Potilasasiakirjat

Potilastiedot ovat salassapidettäviä (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 § ”Potilaslaki”) terveydenhuollon ammattihenkilöillä sekä muulla henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon. Potilasasiakirjoilla tarkoitetaan potilaan hoidon järjestämisessä, toteutumisessa ja seurannassa syntyneitä potilaskertomus-, tutkimus- ja muita potilastietoja.

Henkilöasiakkaan tietosuojaseloste »

Potilasasiakirjapyyntö

Mikäli tarvitset potilastietojasi (laboratoriotutkimustuloksia, lääkärin lausuntoja tai hoitokertomuksia) jatkohoitoa tai muuta käyttötarkoitusta varten, täytä oheinen Potilasasiakirjapyyntö ja toimita se siihen Terveystalon toimipaikkaan, jossa olet asioinut tai joka on sinua lähinnä. Tiedot voidaan hakea toimipaikan asiakaspalvelupisteestä sovittuna aikana tai vaihtoehtoisesti ne voidaan toimittaa postitse.


Kerro pyynnössä kenen lääkärin hoitoon liittyviä tietoja tarvitset, vaihtoehtoisesti voit pyytää tietoja tarvittavalta ajanjaksolta tai kohdistaa pyynnön sinulle tehtyihin tutkimuksiin (esim. röntgenlausunto).

Potilasasiakirjapyyntö »

Potilastietojen tarkastuspyyntö

Sinulla on henkilötietolain mukaan oikeus tarkastaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu terveydenhuollon rekisteriin ja mihin tietojasi on luovutettu. (HetiL 28 § 3 mom). Potilasasiakirjamerkintöihin liittyvä tiedonantovelvollisuus järjestetään toimipaikassa.

Jos haluat tietää, mitä sinua koskevia tietoja on talletettu terveydenhuollon toimintayksikön tai itsenäisesti ammattiaan harjoittavan terveydenhuollon ammattihenkilön potilasasiakirjoihin, tee potilastietojen tarkastuksesta tarkastuspyyntö siihen Terveystalon toimipaikkaan, missä olet asioinut. Pyynnön käsittelee toimipaikan vastaava lääkäri tai sinua hoitanut terveydenhuollon ammattihenkilö.

Toimipaikassa sinulle tarjotaan tilaisuus tutustua potilasasiakirjoihinsa tai pyydettäessä annetaan tiedot kirjallisesti. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista ja tarvittaessa varataan aika henkilökohtaiselle käynnille tietojen läpikäymiseksi.

Tarkastusoikeus voidaan henkilötietolain mukaisesti evätä vain, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle tai jonkun muun oikeuksille. Tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan todistus jossa on kerrottu miten päätöksestä voi valittaa. (HetiL 27§:n 1 mom).

Sinulla on oikeus käyttää rekisteritietojen tarkastusoikeutta kerran vuodessa maksutta. Useammin käytetystä tarkastusoikeudesta voidaan laskuttaa sen aiheuttamat kustannukset.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö »

Lokitietojen selvityspyyntö

Mikäli epäilet potilastietojesi väärinkäyttöä, voit tehdä lokitietojen selvityspyynnön toimipaikoista saatavalla lomakkeella. Suhtaudumme vakavasti väärinkäytösepäilyihin ja sen takia toivomme, että perustelet pyynnön mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Lokitietojen osalta maksutta luovutetaan pyydetyn ajanjakson tiedot kertaalleen. Mikäli lokitietoja pyydetään samalta ajanjaksolta uudelleen, voidaan siitä laskuttaa sen aiheuttamat kustannukset. Selvityspyynnön epäämisestä annetaan todistus.