Käyttötarkoitukset

Terveystietojen käyttöön liittyvät käyttötarkoitukset
 • potilaiden tutkimusten, hoidon sekä ennaltaehkäisevän hoidon suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja seuranta
 • työterveyshuolto ja työkyvyn arviointi
 • terveydenhuoltopalveluiden tuottaminen ja niistä raportointi yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille
 • hoidon seuranta ammatillisen kehittymisen perusteella ja hoidollisen laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi ja mittaamiseksi
 • rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja tilastointi, laskutus ja perintä, auditoinnit sekä muut rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen edellyttämät tehtävät
 • potilaalle tarkoituksenmukaisten tarkastusten ja hoitotoimenpiteiden arvioiminen ja niistä tiedottaminen (potilaan suostumuksella)
 • potilaiden ja asiakaspalvelukeskuksen välistä yhteydenpitoa (esim. puheluja) voidaan tallentaa asiakaspalveluhenkilöstön palvelun laadun varmistamiseksi sekä palvelutapahtuman todentamiseksi
Uusien palveluiden informointi ja markkinointi
 • rekisterinpitäjän tai sen yhteistyökumppaneiden tuotteisiin ja palveluihin liittyvä viestintä ja markkinointi
 • viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen asiakkaalle
 • asiakkaan informointi ja muistuttaminen asiakas- ja terveystietoja hyödyntäen asiakkaan terveyteen liittyvistä asioista, kuten reseptien uusimisesta, rokotuksista yms. sekä rekisterinpitäjän palveluista
 • potilaalle mahdollisesti sopivien kliinisten lääketutkimusten arvioiminen ja niistä tiedottaminen (potilaan suostumuksella)
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
 • asiakkaiden kiinnostustietojen sekä palveluihin ja palvelupisteisiin liittyvien valintojen ja toiveiden kerääminen ja seuraaminen, analysointi sekä niihin liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
 • etuohjelman mukaisten toimintojen ja etujen rekisteröinti ja markkinointi
 • asiakkaiden toiveiden huomioon ottaminen ja asiakaspalvelun kehittäminen sekä tarjonnan kohdistaminen
 • etuohjelmaan kuuluvien yhteistyöyritysten etujen rekisteröinti
 • markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen
Hyvinvointipalvelut

työkykyvalmennus: asiakkaan kuntoutusasian käsittely erillisen toimeksiannon perusteella

 • Työeläke- tai vahinkovakuutusyhtiön toimeksianto ja sen liitteet
 • Työkykyvalmentajien Siriukseen tallennetaan asiakkaan kuntoutusasian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot.
Oma terveyspalvelu
 • Palveluun rekisteröityneen käyttäjän omien terveydentila- ja muiden tietojen hallinnointi.
 • Rekisterinpitäjän tai sen yhteistyökumppaneiden palveluiden ja tuotteiden tarjonta ja markkinointi.
 • Palveluun rekisteröityneiden käyttäjien kiinnostustietojen sekä palveluihin ja palvelupisteisiin liittyvien valintojen ja toiveiden seuraaminen, analysointi ja profilointi sekä tähän liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen.
Palautteet, viralliset selvityspyynnöt ja vaaratapahtumat
 • Asiakaspalautteiden käsittely ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen.
 • Potilaslain mukaisten muistutusten tai kanteluiden käsittely.
 • Muiden virallisten selvityspyyntöjen käsittely jotka perustuvat EU:n tai Suomen lainsäädäntöön, esim. tietosuoja-asetus.
 • Vaaratapahtumailmoitusten käsittely silloin kun henkilö on ollut potilasturvallisuuteen liittyvän tapahtuman kohteena
Työterveyden kyselyt

Työterveys arvioi erilaisten kyselyiden perusteella asiakasyritystensä tarpeita.

Kyselyt voivat kartoittaa esimerkiksi työolosuhteita, työkykyä ja työhyvinvointia.

Terve Työpaikka Pulssi -kyselystä saatavia tietoja käytetään työterveydessä työyhteisön ja johtamisen tarpeiden arviointiin.