Kirjautuneen asiakkaan verkkopalveluiden käyttöehdot

1. Käyttöehtojen soveltaminen

Näitä Terveystalon kirjautuneen asiakkaan verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Terveystalo Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kulloinkin kuuluvan yhtiön (jäljempänä "Yhtiö") tarjoamaan Terveystalo Oma Terveys -palveluun, Kirjautuneen Terveystalo -palveluun, Terveystalo –sovellukseen tai muuhun näihin käyttöehtoihin viittaavaan verkkopalveluun tai sovellukseen (jäljempänä "Palvelu"). Palvelun käyttäminen edellyttää, että Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä (jäljempänä "Käyttäjä") hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

Lisäksi Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan Palvelun käytössä Yhtiön internet-sivujen kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja.

Käyttäjän tulee tutustua näihin käyttöehtoihin huolellisesti ennen Palvelun käyttöönottamista.

Näillä käyttöehdoilla ei heikennetä tai rajoiteta kuluttajalle pakottavan lainsäädännön nojalla kuuluvia oikeuksia.

2. Rekisteröityminen ja kirjautuminen palveluun

Palvelu on henkilökohtainen. Käyttäjän tulee kirjautua Palveluun omalla nimellään, henkilötiedoillaan ja muilla tunnisteillaan. Käyttäjä vastaa siitä, että sen Palveluun antamat tiedot ovat oikeat ja ajantasaiset.

Rekisteröityminen jokaisella laitteella ensimmäisellä kerralla edellyttää Käyttäjän vahvaa sähköistä tunnistamista, kuten verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta tai muuta Terveystalon kulloinkin hyväksymää vahvaa tunnistautumista. Ensimmäisen rekisteröitymisen jälkeen Käyttäjällä voi Palvelun toiminnallisuuksista riippuen olla mahdollisuus kirjautua Palveluun itse laatimansa tunnusluvun tai rekisteröinnin yhteydessä käyttöönotettavan biometrisen tunnisteen avulla.

Palveluun kirjautumiseen mahdollisesti käytettävä tunnusluku on henkilökohtainen. Käyttäjän tulee säilyttää tunnuslukua huolellisesti. Käyttäjä ei saa luovuttaa tunnuslukua ulkopuoliselle, ellei tällä ole oikeutta näiden käyttöehtojen mukaisesti kirjautua Käyttäjän puolesta Palveluun. Käyttäjällä on yksinomainen vastuu Palvelussa olevan käyttäjätilin oikeasta ja käyttöehtojen mukaisesta käytöstä.

Käyttäjän on ilmoitettava Yhtiölle välittömästi, mikäli Käyttäjän Palvelun tunnusluku katoaa tai joutuu vääriin käsiin. Käyttäjä voi tällaisessa tilanteessa tehdä verkkopalvelun estopyynnön ilmoittamalla tästä Yhtiön asiakastuen sähköpostiosoitteeseen asiakastuki@terveystalo.com. Käyttäjä voi myös itse vaihtaa Palvelun tunnusluvun, mikäli Käyttäjällä on käytössään Palveluun kirjautumiseen tarvittava mobiililaite tai muu vastaava laite.

Yhtiöllä on oikeus kieltäytyä hyväksymästä rekisteröintiä tai sen jatkamista ja tarjoamasta Palvelua (tai Palvelun osaa tai tiettyä toiminnallisuutta).

3. Oikeus palvelun käyttöön

Palvelu on käytettävissä myös alaikäisille, joilla on henkilökohtainen vahvan sähköisen tunnistamisen väline, kuten verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Alaikäisen Käyttäjän huoltaja voi asioida Palvelussa huollettavansa puolesta liittämällä huollettavansa käyttäjätilin omaan käyttäjätiliinsä. Tämä on mahdollista, mikäli huoltajalla on potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992, "potilaslaki") nojalla oikeus asioida huollettavansa puolesta. Palvelu on käytettävissä toisen puolesta myös kahden täysi-ikäisen Käyttäjän välillä joko edunvalvontaan tai valtuutukseen perustuen siltä osin kuin tämä on Palvelussa mahdollista. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa valtuutus.

