Artikkeli

Terveystalon sotealalle kouluttava ja sitouttava juniorityö sai tunnustusta Rekrygaalassa 2023

3.11.2023

Terveystalon sotealalle kouluttava ja sitouttava juniorityö sai tunnustusta Rekrygaalan Vuoden rekrytointiteko -ehdokkaana. Vuoden rekrytointiteon finalistit julkistettiin 11.10. ja voittaja palkittiin 2.11. järjestetyssä Rekrygaalassa, joka palkitsee vuosittain rekrytointialan parhaat teot ja tekijät.

Nuori mieshoitaja mittaa asiakkaan verenpainetta

Mikä on ratkaisu vähentyneisiin koulutusresursseihin, nuorten ammattilaisten tukemiseen oman uran alussa ja pitovoiman haasteisiin sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla? Tätä on pohdittu alan sisällä, politiikassa ja mediassa vuosien ajan. Terveystalo on kehittänyt haasteeseen ratkaisuksi omat, nuorille ammattilaisille suunnatut koulutusohjelmat. Vuodesta 2018 Terveystalossa on luotu eri ammattiryhmille omia trainee- ja harjoitteluohjelmia, joiden tavoitteena on tarjota nuorille ammattilaisille työelämässä tarvittavaa käytännön tietotaitoa sekä hyvä ja turvallinen työkokemus oman työelämään siirtymisen alkutaipaleella. Koulutusohjelmat tarjoavat myös mahdollisuuden sitouttaa ja kouluttaa nuoria ammattilaisia erityisosaamista vaativiin tehtäviin.

Terveystaloa voi perustellusti pitää yksityisen terveydenhuoltoalan juniorityön pioneerina, sillä vuonna 2018 se ryhtyi järjestämään nuorille ammattilaisille suunnattuja koulutusohjelmia ensimmäisenä yksityisenä toimijana Suomessa. Tänä päivänä Terveystalo tarjoaa jo yli 300 nuorelle terveydenhuollon osaajalle mahdollisuuden kasvaa ammattilaisena harjoittelu-, oppisopimus-, trainee- ja koulutusohjelmissa.

– Muistan, kun lähestyimme ensimmäistä kertaa psykologikoulutusta tarjoavia yliopistoja. Suunnittelimme palkallisen harjoittelun tarjoamista loppuvaiheen opiskelijoille, ja haluaisimme pitää aiheesta opiskelijoille infotilaisuuden. Ensimmäiset kyllä-vastaukset tulivat sähköpostiin 30 sekunnissa. Niissä kiiteltiin, että viimein joku toimija tekee tämän odotetun avauksen. Tilanne oli silloin edennyt siihen, että osalla psykologian opiskelijoista valmistuminen uhkasi viivästyä sen vuoksi, että harjoittelupaikkaa ei yksinkertaisesti löytynyt, muistelee urapalvelujohtaja Mari Kuusenoja, joka on ollut mukana koordinoimassa Terveystalossa hoitaja-ammattiryhmien trainee-ohjelmatyötä ja sen skaalaamista valtakunnallisesti alkuvuoteen 2023 saakka.

Yhteiskuntavastuuta ja sitouttamista

Yhtenä Terveystalon koulutusohjelmien tavoitteena on ollut purkaa terveydenhuoltoalalla vallalla ollutta paradigmaa, jossa julkinen sektori mielletään ainoaksi kouluttavaksi tahoksi ja yksityinen sektori kokeneiden konkareiden työntekopaikaksi. Niin ikään on haluttu murtaa tapaa ohjata nuoret osaajat koulutuksensa loppupuolella yksin harjoitteluun ja siitä työelämään jo valmiiksi kuormittuneina ilman riittävää kokemusta, käytännön osaamista ja niiden tuomaa itseluottamusta itse työn tekemiseen.

Yhteiskunnallisen keskustelun pohjalta Terveystalossa on tunnistettu jo varhain vastuu nuorten osaajien kouluttajana ja työelämään tutustuttajana sekä alan veto- ja pitovoiman kehittäjänä. Omat koulutusohjelmat tarjoavat osaltaan myös mahdollisuuden kouluttaa ja sitouttaa oma osaava ammattilaisresurssi kiristyvässä kilpailutilanteessa.

