Sidosryhmävuorovaikutus

Terveystalolla on yhteiskunnallinen rooli ja sen myötä lukuisia sidosryhmiä, joiden kanssa käymme aktiivista vuoropuhelua. Keskeisiin sidosryhmiimme kuuluvat asiakkaidemme, henkilöstömme, ammatinharjoittajien ja omistajiemme lisäksi viranomaiset ja yhteiskunnalliset päättäjät, jotka vaikuttavat alamme lainsäädäntöön ja sen valmisteluun. Muita keskeisiä sidosryhmiämme ovat valvovat viranomaiset ja media. Olemme tiiviissä vuorovaikutuksessa myös toimialamme edunvalvojien kanssa. Avoin vuoropuhelu ja tehokas yhteistyö mahdollistavat ennustettavamman toimintaympäristön kaikille osapuolille. Oheisessa taulukossa kuvataan Terveystalon vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa vuonna 2022.

 

Sidosryhmä Sidosryhmän odotukset Miten odotuksiin vastattiin? Vuorovaikutuskanavat
Asiakkaat Laadukkaat, kilpailukykyiset ja vastuullisesti tuotetut palvelut. Jatkoimme palveluidemme kehittämistä lukuisilla eri osa-alueilla ja pyrimme vastaamaan kasvavaan kysyntään muun muassa rekrytoimalla uusia ammattilaisia sekä kasvattamalla edelleen digitaalisten palvelujemme tarjontaa muun muassa kehittämällä julkiselle sektorille räätälöidyn digipalvelualustan. Mittasimme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti ja monipuolisesti. Pilotoimme asiantuntijakohtaisen asiakaspalautteen keräämistä. Fyysiset ja digitaaliset asiakaskohtaamiset, verkkopalvelut, palautekyselyt ja -kanavat, markkinointiviestintä, sosiaalinen media.
Henkilöstö ja ammatinharjoittajat Vastuullinen johtaminen, toimiva vuorovaikutus, tasa-arvo, hyvä työilmapiiri ja työolot, osaamisen kehittäminen, kilpailukykyinen palkkaus. Jatkoimme muutosprosessia, jolla pyrimme tukemaan työssä onnistumista ja entistä toimivampaa yhteistyötä. Kehitimme työtä sujuvoittavia työkaluja, koulutimme ammattilaisia, helpotimme resurssipulaa uusilla rekrytoinneilla ja viestimme aktiivisesti henkilöstöllemme ajankohtaisista asioista. Henkilökohtainen kanssakäyminen, intranet, uutiskirjeet, henkilöstötyytyväisyystutkimus, kehityskeskustelut, koulutukset, seminaarit ja tapahtumat.
Omistajat Taloudellisen lisäarvon luominen, avoin viestintä kasvustrategian toteutuksesta ja taloudellisesta suorituksesta, vastuullinen liiketoiminta. Viestimme aktiivisesti omistajille ja sijoittajille olennaisista asioista liittyen liiketoiminnan kehittymiseen, haasteisiin vaikeassa markkinaympäristössä sekä toimenpiteisiin kannattavuuden parantamiseksi. Avoin ja aktiivinen vuoropuhelu: säännöllinen ja jatkuva raportointi pörssitiedotteilla ja raporteilla, henkilökohtaiset viestintäkanavat kuten tapaamiset sijoittajien ja analyytikoiden kanssa, yhtiökokoukset ja muut tapahtumat. Sijoittajasuhdetoimintomme koordinoi sijoittajavuorovaikutusta pyrkimyksenään varmistaa tasapuolinen tiedonsaanti ja mahdollisuudet yhtiön johdon tapaamiseen.
Viranomaiset ja päättäjät Hyvä yhteistyö ja päätösten valmistelua helpottava avoin tiedonsaanti ja vuorovaikutus. Terveydenhuollon kehittäminen ja uudistaminen on Terveystalon, viranomaisten ja päättäjien yhteinen tavoite. 

Kävimme avointa vuoropuhelua toimialaan liittyvistä aiheista.

