Digitala tjänster

Chefens viktigaste samarbetspartner för hälsofrämjande ledarskap finns alltid i fickan

Terveystalo har landets mest omfattande inblick i faktorer som påverkar personalens välbefinnande och arbetsförmåga. Med hjälp av denna information stödjer vi ditt företag i hälsofrämjande ledarskap, förutser risker och skapar metoder genom vilka vi i samarbete bygger upp friska arbetsgemenskaper med friska anställda och framgångsrika företag med friska arbetsgemenskaper. Med våra digitala tjänster får chefen heltäckande information, stöd och råd för hälsofrämjande ledning av sitt team.

Stöd, råd och verktyg i utmanande situationer

  • Många utmaningar förknippade med risker för arbetsoförmåga kan vara nya och sällsynta situationer där det inte finns några enkla lösningar. Vi lättar på bördan i utmanande situationer genom att erbjuda stöd, råd och verktyg. Vid behov kan du via appen begära stöd och sparringhjälp av kontaktpersonen för företagshälsovården eller HR-avdelningen i det egna företaget.
  • Vi följer utvecklingen för sjukfrånvaron, och när en viss gräns överskrids ger vi information om ökad sjukfrånvaro. I samband med larmet skickar vi information om situationsbilden samt ger anvisningar och råd om hur de anställda och deras arbetsförmåga bör stödas i chefsarbetet.
  • Du behöver aldrig lösa situationerna ensam – vi erbjuder hjälp under hela processen och berättar vilka uppgifter som ska utföras vid vilken tidpunkt för att säkerställa de anställdas arbetsförmåga.

Egenskaper i de digitala tjänsterna

Begär en offert på företagshälsovård

Våra företagshälsovårdskunder har tillgång till våra digitala tjänster. Begär en offert på våra företagshälsovårdstjänster så hjälper vi dig att bygga upp en lämplig helhet för ditt företag.

Begär en offert

Bekanta dig med våra andra tjänster