Strategia

Terveystalon laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut edistävät suomalaisten terveyttä ja samalla koko yhteiskunnan hyvinvointia. Missionamme on taistella terveemmän elämän puolesta. Emme vain räätälöi hoitoa asiakkaillemme, vaan pyrimme luomaan terveempää yhteiskuntaa. Visiomme on voimaannuttaa elinikäiseen terveyteen ja hyvinvointiin – emme ainoastaan hoida sairauksia, vaan myös tuemme, neuvomme ja pidämme yhteyttä. Meidän tehtävämme on tukea asiakasta kokonaisvaltaisesti tutkittuun tietoon pohjautuvilla palveluillamme.

Kilpailuetujamme ovat laaja ja kattava verkosto, skaalautuva liiketoimintamalli ja monipuoliset digitaaliset palvelut, jotka yhdessä kehitysmyönteisen kulttuurimme kanssa houkuttelevat alan parhaita osaajia.

Terveystalon hallitus hyväksyi keväällä 2020 yhtiön strategiakauden 2021–2025 uudet painopistealueet sekä strategiset ja taloudelliset tavoitteet.

Terveystalon strategiset tavoitteet ovat:

• Kannattavuudeltaan Pohjolan johtava toimija yksityisissä terveyspalveluissa
• Asiakkaiden ja ammattilaisten suosikki

Näiden strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi hallitus hyväksyi strategiakauden painopisteiksi seuraavat kehitysalueet:

• Rakennamme toimialan älykkäimmän palvelualustan - Tarjoamme asiakkaalle juuri sopivaa palvelua, ajasta, paikasta ja kanavasta riippumatta, hoitopolun alusta loppuun.

• Toimimme asiakkaan terveyskumppanina - Tuemme ja pidämme yhteyttä, ennakoimme asiakkaan tarpeita ja tarjoamme kokonaisvaltaisia hyvinvointipalveluita.

Laajentuminen hyvinvointipalveluissa sekä strategiset ja täydentävät yritysostot ovat myös jatkossa osa Terveystalon kasvustrategiaa.


TOIMIALAN ÄLYKKÄIN PALVELUALUSTA

Kehitämme toimintamalliamme vastataksemme markkinatrendien tuomiin muutostarpeisiin. Kysyntä uuden tyyppisille terveyspalveluille, hinnoittelumalleille ja siten operatiivisille toimintamalleille kasvaa samalla kun niukkuus terveydenhuollon ammattilaisista lisää tarvetta käyttää osaamista entistä älykkäämmin. Digitaaliset palvelut muokkaavat terveydenhuoltoa ja luovat uusia ratkaisuja, mutta lisäävät myös asiakkaiden odotuksia.

Kehitämme älykästä alustaa, joka vastaa asiakasodotuksiin ja kysyntään skaalautuvalla tavalla myös tulevaisuudessa. Älykäs alusta ohjaa kasvua, kannattavuutta, asiakastyytyväisyyttä ja sitoutumista. Toimialan älykkäimmällä palvelualustalla tarjoamme asiakkaalle juuri sopivaa palvelua, ajasta, paikasta ja kanavasta riippumatta, hoitopolun alusta loppuun. Asiakasohjauksen optimoinnilla ja palvelujen personoinnilla pystymme paitsi hyödyntämään omia resurssejamme tehokkaammin, parantamaan myös hoidon saatavuutta, laatua, vaikuttavuutta ja tätä kautta asiakastyytyväisyyttä. Älykäs palvelualusta tukee asiakkaan koko hoitopolun johtamista, mikä rakennetaan aina alan parhaita hoitoprotokollia käyttäen mahdollisimman sujuvaksi ja vaikuttavaksi.

Asiakasohjauksessa ja tarjonnan johtamisessa toteutetut toiminnallisuudet ovat jo nyt vähentäneet tarjonnan pullonkauloja, nostaneet itsepalveluastetta ja parantaneet asioinnin konversiota. Parannuspotentiaalia löytyy edelleen ja jatkamme panostuksia älykkääseen alustaamme. 

ASIAKKAAN TERVEYSKUMPPANI

Strategiamme toisena pääkohtana on toimia asiakkaan kokonaisvaltaisena terveyskumppanina.

Jopa 50 %:lla suomalaisista työikäisistä ihmisistä on jokin elämäntapasairaus tai heillä on riski sairastua sellaiseen. Ylipaino, diabetes, korkea verenpaine, unihäiriöt, päihdeongelmat, selkävaivat sekä mielenterveyshaasteet kasvattavat ennaltaehkäisevien ja hyvinvointipalveluiden tarvetta ja kysyntää. Samaan aikaan kiinnostus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kasvaa. Korona ei ole muuttanut tätä trendiä, vaan päinvastoin, ja näemmekin kasvupotentiaalia palveluissa, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elinikäistä terveyttä.

Sairauksien hoidon lisäksi haluamme toimia asiakkaan terveyskumppanina tukemalla ja pitämällä yhteyttä, ennakoimalla asiakkaan tarpeita ja tarjoamalla kokonaisvaltaisia hyvinvointipalveluita. Digitaalisilla ratkaisuilla pyrimme sitouttamaan asiakkaita sekä tarjoamaan alustan jatkuvalle terveyskumppanuudelle ja personoiduille palveluille. Tuomme valikoimaan myös uusia, matalan kynnyksen hyvinvointipalveluita.

