Användarvillkor för webbtjänsterna för Terveystalos inloggade kunder

1. Tillämpning av användarvillkoren

Dessa användarvillkor för webbtjänsterna för Terveystalos inloggade kunder tillämpas på tjänster och applikationer som Suomen Terveystalo Oy eller ett bolag som hör till samma koncern (senare "Bolaget") erbjuder. Sådana tjänster och applikationer är tjänsten Terveystalo Oma Terveys, tjänsten Den inloggades Terveystalo, Terveystalo-appen och andra webbtjänster eller applikationer som hänvisar till dessa användarvillkor (senare "Tjänsten"). Användning av Tjänsten förutsätter att den användare som registrerat sig i Tjänsten (nedan "Användaren") godkänner och förbinder sig till att följa dessa villkor.

Dessutom godkänner Användaren och förbinder sig till att följa de användarvillkor för Bolagets webbplats som är i kraft när Tjänsten används.

Användaren ska noggrant bekanta sig med dessa användarvillkor innan Tjänsten tas i bruk.

Med dessa användarvillkor försvagar eller begränsar man inte de rättigheter som konsumenten har med stöd av tvingande lagstiftning.

2. Registrering och inloggning på tjänsten

Tjänsten är personlig. Användaren ska logga in på Tjänsten med sitt eget namn, sina egna personuppgifter och övriga identifierare. Användaren ansvarar för att uppgifterna som användaren har gett till Tjänsten är korrekta och aktuella.

Varje gång Användaren registrerar sig på en ny enhet krävs det stark autentisering av Användaren, såsom nätbankskoder, mobilcertifikat eller någon annan stark identifiering som godkänns av Terveystalo. Efter den första registreringen kan Användaren beroende på Tjänstens funktioner ha möjlighet att logga in på Tjänsten med den kod som hen själv har skapat eller det biometriska kännetecken som hen har tagit i bruk i samband med registreringen.

Den kod som eventuellt används vid inloggning på Tjänsten är personlig. Användaren ska förvara koden noggrant. Användaren får inte överlämna koden till utomstående om den utomstående inte har rätt i enlighet med dessa användarvillkor att logga in på Tjänsten å Användarens vägnar. Användaren har uteslutande ansvar för att det användarkonto som finns i Tjänsten används på rätt sätt och på ett sätt som följer användarvillkoren.

Användaren ska omedelbart meddela till Bolaget om Användarens kod till Tjänsten försvinner eller hamnar i fel händer. Användaren kan i sådana fall begära blockering av webbtjänsten genom att meddela om detta till Bolagets kundsupport via e-postadressen asiakastuki@terveystalo.com. Användaren kan också själv byta koden till Tjänsten om Användaren har i användning en mobil eller annan motsvarande enhet som behövs för att logga in på Tjänsten.

Bolaget har rätt att vägra att godkänna en registrering eller att den fortsätter. Bolaget har också rätt att vägra att tillhandahålla Tjänsten (eller en del av Tjänsten eller en viss funktion i Tjänsten).

3. Rätt att använda tjänsten

Tjänsten är tillgänglig också för minderåriga med ett personligt instrument för stark autentisering, såsom nätbankskoder eller mobilcertifikat. En minderårig Användares vårdnadshavare kan hantera ärenden i Tjänsten å den minderårigas vägnar genom att koppla den minderårigas användarkonto till sitt eget användarkonto. Detta är möjligt om vårdnadshavaren med stöd av lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992, "patientlagen") har rätt att sköta ärenden för den minderårigas räkning. Tjänsten är också tillgänglig för ärendehantering å någon annan fullvuxen Användares vägnar med grund i antingen intressebevakning eller behörighet till den del som detta är möjligt i Tjänsten. Användaren har rätt att när som helst återkalla sin fullmakt.

Den Användare som har registrerat sig i Tjänsten har rätt att använda det användarkonto som finns i Tjänsten. Tjänsten får också användas för Användarens räkning av en person som enligt dessa användarvillkor har rätt att hantera ärenden för en minderåriga som står under dennes vårdnad eller för någon annan person.

Vårdnadshavarens rätt att använda Tjänsten å den minderåriga Användarens vägnar är tidsbegränsad. Användaren kan upphäva vårdnadshavarens rätt att använda Tjänsten för dennes räkning när Användaren har nått en i patientlagen avsedd utvecklingsnivå som ger Användaren rätt att självständigt fatta beslut om sin vård. Vårdnadshavarens behörighet avslutas i varje fall senast när den minderåriga blir myndig.

