Käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään terveydenhuollon palveluiden tarjoamiseksi
 • Potilaan tutkimusten ja hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan
 • Ajanvarauksien hallintaan
 • Osana terveydenhuollon palveluiden toteuttamista analysoimme asiakkaan terveyspalveluiden käyntien yhteydessä syntyneitä terveydentilatietoja automatisoidusti terveydenhuollon tarkoituksiin kuten työntekijöiden työkyvyn tuen tarpeen arvioimiseen ja työntekijöiden terveyden edistämiseen (profilointi)
Henkilötietoja käsitellään työterveyshuollon palveluiden tarjoamiseksi
 • Työterveyspotilaiden tutkimusten ja hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan
 • Työkyvyn arviointiin
 • Toimintasuunnitelman toteuttamiseen
 • Ajanvarauksien hallintaan
 • Raportointiin asiakasorganisaatioille
 • Osana terveydenhuollon palveluiden toteuttamista analysoimme asiakkaan terveyspalveluiden käyntien yhteydessä syntyneitä terveydentilatietoja automatisoidusti terveydenhuollon tarkoituksiin kuten työntekijöiden työkyvyn tuen tarpeen arvioimiseen ja työntekijöiden terveyden edistämiseen (profilointi)
Henkilötietoja käsitellään työkyky- ja hyvinvointipalveluiden tarpeen arvioimiseksi ja palvelun kohdentamiseksi
 • Työkykyvalmennuksessa asiakkaan kuntoutusasian käsittelyyn erillisen toimeksiannon perusteella
 • Työeläke- tai vahinkovakuutusyhtiön toimeksiannon käsittelyyn
Henkilötietoja käsitellään ammattihenkilöiden toiminnan ja työnlaadun varmistamiseksi
 • Ammatillisen pätevyyden ja ammattitoiminnan edellyttämien valmiuksien seurantaan
Henkilötietoja käsitellään markkinointi- ja viestintätarkoituksiin
 • Asiakkuuden hoitoon, mm. asiakkaiden muistuttamiseen esimerkiksi ajanvarauksista sekä reseptin ja rokotuksien uusinnasta
 • Kliinisistä tutkimuksista tiedottamiseen potilaan suostumuksella
 • Asiakkaiden kiinnostustietojen sekä palveluihin ja palvelupisteisiin liittyvien valintojen ja toiveiden keräämiseen ja seuraamiseen, analysointiin sekä niihin liittyvään asiakaspalvelun kehittämiseen
 • Etuohjelman mukaisten toimintojen ja etujen rekisteröintiin ja markkinointiin
 • Asiakkaiden toiveiden huomioon ottamiseen sekä tarjonnan kohdistamiseen
 • Tuotteiden ja palveluiden viestimiseen ja markkinointiin
 • Viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentamiseen
 • Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttamiseen
 • Analysointiin, profilointiin, segmentointiin ja tilastointiin edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten
Henkilötietoja käsitellään palautteiden, virallisten selvityspyyntöjen ja vaaratapahtumien käsittelyyn
 • Potilaiden ja asiakaspalvelukeskuksen välistä yhteydenpitoa (esim. puheluja) tallennetaan asiakaspalveluhenkilöstön palvelun laadun varmistamiseksi sekä palvelutapahtuman todentamiseksi, sekä asianosaisten oikeusturvan varmistamiseksi
 • Asiakaspalautteiden käsittelemiseen
 • Potilaslain mukaisten muistutusten tai kanteluiden käsittelyyn
 • Muiden virallisten selvityspyyntöjen käsittelemiseen
 • Vaaratapahtumailmoitusten käsittelyyn
Henkilötietoja käsitellään Oma Terveys -palvelun tarjoamiseksi
 • Palveluun rekisteröityneen käyttäjän omien yhteystietojen hallinnointiin ja terveydentilaa koskevien tietojen tarkasteluun
 • Ajanvarauksien hallinnointiin
 • Etäpalveluiden käyttöön
 • Asiointiin liittyvien maksujen hoitamiseen
 • Rekisterinpitäjän tai sen yhteistyökumppaneiden palveluiden ja tuotteiden tarjontaan ja markkinointiin
 • Terveydentilaan liittyvien muistutusten ja suositusten lähettämiseen palvelussa
 • Palveluun rekisteröityneiden käyttäjien kiinnostustietojen sekä palveluihin ja palvelupisteisiin liittyvien valintojen ja toiveiden seuraamiseen, analysointiin ja profilointiin sekä tähän liittyvään asiakaspalvelun kehittämiseen