehellistä palautetta, Harjumaaskola sanoo. 

Yhdenvertaisuus ei synny yhden työpajan tuloksena

Jatkuvan kehittämisen periaatteiden mukaisesti työarjen monissa erilaisissa tilanteissa ja työn eri prosesseissa yhdenvertaisuuden teemaa tulee pitää yllä, jotta asiat menevät eteenpäin. 

– Sanoilla luodaan todellisuutta. Asioista, etenkin vaikeasti hahmotettavista, latautuneista, näkymättömistä tai sisäisistä, pitää puhua. Tavoitteet pitävät hereillä. Kun tietoisuus kasvaa, on muutos yhä mahdollisempi, päättää Harjumaaskola.

Tutustu muihin työterveyden sisältöihin

Mies istuu psykologin vastaanotolla. Artikkeli

Mielenterveyteen liittyvät sairauspoissaolot vähenivät merkittävästi työterveyden lyhytpsykoterapian ansiosta

Mielenterveyteen liittyvät sairauspoissaolot vähenivät Terveystalon työterveysasiakkailla noin 40 prosenttia, kun työntekijöille mahdollistettiin lyhytpsykoterapiajakso osana työterveyttä. Tämä käy ilmi Terveystalon selvityksestä, jossa seurattiin työterveysasiakkaiden lyhytpsykoterapiakäyntejä sekä määrättyjä sairauslomia vuosina 2000–2022.

Työkyky ei ole on/off Artikkeli

Unohda on/off-ajattelu, kun kyse on työkyvystä

Siivooja saa haavan sormeensa, haava tikataan ja hänen on vältettävä likaista työtä viikon ajan. Toisaalla varastotyöntekijä nyrjäyttää nilkkansa ja saa lääkäriltä ohjeen välttää liikkumista vaativaa työtä määräajan. Nuori mieli ahdistuu nykyisen työtehtävänsä kuormittavuudesta, eikä koe voivansa jatkaa sitä enää hetkeäkään. Kaikilla heillä työkyky on rajoittunut, muttei kuitenkaan kokonaan poistunut.

Hitsaaja työssään Artikkeli

Altistekyselyt sähköisiksi vuoden 2023 alusta alkaen

Altisteisilla terveystarkastuksilla seurataan altisteisen työn terveysvaikutuksia työntekijälle. Tarkastuksissa hyödynnetään altisteisiin perustuvia oirekyselyitä, joiden perusteella myös arvioidaan jatkotoimien tarve. Terveystalossa altistekyselyt on nyt viety sähköiseen muotoon, mikä mahdollistaa toiminnan tehokkuuden niin hoidon laadun kuin vaikuttavuudenkin näkökulmasta. Sähköisessä muodossa olevat kyselyt otetaan käyttöön asiakasyrityksissämme vuoden 2023 alusta.

Esihenkilö mies hymyilee terveessä työpaikassa Artikkeli

Onko sinun yrityksesi terve työpaikka?

Kun työelämä on jatkuvassa muutoksessa, se vaatii esihenkilöiltä ja työntekijöiltä paljon. Ihmisiä on tuettava uudenlaisten työtehtävien ja osaamisen kehittämisen edessä sekä tarjottava heille apua ja työkaluja oman työn johtamiseen, jotta työ antaa tekijälleen enemmän kuin ottaa. Parhaimmillaan työ tuottaa terveyttä ja hyvinvoivat ihmiset puolestaan auttavat yritystä voimaan hyvin. Terveessä työpaikassa työolosuhteet ja organisaatiokulttuuri ovat kunnossa, työntekijät voivat hyvin ja johtajat osaavat johtaa. Terve työpaikka saa tekijöikseen parhaat työntekijät ja luo edellytykset parhaaseen tulokseen.

Artikkeli

Työkykyriskiä ennakoivat signaalit - ota organisaatiosi käyttöön kaukoputki tulevaan

Viime vuosina on paljon puhuttu siitä, että sairauspoissaoloseurannassa on havaittu mielenterveydellisistä syistä kirjoitettujen poissaolojen kasvua. Sairauspoissaoloseurantaa on tehty työterveydessä jo vuosia, ja vaikka kyseessä on vakiintunut malli reagoida poissaoloihin ja hallita niistä koituvia kustannuksia, kyse on kuitenkin peräpeiliin katsomisesta. Terveystalossa on valjastettu tukiäly analysoimaan dataa ja luotu kaukoputki tulevaan, joka ennakoi työkykyriskejä ja mahdollistaa niihin pureutumisen jo ennen ensimmäistäkään sairauspoissaoloa.

Työelämän kalleimmat lauseet eivät palvele ketään. Artikkeli

”Jaksaa, jaksaa! Ensi kuussa helpottaa!” – Työelämän kalleimmat lauseet eivät palvele ketään

Työterveyden tärkeimmät tehtävät ovat sairauksien ehkäisy sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen. Me Terveystalossa haluamme siirtää työkykyä uhkaavat työelämän kalleimmat lauseet historiaan ja varmistaa, että jokainen meistä voi ja jaksaa hyvin työssään. Tämä edellyttää tietoon pohjautuvaa vahvaa ennalta ehkäisevää otetta, varhaista välittämistä ja työkyvyn johtamisen osaamista. Sitoudumme yhdessä siihen, että terveys kannattaa.