Merimieslääkärintodistus

Merimieslääkäri tekee lääkärintarkastuksen merimiestodistusta varten. Merimieslääkärit ovat suorittaneet koulutuksen merialan työolosuhteista ja terveysvaatimuksista. Lääkärintarkastusta varten tulee varata lähivastaanottoaika.

Laivaväen lääkärintarkastukseen kuuluu aiemman ja nykyisen terveydentilan kartoitus, merimieslääkärin tekemä perustutkimus, johon kuuluvat muun muassa painon, pituuden ja verenpaineen mittaus, keuhkojen ja sydämen kuuntelu sekä kuulo- ja näkötestit. Vähintään kuuden vuoden välein vastaanotolla tutkitaan myös värinäkö ja kuulo audiometriatutkimuksella.

Laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain (laki laivaväen lääkärintarkastuksista 1171/2010) mukaan aluksella työskentelevien on oltava terveydentilaltaan laivatyöhön soveltuvia.

Huomioithan, että alkutarkastus ulkomaanliikennettä varten ja merenkulkualan opintoihin tulee tehdä merimiesterveyskeskuksessa.

Erityisen painavasta syystä ulkomaanliikenteen alkutarkastus voidaan tehdä myös merimieslääkärin toimesta muualla kuin merimiesterveyskeskuksessa, jolloin alkutarkastus on kuitenkin uusittava merimiesterveyskeskuksessa kolmen kuukauden kuluessa. Ulkomaanliikenteen uusintatarkastuksia ja kotimaanliikenteen alkutarkastuksia ja uusintatarkastuksia tekevät Terveystalossa Traficomin hyväksymät merimieslääkärit.

Huomioithan, mikäli varustamosi työterveyshuolto on Terveystalossa, ota yhteyttä tarkastusajan saamiseksi omaan työterveyshoitajaan.

Ohjeet

  • Laivaväen lääkärintarkastuskäynnille ota mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus ja aiempi laivaväen lääkärintarkastustodistus.
  • Jos sinulla on poikkeuslupapäätös, ota tämä mukaan tarkastukseen. Tämä päätös sisältää usein ohjeita tarvittavista tutkimuksista joita tarvitaan uuden poikkeuslupahakemuksen liitteeksi.
  • Jos sinulla on silmälasit, ota ne mukaasi tarkastukseen ja poista myös piilolinssit ennen tarkastukseen tuloa.
  • Varaudu myös antamaan tarkastuksessa virtsanäyte, josta tutkitaan sokeri ja valkuainen.

Mahdolliset tarkemmat lääkärikohtaiset ajanvarausohjeet on hyvä tarkistaa valitun merimieslääkärin ajanvarausohjeista.

Huomioithan että laivaväen lääkärintarkastuksia ei voida tehdä etävastaanotoilla.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Todistukset ja lausunnot

Palvelut

Laajennettu lääkärinlausunto ajokyvystä

Iän myötä riski ajokykyyn vaikuttavien terveydellisten seikkojen ilmaantumiselle kasvaa. Ikääntyessä esimerkiksi reaktiokyky ja kyky havaita useita samanaikaisia asioita heikkenevät. Vuosien aikana mahdollisesti ilmaantuvat sairaudet tai sairauksien ja lääkityksen yhteisvaikutukset voivat heikentää ajokykyä.

Palvelut

Ajokorttitodistus

Ajokorttilain ja kuljettajantutkinnon uudistamisen jälkeen (1.7.2018) ensimmäistä ajokorttia hakeva ei tarvitse enää lääkärintodistusta, vaan oma vakuutus terveysvaatimusten täyttymisestä riittää. Vakuutus annetaan hakemuslomakkeessa, jonka yhteydessä esitetään tiedot, jotka hakija vakuuttaa täyttävänsä. Mikäli hakija ei voi tai halua antaa vakuutusta, hänen on toimitettava entiseen tapaan lääkärinlausunto ajoterveysvaatimusten täyttymisestä. Ajokorttilausunnon saat lääkärin vastaanotolta, hinta alkaen 186,60 € tai laajennettu ajokortti-tarkastuslausunto alkaen 276,10 €. Hinnat sisältävät lääkäriajan, lausunnon sekä kanta- ja palvelumaksun. Ajokorttilausunnot eivät onnistu etävastaanotolla, joten varaa aika lääkärin vastaanotolle. 

Palvelut

Silmälääkärin ajokorttitodistus

Ajokorttilupaan liittyy näkövaatimuksia, jotka koskevat näön tarkkuutta, näkökenttää, silmien yhteisnäköä ja kontrastiherkkyyttä. Yleislääkäri voi selkeissä tapauksissa tehdä lausunnon myös näkövaatimusten osalta. Jos näkövaatimusten täyttyminen on epävarmaa, tarvitaan silmälääkärin lausunto. Silmälääkäri tekee täydellisen silmätutkimuksen sekä tarvittaessa tehdään koneellisia lisätutkimuksia, kuten näkökenttätutkimus.

Palvelut

Aseenkantolupa: lääkärintodistus

Sisäasiainministeriön ohjeen mukaan lupaviranomainen voi ampuma-aseasetuksen perusteella pyytää luvanhakijaa toimittamaan lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Ohjeen mukaan todistuksesta on käytävä ilmi, onko henkilöllä sellainen psyykkinen sairaus tai mielenterveydellinen tila, johon liittyy vaara vahingoittaa itseään tai muita. Poliisilla on poliisilain perusteella oikeus saada perustellusta pyynnöstä ampuma-aseluvan voimassaolon harkitsemiseksi luvanhaltijan mm. terveydentilaan liittyviä tietoja salassapitovelvollisuuden estämättä, jos on syytä epäillä, että luvanhaltija ei enää täytä luvansaannin edellytyksiä.

Palvelut

Palvelukelpoisuustodistus

Vapaaehtoisena armeijaan menevät tarvitsevat lääkärintodistuksen palvelukelpoisuudesta. Tarkastukseen kuuluu mm. kuulo-, värinäkö- ja näkötestit, verenpaineen mittaus sekä sydämen ja keuhkojen kuuntelu. Todistuksia kirjoittavat pääasiassa yleislääkärit.

Palvelut

Ilmailulääkäri ja ilmailulääkärintodistus

Kansainväliset ilmailumääräykset edellyttävät ilmailualalle aikovilta henkilöiltä määriteltyjen terveydentilavaatimusten täyttymistä. Tämän vuoksi yksityis- tai ammattilentäjäksi tai lennonjohtajaksi aikovien on alan lupakirjaa haettaessa hakeuduttava ilmailulääkärin suorittamaan tarkastukseen lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen saamiseksi. Ammattilentäjäksi tai lennonjohtajaksi aikoville ensimmäinen tarkastus tehdään aina ilmailulääketieteen keskuksessa (AMC), jotka ovat esimerkiksi Puolustusvoimilla ja Finnairilla. Lentäjät, lennonjohtajat ja purjelentäjät tarvitsevat säännöllisesti uusittavan ilmailulääkärintodistuksen. Todistusta varten tehdään mm. laboratoriokokeita ja tutkitaan näkö ja kuulo.