– Vaikka Terveystalo on ollut jo pitkään terveyspalvelualan ammattilaisten keskuudessa preferoiduin työntekopaikka*, emme ole immuuni alallamme vallitsevaa osaajapulaa kohtaan. Vuonna 2018 havaitsimme ensimmäiset merkit siitä, että vanha tapa rekrytoida kokeneita osaajia ei enää sellaisenaan toiminut. Esimerkiksi työterveyshuollon kokeneita osaajia on Suomessa yksinkertaisesti liian vähän, ja toisaalta työterveyshuollon työ on sellaista, joka monia nuoria osaajia kiinnostaa, mutta sitä ei nykyisellään voi oppia koulun penkillä. Näin ensimmäinen työterveyshuollon trainee-ohjelma sai alkunsa, Kuusenoja kertoo.

Kaksi hoitajaa lukee yhdessä lehteä taukohuoneessa
Terveystalon junioriohjelmilla on saavutettu ja paikoin jopa ylitetty ne rekrytointitavoitteet, joita niille on asetettu. Terveystalo on saanut tunnustusta opiskelijamyönteisyydestä ja laadukkaasta koulutuksesta myös talon ulkopuolelta.

Kohti skaalattuja koulutuksia

Terveystalon trainee- ja harjoitteluohjelmista on kuluneiden vuosien aikana kehitetty konseptoituja koulutuskokonaisuuksia, jotka koostuvat sekä käytännön opiskelusta että työnteosta nimettynä ohjaajana työskentelevän kokeneen ammattilaisen ohessa. Vastaanottoajat on rytmitetty osaamistason mukaan, ja vastuut lisääntyvät hallitusti oman osaamisen karttuessa. Koulutusohjelmaa räätälöidään myös kunkin osaajan omia kiinnostuksenkohteiden ja ammatillisten kehitystoiveiden mukaan. Ohjelmat kestävät noin viidestä kuukaudesta vuoteen, oppisopimuskoulutus kauemminkin.

Ohjelmien tulokset puhuvat puolestaan: yli 70 % ohjelmien suorittaneista jää koulutuksen päättymisen jälkeen töihin Terveystaloon. Osallistujapalautteen keskiarvo koulutuksesta on hyvä – 3,38/5. Lukua voi pitää korkeana erityisesti ottaen huomioon, että skaalatussa koulutuksessa pääpaino ja vastuu kouluttamisesta on kullakin yksiköllä itsellään.

Skaalattuja harjoittelu-, trainee- ja oppisopimusohjelmia on Terveystalossa tarjolla tänä päivänä muun muassa terveydenhoitaja-, hammashoitaja- ja psykologi- sekä lääkäriopiskelijoille. Terveystalo tekee tiivistä yhteistyötä terveydenhoitoalan oppilaitosten kanssa yhteisenä tavoitteena ylläpitää ja lisätä alan kiinnostavuutta, ja osa ohjelmista on toteutettu koulutuskumppaneiden, kuten SAKKY:n kanssa.

– Monen suomalaisen nuoren lääkärin ensikosketus opiskelija- ja trainee-myönteiseen ilmapiiriin ovat Terveystalon Kandin kesäkoulu, Tiedosta taidoksi -toimipaikkakoulutus ja toimipaikassa tapahtuva senioriohjaus. Jo valmistuneille suunnattujen kokonaisuuksien, kuten terveyskeskustyön perusteiden, päivystyksen peruskoulun ja erikoistuvien tai siitä kiinnostuneiden SILTA- ja POLKU-jaksojen tavoitteena on sama: tarjota nuorelle osaajalle riittävät tiedot ja taidot työn tekemiseen sekä antaa onnistumisen kokemuksia turvallisessa ympäristössä kokeneen osaajan ohjauksessa.

Terveystalossa teemme tiivistä yhteistyötä lääkäreitä kouluttavien yliopistojen kanssa, ja Terveystalolla on esimerkiksi Helsingin yliopiston kanssa yhteinen Työterveyden tutkijakoulu, jonka tavoitteena on lisätä tieteellistä tutkimusta työterveyshuollon alalla ja tarjota ohjausta nuorille tutkijoille, kertoo urapalvelujohtaja Jenni Aallosvirta, joka on itse ollut Terveystalon juniorityössä tiiviisti mukana vuodesta 2020 vastaten työterveyteen erikoistuvien ja pätevöityvien lääkärien sekä psykologien koulutusohjelmista Urapalveluissa.

Jokainen on tärkeimmän tekijä

Terveystalolaiset haluavat korostaa, että talon omat koulutus- ja trainee-ohjelmat ovat terveydenhuollon substanssin, henkilöstö- ja aluejohdon sekä rekrytoinnista ja sitouttamisesta vastaavien urapalveluiden yhteinen taidonnäyte. Mukana koulutusohjelmien ja oppilaitosyhteistyön käynnistämisessä ja lanseerauksessa on ollut vuosien varrella kymmeniä työterveyshoitajia, työterveyspsykologeja, työterveys- ja kouluttajalääkäreitä sekä hr- ja ura-asiantuntijoita.

