Potilastietoihin liittyvät pyynnöt

Potilasasiakirjoihin ja muuhun potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon kohdistuu erityinen lakisääteinen salassapitovelvollisuus. Sinulla on kuitenkin oikeus saada käyttöösi omia potilastietojasi sekä käyttää niihin liittyviä oikeuksiasi, joista kerromme alla tarkemmin.

Valtakunnallisessa OmaKanta-palvelussa (https://www.kanta.fi/omakanta) näet Terveystalossa saamaasi hoitoon liittyvät potilaskirjaukset, lääkereseptit, laboratorio- ja röntgentutkimukset sekä EU:n koronatodistuksen.

Terveystalon ylläpitämissä rekistereissä oleviin keskeisiin terveyteesi liittyviin tietoihin voit tutustua myös Terveystalo-sovelluksen tai Terveystalon-verkkopalvelun kautta (ks. Digipalvelut ja etäasiointi).

 

Potilasasiakirjapyyntö

Jos valtakunnallisesta OmaKanta-palvelusta taikka Terveystalo-sovelluksesta tai -verkkopalvelusta ei löydy tarvitsemiasi potilastietojasi (esimerkiksi tutkimustuloksia), taikka tarvitset niistä muutoin jäljennöksen, pyydämme täyttämään alla olevan linkin takaa löytyvän Potilasasiakirjapyyntö-lomakkeen. Lomakkeita on saatavissa myös Terveystalon toimipaikoista.

Kerrothan potilasasiakirjapyynnössäsi mitä tietoja tarvitset; esimerkiksi kenen lääkärin antamaan hoitoon liittyviä tietoja tarvitset. Voit pyytää tietoja myös tietyltä ajanjaksolta tai kohdistaa pyynnön tiettyihin sinulle tehtyihin tutkimuksiin (esim. röntgenlausunto).

Voit tehdä potilasasiakirjapyynnön asioiden Terveystalon toimipaikassa tai digitaalisessa asiointikanavassa (kätevimmin Yhteys toimipaikan asiakaspalveluun) -chatissa. Pyynnön jättämisen yhteydessä henkilöllisyytesi varmennetaan luotettavalla tavalla. Terveystalon toimipaikassa tämä tehdään kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta ja digitaalisessa asiointikanavassa pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tunnistautuen. Tällä tavoin varmistamme henkilötietojen luottamuksellisuutta ja asianmukaista käsittelyä.

Potilastietojen tarkastuspyyntö

Sinulla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus saada tietää, käsitelläänkö henkilötietojasi sekä tutustua ja saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoistasi. Tästä oikeudesta käytetään nimitystä tarkastusoikeus.

Terveystalo-sovelluksen ja -verkkopalvelun ohella sinun on mahdollista tutustua potilastietoihisi ja saada pyytämäsi tiedot Terveystalon toimipaikassa. Voit myös tehdä henkilötietojasi koskevan tarkastuspyynnön asioiden Terveystalon toimipaikassa tai digitaalisessa asiointikanavassa (kätevimmin Yhteys toimipaikan asiakaspalveluun -chatissa.). Tätä varten pyydämme täyttämään alla olevan linkin takaa löytyvän Henkilötietojen tarkastuspyyntö -lomakkeen. Lomakkeita on saatavissa myös Terveystalon toimipaikoista. Pyynnön jättämisen yhteydessä henkilöllisyytesi varmennetaan luotettavalla tavalla. Terveystalon toimipaikassa tämä tehdään virallisesta henkilöllisyystodistuksesta ja digitaalisessa asiointikanavassa pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tunnistautuen. Tällä tavoin varmistamme henkilötietojen luottamuksellisuutta ja asianmukaista käsittelyä.

Tarkastusoikeus voidaan evätä vain lainsäädännössä määritellyillä perusteilla, esimerkiksi jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa terveydellesi tai hoidollesi taikka jonkun toisen oikeuksille. Tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan todistus, jossa kerrotaan oikeudesta viedä asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Käsittelemme tietojen tarkastuspyyntösi ilman aiheetonta viivytystä, ja joka tapauksessa kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta. Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi yleensä maksutta. Jos pyydät tiedoista useampia jäljennöksiä tai teet pyyntöjä toistuvasti, tietojen antamisesta voidaan laskuttaa sen aiheuttamat kohtuulliset kustannukset.