Palveluun rekisteröityneellä Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelussa olevaa käyttäjätiliään. Palvelua saa Käyttäjän puolesta käyttää myös henkilö, jolla on näiden käyttöehtojen mukaisesti oikeus asioida alaikäisen huollettavansa tai muun henkilön puolesta.

Huoltajan oikeus käyttää Palvelua alaikäisen Käyttäjän puolesta on määräaikainen. Käyttäjä voi perua huoltajansa oikeuden käyttää Palvelua puolestaan, kun hän on saavuttanut sellaisen potilaslain tarkoittaman kehitystason, että hänellä on oikeus päättää itsenäisesti hoidostaan. Huoltajan käyttöoikeus päättyy joka tapauksessa viimeistään huollettavan tullessa täysi-ikäiseksi.

Yhtiö voi milloin tahansa tarkistaa henkilön oikeuden Palvelun käyttöön. Yhtiö voi kieltää perustellusta syystä Käyttäjän oikeuden käyttää Palvelua. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi epäselvyys siitä, onko Käyttäjällä oikeus käyttää Palvelua toisen Käyttäjän puolesta. Käyttäjällä tai tämän puolesta Palvelua käyttävällä on vastuu siitä, että Palvelua käytetään näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjän tulee ilmoittaa Yhtiölle välittömästi, mikäli hän epäilee, että Palvelua käytetään hänen puolestaan vastoin hänen tahtoaan tai muutoin vastoin näitä käyttöehtoja. Ilmoitus tulee tehdä Yhtiön asiakastuen sähköpostiosoitteeseen asiakastuki@terveystalo.com.

Alaikäisen puolesta Palvelua käyttävät huoltajat ovat keskenään vastuussa siitä, että huollettavan käyttäjätiliä käytetään siten, että molempien huoltajien lainsäädännön mukainen tiedonsaantioikeus toteutuu.

4. Palvelun tarkoitus ja sen käyttö

Palvelu on tarkoitettu Käyttäjän terveystietojen ja muiden henkilötietojen tarkasteluun ja hallintaan. Yhtiöllä on yksinomainen oikeus päättää, missä laajuudessa ja minkä sisältöisenä se Palvelun Käyttäjälle tarjoaa. Palvelun kautta Käyttäjällä saattaa esimerkiksi olla mahdollisuus tarkastella omaan terveydentilaansa liittyviä Yhtiön asiakas- ja potilasrekisteriin tallennettuja tietoja, saada muistutuksia Yhtiön palveluista, tallentaa terveyteensä liittyviä tietoja ja hallita omia Yhtiön kanssa asiointiin liittyviä tietojaan (esim. yhteystiedot ja suostumukset). Lisäksi Palvelu voi mahdollistaa ajanvarausten hallinnoinnin sekä etävastaanotot Käyttäjän ja Yhtiön tarjoaman terveydenhuollon ammattihenkilön välillä (ks. kohta 5).

Käyttäjä voi itse tallentaa Palveluun ja käsitellä siellä omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa liittyviä tietojaan kuten rokotustietoja, itse mittaamiaan paino- ja verenpainelukemia sekä muualla kuin Yhtiössä tapahtuneiden lääkärikäyntien sekä tutkimusten tietoja ja niihin liittyviä asiakirjoja. Palvelu tukee Yhtiön muuta palveluntarjontaa, ja se on tarkoitettu Käyttäjän omahoidon tueksi ja terveyteen liittyvien suunnitelmien ja muiden vastaavien jatkotoimenpiteiden toteuttamiseksi.

