Kun kilpailu työntekijöistä kovenee, on organisaatioiden panostettava inhimillisen tehokkuuden parantamiseen

11.4.2022

Työ- ja elinkeinoministeriön 5.4.2022 julkaiseman Ammattibarometrin mukaan työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä on noussut koronaa edeltäneelle tasolle. Työvoimapula näkyy useilla toimialoilla, erityisesti koronan kurittamalla ravintola-alalla ja sosiaali- ja terveysalalla, jossa hoitajat ovat tällä hetkellä lakossa. Lisäksi it-alalla kilpailu osaajista on ollut kovaa jo vuosia. Ammattibarometrin tulokset myös alleviivaavat jo aiemmin tunnistettua haastetta työelämässämme: kansantaloudellisista syistä meillä on paine pidentää työuriamme, mutta kansanterveydellisestä perspektiivistä katsottuna näyttää siltä, että ihmiset väsyvät työelämässä jaksamisen haasteiden alla entistä useammin ja aikaisemmin.

Hyvät keinot työvoimapulan ratkaisemiseksi ovat tarpeen. Outi Ikonen on Terveystalon johtava organisaatiopsykologi ja erikoistunut tutkimaan sekä kehittämään organisaatioiden toimintaa kestävällä tavalla. Ikosen mukaan työvoimapulan taustalla vaikuttavat useat tekijät, mutta yksi keskeinen tekijä on inhimillisyys - sen huomioon ottaminen tai huomiotta jättäminen työpaikoilla.

Inhimillisyydestä työelämässä on puhuttu enenevässä määrin vuosia, ja viimeistään koronapandemian myötä siitä on tullut megatrendi. Inhimillisyyteen sisältyy Ihmisten psykologisten tarpeiden huomioon ottaminen työssä sekä organisaatiodynamiikan ilmiöt: mm. luottamuksen, yhteisöllisyyden, tunteiden ja merkityksellisyyden kokemukset.

– Olemme erinomaisia parantamaan operatiivista tehokkuutta työelämässä ja organisaatioissa, sillä organisaatiorakenteiden muutokset, johtamis- ja toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen ja työprosessien parantaminen ovat operatiivisen kehittämisen aluetta ja johtajille tuttua maastoa. Inhimillisyyden huomioon ottaminen johtamisessa ja organisaatioiden toiminnassa vaatii kuitenkin vielä paljon työtä, jotta työelämän haasteet eivät osoittautuisi liian suuriksi, sanoo Ikonen.

Toisaalta eriyttävä keskustelu operatiivisesta tehokkuudesta ja inhimillisyydestä ei ole tarkoituksenmukaista. Molempia tarvitaan, koska näiden yhdistelmästä syntyvä inhimillinen tehokkuus on edellytys yritysten kasvulle ja kilpailukyvylle. Liiketoimintaympäristön kompleksisuus ja nopea muutos on johtanut siihen, että yritysten liiketoimintamenestys on lyhytaikaisempaa ja kykenemättömyys pysyä muuttuvan maailman mukana koituu paikallaan junnaavien yritysten kohtaloksi. Tarvitaan siis mukautumiskykyä, muutoksia, innovatiivisuutta ja kykyä tarttua uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

– Ihmisille ei tämän päivän työelämässä riitä, että he pyrkivät hoitamaan työtään tehokkaasti, koska useilla on kokemusta, että tehokkuusajattelussa ei oteta huomioon ihmisten tarpeita ja sitä mikä on kohtuullista ja kestävää. Esimerkiksi opetus- ja hoitoalan henkilöstön halu vaihtaa alaa kertoo ihmisten kokemuksista siitä, että työ ei ole inhimillisesti tehokasta, Ikonen kertoo.

Inhimillinen tehokkuus houkuttaa ja sitouttaa osaajia

Suomalaiset ja kansainväliset tutkimukset osoittavat, että pitkät työviikot ovat yhteydessä vakaviin terveysongelmiin (mm. WHO:n ja ILO:n tutkimus, kevät 2021). Myös suomalaisessa työelämässä on havaittu harmillisen nousuvoittoinen trendi mielenterveysperustaisten sairauspoissaolojen lisääntyessä kaikissa ikäryhmissä (Terveystalo: Näin Suomi voi 12/21). Oman hyvinvointinsa varmistamiseksi työntekijät ovatkin yhä valikoivampia ja kriittisempiä työpaikkoja ja työoloja kohtaan. Ikosen mukaan jatkossa ne organisaatiot, jotka panostavat inhimilliseen tehokkuuteen, houkuttelevat parhaita tekijöitä ja onnistuvat pitämään heistä parhaiten kiinni.