Potilastietojen korjaaminen

Sinulla on EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuen oikeus vaatia, että sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan sekä puutteelliset henkilötiedot täydennetään. Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistetuksi. Tämä pätee lähtökohtaisesti myös potilastietojen osalta. Käytännössä potilasasiakirjamerkintöihin kohdistuvien pyyntöjen toteuttaminen on kuitenkin rajoitettua. Terveydenhuollon ammattilainen arvioi merkintöjen virheellisyyttä, puutteellisuutta ja tarpeettomuutta suhteessa potilastiedon käyttötarkoitukseen. Esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisen perusteltuja hoitoon liittyviä johtopäätöksiä ei voi muuttaa, vaikka potilas olisi niistä eri mieltä. Arviointi tehdään merkinnän laatimishetkellä vallinneen käsityksen näkökulmasta. Tämän vuoksi virheelliseksi ei katsota esimerkiksi merkintää, joka vastaa merkinnän tekohetkellä ollutta käsitystä, vaikka myöhemmin osoittautuisi, että esimerkiksi aiemmin kirjattu diagnoosi on virheellinen.

Voit tehdä henkilötietojen korjauspyynnön asioiden Terveystalon toimipaikassa tai digitaalisessa asiointikanavassa (kätevimmin Yhteys toimipaikan asiakaspalveluun -chatissa). Pyydämme täyttämään alla olevan linkin takaa löytyvän Henkilötietojen korjauspyyntö -lomakkeen. Lomakkeita on saatavissa myös Terveystalon toimipaikoista. Pyynnön jättämisen yhteydessä henkilöllisyytesi varmennetaan luotettavalla tavalla. Terveystalon toimipaikassa tämä tehdään kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta ja digitaalisessa asiointikanavassa pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tunnistautuen. Tällä tavoin varmistamme henkilötietojen luottamuksellisuutta ja asianmukaista käsittelyä.

Käsittelemme henkilötietojen korjauspyyntösi ilman aiheetonta viivytystä, ja joka tapauksessa kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta. Potilasasiakirjamerkintöjä koskevan pyynnön käsittelevät lähtökohtaisesti sinua hoitanut terveydenhuollon ammattilainen sekä kyseisen toimipaikkamme vastaava lääkäri. Jos korjauspyyntöä ei hyväksytä, annamme siitä sinulle todistuksen, jossa kerrotaan oikeudesta viedä asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Lokitietopyyntö

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu sinua koskevia potilastietoja, ja mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste. Potilaan oikeus saada näitä potilastietojensa käsittelyyn liittyviä lokitietoja perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä.

Potilaalla ei kuitenkaan ole oikeutta saada lokitietoja, jos Terveystalon tiedossa on, että lokitietojen antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille, tai jos niiden antaminen saattaisi vaarantaa rikosten estämisen, paljastamisen ja selvittämisen taikka yleisen turvallisuuden tai kansallisen turvallisuuden suojelemisen. Myöskään kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä. Jos pyyntöäsi ei hyväksytä, annamme siitä sinulle todistuksen, jossa kerrotaan oikeudesta viedä asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Voit tehdä lokitietopyynnön asioiden Terveystalon toimipaikassa tai digitaalisessa asiointikanavassa (kätevimmin Yhteys toimipaikan asiakaspalveluun -chatissa.). Pyydämme täyttämään alla olevan linkin takaa löytyvän Lokitietopyyntö-lomakkeen. Lomakkeita on saatavissa myös Terveystalon toimipaikoista. Pyynnön jättämisen yhteydessä henkilöllisyytesi varmennetaan luotettavalla tavalla. Terveystalon toimipaikassa tämä tehdään kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta ja digitaalisessa asiointikanavassa pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tunnistautuen. Tällä tavoin varmistamme henkilötietojen luottamuksellisuutta ja asianmukaista käsittelyä.

Jos epäilet potilastietojesi väärinkäyttöä, pyydämme ilmoittamaan siitä mahdollisimman pian, mahdollisuuksien mukaan jo Lokitietopyyntö-lomakkeella. Suhtaudumme väärinkäytösepäilyihin vakavasti ja sen vuoksi toivomme, että yksilöit epäilysi mahdollisimman tarkasti. Huomioithan, että sinulla ei ole oikeutta käyttää tai luovuttaa saamiasi lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin omien potilastietojesi käsittelyyn liittyvien oikeuksiesi selvittämistä ja toteuttamista varten.

Käsittelemme lokitietopyyntösi kohtuullisessa ajassa, viimeistään kahden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Lokitiedot toimitetaan sinulle pyytämältäsi ajanjaksolta maksutta. Jos pyydät lokitietoja uudestaan samalta ajanjaksolta, tiedoista on oikeus laskuttaa kohtuullinen korvaus, joka perustuu tiedon antamisesta aiheutuviin välittömiin kustannuksiin.