Onko sinun yrityksesi terve työpaikka?

3.11.2022

Kun työelämä on jatkuvassa muutoksessa, se vaatii esihenkilöiltä ja työntekijöiltä paljon. Ihmisiä on tuettava uudenlaisten työtehtävien ja osaamisen kehittämisen edessä sekä tarjottava heille apua ja työkaluja oman työn johtamiseen, jotta työ antaa tekijälleen enemmän kuin ottaa. Parhaimmillaan työ tuottaa terveyttä ja hyvinvoivat ihmiset puolestaan auttavat yritystä voimaan hyvin. Terveessä työpaikassa työolosuhteet ja organisaatiokulttuuri ovat kunnossa, työntekijät voivat hyvin ja johtajat osaavat johtaa. Terve työpaikka saa tekijöikseen parhaat työntekijät ja luo edellytykset parhaaseen tulokseen.

Esihenkilö mies hymyilee terveessä työpaikassa

Työelämä vaatii työntekijöiltä paljon, mutta oikein rakennettuna voi antaa enemmän. Megatrendit kuten digitalisaatio, globalisaatio ja väestön ikääntyminen ovat muutoksen ajureita. Tekoälyn automaation myötä useilla aloilla työ on muuttunut yhä enemmän rutiininomaisesta suorittavasta työstä ongelmanratkaisuun keskittyväksi tieto- ja palvelutyöksi. Osa- ja määräaikainen työ sekä työn pirstaloituminen lisääntyvät. Hybridityömaailmaan siirtyminen on hälventänyt rajaa työn ja vapaa-ajan välillä ja lisännyt joustavuutta työelämään.

Uudistuminen luo helposti paineita, sillä ihmisten sopeutumiskyky on usein hitaampaa kuin muutos itse. Työ on ollut myllerryksessä viimeiset vuodet ja muutosten kova vauhti on entisestään lisännyt kognitiivista kuormitusta, huolta, stressiä ja paineita. Tämä on näkynyt myös Terveystalon datassa esimerkiksi mielenterveysongelmien yleistymisenä. Esihenkilöiltä ja johdolta odotetaan kykyä ja taitoa johtaa eri tilanteissa, ja myös omasta jaksamisesta on muistettava pitää huolta, toteaa Terveystalon johtava työterveyslääkäri Anita Riipinen.

Terve Työpaikka™ edistää työntekijöiden hyvinvointia sekä esihenkilöiden ja johtajien taitoa johtaa

Minkälainen sitten on terve työpaikka? Terveessä työpaikassa työ on turvallista, sujuvaa ja tuloksellista. Siellä on terve organisaatiokulttuuri ja hyvä ilmapiiri, jossa hyvinvoivat työntekijät antavat parastaan. Työntekijät myös kokevat, että heidän hyvinvoinnistaan huolehditaan ja heitä kannustetaan pitämään huolta itsestään. Terveessä työpaikassa johtajat osaavat johtaa. Hyvinvoiva yritys tai organisaatio on myös haluttu kumppani ja houkutteleva työnantaja, joka pääsee valitsemaan parhaat.

Terve työpaikka koostuu neljästä eri osa-alueesta

Terveystalon Terve Työpaikka™ -toimintamalli auttaa panostamaan neljään selkeään osa-alueeseen, joista kaikilla on rooli terveen työpaikan rakentajina: terve työ, hyvinvoiva ihminen, toimiva työyhteisö ja aktiivinen johtaminen - asioita, jotka tutkitusti lisäävät tuottavuutta ja menestystä.

Terve työpaikka sisältää 4 osa-aluetta

 

  1. Työpaikan turvallisuus ja terveyttä tukevat työolot ovat terveen työn perusta. Työhön, työympäristöön ja työyhteisöön liittyvät riski- ja vaaratekijät ovat hallinnassa. Työ on sujuvaa ja työtilat tukevat tehokasta työntekoa. Työnantaja, työntekijät, työsuojelu ja työterveys kehittävät työoloja hyvässä yhteistyössä. Työpaikan ensiapuvalmiudet ja -toimintatavat ovat kaikille tuttuja.

  2. Ihmisten hyvinvointi on terveen työpaikan edellytys. Terveessä työpaikassa työ tuottaa tekijälleen terveyttä: se on mielekästä ja vastaa työntekijän osaamista, voimavaroja ja työkykyä koko työuran ajan.  Hyvinvoiva työntekijä tuo panoksensa työyhteisöön ja sen hyvinvointiin. Hän kantaa vastuuta omasta terveydestään ja saa siihen myös tarvittaessa tukea. Kun ihminen voi hyvin, se heijastuu koko elämään.

  3. Toimivassa työyhteisössä tieto kulkee ja ilmapiiri on innostava, kannustava ja oikeudenmukainen. Yhteiset tavoitteet ovat selkeitä ja ongelmat ratkaistaan rakentavasti. Työpaikan rakenteet ja toimintatavat tukevat työn sujumista. Hyvinvoivassa yhteisössä toimintaa kehitetään ja muutoksiin sopeudutaan yhdessä.

