Rekrytointi- ja HR-rekisteri

Tietosuojaseloste Työnhakijat ja entiset työntekijät

Rekisterinpitäjä

Suomen Terveystalo Oy
Jaakonkatu 3B, 3 krs., 00100 HELSINKI

Henkilörekisteristä vastaava henkilö: Leena Vapaavuori

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään?

Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, joita ovat

 • Palkanmaksutiedot palkkatodistusta varten, työajanseuranta, vuosilomaseuranta, työtodistukset
 • Rekrytointiprosessi, rekrykontaktointi, työsopimuksen tekeminen
Millaisia tietoja minusta kerätään?

Käsittelyn kohteena olevat henkilötietoryhmät

 • Perustiedot
 • Yhteystiedot
 • Työsuhteen ehdot
Mistä lähteistä tietoni kerätään?
 • Henkilötiedot kerätään henkilöltä itseltään
 • Ammattioikeuksiin liittyvät tiedot saadaan Valviran rekisteristä
 • Verokortit vastaanotetaan suorasiirtona verohallinnolta
 • Maksukiellot vastaanotetaan ulosottoviranomaiselta
Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Henkilötietojen säilyttämisaika perustuu Terveystalon arkistointiohjeeseen, jossa on määritelty henkilötietojen säilyttämisaika eri tilanteissa.

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Työpaikkahakemuksen jättäneet henkilöt määrittelevät itse hakemuksensa ja henkilötietojensa säilyttämisajan 3/6/12/24 kuukautta.

Kuka käsittelee henkilötietojani ja minne niitä luovutetaan?

Henkilötietoja voidaan luovuttaa

 • hallinnollisista syistä konsernin sisällä
 • kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti
 • viranomaisille.  mm. verohallintoon
 • lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esim. toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyihin liittyen
 • mikäli olemme mukana sulautumisessa, yritysjärjestelyssä taikka liiketoiminnan tai    sen osan myynnissä
 • kun uskomme, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi

Henkilötietoja ei luovuteta eikä käsitellä EU-alueen ulkopuolelle.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai, joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa. Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä hrtietosuoja@terveystalo.com

Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

-        Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.

Miten henkilötietoni suojataan?

Terveystalo käyttää asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja tietojen suojaamiseksi väärinkäytöksiltä. Tällaisia keinoja ovat muun muassa tietoverkkoliikenteen kontrollointi ja suodattaminen, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa tapahtuva riskienhallinta. Terveystalo valitsee käyttämänsä alihankkijat huolellisesti ja huolehtii sopimus- ja muilla järjestelyillä siitä, että tietoja käsitellään myös niiden toimesta lainsäädännön ja hyvän tietosuojakäytännön mukaan.

Tiedot automaattisen päätöksenteon käyttämisestä

Automaattinen päätöksenteko ei ole käytössä.

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava Marita Touru
tietosuojavastaava@terveystalo.com