Bolaget kan när som helst kontrollera personens rätt att använda Tjänsten. Bolaget kan av grundad anledning neka Användarens rätt att använda Tjänsten. En grundad anledning kan vara till exempel oklarhet om huruvida Användaren har rätt att använda Tjänsten för en annan persons räkning. Användaren eller den person som använder Tjänsten för Användarens räkning har ansvar för att Tjänsten används i enlighet med dessa användarvillkor. Användaren ska omedelbart meddela Bolaget om hen misstänker att Tjänsten används för Användarens räkning i strid med hens vilja eller på annat sätt i strid med dessa användarvillkor. Detta ska meddelas till Bolagets kundsupport via e-postadressen asiakastuki@terveystalo.com.

Vårdnadshavare som använder Tjänsten för sitt minderåriga barns räkning är sinsemellan ansvariga för att barnets användarkonto används så att båda vårdnadshavarnas lagliga rätt till information förverkligas.

4. Tjänstens syfte och dess användning

Tjänsten är avsedd för granskning och hantering av Användarens hälsouppgifter och andra personuppgifter. Bolaget har uteslutande rätt att besluta i vilken omfattning och med vilket innehåll det erbjuder Tjänsten till Användaren. Via Tjänsten kan Användaren till exempel ha möjlighet att granska uppgifter om sitt hälsotillstånd som har sparats i Bolagets kund- och patientregister, få påminnelser om Bolagets tjänster, spara uppgifter om sin hälsa och hantera sina uppgifter om sina ärenden med Bolaget (t.ex. kontaktuppgifter och samtycken). Dessutom kan Tjänsten möjliggöra administreringen av tidsbokningar och distansmottagningar mellan Användaren och en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som Bolaget tillhandahåller (se punkt 5).

Användaren kan själv spara och hantera uppgifter i Tjänsten relaterade till sin egen hälsa och sitt välbefinnande, såsom vaccinationsuppgifter, vikt och blodtrycksvärden som hen själv uppmätt, läkarbesök som har skett på andra ställen än i Bolaget och uppgifter om undersökningar samt handlingar relaterade till dem. Tjänsten stöder Bolagets övriga tjänsteutbud och är avsedd för stöd av Användarens egenvård samt genomförande av hälsoplaner och andra motsvarande fortsatta åtgärder.

Användaren ansvarar för riktigheten av de uppgifter som hen lämnar och sparar i Tjänsten och förbinder sig att omedelbart meddela Bolaget om hen upptäcker att det finns brister eller felaktigheter i de uppgifter som finns i Tjänsten. Uppgifterna som Användaren har gett till Tjänsten är nödvändigtvis inte tillgängliga för Bolagets yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården eller andra experter. Användaren kan ge sitt samtycke i Tjänsten till att Bolagets yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har tillgång till Användarens uppgifter i den utsträckning som Användarens vård eller annan service förutsätter. Användaren ska vara medveten om att samtycke i sig inte betyder att yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården eller andra experter automatiskt blir medvetna om de uppgifter som Användaren har lämnat i Tjänsten. En av Bolagets yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården kan på Användarens begäran granska uppgifterna som Användaren lämnat i Tjänsten och göra sin egen uppskattning om huruvida dessa uppgifter är av betydelse för vården. Eftersom de uppgifter som Användaren lagt till i Tjänsten inte nödvändigtvis kommer till kännedom för Bolaget och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som är anställda av Bolaget, ska Användaren själv se till att hen berättar för den hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i vården om sina sjukdomar, allergier, skador och annat motsvarande som eventuellt kan ha samband med vården.

Tjänsten kan innehålla nyttig information som riktas till Användaren om Användarens hälsa, opinionsundersökningar och andra enkäter och information om Bolagets tjänster. Tjänsten kan också innehålla marknadsföring som gäller Bolagets och dess samarbetspartners tjänster.

Användaren garanterar och ansvarar för att inget lagstridigt eller på annat sätt osakligt material skickas till eller från Tjänsten. Användaren ska på alla skäliga sätt försäkra sig om att material som skickas inte innehåller skadliga program eller är skadligt på annat sätt.

5. Distansmottagning

Med distansmottagning avses att undersökning, diagnostik, granskning, uppföljning, vård och beslut eller rekommendationer förknippade med vård grundar sig på uppgifter och/eller dokument som förmedlats via till exempel video på nätet eller med en smarttelefon (inkl. chattjänsten). Distansmottagning förutsätter alltid patientens medvetna samtycke, och den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården ska i sista hand bedöma om distansmottagning är ett lämpligt sätt att genomföra tjänsten.

