Webbplatsens användarvillkor

Villkor för användningen

Användning av Suomen Terveystalo Oy:s (nedan Bolaget) webbplats förutsätter att användaren förbinder sig att följa dessa villkor. Stifta bekantskap med dessa villkor innan ni börjar använda Bolagets webbplats. Olika tjänster kan innehålla särskilda villkor som tillämpas utöver dessa villkor. På tjänster som används med hjälp av identitetsbevis tillämpas dessutom avtalsvillkor som gäller användningen av identitetsbevis. Genom att använda webbplatsen förbinder du dig att iaktta dessa villkor.

Serviceproducent

Suomen Terveystalo Oy är huvudsaklig serviceproducent för webbplatsen. Adress: Banmästargatan 7 B, 00520 Helsingfors. Tfn 030 633 11.

Ändringar

Bolaget har rätt att när som helt utan förhandsmeddelande och av vilken orsak som helst ändra webbplatsens användarvillkor, utseende, innehåll, tillgänglighet samt de tjänster som levereras på webbplatsen eller andra egenskaper hos sidorna, eller lägga ned tjänsten. Bolaget har rätt att avbryta leveransen av tjänster för att utföra underhålls- och uppdateringsåtgärder.

Serviceleverantörens ansvar

Bolaget svarar inte för direkta eller indirekta skador som beror på användningen av denna webbplats eller dessa elektroniska tjänster, eller på hinder att använda dem, eller för skada som anknyter till detta. Bolaget garanterar inte att webbplatsen fungerar utan avbrott eller felfritt. Den elektroniska information som publiceras på Bolagets webbplats har producerats enbart i informationssyfte, om man inte separat och uttryckligen avtalat om annat.

Information som producerats av tredje part

Bolaget svarar inte för material som producerats eller publicerats av en tredje part och till vilket det eventuellt finns en länk på denna webbplats.

Användarens ansvar

Användaren svarar för att de uppgifter som han eller hon lämnar via webbplatsen är riktiga och kommer fram. Användaren försäkrar och ansvarar för att han eller hon inte lämnar lagstridigt eller osakligt material på dessa sidor. Användaren ska med alla rimliga metoder försäkra sig om att det skickade materialet inte innehåller virus eller är skadligt på något annat sätt.

Immaterialrättigheter

Äganderätten, upphovsrätten och andra immaterialrättigheter som anknyter till denna webbplats tillhör ett bolag i Bolagets koncern, om inte annat anges. Alla rättigheter till webbplatsen och dess innehåll förbehålles. Det är förbjudet att publicera, kopiera, flytta eller ändra webbplatsens innehåll eller utseende utan tillstånd av rättigheternas ägare, med undantag av lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Materialet får citeras i enlighet med Finlands upphovsrättslag (404/1961). Då materialet citeras, ska källan alltid anges. Varu- och affärsmärken som finns på webbplatsen får emellertid inte kopieras, publiceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd av Bolaget.

Webbtidsbeställning

Webbtidsbeställningen som finns på Bolagets webbplats är avsedd endast för tidsbeställning direkt och omedelbart mellan kunden och Bolaget. Det är förbjudet att vidarebefordra, sprida eller på annat sätt erbjuda all slags information och uppgifter som finns på Bolagets ovannämnda webbplats för tidsbeställning genom tredje parter. Det är till exempel förbjudet att förmedla uppgifter om lediga mottagningstider. Maskinell eller automatiserad sökning av tjänster som erbjuds i webbtidsbeställningen är likaså förbjuden.

Personuppgifter

Läs mer om behandling av personuppgifter i dataskyddsbeskrivning.

E-post

Konfidentialiteten för meddelanden som skickas i det öppna informationsnätet kan inte garanteras. Användare ska undvika att skicka personuppgifter eller annan konfidentiell information till Bolaget via e-post. Bolaget är inte skyldigt att genomföra uppdrag eller tillgodose servicebegäran som lämnats per e-post via det öppna datanätet. Bolaget har rätt att på användarens begäran per e-post förmedla uppgifter till en e-postadress som användaren definierat. Bolaget svarar inte för några direkta eller indirekta skador som orsakas av meddelanden som har skickats i det öppna datanätet.

Tillämplig lag

På dessa villkor samt på eventuella tvistmål som beror på Bolagets webbplats eller dess innehåll tillämpas Finlands lag. Eventuella tvister behandlas i Helsingfors tingsrätt.