  4. Terveessä työpaikassa johtaminen on aktiivista, tavoitteellista työtä työntekijöiden onnistumisen ja organisaation menestyksen mahdollistamiseksi. Esihenkilöt luovat työn tekemiselle toimivat puitteet ja määrittelevät realistiset tavoitteet. Johtaminen on selkeää, osallistavaa ja oikeudenmukaista. Esihenkilö osaa tunnistaa ja reagoida muutoksiin ihmisten työkyvyssä ja voimavaroissa. Myös esihenkilöiden omasta hyvinvoinnista pidetään terveessä työpaikassa erinomaista huolta.

Jotta työpaikka olisi terve, jokaisen neljän osa-alueen on toimittava.  Jos yksikin näistä on heikolla tasolla, se vaikuttaa muihin osa-alueisiin ja heikentää kokonaisuutta. Tilanne ja painotukset eri osa-alueilla voivat toki vaihdella organisaatioittain, kehityskaaren aikana tai taloustilanteen mukaisesti, sanoo Riipinen.

Tutustu kuinka voimme auttaa työnantajia terveen työpaikan rakentamisessa ja jättämään työelämän kalleimmat lauseet historiaan

Lue lisää työterveyden artikkeleita

työkavereita toimistolla Artikkeli

Työterveyspsykologin vinkit työyhteisön mielenhyvinvointivallankumoukseen

Mielenterveyden haasteisiin liittyvä stigma on onneksi väistymässä. Sen lisäksi, että työnantajia nykyään ohjataan vahvemmin huolehtimaan psykososiaalisesta kuormituksesta, mielenterveyden haasteita uskalletaan puhua avoimemmin ja niihin osataan hakea apua. Tämä selviää myös Terveystalon tilastoista, joissa niin ahdistushäiriöihin kuin masennustiloihin liittyvät käynnit ovat kasvaneet koko 2020-luvun ajan. Terveystalon johtava työterveyspsykologi Sari Nuikki kertoo, kuinka pienillä arkisilla teoilla työpaikoilla voidaan tukea mielen hyvinvointia.

Terveystalon psykologi juttelee tunteista asiakkaan kanssa verkkotapaamisessa Artikkeli

Miten tunteisiin oikein pitäisi suhtautua? Aina tunteista ei tarvitse puhua, kertoo psykoterapeutti

Tunteet ovat tärkeitä vihjeitä, mutta huonoja ohjeita. Mielenterveysviikolla puhumme Terveystalon psykologi ja psykoterapeutti Matti Isosävin kanssa tunteista – vaikka aina niistä ei tarvitsekaan puhua.

Ilari Rikhardt Artikkeli

Tekoäly tulevaisuuden työelämässä

Generatiivinen tekoäly, kuten Chat GPT, on tuonut tekoälyn uuteen valoon viime aikoina. Erityisesti sen vaikutus työelämään on kuluvan vuoden aikana puhututtanut niin Suomessa kuin maailmallakin. Terveystalon digitaalisten palveluiden johtaja Ilari Richardt jakoi näkemyksensä tekoälyn tuomista mahdollisuuksista Terveystalon tulevaisuuden työelämän tekijät -tapahtumassa.

Maria Ritola Terveystalon Tulevaisuuden työelämän tekijät - tapahtumassa Artikkeli

Tulevaisuuden työelämässä teknologia on mahdollistaja ja tiimien ongelmanratkaisukyky resepti menestykseen

Elämme aikakautta, joka on täynnä epävarmuutta ja nopeaa teknologista kehitystä. Generatiivinen tekoäly on noussut 2023 vuoden aikana kaikkien tietoisuuteen ja organisaatioissa mietitään millä tavalla tekoäly muuttaa työtä ja tekemisen tapoja. Teknologian nopea kehitys asettaa haasteita, mutta luo samaan aikaan mahdollisuuksia. Terveystalon Tulevaisuuden työelämän tekijät -tapahtumassa Maria Ritola, teknologiavaikuttaja ja Iris.ai:n perustaja, jakoi näkemyksiään siitä, miten rakentaa hyvää työelämää ja valjastaa teknologia työn tekemisen apuriksi.

Artikkeli

Ilman systemaattisuutta ja systeemisyyttä ennakointi on vailla syvyyttä

Ainoastaan tunnistamalla vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja niihin vaikuttavia muutosajureita, voimme tehdä valintoja toivotun tulevaisuuden eteen. Olemalla aktiivinen toimija, meistä tulee tulevaisuuden arkkitehtejä, sen sijaan, että olisimme sen uhreja. Tulevaisuusmuotoilija Minna Koskelo nosti Terveystalon Tulevaisuuden työelämän tekijät –tapahtumassa esille muutosajureita, jotka olisi hyvä tiedostaa kaikissa organisaatioissa.

Nainen töissä kotitoimistolla Artikkeli

Onnistuneen etätyön johtamisen avainpiirteet

Yksi työelämän voimakkaimmista muutosajureista on teknologian kehitys. Koronapandemian myötä organisaatioissa otettiin nopeasti käyttöön etätyön mahdollistavia työkaluja ja käytäntöjä, minkä myötä myös etäjohtaminen arkipäiväistyi. Paluuta takaisin täysimääräiseen lähityöhön tuskin tapahtuu, mutta hybridimallinkin toimivaksi saaminen edellyttää sopivien rakenteiden luomista sekä etätyölle että etäjohtamiselle.