Om Användaren använder Tjänstens funktion för distansmottagning, som möjliggör interaktion mellan en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (sjukskötare eller läkare) och Användaren, ansvarar Användaren för att hen har anslutningar, utrustning och webbläsare som krävs för distansmottagningen. Dessa har presenterats för Användaren i samband med tidsbokningen och kan ses även här.

Om Användaren använder videomottagningstjänsten ska Användaren för sin del sörja för skyddet av person- och patientuppgifter genom att välja ett privat och störningsfritt rum för distansmottagningsbesöket.

Uppgifter om Användaren som blivit tillgängliga under distansmottagningen sparas i Bolagets kund- och patientregister på det sätt som tillämplig lagstiftning förutsätter.

6. Avgifter och andra betalningar

Användningen av Tjänsten eller en viss del av den eller en funktion i den kan kräva ersättning. Priserna och/eller grunderna för fastställandet av priserna för avgiftsbelagda Tjänster eller delar av dem och betalning, leverans och andra villkor för fullgörandet av avtalet meddelas i samband med de avgiftsbelagda Tjänsterna i fråga. Användaren ska betala avgifter och andra betalningar enligt gällande tjänsteprislista eller avgifter och betalningar som på annat sätt har meddelats Användaren.

Via Tjänsten kan Användaren betala de Bolagets tjänster som hen har använt som nätbetalningar. Användaren ansvarar för riktigheten och giltigheten av de uppgifter om det FPA-kort och de betalningsmedel som hen har uppgett.

Användaren betalar nätbetalningen i Tjänsten inom 72 timmar efter läkarbesöket eller en annan undersökning, om hen inte betalar besöket i verksamhetsställets kundtjänst eller uträttar ärenden i Bolagets verksamhetsställe som inte har någon kundtjänst. Användaren betalar nätbetalningen inom 72 timmar även för distanstjänster eller telefonkonsultation. Bolaget skickar alltid först avgiften för betalning till webbtjänsten, och om Användaren inte vill betala avgiften i webbtjänsten har hen möjlighet att få hem den som pappersfaktura. Till pappersfakturan påförs då ett tillägg för pappersfakturering i enlighet med prislistan. Användaren har även möjlighet att förbjuda Bolaget att skicka nätbetalningar till hen i framtiden. Då får Användaren alltid en pappersfaktura, men till fakturan påförs alltid även ett tillägg för pappersfakturering. Bolaget skickar en anmärkning till Användaren om obetalda avgifter. Bolaget inleder processen för indrivning om Användaren trots påminnelsen inte betalar fakturan.

Bolaget har rätt att debitera FPA:s direktersättning av Användaren för Användarens läkarbesök och andra undersökningar, om inte FPA ersätter besöket eller undersökningen.

Tjänstens betalningsgateway och betaltjänst levereras av Paytrail Oyj och Nets i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Paytrail Oyj syns som betalningens mottagare på kontoutdraget eller kortfakturan och förmedlar betalningen till Bolaget.

Paytrail samlar in IP-adressen, betalningssättet samt betalningstiden i samband med betalningstransaktionen. Paytrail är självständig personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter. Paytrails dataskyddsbeskrivning finns här (https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu).

Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd som betalningsinstitut.

Paytrail Oyj:s kontaktuppgifter är:

Paytrail Oyj, FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
www.paytrail.com

Nets kontaktuppgifter är:

Nets Denmark A/S, Finlands filial
Teollisuuskatu 21
00510 Helsinki
Tel: +358 9 69 641
Nets is part of Nexi Group

Nets är en självständig personuppgiftsansvarig.

Användaren har uteslutande ansvar för de kostnader som användningen av Tjänsten orsakar hen.

7. Tredje parters tjänster

I Tjänsten kan även tredje parters tjänster eller länkar till sådana tjänster erbjudas och förmedlas. Användaren kan använda tredje parters tjänster via Tjänstens länkar eller på annat sätt via Tjänsten, men Bolaget är inte då en avtalspart eller på annat sätt ansvarig för de uppgifter som förmedlas eller utlämnas mellan Användaren och den tredje parten eller för genomförandet av dessa. Användaren kan genom sitt särskilda samtycke antingen på begäran eller genom annan egen medverkan tillåta att Användarens egna personuppgifter och andra uppgifter överförs från en tredje parts tjänster till Tjänsten i den omfattning det i situationen i fråga är möjligt inom ramarna för Tjänsten. Användaren kan också överlämna sina personuppgifter eller andra uppgifter som finns i Tjänsten från Tjänsten till tredje parters tjänster i den mängd som Tjänsten i varje enskilt fall möjliggör. Bolaget kan överlämna uppgifter som finns i Tjänsten till en tredje part endast med Användarens särskilda samtycke.