Ensimmäinen työterveyshoitajien trainee-ohjelma toteutettiin aikanaan silloisen pk-seudun aluejohtaja Heikki Tonterin ja vastaavan työterveyshoitajan Sunneva Petrovin johdolla. Menestyksekäs pilotti sai pian jatkoa ja poiki vastaavia kokonaisuuksia myös muille ammattiryhmille ympäri maan. Lääketieteen kandidaattien koulutusyhteistyön pioneeri Terveystalossa on ollut liiketoimintajohtaja Anni Huotari, työterveyspsykologien koulutusohjelmissa puolestaan johtavan työterveyspsykologi Antti Aro tiimeineen sekä työterveyslääkärien osalta johtava ylilääkäri Jukka Pitkänen tiimeineen. Terveystalon henkilöstöjohtaja Minttu Sinisalo ja urapalveluiden johtajat Matias Pälve ja Mikael Sabbah ovat olleet sekä yksi suurista alullepanevista voimista että koulutusohjelmien puolestapuhujista ja mahdollistajista. Nyt koulutusohjelmia toteuttaa Terveystalossa useita kymmeniä eri alojen ammattilaisia, joista jokaisen panos on korvaamaton:

– Tämän päivän näkökulmasta on välillä vaikeaa uskoa, että vielä vuonna 2017 ajatus yksityisestä sektorista nuorten osaajien kouluttajana oli monelle täysin vieras: niin vahvasti elämme nyt omaa koulutusvisiotamme todeksi. Toivomme, että julkinen keskustelu kääntyisi myös siihen, miten hyvin asiat voivat olla terveydenhuoltoalalla, ja mitä se tarkoittaa ammattilaisen näkökulmasta, kun koulutukseen ja urapolkuihin ollaan valmiita panostamaan jo varhaisessa vaiheessa. Suurella ylpeydellä seuraan meidän tärkeimmän tekijöiden työtä koulutusohjelmien parissa. Olen myös todella ylpeä siitä, että Terveystalon juniorityö ja meidän ammattilaistemme tekemä työ on tällä tavalla noteerattu, iloitsee Aallosvirta Rekrygaalan ehdokkuudesta.

– Vuoden rekrytointiteko -ehdokkuus on mielettömän hieno asia ja osoitus siitä, että Terveystalon juniorityö nähdään laajemminkin merkityksellisenä. Terveydenhuoltoalan kiinnostavuus on yhteiskunnassa heikentynyt, mutta samaan aikaan olemme onnistuneet herättämään kiinnostusta ja kasvattamaan itse osaajakuntaamme. Tällä kaikella on positiivinen vaikutus laajemminkin koko terveydenhuoltoalan houkuttelevuuteen.

Tie koulutusohjelmien kehityksessä on ollut pitkä, mutta olemme toisaalta myös ottaneet lyhyessä ajassa isoja harppauksia. Olemme ylpeitä, mutta myös nöyriä ja tunnistamme, että emme ole vielä valmiita. Käymme jatkuvasti keskusteluja ja keräämme koulutusohjelmistamme palautetta niin nuorilta osaajilta kuin yksiköistäkin. Haluamme olla ajan hermolla ja kehittää ohjelmiamme yhä edelleen ollaksemme ammattilaisille se paras työntekopaikka missä tahansa uran vaiheessa – myös tulevaisuudessa. Voimme olla työstämme todella ylpeitä, Kuusenoja kiteyttää.

 

* Universumin ammattilaistutkimus 2020, 2021, 2022, 2023

---

Duunitorin järjestämä Rekrygaala palkitsee vuosittain rekrytointialan parhaat teot ja tekijät. Tänä vuonna alan onnistumisia juhlitaan 2.11.2023 Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingissä jo kuudetta kertaa. Vuonna 2023 Vuoden rekrytointitekona palkittiin Pemamek Oy:n eläkeläisten mentorointiohjelma, joka valjastaa käyttöön jo eläköityneiden osaajien mittavan osaamisen ja hiljaisen tiedon. Lämpimät onnittelut voittajalle!


***

Terveystalossa me keskitymme työssämme olennaiseen, terveyteen. Meillä jokainen on oma arvostettu itsensä, oman alansa huippuosaaja ja tärkeä osa työyhteisöä. Taistelussa terveemmän elämän puolesta meistä jokainen on tärkeimmän tekijä. Tutustu Terveystaloon työntekopaikkana!

