Potilastietojen keräämisen ja käytön eettiset periaatteet Terveystalossa

Koko Terveystalon henkilöstö on vastuussa siitä, että asiakkaamme saavat oikeaa ja turvallista hoitoa. Tätä tukee se, että hyödynnämme potilaan diagnosoinnissa ja hoidossa aina kaiken mahdollisen saatavilla olevan oleellisen tiedon ja että potilas on mahdollisimman hyvin perillä terveydentilastaan, sairauksistaan ja hoitosuunnitelmasta. Lisäksi lainsäädäntö ja monet viranomaiset edellyttävät lääketieteellisen datan ja potilastiedon keräämistä ja säilyttämistä.

Terveydenhuollon palvelut ovat yksilöllisiä ja räätälöityjä ja niissä hyödynnetään vahvasti sekä yleistä lääketieteellistä dataa ja tutkimuksia että enenevässä määrin potilaan omia terveystietoja. Terveydenhuollon asiointi ja palvelut laajenevat koko ajan digitaalisiin kanaviin. Digitalisaatio, tiedolla johtaminen ja tekoäly mahdollistavat lääketieteellisen tiedon rikastamisen ja jalostamisen entistä monipuolisemmin osaksi potilaan hoitoketjua.

Terveystalo pyrkii kaikessa toiminnassaan toimimaan vastuullisesti ja tuomaan terveydenhuoltoon avoimuutta sekä potilaslähtöisyyttä. Terveystalo on siksi määritellyt tekoälyn käyttöön eettiset periaatteet, joita se sitoutuu noudattamaan.

Toimimme asiakkaan ja yhteiskunnan eduksi

Missiomme on taistella terveemmän elämän puolesta, mikä tarkoittaa yhä intensiivisempää keskittymistä yksilön terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä sairauksien ennaltaehkäisyyn. Terveydenhuollon palveluiden saatavuus ja kustannukset ovat yhteiskuntamme suurimpia kansanterveydellisiä ja

-taloudellisia haasteita, joita yleisestikin pyritään ratkaisemaan. Sairauksien ja terveysriskien tunnistaminen, ennustaminen sekä ennaltaehkäisy ovat siis aina sekä potilaan että yhteiskunnan etu.

Oleellinen osa terveysriskien tunnistamista on potilaiden terveysdatan kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen. Tämä mahdollistaa sen, että pystymme tekemään oikeille henkilöille oikea-aikaisia interventioita ja antamaan suosituksia, joiden hyödyntämisestä asiakas kuitenkin viime kädessä itse päättää.

Edistämme lääketieteellistä hoitoa asiakasta kuuntelemalla

Asiakkailla itsellään on kasvava tarve osallistua omaan hoitoonsa, seurata terveytensä kehittymistä ja keskittyä ennaltaehkäisyyn sekä terveyden ylläpitämiseen käsittäen sekä terveydenhuollon että hyvinvoinnin palvelut.

Pyrimme kaikessa toiminnassamme olemaan avoimia, edistämään koko toimialan läpinäkyvyyttä ja ottamaan asiakkaat mukaan myös tekoälyratkaisujemme kehittämiseen.

Seuraamme aktiivisesti, että käyttämämme tekoälyratkaisut ovat relevantteja sekä Terveystalolle että asiakkaalle ja että niille määritellyt tavoitteet toteutuvat.

Sinulla on mahdollista tutustua omiin tietoihisi Terveystalon Oma Terveys-palvelun kautta. Palvelu kattaa ilmoittamasi henkilötiedot sekä tärkeimmät terveyteesi liittyvät tiedot.

https://omaterveys.terveystalo.com/OmaTerveys/Etusivu/

Kunnioitamme ja varmistamme yksilön yksityisyyden

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja suojaamme kaikissa tilanteissa asiakkaidemme tietoja sekä yksityisyyttä. Varmistamme kaikkien potilaiden yhdenvertaisuuden toteutumisen myös tekoälyä hyödyntäessämme. Käsittelemme kaikkea asiakasdataa luottamuksellisesti. Henkilökohtaisia terveydentilatietoja pääsee katsomaan vain asiakkaaseen hoitosuhteessa oleva terveydenhuollon ammattihenkilöstö.

Asiakkaan käyttöömme antamaa dataa hyödynnetään luottamuksellisesti. Terveystalon tietosuojaselosteessa on kuvattu tarkemmin henkilötietojen käsittely:
Tietosuojaseloste: https://www.terveystalo.com/fi/Asiakkaana/Tietosuojaseloste/

Otamme vastuun keräämästämme datasta ja sen käytöstä

Keräämme dataa ja rakennamme algoritmeja tekoälyn hyödynnettäväksi vastuullisesti ja turvallisesti. Terveystalo on vastuussa tekoälyn käytöstään ja kaikista käyttämistään tekoälyratkaisuista. Terveystalon lääketieteellinen johto hyväksyy, kunnioittaa ja valvoo osaltaan kaikkien kansainvälisten ja kansallisten potilasdataa koskevien määräysten ja suositusten toteutumista.

Emme luovuta potilaiden tietoja kolmansille osapuolille ilman potilaan suostumusta tai lain määräystä. Varmistamme kerätyn tiedon turvallisen säilyttämisen koko tiedon elinkaaren ajan.

Arvioimme ja kehitämme säännöllisesti toimintaamme

Käymme systemaattisesti yhtiön sisällä keskustelua tekoälyn eettisyydestä. Seuraamme aktiivisesti tekoälyratkaisuja ja niihin liittyvää keskustelua, lainsäädäntöä sekä yleisiä suosituksia tekoälyn käytöstä. Teemme jokaisessa datankäyttötapauksessa vaikutuksenarvioinnin, ja meillä jokaiselle algoritmille on määritelty vastuullinen henkilöomistaja.

Tekoälyn ja algoritmien käyttöä valvoo viime kädessä yhtiön johtoryhmä sisäisellä ohjeistuksella, jota päivitetään säännöllisesti.