Bolaget ansvarar inte för en tredje parts uppgifter, tjänster, verksamhet eller försummelser.

8. Behandlingen av kunduppgifter

I Tjänsten behandlas personuppgifter om Användaren och/eller dennes lagliga företrädare på det sätt som beskrivs i dataskyddsbeskrivningen för Terveystalos privatkunder. Användaren kan via Tjänsten visas bland annat patient- och hälsouppgifter som gäller Användaren.

Användaren ansvarar för att de uppgifter som hen lämnar i Tjänsten är korrekta. Användaren är skyldig att se till att de personuppgifter hen har registrerat i Tjänsten är aktuella. Om Användaren upptäcker brister eller fel i sina uppgifter ska hen antingen själv omedelbart korrigera uppgifterna eller omedelbart meddela Bolaget om bristerna och/eller felen. Bolaget har rätt att upprätthålla personuppgifter bland annat genom att kontrollera och uppdatera uppgifter från befolkningsdatasystemet.

Tredje parters tjänster och webbplatser omfattas av deras egna dataskyddsprinciper. Bolaget ansvarar inte för funktionen av tredje parters webbplatser eller tjänster. Innan Användaren via Tjänsten öppnar webbplatser som upprätthålls av tredje parter eller använder tredje parters tjänster ska Användaren bekanta sig med skyddsprinciperna gällande personuppgifter för dessa parters webbplatser och tjänster.

9. Immaterialrätt till tjänsten

Bolaget eller en tredje part har alla immaterialrätterna till Tjänsten och dess innehåll, layout och det material som fås i Tjänsten. All slags kopiering, utskrift, distribution, förmedling och redigering av Tjänsten eller dess innehåll, layout eller material samt länkning av dessa till andra webbplatser och all annan kommersiell användning eller överlåtelse till allmänheten utan skriftligt tillstånd av Bolaget är förbjuden. Användaren får dock skriva ut och spara material som tillhandahålls i Tjänsten för eget privat bruk. Om material i Tjänsten citeras i enlighet med upphovsrättslagen (404/1961) ska källan alltid anges. Varu- och firmamärken som ingår i Tjänsten får dock inte kopieras, publiceras eller distribueras vidare utan skriftligt tillstånd av Bolaget.

10. Tjänstens innehåll och tillgänglighet

Bolaget utvecklar Tjänsten i enlighet med sina gällande utvecklingsplaner, och kan ändra Tjänsten, dess innehåll och/eller dess funktioner. Bolaget levererar Tjänsten som den är och i den form som den är tillgänglig.

Bolaget garanterar inte att Tjänsten kan användas utan avbrott och felfritt, och Bolaget garanterar sålunda inte att Tjänsten alltid är tillgänglig, felfri eller fungerar utan avbrott. Bolaget ansvarar inte för fel, brister eller fördröjningar i Tjänsten eller dess tillgänglighet som eventuellt presenteras för Användaren eller en tredje part. Användaren ansvarar för att hen har en fungerande nätanslutning och att den tekniska utrustningen och programmen är tillräckliga för användningen av Tjänsten. Användaren ansvarar också för säkerheten och funktionen i den utrustning och de program som hen använder.

11. Ansvarsbegränsning

Tjänsten innefattar delar vars syfte är att stödja administreringen av uppgifter om Användarens eget hälsotillstånd och på så sätt stödja Användarens hälsotillstånd och en eventuell förbättring av det. Om Tjänsten omfattar till exempel allmänna övningar relaterade till motion, kost eller annan hantering av levnadsvanor som inte är skräddarsydda för Användaren samt anvisningar om dessa, ska Användaren alltid konsultera en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården innan hen börjar sådana övningar eller anvisningar för att säkerställa att sådana allmänna övningar och anvisningar är lämpliga för Användaren. Om inte något annat följer av tvingande lagstiftning, ansvarar Bolaget inte för personskador eller andra skador som orsakas till Användaren för att Användaren försummar den ovannämnda konsultationen av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården innan hen genomför allmänna övningar och anvisningar förknippade med motion, kost eller hantering av levnadsvanor som finns i Tjänsten och som inte är skräddarsydda för Användaren.

Bolaget ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som orsakas av Tjänsten eller avbrott i den. Bolaget ansvarar inte heller för de kostnader som Användaren eventuellt orsakas på grund av att uppgifter förstörs eller ändras, eller för att återskapa uppgifterna. Bolagets ansvar är begränsat till det som föreskrivs i tvingande bestämmelser i finsk lag.