Käyttäjä vastaa Palveluun antamiensa ja tallentamiensa tietojen oikeellisuudesta, ja sitoutuu ilmoittamaan Yhtiölle välittömästi havaitessaan Palvelussa olevissa tiedoissa puutteita tai virheitä. Käyttäjän Palveluun antamat tiedot eivät välttämättä ole Yhtiön terveydenhuollon ammattihenkilöiden tai muiden asiantuntijoiden käytettävissä. Käyttäjä voi antaa Palvelussa suostumuksensa Yhtiön terveydenhuollon ammattihenkilöiden pääsyyn Käyttäjän tietoihin Käyttäjän hoidon tai muun palvelun edellyttämässä laajuudessa. Käyttäjän tulee tiedostaa, ettei suostumuksen antaminen sinänsä tarkoita, että Käyttäjän Palveluun antamat tiedot tulisivat automaattisesti terveydenhuollon ammattihenkilön tai muun asiantuntijan tietoon. Yhtiön terveydenhuollon ammattihenkilö voi Käyttäjän pyynnöstä tarkastella Käyttäjän Palveluun antamia tietoja, ja tehdä oman arvionsa tällaisten tietojen merkityksestä osana hoitoa. Koska Käyttäjän Palveluun antamat tiedot eivät välttämättä tule Yhtiön ja sen palveluksessa olevien terveydenhuollon ammattihenkilöiden tietoon, Käyttäjän tulee itse huolehtia siitä, että hän kertoo hoitoonsa osallistuville terveydenhuollon ammattihenkilöille sairauksistaan, allergioistaan, vammoistaan ja muista vastaavista hoitoon mahdollisesti liittyvistä seikoista.

Palvelu voi sisältää Käyttäjälle kohdennettua hyödyllistä tietoa Käyttäjän terveyteen liittyen, mielipide- ja muita kyselyjä sekä tietoja Yhtiön palveluista. Palvelu voi sisältää myös Yhtiön ja sen yhteistyökumppaneiden palveluita koskevaa markkinointia.

Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei Palveluun tai Palvelusta lähetetä mitään lainvastaista tai muutoin epäasiallista aineistoa. Käyttäjä pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin varmistumaan, ettei lähetetty aineisto sisällä haittaohjelmia tai ole muulla tavoin vahingollista.

5. Etävastaanotto

Etävastaanotolla tarkoitetaan, että potilaan tutkiminen, diagnostiikka, tarkkailu, seuranta, hoitaminen, hoitoon liittyvät päätökset tai suositukset perustuvat esimerkiksi videon välityksellä verkossa tai älypuhelimella (ml. chat –palvelu) välitettyihin tietoihin ja/tai dokumentteihin. Etävastaanotto edellyttää aina potilaan tietoista suostumusta, ja terveydenhuollon ammattihenkilön on viime kädessä arvioitava, soveltuuko etävastaanotto annettavan palvelun toteuttamistavaksi.

Jos Käyttäjä käyttää Palvelun etävastaanotto -toiminnallisuutta, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen terveydenhuollon ammattihenkilön (hoitaja tai lääkäri) ja Käyttäjän välillä, Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on etävastaanoton edellyttämät yhteydet, laitteet ja selaimet käytössään. Nämä on esitetty Käyttäjälle ajanvarauksen yhteydessä ja ovat nähtävissä myös täällä.

Jos Käyttäjä käyttää videovastaanottopalvelua, Käyttäjän tehtävänä on huolehtia omalta osaltaan henkilö- ja potilastietojen suojaamisesta valitsemalla käyttöönsä yksityinen ja häiriötön tila etävastaanottokäynnin ajaksi.

Etävastaanotolla saatuja Käyttäjää koskevia tietoja tallennetaan soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla Yhtiön asiakas- ja potilasrekisteriin.

6. Maksut ja muut suoritteet

Palvelun tai sen tietyn osan tai toiminnallisuuden käyttö voi olla vastikkeellista. Maksullisten Palvelujen tai niiden osien hinnat ja/tai hintojen määräytymisperusteet sekä maksua, toimitusta ja muuta sopimuksen täyttämistä koskevat ehdot ilmoitetaan kyseisten maksullisten Palvelujen yhteydessä. Käyttäjän on maksettava kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaiset tai muutoin Käyttäjälle ilmoitetut maksut ja muut suoritteet.

Palvelun kautta Käyttäjä voi maksaa käyttämiään Yhtiön palveluita verkkomaksuina. Käyttäjä vastaa antamiensa Kela-korttia ja maksuvälineitä koskevien tietojen oikeellisuudesta ja voimassaolosta.

