Käyttötarkoitukset

Terveystietojen käyttöön liittyvät käyttötarkoitukset
 • potilaiden tutkimusten, hoidon sekä ennaltaehkäisevän hoidon suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja seuranta
 • työterveyshuolto ja työkyvyn arviointi
 • terveydenhuoltopalveluiden tuottaminen ja niistä raportointi yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille
 • hoidon seuranta ammatillisen kehittymisen perusteella ja hoidollisen laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi ja mittaamiseksi
 • rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja tilastointi, laskutus ja perintä, auditoinnit sekä muut rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen edellyttämät tehtävät
 • potilaalle tarkoituksenmukaisten tarkastusten ja hoitotoimenpiteiden arvioiminen ja niistä tiedottaminen (potilaan suostumuksella)
 • potilaiden ja asiakaspalvelukeskuksen välistä yhteydenpitoa (esim. puheluja) voidaan tallentaa asiakaspalveluhenkilöstön palvelun laadun varmistamiseksi sekä palvelutapahtuman todentamiseksi
Uusien palveluiden informointi ja markkinointi
 • rekisterinpitäjän tai sen yhteistyökumppaneiden tuotteisiin ja palveluihin liittyvä viestintä ja markkinointi
 • viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen asiakkaalle
 • asiakkaan informointi ja muistuttaminen asiakas- ja terveystietoja hyödyntäen asiakkaan terveyteen liittyvistä asioista, kuten reseptien uusimisesta, rokotuksista yms. sekä rekisterinpitäjän palveluista
 • potilaalle mahdollisesti sopivien kliinisten lääketutkimusten arvioiminen ja niistä tiedottaminen (potilaan suostumuksella)
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
 • asiakkaiden kiinnostustietojen sekä palveluihin ja palvelupisteisiin liittyvien valintojen ja toiveiden kerääminen ja seuraaminen, analysointi sekä niihin liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
 • etuohjelman mukaisten toimintojen ja etujen rekisteröinti ja markkinointi
 • asiakkaiden toiveiden huomioon ottaminen ja asiakaspalvelun kehittäminen sekä tarjonnan kohdistaminen
 • etuohjelmaan kuuluvien yhteistyöyritysten etujen rekisteröinti
 • markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen
Hyvinvointipalvelut

työkykyvalmennus: asiakkaan kuntoutusasian käsittely erillisen toimeksiannon perusteella

 • Työeläke- tai vahinkovakuutusyhtiön toimeksianto ja sen liitteet
 • Työkykyvalmentajien Siriukseen tallennetaan asiakkaan kuntoutusasian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot.
Oma terveyspalvelu
 • Palveluun rekisteröityneen käyttäjän omien terveydentila- ja muiden tietojen hallinnointi.
 • Rekisterinpitäjän tai sen yhteistyökumppaneiden palveluiden ja tuotteiden tarjonta ja markkinointi.
 • Palveluun rekisteröityneiden käyttäjien kiinnostustietojen sekä palveluihin ja palvelupisteisiin liittyvien valintojen ja toiveiden seuraaminen, analysointi ja profilointi sekä tähän liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen.
Palautteet, viralliset selvityspyynnöt ja vaaratapahtumat
 • Asiakaspalautteiden käsittely ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen.
 • Potilaslain mukaisten muistutusten tai kanteluiden käsittely.
 • Muiden virallisten selvityspyyntöjen käsittely jotka perustuvat EU:n tai Suomen lainsäädäntöön, esim. tietosuoja-asetus.
 • Vaaratapahtumailmoitusten käsittely silloin kun henkilö on ollut potilasturvallisuuteen liittyvän tapahtuman kohteena