Terveys- ja hyvinvointiluennot

Terveystalon asiantuntijat voivat tuottaa organisaatio-, toimiala- tai aihekohtaisia luentoja eri terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä aiheista. Terveys- ja hyvinvointiaiheiset luennot räätälöidään kohderyhmän tarpeen mukaan. Aiheita voivat olla esimerkiksi: virkeänä työssä ja vapaalla, perheen ja työn yhteensovittaminen, aivot ja ravinto, vuorotyö ja ravitsemus, elämäntapamuutos ja painonhallinta. Usein luento on osa laajempaa työhyvinvointikokonaisuutta tai -ohjelmaa, jossa luennon jälkeen lähdetään tarkentamaan kohderyhmää ja toimenpiteitä edelleen.

Terveys- ja hyvinvointiaiheiset luennot toteutetaan räätälöidysti joko asiakasorganisaation tai Terveystalon tiloissa tai vaihtoehtoisesti laajoja kuulijoita valtakunnallisesti tavoittamalla webinaarien kautta. Webinaarivaihtoehto toteutetaan laadukkaasti erillisellä työkalulla. Lisätietoja palvelusta saa omalta työterveyden yhteyshenkilöltä tai omalta nimetyltä työterveyshoitajalta. Tarjouksen voi pyytää myös täältä.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika puhelimitse asiakaspalvelustamme.

*Puhelun hinta on 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min + mpm/pvm. Jonotus on maksullista.

Työterveyspalvelut

Palvelut

Coaching

Coaching on valmennusmenetelmä, jossa valmentajan tavoitteena on kirkastaa asiakkaan eli coachattavan vahvuuksia ja voimavaroja. Coachattavana on usein organisaation esimiehet ja johtohenkilöt, ja tavoitteena on ohjata heitä saavuttamaan henkilökohtaisia tai ammatillisia tavoitteita. Terveystalo Coaching auttaa asiantuntijoita ja johtajia voimavarojen äärelle, sekä saavuttamaan tavoitteet ja menestymään silloinkin, kun paineet ovat erityisen kovat. Coaching tukee yritysten ja organisaatioiden tuloksellisempaa ja tavoitteellisempaa johtamista.

Palvelut

Valmentava esimies

Valmentava esimies -palvelu on esimiehille suunnattu valmennus, jossa esimiestä tuetaan oivalluttamisen ja ajatusten käytäntöön viennin kautta kehittämään omia esimiestaitojaan ja aktiivista kuuntelemista. Palvelun tavoitteena on tutustuttaa esimiehet valmentavaan työotteeseen kehittämällä heidän coaching-taitojaan. Näitä taitoja ovat mm. luottamuksen rakentaminen erilaisten ihmisten kanssa, läsnäolon taito ja aktiivinen kuuntelu, vahvojen kysymysten esittäminen ja suora kommunikaatio.

Palvelut

Ensiapukoulutukset

Työturvallisuuslaki velvoittaa organisaatiota ylläpitämään riittävää ensiapuvalmiutta työpaikalla. Tähän kuuluu asianmukaisten ensiaputarvikkeiden järjestäminen työpaikalla sekä tarpeellisen ensiaputaitoisen henkilöstön kouluttaminen. Ensiapuvalmiuden suunnittelu ja toteuttaminen huomioidaan työterveyden työpaikkaselvityksessä ja tulee sisällyttää työsuojelun toimintaohjelmaan.

Palvelut

Esimiesten hyvinvointiohjelma

Tämän päivän haasteet esimiesten toiminnalle on laajat ja tehtävät monimuotoiset. Esimiehet ovat työyhteisön tukiranka ja heidän hyvinvointinsa on erityisen tärkeää tehokkaasti toimivalle organisaatiolle. Terveystalon Esimiesten hyvinvointiohjelma on erityisesti esimiehille ja organisaation avainhenkilöille suunnattu ajankohtaiseen tutkimustietoon ja parhaisiin käytäntöihin pohjautuva valmennusohjelma. Tavoitteena on suunnitella ja kirkastaa henkilökohtaisia valmiuksia ja työkaluja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Terveystalo tukee esimiehiä jaksamaan.

Palvelut

Esimiestyön sparraus

Organisaation esimiesten työ on haastavaa ja vaatii onnistuakseen hyvää itsetuntemusta. Esimiesten toiminta vaikuttaa vahvasti myös työntekijöiden hyvinvointiin ja työtehoon: parhaimmillaan hyvä esimies luo työyhteisössä luottamuksen ilmapiiriä ja toimii edistääkseen työn tekemisen voimavaroja. Pahimmillaan heikko esimiestyö on merkittävä riski työntekijöiden työkyvylle ja terveydelle. Terveystalon Esimiestyön sparraus tarjoaa esimiehelle mahdollisuuden tarkastella omaa johtamistyötään johtamisen eri roolien näkökulmasta yhdessä työterveyspsykologin kanssa. Sparraus antaa esimiehelle varmuutta omaan esimiestyöhön ja parantaa esimiehen työn hallintaa.

Palvelut

Firstbeat Hyvinvointikartoitus

Kiireinen elämänrytmi, vaativat työtehtävät ja yksityiselämän haasteet kuormittavat henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä jaksamista. Firstbeat-sykevälimittausta hyödyntävä Terveystalo Firstbeat Hyvinvointikartoitus auttaa tunnistamaan terveyttä uhkaavia riskitekijöitä, työn kuormitusta ja voimavarojen riittävyyttä mahdollisimman varhain sekä tarjoaa henkilökohtaista tukea hyvinvointiin. Firstbeat Hyvinvointikartoitus tarjoaa yritykselle ja organisaatioille mahdollisuuden tukea työntekijöiden hyvinvointia.