Käyttäjä maksaa verkkomaksun Palvelussa 72 tunnin kuluessa lääkärikäynnistä tai muusta tutkimuksesta, jos hän ei maksa käyntiä toimipisteen asiakaspalvelussa tai asioi Yhtiön toimipisteessä, jossa ei ole asiakaspalvelua. Käyttäjä maksaa verkkomaksun 72 tunnin kuluessa myös käyttämästään etäpalvelusta tai puhelinkonsultaatiosta. Yhtiö lähettää Käyttäjälle aina ensin maksun maksettavaksi verkkopalveluun, ja jos Käyttäjä ei halua maksaa maksua verkkopalvelussa, hänellä on mahdollisuus saada maksu maksettavaksi kotiin paperilaskuna. Paperilaskuun lisätään tällöin hinnaston mukainen paperilaskutuslisä. Käyttäjällä on mahdollisuus myös kieltää Yhtiötä lähettämästä hänelle verkkomaksuja tulevaisuudessa. Silloin Käyttäjä saa aina paperilaskun, mutta laskuun lisätään aina myös paperilaskutuslisä. Yhtiö lähettää Käyttäjälle maksamatta jätetystä maksusta muistutuksen. Yhtiö siirtää laskun perintäprosessiin, mikäli Käyttäjä ei maksa puuttuvaa maksua muistutuksesta huolimatta.

Yhtiöllä on oikeus periä Käyttäjän lääkärikäynnin tai muun tutkimuksen Kelan suorakorvaus Käyttäjältä, mikäli Kela ei korvaa käyntiä tai tutkimusta.

Palvelun maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj ja Nets yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun Yhtiölle.

Paytrail kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan. Paytrail toimii näiden tietojen osalta itsenäisenä rekisterinpitäjänä. Paytrailin tietosuojaselosteen löydät täältä (https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu).

Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail Oyj:n yhteystiedot ovat:
Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
www.paytrail.com

Netsin yhteystiedot ovat:
Nets Denmark A/S, Suomen sivuliike
Teollisuuskatu 21
00510 Helsinki
Tel: +358 9 69 641
Nets is part of Nexi Group

Nets toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä.

Käyttäjällä on yksinomainen vastuu Palvelun käytöstä hänelle aiheutuneista kustannuksista.

7. Kolmansien osapuolten palvelut

Palvelussa voidaan tarjota ja välittää myös kolmansien osapuolten palveluja tai linkkejä tällaisiin palveluihin. Käyttäjä voi käyttää kolmansien osapuolien palveluja Palvelun linkkien tai muuten Palvelun kautta, mutta Yhtiö ei ole tällöin sopimusosapuoli tai muutenkaan vastuussa Käyttäjän ja kolmannen osapuolen välittämistä tai antamista tiedoista tai niiden toteutumisesta. Käyttäjä voi nimenomaisella suostumuksellaan joko pyynnöstään tai muuten omalla myötävaikutuksellaan sallia omien henkilötietojen ja muiden tietojen siirtämisen kolmansien osapuolten palveluista Palveluun siinä määrin kuin se kulloinkin on Palvelun puitteissa mahdollista. Käyttäjä voi myös luovuttaa Palvelussa olevia henkilötietojaan ja muita tietoja Palvelusta kolmansien osapuolten palveluihin siinä määrin kuin Palvelu sen kulloinkin mahdollistaa. Yhtiö voi luovuttaa Palveluun sisältyviä tietoja kolmannelle vain Käyttäjän nimenomaisella suostumuksella.

Yhtiö ei vastaa kolmannen osapuolen antamista tiedoista, palveluista, toiminnasta tai laiminlyönneistä.

8. Asiakastietojen käsittely

Palvelussa käsitellään Käyttäjän ja/tai tämän laillisen edustajan henkilötietoja Terveystalon henkilöasiakkaiden tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Palvelun kautta Käyttäjälle voidaan näyttää muun muassa häntä koskevia potilas- ja terveystietoja.

Käyttäjä vastaa Palveluun antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Käyttäjällä on velvollisuus pitää Palveluun kirjaamansa henkilötiedot ajantasaisina. Havaitessaan puutteita tai virheitä tiedoissaan Käyttäjän tulee joko itse välittömästi korjata tiedot, tai ilmoittaa puutteista ja/tai virheistä viipymättä Yhtiölle. Yhtiöllä on oikeus ylläpitää henkilötietoja muun muassa varmistamalla ja päivittämällä tietoja väestötietojärjestelmästä.
Kolmansien osapuolten palveluilla ja Internet-sivuilla on omat henkilötietojen suojaperiaatteet. Yhtiö ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolten sivujen tai palveluiden toiminnasta. Ennen siirtymistään Palvelun kautta kolmansien osapuolten ylläpitämille sivuille tai ennen kolmansien osapuolten palveluiden käyttöä, Käyttäjän on tutustuttava niiden sivujen ja palveluiden henkilötietojen suojaperiaatteisiin.