Lue lisää aiheesta

Mieshammaslääkäri katsoo kameraan ja hymyilee työpisteellä Artikkeli

Hammaslääkäri Jonni löysi unelmatyönsä Terveystalosta – johtamisen laatu löi ällikällä: ”Saan toteuttaa itseäni”

Jonni Nykänen löysi Terveystalosta työpaikan, jossa hän saa vapaasti toteuttaa itseään hammaslääkärin työssä. Nyt hän kertoo, miten hyvä johtaminen ja selkeät prosessit helpottavat työarkea ja auttavat keskittymään olennaiseen.

Väentungosta Terveystalon Lääkäripäivillä Artikkeli

Terveystalon Lääkäripäivillä 2023 kouluttauduttiin ja viihdyttiin

Terveystalon suuren suosion saavuttaneita Lääkäripäiviä vietettiin 29.9.2023 Tampere-talolla. Päivillä Terveystalon lääkärit ja kutsuvieraat pääsivät kouluttautumaan viidessä ajankohtaisessa koulutusstreamissa aamusta iltaan. Koulutusten lomassa nautittiin hyvästä ruuasta ja kollegojen seurasta sekä monipuolisesta kumppanitarjonnasta.

Artikkeli

Terveydenhuollon ammattilaiset valitsivat Terveystalon jälleen alan houkuttelevimmaksi työntekopaikaksi

Terveys- ja lääkealan ammattilaisten mielestä Terveystalo on terveyspalvelualan houkuttelevin työntekopaikka jo neljättä vuotta peräkkäin. Kaikkien terveys- ja lääkealan työnantajien joukossa Terveystalo oli toisella sijalla. Tutkimuksessa osallistujat arvioivat tuntemiaan työnantajia muun muassa maineeseen, työpaikkakulttuuriin, ura- ja kehittymismahdollisuuksiin sekä palkkaan ja etuihin liittyvien kysymysten avulla. Saadun datan perusteella muodostuu kattava kuva suomalaisten sote-alan työnantajien houkuttelevuudesta alan ammattilaisten keskuudessa.

Kesäkandit Janina, Crister, Peppi ja Tuomas Artikkeli

Onnistumisia, kasvua ja kehitystä – kokemuksia kandikesästä 2023 Terveystalolla

Seniorituki, koulutusmahdollisuudet, vastaanottoaikojen pituus, toimenpiteet, potilastapauksien haastavuus… Kandikesänä ja uran alussa moni asia mietityttää nuoria lääkäreitä. Millaisia tavoitteita ja odotuksia kesän 2023 kandeilla oli ja miten ne toteutuivat? Mitä työ Terveystalon työterveyden sairausvastaanotolla piti sisältään ja miltä se tuntui? Tutustu kandien kokemuksiin Terveystalon lääkärikeskuksissa ympäri Suomen!

Artikkeli

Röntgenhoitaja Antti Hukkanen on säteilynkäytön ja puhetyön ammattilainen

Puheliaaksi pohjoiskarjalaiseksi itseään kuvaileva, sittemmin tamperelaistunut Antti Hukkanen on röntgenhoitajana elementissään. Antin työ Tampereen Terveystalossa on hänen näköisensä sekoitus ihmisten aitoa kohtaamista ja auttamista, oman ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä sekä parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen luomista – mahtavaa työporukkaa unohtamatta. Mukautuva työ jättää tilaa myös muille Antin elämässä tärkeille asioille, kuten omasta hyvinvoinnista huolehtimiselle, matkustelulle ja liikunnalle.

Lääkäri Heidi Nieminen ja Jesse Berg sekä yhteyspäällikkö Iita Kevo Artikkeli

Monipaikkaisia työyhteisöjä ja läpileikkaus lääkärintyöhön – kokemuksia vuokralääkärin työstä

Millaisia työtehtäviä vuokralääkäri voi tehdä? Entä millaisiin työntekopaikkoihin vuokralääkärinä pääsee – vai joutuuko niihin? Miten vuokralääkäri integroituu työyhteisöön? Pitääkö työnantaja lääkäristä huolta, ja mitä keikan tai sovitun työpätkän jälkeen tapahtuu? Työn käytännöissä ja arjessa voi olla paljon työnantajakohtaisia eroja, eikä ihme, että työhön liittyy paljon kysymyksiä, stereotypioita ja ennakkoluulojakin. Nyt lääkärit Heidi Nieminen ja Jesse Berg sekä yhteyspäällikkö Iita Kevo kertovat omista kokemuksistaan Terveystalon Julkisissa palveluissa.