Potilastietoihin liittyvät pyynnöt

Sinulla on oikeus saada käyttöösi itseäsi koskevat potilastiedot ja muut henkilötiedot sekä käyttää niihin liittyviä oikeuksiasi, joista kerromme alla tarkemmin.

  • Terveystalon ylläpitämissä rekistereissä oleviin keskeisiin terveyteesi liittyviin tietoihin voit tutustua Terveystalo-sovelluksen tai Terveystalo-verkkopalvelun kautta (ks. Digipalvelut ja etäasiointi).
  • Valtakunnallisessa OmaKannassa (https://www.kanta.fi/omakanta) näet Terveystalossa saamaasi hoitoon liittyvät potilaskirjaukset, lääkereseptit, sekä laboratorio- ja röntgentutkimukset.
  • Halutessasi voit pyytää toimittamaan kopion potilasasiakirjoistasi alla kuvatulla tavalla.
  • Huomioithan, että Terveystalon tuottamien julkisen terveydenhuollon palvelujen toimintaan liittyvien henkilötietojen osalta tulee olla yhteydessä kyseiseen julkiseen terveydenhuollon toimijaan, joka toimii kyseisten tietojen rekisterinpitäjänä.

Potilasasiakirjoihin ja muuhun potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon kohdistuu erityinen lakisääteinen salassapitovelvollisuus. Alla kuvataan tarkemmin, miten voit saada käyttöösi omia potilastietojasi sekä käyttää niihin liittyviä oikeuksiasi.

Potilasasiakirjapyyntö

Jos valtakunnallisesta OmaKannasta, Terveystalo-sovelluksesta tai -verkkopalvelusta ei löydy tarvitsemiasi potilastietoja (esimerkiksi tutkimustuloksia), tai tarvitset niistä muutoin jäljennöksen, pyydämme täyttämään alla olevasta linkistä Potilasasiakirjapyyntö -lomakkeen. Lomakkeita on saatavissa myös Terveystalon toimipaikoista.

Kerrothan potilasasiakirjapyynnössäsi tarkasti mitä tietoja tarvitset; esimerkiksi kenen lääkärin antamaan hoitoon liittyviä tietoja tarvitset. Voit pyytää tietoja myös tietyltä ajanjaksolta, tai kohdistaa pyynnön sinulle tehtyihin tutkimuksiin (esim. röntgenlausunto).

Voit tehdä potilasasiakirjapyynnön digitaalisessa asiointikanavassa (kätevimmin Yhteys toimipaikan asiakaspalveluun -chatissa) tai asioiden Terveystalon toimipaikassa. Pyydämme täyttämään alla olevasta linkistä avautuvan Potilasasiakirjapyyntö -lomakkeen ja kirjautumaan sisään verkkopalveluun. Chat-keskusteluun liitettyä lomaketta ei tarvitse allekirjoittaa. 

Pyynnön jättämisen yhteydessä henkilöllisyytesi varmennetaan luotettavalla tavalla. Terveystalon toimipaikassa tämä tehdään kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta ja digitaalisessa asiointikanavassa pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tunnistautuen. Tällä tavoin varmistamme henkilötietojen luottamuksellisuutta ja asianmukaista käsittelyä.

Potilastietojen korjaaminen / poistaminen

Sinulla on EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuen oikeus vaatia, että sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan sekä puutteelliset henkilötiedot täydennetään. Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistetuksi. Tämä pätee lähtökohtaisesti myös potilastietoihin. Käytännössä potilasasiakirjamerkintöihin kohdistuvien pyyntöjen toteuttaminen on kuitenkin rajoitettua. Terveydenhuollon ammattilainen arvioi merkintöjen virheellisyyttä, puutteellisuutta ja tarpeettomuutta suhteessa potilastiedon käyttötarkoitukseen. Esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisen perusteltuja hoitoon liittyviä johtopäätöksiä ei voi muuttaa, vaikka potilas olisi niistä eri mieltä. Arviointi tehdään merkinnän laatimishetkellä vallinneen käsityksen näkökulmasta. Tämän vuoksi virheelliseksi ei katsota esimerkiksi merkintää, joka vastaa merkinnän tekohetkellä ollutta käsitystä, vaikka myöhemmin osoittautuisi, että esimerkiksi aiemmin kirjattu diagnoosi on virheellinen.

Voit tehdä henkilötietojen korjauspyynnön digitaalisessa asiointikanavassa (kätevimmin Yhteys toimipaikan asiakaspalveluun -chatissa) tai asioiden Terveystalon toimipaikassa. Pyydämme täyttämään alla olevasta linkistä avautuvan Henkilötietojen korjauspyyntö -lomakkeen ja kirjautumaan sisään verkkopalveluun. Chat-keskusteluun liitettyä lomaketta ei tarvitse allekirjoittaa. 

Kuvaa lomakkeelle tarkasti, mitä merkintää korjauspyyntösi koskee ja mikä tieto tulisi poistaa, muuttaa tai lisätä. Perustele pyyntösi.

Lomakkeita on saatavissa myös Terveystalon toimipaikoista. Pyynnön jättämisen yhteydessä henkilöllisyytesi varmennetaan luotettavalla tavalla. Terveystalon toimipaikassa tämä tehdään kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta ja digitaalisessa asiointikanavassa pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tunnistautuen. Tällä tavoin varmistamme henkilötietojen luottamuksellisuutta ja asianmukaista käsittelyä.