9. Palvelun immateriaalioikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet Palveluun ja sen sisältöön, ulkoasuun ja Palvelusta saatavilla olevaan aineistoon tai materiaaliin kuuluu Yhtiölle tai kolmannelle osapuolelle. Palvelun tai sen sisällön, ulkoasun tai aineiston kopioiminen, tulostaminen, levittäminen, välittäminen, muuttaminen, linkittäminen muille verkkosivuille ja kaikenlainen muu kaupallinen hyödyntäminen tai yleisön saataville saattaminen ilman Yhtiön kirjallista lupaa on kielletty. Käyttäjä saa kuitenkin tulostaa ja tallentaa Palvelusta saatavilla olevaa aineistoa omaa yksityistä käyttöään varten. Mikäli Palvelun aineistoa lainataan tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti, tulee lähde aina ilmoittaa. Palveluun sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Yhtiön antamaa kirjallista lupaa.

10. Palvelun sisältö ja saatavuus

Yhtiö kehittää Palvelua omien kulloistenkin voimassa olevien kehityssuunnitelmiensa mukaisesi, ja voi muuttaa Palvelua, sen sisältöä ja/tai toiminnallisuuksia. Yhtiö toimittaa Palvelun sellaisena ja siinä muodossa kuin se on kulloinkin saatavissa.

Yhtiö ei takaa, että Palvelua voitaisiin käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi, eikä Yhtiö siten anna takuuta Palvelun saatavuudesta, virheettömyydestä tai keskeytymättömyydestä. Yhtiö ei vastaa Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle Palvelussa tai sen saatavuudessa mahdollisesti esiintyvistä virheistä, puutteellisuuksista tai viivästyksistä. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on toimiva verkkoyhteys ja riittävät tekniset valmiudet ja ohjelmat Palvelun käyttöön. Käyttäjä vastaa myös käyttämiensä laitteiden ja ohjelmien turvallisuudesta ja toimivuudesta.

11. Vastuunrajoitus

Palveluun sisältyy osioita, joiden tarkoituksena on tukea Käyttäjän omaan terveydentilaan liittyvien tietojen hallinnointia ja tukea näin Käyttäjän terveydentilaa ja sen mahdollista kohentamista. Mikäli Palveluun sisältyy esimerkiksi yleisiä ja Käyttäjälle räätälöimättömiä liikuntaan, ruokavalioon tai muuhun elämäntapojen hallintaan liittyviä harjoituksia tai näitä koskevia ohjeistuksia, Käyttäjän tulee aina ennen tällaisiin harjoituksiin tai ohjeistuksiin ryhtymistä konsultoida terveydenhuollon ammattihenkilöä varmistaakseen, että tällaiset yleiset harjoitteet ja ohjeistukset soveltuvat Käyttäjälle. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiö ei vastaa Käyttäjälle aiheutuneista henkilö- tai muista vahingoista, jotka Käyttäjälle aiheutuvat siitä, että Käyttäjä laiminlyö edellä mainitun terveydenhuollon ammattihenkilön konsultaation ennen ryhtymistään toteuttaa Palveluun sisältyviä yleisiä ja Käyttäjälle räätälöimättömiä liikuntaan, ruokavalioon tai elämäntapojen hallintaan liittyviä harjoituksia tai ohjeistuksia.

Yhtiö ei vastaa Palvelun tai sen keskeyttämisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Yhtiö ei myöskään vastaa Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista kuluista tietojen tuhoutumisesta tai muuttumisesta eikä niiden uudelleen luomisesta. Yhtiön vastuu on enintään Suomen lainsäädännön pakottavien säännösten mukainen.

12. Ylivoimainen este

Yhtiö tai Käyttäjä ei vastaa vahingosta, joka on seurausta ylivoimaiseksi esteeksi katsottavasta seikasta. Ylivoimaisena esteenä pidetään seikkaa, joka johtuu osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota osapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia osapuoli ei kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa ilman kohtuuttomia kuluja tai viivästystä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi lakko, työsulku, tai muu näihin verrannollinen työtaistelutoimenpide, keskeytys sähkönjakelussa, tietoliikenneyhteyksissä taikka tietojärjestelmien toiminnassa.

