Terveyskysely

Terveyskyselyn avulla terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet voidaan suunnitella, toteuttaa ja kohdentaa yrityksen kannalta entistä paremmin ja kustannustehokkaammin. Terveyskyselyn aihealueet ovat elämäntavat, tuki- ja liikuntaelinongelmat, kipu ja fyysisen toiminnan haitta, mieliala, stressi ja uupumus, unihäiriöt ja vireystila, pitkäaikaissairaudet, diabetesriski ja oma arvio työkyvystä. Toteutus ja jatkotoimet suunnitellaan yhdessä työntekijän ja työterveyden asiantuntijoiden kanssa. Säännöllisesti toteutettujen kyselyjen avulla pystytään ennakoimaan ja hallitsemaan paremmin sairauspoissaoloja ja työkykyriskejä sekä tuottamaan tietoa hyvinvoinnin muutoksesta ja eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta.

Terveystalon Terveyskyselyä käytetään yleisimmin osana työterveystarkastusta. Terveyskysely voidaan toteuttaa myös kohderyhmäkohtaisesti tai koko organisaatiolle suunnattuna. Tällöin saadaan kattava läpileikkaus kohdehenkilöstöstä, tunnistetaan terveydelliset riskiaiheet ja päästään määrittämään kohdennetut jatkopolut eri riskiryhmille. Vastaajaryhmät jaotellaan riskin mukaisesti liikennevaloin terveydellisen riskinarvion mukaan. Näin toimenpiteitä voidaan kohdentaa vaikuttavasti ja tehokkaasti. Lisätietoja Terveyskyselystä saa omalta työterveyden yhteyshenkilöltä tai omalta nimetyltä työterveyshoitajalta. Tarjouksen voi pyytää myös täältä. Kyselyn toteuttaa Evalua International Ltd. Oy, joka on osa Terveystalo-konsernia.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika puhelimitse asiakaspalvelustamme.

*Puhelun hinta on 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min + mpm/pvm. Jonotus on maksullista.

Ennaltaehkäisy

Palvelut

Kuntotestit

Kuntokatsastukset antavat hyvän kokonaiskäsityksen työntekijän fyysisen kunnon nykytilasta. Katsastukseen kuuluvan testin pohjalta laadittavassa henkilökohtaisessa ohjelmassa keskitytään yksilöllisiin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Kunnon kohottaminen parantaa hyvinvointia ja sitä kautta työssä jaksamista ja siitä palautumista. Hyväkuntoinen työntekijä myös palautuu nopeammin työn aiheuttamasta rasituksesta.

Palvelut

TyöOptimi

TyöOptimi on keino työkuormittumisen tunnistamiseen. Kun työn liiallista kuormittavuutta ei tunnisteta ajoissa, vaarana on työuupumus. Terveystalo TyöOptimi -palvelu auttaa pitkittyneen psykososiaalisen kuormittumisen tunnistamisessa jo ennen varsinaista työuupumusta. Palvelun tuottama tieto auttaa ennakoimaan ja ennaltaehkäisemään työuupumusta. TyöOptimilla ei etsitä mitään tiettyä sairautta, vaan tavoitteena on ennakoivasti tunnistaa tuen tarpeessa olevia henkilöitä. Tuen tarve voi liittyä työkuormituksen liiallisuuteen, voimavaratasapainon puutteisiin tai puutteelliseen palautumiseen. Kyselyn perusteella voidaan räätälöidä erilaisia hoitopolkuja sekä yksilön että työyhteisön kannalta.

Palvelut

Kävelytesti

Kävelytesti on hyvä yleiskunnon mittari terveille, työikäisille ihmisille. Kävelytesti on ryhmämuotoinen testi, joka on helppo toteuttaa isollekin ryhmälle, ja se sopii hyvin esimerkiksi Tyky-päivien tai muiden yhteisten tilaisuuksien ohjelmaan. Testitulosten tavoitteena on kannustaa työntekijää yleiskunnon kehittämisessä. Henkilökohtainen harjoitusohjelma madaltaa kynnystä omatoimiseen liikunnan aloittamiseen. Kuntoileva työntekijä jaksaa paremmin töissä ja palautuu työn rasituksesta nopeammin.

Palvelut

Työterveyshoitajan terveystarkastus

Työterveystarkastuksella selvitetään työntekijän terveydentila sekä työ- ja toimintakyky. Tarkastuksen perusteella arvioidaan ohjauksen ja neuvonnan tarve sekä laaditaan henkilökohtainen työterveyssuunnitelma yhdessä työntekijän kanssa. Terveystarkastukset perustuvat työpaikan tarpeisiin. Esimerkiksi toimiala, ikä-, sukupuoli- ja ammattirakenne sekä työn kuormitus ja työskentelyolosuhteet vaikuttavat terveystarkastusten sisältöön ja tiheyteen. Terveystarkastusten toteuttamisesta sovitaan vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa työnantajan kanssa.

Palvelut

360-kysely

Esimiestyön merkitys hyvinvoinnille, työkyvylle ja tuottavuudelle on suuri. Esimiestyötä kannattaa kehittää tavoitteellisesti, ja tavoitteellinen esimiestyön kehittäminen perustuu tietoon. 360-kysely on luotettava tapa kerätä palautetta esimiestyön kehittämisen pohjaksi. 360-kysely sisältää palautteen omalta esimieheltä, alaisilta, kollegoilta ja halutessa muiltakin sidosryhmille. 360-arvioinnin tavoitteena on tukea esimiehiä lisäämällä heidän ymmärrystä vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan esimiehenä. Saadun palautteen avulla voidaan yhteistyössä suunnitella kehitystoimia.