Avoin vuoropuhelu, tapaamiset ja yhteydenpito mm. erilaisissa työryhmissä ja tilaisuuksissa.
Media Viestinnän avoimuus, tietojen luotettavuus ja nopea palvelu. Terveystalon asiantuntemuksen hyödyntäminen terveydenhuoltoa koskevissa aiheissa. Viestimme avoimesti toiminnastamme ja mahdollistimme asiantuntijoidemme hyödyntämisen terveyttä ja terveydenhuoltoa koskevissa aiheissa. Avoin ja aktiivinen viestintä eri kanavissa. Nopea ja avoin reagointi median pyyntöihin.
Toimialan organisaatiot Hyvä ja avoin yhteistyö, jonka myötä asiantuntemuksemme on koko alan käytössä. Suomalaisen terveydenhuollon kehittäminen ja kansalaisten terveyden edistäminen ovat toimialan yhteiset tavoitteet. Kävimme avointa vuoropuhelua toimialaan liittyvistä aiheista. Monipuolinen yhteistyö mm. Hyvinvointiala HALI ry:n ja Lääkäripalveluyritykset ry:n. Yhteistyökanaviamme ovat työryhmät ja erilaiset tilaisuudet.

Keskeiset jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa
Terveystalon edustajia toimii useissa järjestöissä. Merkittävimmät näistä on listattu alla.
• Elinkeinoelämän keskusliitto ry
• Keskuskauppakamari
• Helsingin seudun kauppakamari
• Hyvinvointiala HALI ry
• Lääkäripalveluyritykset ry
• Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry
• FIBS ry

Olennaisuusanalyysi vastuullisuustyömme perustana

Olemme määritelleet vastuullisuutemme olennaiset aiheet ja pääteemat yhdessä keskeisten sidosryhmiemme edustajien kanssa. Vuonna 2019 tehty olennaisuusanalyysimme toimii pohjana vastuullisuustyöllemme ja -viestinnällemme sekä näiden kehittämiselle.Vuonna 2023 teemme uuden olennaisuusanalyysin, mikä vastaa uusia GRI-standardeja sekä EU:n kestävän kehityksen raportointidirektiiviä.

Olennaisuusanalyysimme pohjalta tarkastelimme tarkemmin myös ESG-sijoittajien näkemyksiä eri vastuullisuusaiheista. Olennaisuusanalyysimme taustatyöksi kartoitimme toimialamme kansainvälisen parhaimmiston. Vastuullisuusprioriteettien tunnistamiseksi yhtiömme näkökulmasta toteutimme työpajan valikoitujen asiantuntijoidemme kanssa. Työpajan jälkeen vahvistimme sen tuloksia asiantuntijoillemme kohdennetulla kyselyllä, jonka pohjalta toteutimme sidosryhmäkyselyn verkossa. Erityisesti henkilöstömme ja Terveystalon ammatinharjoittajat olivat kyselyssä vahvasti edustettuina. Muita kyselyssä edustettuja sidosryhmiä olivat omistajamme ja sijoittajat, media ja toimialamme organisaatiot. Verkkokyselyn lisäksi haastattelimme keskeisten sidosryhmiemme edustajia kumppanimme avulla. Olennaisiksi määriteltyjen vastuullisuusteemojemme tärkeysjärjestys oli pääosin sama riippumatta sidosryhmäpainotuksesta.

Tärkeimmät vastuullisuusteemamme liittyvät kiinteästi ydintehtäväämme

Kaikki sidosryhmämme olivat yksimielisiä Terveystalon kriittisistä vastuullisuusteemoista. Terveystalon täytyy toimia ydinliiketoiminnassaan terveydenhuollossa parhaalla mahdollisella tavalla ja varmistaa erityisesti hoidon lääketieteellinen laatu ja vaikuttavuus, potilasturvallisuus, korkealaatuinen palvelu, työturvallisuus, tietosuoja ja -turva sekä asiakkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy. Terveystalon omistajat korostivat lisäksi hiilijalanjäljen esiin nostamista, mikä liittyy tämän hetken megatrendiin ilmastonmuutokseen. Terveystalo on tehnyt viime vuosina useita suuria yrityskauppoja, minkä seurauksena henkilöstön työhyvinvointi korostui olennaisuusanalyysin tuloksissa voimakkaasti. Sekä asiakkaidemme että omistajiemme vastauksissa nousi esiin henkilöstömme hyvinvoinnin linkittyminen potilaidemme hyvinvointiin. Lisäksi kaikkien sidosryhmiemme mukaan toimintamme suurimmat riskit ja mahdollisuudet liittyvät samaan aikaan sekä tietoturvaan että digitalisaation hyödyntämiseen.

Olennaisuusmatriisi kaavio.png