Ylivoimaiseen esteeseen vetoavan on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä toiselle osapuolelle häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Yhtiö voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Käyttäjälle esimerkiksi omilla verkkosivuillaan tai Palvelussa.

13. Palvelun käytön päättäminen

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa Palvelun käyttöönotto ilmoittamalla siitä Yhtiölle 14 päivän kuluessa rekisteröitymisestään Palveluun ja näiden käyttöehtojen hyväksymisestä. Palvelun kautta mahdollisesti saatavilla olevien vastikkeellisten Palvelun osien ostamista tai tilausta koskeva peruuttamisoikeus on 14 päivää. Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin palvelu on kokonaan suoritettu, tai mikäli palvelun tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä Käyttäjän pyynnön tai suostumuksen johdosta.

Etävastaanottoaika on peruttava viimeistään 24 tuntia ennen sovitun etävastaanottoajan alkamista, ellei Palvelussa tai etävastaanoton ajanvarauksen yhteydessä ole toisin ilmoitettu. Mikäli Käyttäjä laiminlyö etävastaanottoajan peruuttamisen sovellettavan peruuttamisajan puitteissa, Yhtiöllä on oikeus laskuttaa etävastaanottoaika Käyttäjältä.

Käyttäjä tai tämän laillinen edustaja voi milloin tahansa irtisanoa Palvelun ja sulkea Palvelussa olevan käyttäjätilin ilmoittamalla siitä Yhtiön asiakastukeen sähköpostitse osoitteeseen asiakastuki@terveystalo.com. Yhtiö saattaa olla Käyttäjään tai tämän lailliseen edustajaan yhteydessä varmistaakseen Käyttäjän ja/tai tämän laillisen edustajan henkilöllisyyden ja edustusoikeuden. Yhtiö sulkee Käyttäjän käyttäjätilin kohtuullisen ajan kuluessa.

Yhtiöllä on oikeus perustellusta syystä lopettaa Käyttäjän Palvelussa oleva käyttäjätili tai osa Palveluista, mikäli Palvelun käytöstä aiheutuu haittaa Yhtiölle, Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, tai Palvelua on muutoin käytetty vastoin näitä käyttöehtoja. Yhtiöllä on oikeus lopettaa Käyttäjän Palvelussa oleva käyttäjätili, jos Palvelun käytön perusteeksi asetettuja maksuja ei ole suoritettu.

Palvelun lopettamisen yhteydessä Palveluun liittyvät maksut erääntyvät maksettavaksi heti, ja jo maksettuja suoritteita ei palauteta.

Palvelun lopettamisen yhteydessä Yhtiö voi poistaa Palvelussa olevat tiedot Käyttäjästä. Siltä osin kuin tietoihin kohdistuu lakisääteinen säilytysvelvollisuus, tietoja ei voida kuitenkaan poistaa ennen säilytysajan päättymistä. Käyttäjällä on vastuu huolehtia Palvelussa olevien tietojen talteen ottamisesta ennen Palvelun lopettamista. Yhtiö ei vastaa poistettujen tietojen palauttamisesta tai tietojen poistosta Käyttäjälle aiheutuneista mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

14. Käyttöehtojen muutos

Yhtiöllä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja yksipuolisesti milloin tahansa oman harkintansa mukaan, ja erityisesti silloin, kun Palveluun tehtävät muutokset tai päivitykset edellyttävät käyttöehtoihin tehtäviä muutoksia. Muutos tulee voimaan Yhtiön ilmoittamasta ajankohdasta lukien. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, hän voi kieltäytyä hyväksymästä niitä irtisanomalla Palvelun ja sulkemalla käyttäjätilinsä näiden käyttöehtojen mukaisesti.

15. Soveltava laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä.

Näistä käyttöehdoista johtuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli riitaa ei saada näin sovituksi, voidaan riita käsitellä Helsingin käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jossa Palvelun Käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Kuluttajalla on lisäksi oikeus saattaa näitä käyttöehtoja koskevat riitaisuudet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).