Coor: Selkävaivoista johtuvien sairauspoissaolojen vähentäminen 54 prosentilla onnistui työhöntulotarkastusten kohdentamisella

Työympäristöratkaisuja tuottavan Coorin henkilöstö- ja viestintäjohtaja Marie Styf-Mannonen totesi keväällä 2018, että siivoustehtävissä toimivien työntekijöiden sairauspoissaoloja oli paljon. Yhdessä Coorin johdon ja työterveystiimin voimin tunnistettiin sairauspoissaolojen taustalta tuki- ja liikuntaelinsairauksiin sekä -oireisiin liittyvät syyt, joista erityisesti selkäperäiset syyt korostuivat. Ratkaisu löydettiin työhöntulotarkastusten muokkaamisesta ennaltaehkäisevämmiksi ja oikeisiin ongelmiin tarttuviksi. Selkäperäiset poissaolot ovat nyt vähentyneet yli puolella ja henkilöstön tyytyväisyys lisääntynyt.

Keväällä 2018 Coorin johdossa alettiin pohtimaan työhöntulotarkastusten merkitystä, kun todettiin siivoojina työskentelevien sairauspoissaolojen ja niihin liittyvien kustannusten olevan liian korkealla. Niiden lisäksi myös työkyvyttömyyksistä aiheutuvat kustannukset olivat koholla. Heräsi kysymys siitä, antaako työhöntulotarkastus aidosti hyvät eväät työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Coorin henkilöstö- ja viestintäjohtaja Marie Styf-Mannonen alkoi ideoimaan uudenlaisia ratkaisuja yhdessä suurasiakaslääkäri Maaret Helinnön kanssa.

”Aloitimme kehittämistyön Maaretin kanssa nykytilan analyysista. Tunnistimme suurimmaksi haasteeksemme siivoojina työskentelevien tuki- ja liikuntaelinvaivat, joista selkeimmin korostuivat selkäongelmiin liittyvät sairauspoissaolot. Tilanteen kartoittamisen jälkeen asetimme selkeät ja melko kunnianhimoiset tavoitteet sairauspoissaolojen vähentämiseksi”, kertoo Styf-Mannonen.

Yleisesti tiedetään, että selkäoireista jopa 95 % on toiminnallisia. Marie Styf-Mannosen ja Maaret Helinnön tarkastellessa siivoojien sairauspoissaoloja tarkemmin, he huomasivat näin olevan myös Coorin kohdalla. Toiminnallisilla oireilla tarkoitetaan sitä, että varsinaista rakenteellista vikaa selässä ei ole. Oire voi olla hyvin todellinen ja ikävä, mutta johtuu usein esimerkiksi lihaskireyksistä, lihasepätasapainosta ja tukirangan liikkuvuuden haasteista. Tämän vuoksi lähdettiin pohtimaan keinoja, joilla siivoojien työtekniikkaa ja ergonomista tietämystä voisi siivoojien työssä parantaa.

 

Marie Styf-Mannonen_0 (1).jpg

Coorin henkilöstö- ja viestintäjohtaja Marie Styf-Mannonen.

 

Mitä jos työhöntulotarkastuksen tekisikin työfysioterapeutti?

 

Kustannuksien ja sairauspoissaolojen suurin syy oli saatu selville ja keinoja pureutua siihen alettiin pohtimaan. Coorin ja Terveystalon keskusteluissa nousivat esille Coorin johtoa jo aiemmin pohdituttaneet työhöntulotarkastukset ja niiden konkreettinen hyöty työntekijöille.

”Selkäongelmien huomattiin alkavan jo siivoojien ensimmäisen työvuoden aikana. Halusimme siis, että ongelmaan pureuduttaisiin heti uran alussa. Koska Coorin siivoojien työ ei pääsääntöisesti ole altisteista esimerkiksi melulle, meillä oli melko vapaasti pohdittavissa terveystarkastuksen sisältö ja toteutustapa. Nostimme siis niiden kehittämisen keskiöön. Päätimme kokeilla, millaisia tuloksia saamme, jos kohdennamme siivoojien työhöntulotarkastuksia vastaamaan tarkemmin Coorin haasteisiin. Tähän ratkaisumme oli siirtää työhöntulotarkastukset työfysioterapeutin vastaanotolle”, kertoo Maaret Helintö kehittämisprosessista.

Toimintamallia pilotoitiin aluksi pääkaupunkiseudulla, ja hyvien tulosten myötä se otettiin koko valtakunnallisen organisaation käyttöön vuoden 2020 alussa. Coorin uudet siivoojat ohjataan työhöntulotarkastukseen työfysioterapeutin vastaanotolle, ja tarkastuksen sisältö on tarkkaan määritelty. Vastaanotolla keskeisintä on tutkia, onko työntekijän fysiikassa jotakin sellaista, mihin hänen tulisi siivoojan työssään kiinnittää huomiota. Jos esimerkiksi liikkuvuudessa, tasapainossa tai lihasvoimissa ilmenee joitakin erityisiä ongelmia tai heikkouksia, hän saa niiden huomioimiseen ja kehittämiseen henkilökohtaiset ohjeet. Tällaisissa tapauksissa työfysioterapeutti voi varata työntekijälle myös kontrollikäynnin vastaanotolleen.