– Kaikki eivät jaksa pelkkää tehokkuutta painottavassa työelämässä. Tarvitaan inhimillistä tehokkuutta, jotta ihmiset voivat tehdä töitä kestävällä tavalla ja työuria saadaan pidennettyä. Maailmalla puhutaan kestävän tekemisen tahdista, jolla yksilöt ja organisaatiot voivat toimia tehokkaasti ja pitkäjänteisesti.

Inhimillisesti tehokkaassa organisaatiossa kyetään huomioimaan sekä ihmisten psykologiset tarpeet että rakentamaan työlle toimivat puitteet ja rakenteet. Tällaiset organisaatiot onnistuvat rekrytoinnin lisäksi myös sitouttamaan pitkäjänteisesti työntekijänsä.

– Ihmiset voivat työssään hyvin, ovat tuottavia ja sitoutuvat organisaatioon, kun työ on sujuvaa, työprosessit, vastuut ja johtaminen tukevat työtä. Lisäksi otetaan huomioon ihmisten psykologiset tarpeet: mm. motivoituminen, tunteet, luottamus ja yhteisöllisyys. Tällöin ihmiset kokevat työssään mielekkyyttä eivätkä ole herkästi vaihtamassa alaa tai työpaikkaa.

Organisaatioiden tulee kyetä arvioimaan työn rakenteita ja prosesseja, jotka työtä ja suorittamista ohjaavat. Lisäarvo syntyy uusista ratkaisuista, joiden avulla voidaan tehdä fiksummin ei enemmän.

Lue lisää aiheesta

Stressaantunut nainen juo viiniä Artikkeli

Loma loppui, jäikö korkki auki?

Tuopin tai pullon pohja tulee loman aikana joillekin varsin tutuksi osana rentoutumista. Asiantuntija kertoo, mitä mielelle ja keholle tapahtuu, kun korkin laittaa tiukemmalle tai kokonaan kiinni.

Artikkeli

Muutoksia työnantajan maksuihin, Kela-etuuksiin ja -korvauksiin vuonna 2023

Kela tiedotti vuodenvaihteessa työnantajien etuuksia koskevista muutoksista, jotka koronataudin lisäksi liittyvät muun muassa työkyvyn tukeen ja tähtäävät työelämässä pysymiseen ja siihen paluuseen.

Artikkeli

Koronan tehosterokotukset työterveydessä

Olemme Terveystalossa valmiit aloittamaan koronan tehosterokotukset heti, kun rokotetilaukset pääsevät käyntiin.

Ajankohtaista koronaviruksesta työnantajalle. Artikkeli

Ajankohtaista koronaviruksesta työnantajalle

Koronaviruksen tehosterokotukset käynnistyvät Terveystalossa 25.1.2023 Helsingissä ja mahdollisimman pian myös Jyväskylässä, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Tältä sivulta löydät kootusti työnantajalle myös muuta ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen huomioimisesta työpaikalla, koronavirustestauksesta ja -rokotuksista sekä siitä, miten poikkeusoloissa kannattaa toimia.

After work työkavereiden kanssa Artikkeli

Organisaation kulttuuri voi myötävaikuttaa työympäristön päihdeongelmiin

Päihteiden käyttö ei ole tuore ilmiö, sillä ihmisiä on kautta aikojen kiehtonut muuttaa arkista todellisuutta erilaisten kemiallisten aineiden kanssa. Suurin osa työikäisestä väestöstä käyttää päihteitä, mutta päihteiden käyttö on pääasiassa hallittua viihdekäyttöä, eikä kohtuullinen käyttö tuota merkittäviä ongelmia. Toisaalta tietyt tekijät työelämässä myös lisäävät päihteiden väärinkäytön riskiä. Tällöin organisaation kulttuurilla on merkitys: tukeeko kulttuuri palautumista päihteettömin keinoin ja kannustaa tarttumaan herkästi poikkeamiin vai kenties ruokkii mahdollisia päihdeongelmia.

Keltapaitainen nainen Artikkeli

Yleis- ja palvelumaksut laskutetaan jatkossa kvartaaleittain