12. Force majeure

Bolaget eller Användaren svarar inte för skador som orsakats av något som kan anses utgöra force majeure. Force majeure avser ett hinder som står utanför partens påverkningsmöjligheter, och som man rimligen inte kan förvänta sig att parten hade kunnat förutse vid tidpunkten när avtalet ingicks och vars följder parten rimligen inte hade kunnat undvika eller övervinna utan orimliga kostnader eller orimlig fördröjning. Som force majeure räknas till exempel strejk, lockout, annan arbetskonfliktsåtgärd som kan jämföras med dessa eller avbrott i eldistributionen, dataförbindelser eller datasystemens verksamhet.

Den som hänvisar till force majeure ska utan oskälig fördröjning meddela den andra parten om det oöverkomliga hinder som har uppkommit. Bolaget kan meddela om force majeure till Användaren till exempel på sin egen webbplats eller i Tjänsten.

13. Att sluta använda tjänsten

Användaren har rätt att upphäva ibruktagandet av Tjänsten genom att meddela detta till Bolaget inom 14 dagar efter sin registrering i Tjänsten och godkännandet av dessa användarvillkor. Ångerrätten gällande köp eller beställning av avgiftsbelagda Tjänstedelar som eventuellt finns tillgängliga via Tjänsten är 14 dagar. Ångerrätten gäller dock inte till den del som tjänsten är helt genomförd eller om den elektroniska leveransen av tjänsten eller det digitala innehållet på grund av Användarens begäran eller samtycke har inletts före ångerfristen har gått ut.

En distansmottagningstid ska avbokas senast 24 timmar före mottagningstiden inleds om inte annat meddelas i Tjänsten eller i samband med tidsbokningen. Om Användaren inte avbokar distansmottagningstiden inom de tillämpade ramarna för ångerfristen, har Bolaget rätt att debitera Användaren för distansmottagningen.

Användaren eller dennes lagliga företrädare kan när som helst säga upp Tjänsten och stänga användarkontot i Tjänsten genom att meddela om detta till Bolagets kundsupport per e-post på adressen asiakastuki@terveystalo.com. Bolaget kan kontakta Användaren eller dennes lagliga företrädare för att bekräfta Användarens och/eller den lagliga företrädarens identitet och rätt att företräda. Bolaget avslutar Användarens användarkonto inom en skälig tid.

Bolaget har rätt att av grundad anledning avsluta Användarens användarkonto i Tjänsten eller en del av Tjänsterna, om användningen av Tjänsten orsakar olägenheter för Bolaget, Användaren eller en tredje part eller Tjänsten på annat sätt har använts i strid med dessa användarvillkor. Bolaget har rätt att avsluta Användarens användarkonto i Tjänsten om de avgifter som fastställts för användningen av Tjänsten inte har betalats.

I samband med att Tjänsten avslutas förfaller de Tjänsterelaterade avgifterna till betalning genast, och avgifter som redan har betalats återbetalas inte.

I samband med att Tjänsten avslutas kan Bolaget radera de uppgifter om Användaren som finns i Tjänsten. Till den del som en lagstadgad skyldighet till förvaring riktas mot uppgifterna kan uppgifterna dock inte raderas förrän lagringstiden har upphört. Användaren ansvarar för att uppgifterna som finns i Tjänsten tillvaratas före användningen av Tjänsten avslutas. Bolaget ansvarar inte för återställandet av raderade uppgifter eller för eventuella direkta eller indirekta skador som raderingen av uppgifter kan orsaka till Användaren.

14. Ändringar i användarvillkoren

Bolaget har rätt att ensidigt ändra dessa användarvillkor när som helst enligt eget övervägande, särskilt när ändringar eller uppdateringar i Tjänsten förutsätter ändringar i användarvillkoren. Ändringen träder i kraft från den tidpunkt som Bolaget meddelar. Om Användaren inte godkänner ändringarna i användarvillkoren, kan hen vägra att godkänna dem genom att säga upp Tjänsten och stänga sitt användarkonto i enlighet med dessa användarvillkor.

15. Tillämplig lag och forum

På dessa användarvillkor tillämpas finsk lag, med undantag av regler om lagval.

Tvister som orsakas av dessa användarvillkor avgörs i första hand genom förhandlingar mellan parterna. Om ärendet inte kan avgöras genom förhandlingar, kan tvisten behandlas i Helsingfors tingsrätt eller i tingsrätten på den ort i Finland där Användaren av Tjänsten har sin hemort eller fasta bostad.

Konsumenten har dessutom rätt att få tvistemål om dessa användarvillkor lösta av konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi). Före ärendet behandlas av konsumenttvistenämnden ska konsumenten kontakta konsumentrådgivningen (www.kuluttajaneuvonta.fi).