Käsittelemme henkilötietojen korjauspyyntösi ilman aiheetonta viivytystä, ja joka tapauksessa kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta. Potilasasiakirjamerkintöjä koskevan pyynnön käsittelee lähtökohtaisesti sinua hoitanut terveydenhuollon ammattilainen tai kyseisen toimipaikan vastaava lääkäri. Jos korjauspyyntöä ei hyväksytä, annamme siitä sinulle todistuksen, jossa kerrotaan oikeudesta viedä asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Lokitietopyyntö

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu sinua koskevia potilastietoja, ja mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste. Potilaan oikeus saada näitä potilastietojensa käsittelyyn liittyviä lokitietoja perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä.

Potilaalla ei kuitenkaan ole oikeutta saada lokitietoja, jos Terveystalon tiedossa on, että lokitietojen antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille, tai jos niiden antaminen saattaisi vaarantaa rikosten estämisen, paljastamisen ja selvittämisen taikka yleisen turvallisuuden tai kansallisen turvallisuuden suojelemisen. Myöskään kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä. Jos pyyntöäsi ei hyväksytä, annamme siitä sinulle todistuksen, jossa kerrotaan oikeudesta viedä asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Valtakunnallisten Kanta-palvelujen käyttöä koskevat lokitiedot ovat nähtävissä OmaKannassa. Terveystalon potilastietojärjestelmien osalta voit tehdä lokitietopyynnön digitaalisessa asiointikanavassa (kätevimmin Yhteys toimipaikan asiakaspalveluun -chatissa)  tai asioiden Terveystalon toimipaikassa. Mikäli haluat tarkemman selvityksen Kanta-palveluiden käyttölokiin liittyen (kun mitä OmaKannasta saat), voit tehdä sitä koskevan lokitietojen selvityspyynnön Terveystalolle yllä mainitulla tavalla.

Pyydämme täyttämään alla olevasta linkistä avautuvan Lokitietopyyntö -lomakkeen ja kirjautumaan sisään verkkopalveluun. Chat-keskusteluun liitettyä lomaketta ei tarvitse allekirjoittaa. 

Lomakkeita on saatavissa myös Terveystalon toimipaikoista. Pyynnön jättämisen yhteydessä henkilöllisyytesi varmennetaan luotettavalla tavalla. Terveystalon toimipaikassa tämä tehdään kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta ja digitaalisessa asiointikanavassa pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tunnistautuen. Tällä tavoin varmistamme henkilötietojen luottamuksellisuutta ja asianmukaista käsittelyä.

Jos epäilet potilastietojesi väärinkäyttöä, pyydämme ilmoittamaan siitä mahdollisimman pian, mahdollisuuksien mukaan jo Lokitietopyyntö -lomakkeella. Suhtaudumme väärinkäytösepäilyihin vakavasti ja sen vuoksi toivomme, että yksilöit epäilysi mahdollisimman tarkasti. Huomioithan, että sinulla ei ole oikeutta käyttää tai luovuttaa saamiasi lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin omien potilastietojesi käsittelyyn liittyvien oikeuksiesi selvittämistä ja toteuttamista varten.

Käsittelemme lokitietopyyntösi kohtuullisessa ajassa, viimeistään kahden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Lokitiedot toimitetaan sinulle pyytämältäsi ajanjaksolta maksutta. Jos pyydät lokitietoja uudestaan samalta ajanjaksolta, tiedoista on oikeus laskuttaa kohtuullinen korvaus, joka perustuu tiedon antamisesta aiheutuviin välittömiin kustannuksiin.

Henkilötietojen tarkastuspyyntö

Sinulla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus saada tietää, käsitelläänkö henkilötietojasi sekä tutustua ja saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoistasi. Tästä oikeudesta käytetään nimitystä tarkastusoikeus. Mikäli et halua käyttää tietosuoja-asetuksen mukaista tarkastusoikeutta, vaan pyyntösi koskee ainoastaan tiettyjä potilasasiakirjoja, pyydämme käyttämään Potilasasiakirjapyyntö -lomaketta. Potilasasiakirjapyynnöt pystytään käsittelemään tarkastuspyyntöjä nopeammin.

Voit tehdä henkilötietojasi koskevan tarkastuspyynnön digitaalisessa asiointikanavassa (kätevimmin Yhteys toimipaikan asiakaspalveluun -chatissa) tai asioiden Terveystalon toimipaikassa. Pyydämme täyttämään alla olevasta linkistä avautuvan Henkilötietojen tarkastuspyyntö -lomakkeen ja kirjautumaan sisään verkkopalveluun. Chat-keskusteluun liitettyä lomaketta ei tarvitse allekirjoittaa. 

Lomakkeita on saatavissa myös Terveystalon toimipaikoista. Pyynnön jättämisen yhteydessä henkilöllisyytesi varmennetaan luotettavalla tavalla. Terveystalon toimipaikassa tämä tehdään kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta ja digitaalisessa asiointikanavassa pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tunnistautuen. Tällä tavoin varmistamme henkilötietojen luottamuksellisuutta ja asianmukaista käsittelyä.

Tarkastusoikeus voidaan evätä vain lainsäädännössä määritellyillä perusteilla, esimerkiksi jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa terveydellesi tai hoidollesi taikka jonkun toisen oikeuksille. Tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan todistus, jossa kerrotaan oikeudesta viedä asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Käsittelemme tietojen tarkastuspyyntösi ilman aiheetonta viivytystä, ja joka tapauksessa kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta. Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi yleensä maksutta. Jos pyydät tiedoista useampia jäljennöksiä tai teet pyyntöjä toistuvasti, tietojen antamisesta voidaan laskuttaa sen aiheuttamat kohtuulliset kustannukset.

Henkilötietojen tarkastuspyyntö