”Lisäksi kaikki saavat työhöntulotarkastuksessa työfysioterapeutin konkreettisen ohjeistuksen turvallisiin työtekniikoihin ja työergonomiaan, jotta työssä muodostuvilta toiminnallisilta tuki- ja liikuntaelinongelmilta vältyttäisiin ennen kuin niitä edes ehtii muodostumaan”, Helintö kertoo.

Työhöntulotarkastuksen yhteydessä työfysioterapeutit tekevät myös laajemman haastattelun uusille työntekijöille, ja niiden perusteella heidät ohjataan tarvittaessa myös muille työterveystiimin asiantuntijoille. Kuitenkin 80 % Coorin siivoojien työhöntulotarkastuksista hoituvat kokonaisuudessaan jo työfysioterapeutin vastaanotolla.

 

Huippuluokan tulokset: kustannukset säästyvät ja henkilöstö voi paremmin

Vaikka sairauspoissaolojen madaltamiselle asetettuja tavoitteita pidettiin melko kunnianhimoisina, ne saavutettiin. Selkäperusteisia sairauspoissaoloja on onnistuttu laskemaan jo 54 prosentilla tarttumalla toiminnallisten selkäongelmien ennaltaehkäisyyn ja kohdistamalla työhöntulotarkastukset työfysioterapeuttien vastaanotolle. Kustannussäästöjä on pelkästään selkäsairauspoissaoloja vähentämällä onnistuttu saavuttamaan noin 160 000 euroa. Lisäksi työntekijöiden fyysinen hyvinvointi on lisääntynyt merkittävästi. Työntekijät ovat olleet myös kiitollisia uudenlaisista työterveystarkastuksista, sillä he kokevat saavansa niistä konkreettista hyötyä.

Selkäperusteisten sairauspoissaolojen määrän vähenemisen lisäksi on huomattu myös muita tärkeitä tuloksia. Terveystalon ja Coorin yhteistyön aikana henkilöstötyytyväisyys on noussut suurina harppauksina ja työntekijöiden vaihtuvuus on laskenut. Työterveysyhteistyön sähköiset välineet ovat myös mahdollistaneet yhä paremman työkykyjohtamisen toteuttamisen ja seurannan. Lisäksi kevennetyn työn ja työn kuntouttavan puolen mahdollisuuksia on hyödynnetty työterveystiimin tuella.

 

Cleaning Kista (7).jpg

Onnistumisten takana on ennakkoluuloton yhteistyö ja selkeät toimintamallit

 

Coorin ja Terveystalon työterveystiimin välisessä yhteistyössä on saavutettu loistavia tuloksia, eikä niihin olisi päästy ilman toimivaa yhteistyötä. Tarkkaan määritellyt ja yhtenäiset toimintamallit takaavat sen, että Coorin tulokset ovat hyviä valtakunnallisesti ympäri Suomen.

”Keskustelu ongelmista työterveystiimin kanssa on ollut alusta alkaen suoraa ja avointa. Vaikka olemme ajoittain haastaneet ja kyseenalaistaneet työterveyden tiettyjä toimintamalleja, tämä otetaan Terveystalossa vastaan ja haasteisiin ehdotetaan ratkaisuja. Olen ollut myös iloinen siitä, kuinka rohkeasti ja ammattitaitoisesti uusiakin ideoita kokeillaan. Tämä työfysioterapeuttien suorittama työhöntulotarkastus on esimerkki onnistuneesta uuden idean pilotoinnista”, Marie Styf-Mannonen kiittelee.

Toisaalta myös Coorin ainutlaatuisella sitoutumisella on ollut merkittävä rooli onnistuneen yhteistyöhön. Työterveystiimi vierailee Coorin johtoryhmässä neljästi vuodessa, minkä avulla varmistetaan keskustelun ja kehittymisen jatkuvuus. Lisäksi paikallinen osallistuminen on ollut erinomaista: todellinen ymmärrys tuen tarpeesta ja omien yksikköjen tilanteesta on esihenkilöillä.

”Kun kaikki ovat samassa veneessä ja ymmärtävät mihin suuntaan ollaan menossa, on paljon helpompaa varmistaa, että tavoitteisiin päästään”, Styf-Mannonen toteaa avoimuuden ja yhteistyön merkityksestä.

Onnistunut yhteistyö Coorin ja Terveystalon välillä jatkuu, ja entistäkin korkeampia tavoitteita henkilöstön hyvinvoinnille on jo asetettu.

 

Coor pähkinänkuoressa

 

  • Coor on Pohjoismaiden johtavia palveluntoimittajia, joka tarjoaa kaikki ne palvelut, joita yksityisen tai julkisen sektorin hyvä ja tehokas toiminta edellyttää.
  • Monipuoliseen ja laajaan palveluvalikoimaan sisältyy kymmeniä erilaisia palveluja, kuten aulapalvelut, siivouspalvelut, postituspalvelut, kiinteistöhoito ja kiinteistöhoidon tekniset palvelut.
  • Perustettiin vuonna 1998 osaksi Skanska-konsernia ja listautui vuonna 2015 Tukholman Nasdaq-pörssiin.
  • Suomessa Coorilla on noin 1200 työntekijää.
  • Vuoden 2020 liikevaihto oli noin 65 milj. euroa.

Lue lisää asiakastarinoitamme

Kaikki toimialat ja työlajit erityispiirteineen ja vaatimuksineen ovat meille tuttuja. Täältä näet muutamia esimerkkejä siitä miten olemme asiakkaidemme mielestä onnistuneet.