Keskeisenä osana ennaltaehkäiseviä palveluitamme on terveyskyselyiden ja muun terveysdatan hyödyntäminen terveysriskien tunnistamiseksi ja asiakkaan ohjaamiseksi riskien perusteella hänelle sopiviin palveluihin sekä digitaalisen alustamme sisältöihin. Yhtenä esimerkkinä alustamme kautta tarjottavista uusista palveluista on strategisen yhteistyön käynnistäminen terveysteknologiayritys Nightingalen kanssa. Hyödynnämme uusien hyvinvointipalveluiden kehittämisessä Nightingalen verianalyysiteknologiaa, jolla mitataan elimistöstä hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä ennaltaehkäisyn tarpeita. Yhteistyön pohjalta rakennamme uutta matalan kynnyksen tilauspohjaista palvelua, joka kannustaa terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja elämäntapojen muuttamisessa.   

Olemme tarjonneet ennaltaehkäiseviä palveluja pitkään yritysasiakkaillemme (mm. fysioterapia ja mielenhyvinvointi), ja pystyneet todentamaan palvelujemme hyödyt mm. vähentyneiden sairauspoissaolojen kautta. Olemme viime vuosina vahvistaneet palvelutarjontaamme ja verkostoamme hyvinvointipalveluissa lukuisin yritysostoin ja kumppanuuksin sekä panostaneet digitaalisiin palvelumuotoihin (esim. mielen hyvinvoinnin digitaalinen palvelukokonaisuus Mielen chat ja Mielen sparri). Tavoitteenamme on jatkaa tätä kasvua ja laajentaa enenevissä määrin ennaltaehkäisevien palveluiden käyttöä myös yksityisasiakkuuksissamme.

STRATEGIAN TOTEUTUS ON EDENNYT KORONASTA HUOLIMATTA

Koko maailmaa koetellut koronapandemia on vahvistanut terveydenhuollon trendejä ja kiihdyttänyt alan muutosta. Toimialan digitaalinen murros on tosiasia ja ihmisten kiinnostus omaan terveyteen ja hyvinvointiin kasvaa selvästi.

Koronakriisin alusta alkaen olemme painottaneet toiminnassamme ketteryyttä ja taloudellisen liikkumavaran säilyttämistä. Operatiivisesti olemme onnistuneet kohdentamaan palveluiden tarjonnan mahdollisimman tehokkaasti nopeasti muuttuvassa kysyntätilanteessa ja kyenneet tarpeen mukaan luomaan ja skaalaamaan uusia palveluita, kuten koronatestausta sekä digipalveluita nopealla aikataululla. Ketterän toiminnan ansiosta liikevaihtomme ja kannattavuutemme on säilynyt suhteellisen hyvällä tasolla korona-aikanakin, lukuun ottamatta vuoden 2020 toisen kvartaalin erittäin haastavaa tilannetta.

Pandemiasta ja sen hoitoon osallistumisesta huolimatta olemme vieneet myös strategiamme toteutusta eteenpäin. Keskeisiä strategisia toimenpiteitä ovat viimeisen vuoden aikana olleet digitaalisen tarjonnan kasvattaminen ja Terveystalo-alustan kehittäminen. Terveystalon kattava kokonaisterveyden ja hyvinvoinnin palveluvalikoima on monipuolistunut edelleen erityisesti digitaalisissa kanavissa. Asiakaskokemusta mittaava NPS* (asiakassuositteluindeksi, Net Promoter Score) on noussut ennätysvahvalle tasolle kaikilla mittausalueilla. Terveystalon henkilöstön työtyytyväisyys on myös erinomaisella tasolla ja Terveystalo on alan houkuttelevin työpaikka. Lisäksi brändipreferenssimme on kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla ja selvästi toimialan korkein.

Terveystalo on osallistunut etulinjassa välittömään koronakriisin hoitoon, ja tulemme olemaan osa ratkaisua koronan pitempiaikaisten vaikutusten hoitamisessa. Hoitojonojen purkaminen tulee vaatimaan yksityisen sektorin panosta ja kasvavat mielen hyvinvoinnin haasteet uusia, enenevässä määrin digitaalisia ratkaisuja. Perinteisen lääkärikeskusverkostomme vahvuuden ja digitaalisen kyvykkyytemme avulla olemme keskeisessä asemassa suomalaisten auttamisessa kriisin yli ja sen jälkeen.

Strategiamme ei nojaa julkisrahoitteisen markkinan kehitykseen tai sote-ratkaisuihin. Strategiamme ytimessä olevat kyvykkyydet ja toimialan edelläkävijyys toki palvelevat myös julkista ostajaa, ja roolimme laajeneminen parantaisi koko terveydenhuollon toimivuutta. Tehokkaasti tuotetusta vaikuttavasta hoidosta hyötyvät kaikki – ihminen itse, työnantaja ja yhteiskunta.