Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Terveystalon riskienhallintaa ohjaa yhtiön hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Politiikassa määritellään riskienhallinnan päämäärät ja periaatteet, organisointi ja vastuut sekä toimintatavat. Rahoitusriskien hallinnassa noudatetaan Terveystalon hallituksen vahvistamaa konsernin rahoituspolitiikkaa. Riskit on päivitetty viimeksi Q1/2022 tuloksen yhteydessä 28.4.2022.

Terveystalon riskienhallintaa ohjaa yhtiön hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Politiikassa määritellään riskienhallinnan päämäärät ja periaatteet, organisointi ja vastuut sekä toimintatavat. Rahoitusriskien hallinnassa noudatetaan Terveystalon hallituksen vahvistamaa konsernin rahoituspolitiikkaa.

Alla kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä katsotaan mahdollisesti olevan merkittävää vaikutusta yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen tulokseen ja tulevaisuuden näkymiin seuraavan 12 kuukauden aikana. Tämän luettelon ei ole tarkoitus olla tyhjentävä.

  • Yhtiön liiketoiminta riippuu sen kyvystä löytää ja houkutella palvelukseensa päteviä ja ammattitaitoisia terveydenhuollon ammattilaisia, työntekijöitä ja johtajia sekä pitää heidät palveluksessaan. Kasvanut palvelutarjonta ja kiristynyt kilpailutilanne vaikuttaa terveydenhuollon ammattilaisten saatavuuteen erityisesti suurilla paikkakunnilla. Avainhenkilöiden vaihtuvuuteen liittyy riski siitä, että mukana häviää tietoa ja osaamista.
  • Tietojärjestelmähankkeisiin sekä palvelujen, palvelutuotteiden ja toimintamallien kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyy riskejä. Yhtiö uusii vaiheistetusti operatiivisia järjestelmiä ja tukijärjestelmiään ja luo uusia digitaalisia asiakasratkaisuja, jolloin tietojärjestelmiin liittyvä kokonaisriski kasvaa. Riskienhallinta on olennainen osa järjestelmien integraatio- ja käyttöönottoprosesseja.
  • Yhtiö ei välttämättä onnistu löytämään sopivia yritysostokohteita tai laajentumismahdollisuuksia suotuisin ehdoin ja ostokohteiden integraatiot eivät välttämättä toteudu suunnitellusti.
  • Yhtiön liiketoiminta on hyvin riippuvainen toimivista tietojärjestelmistä, tietoliikenteestä ja ulkoisista palveluntoimittajista. Häiriöitä voivat aiheuttaa mm. laiterikot, ohjelmistovirheet tai kyberuhat. Pitkäkestoiset toimintahäiriöt tietojärjestelmissä tai maksuliikenteessä voivat aiheuttaa merkittäviä myynnin menetyksiä ja asiakastyytyväisyyden heikkenemistä.
  • Tietoturvan tai -suojan vaarantuminen voi aiheuttaa menetyksiä, vahingonkorvausvaatimuksia ja maineen vaarantumisen.
  • Globaali pandemia ja siitä aiheutuvat rajoitustoimet voivat vaikuttaa merkittävästi kuluttajien käyttäytymiseen, terveydenhuoltopalveluiden kysyntään ja yhtiön odotettavissa olevaan taloudelliseen kehitykseen. Valmiuslaki ja muu poikkeusolojen sääntely oikeuttavat julkisen sektorin puuttumaan palvelutuotantoon ja jopa tarvittaessa ottamaan yksityisen sektorin resursseja julkiseen käyttöön.
  • Rajoitustoimet hankaloittavat toimitusketjujen toimintaa maailmanlaajuisesti, mikä vaikeuttaa muun muassa palvelutuotannossa tarvittavien suojainten saatavuutta.
  • Kilpailuympäristön muutoksilla, markkinoille tulevilla uusilla kilpailijoilla ja lisääntyvällä hintakilpailulla voi olla haitallinen vaikutus yhtiön kannattavuuteen ja kasvupotentiaaliin.
  • Vastuullisuusnäkökulmien, kuten tuotteiden hankintaketjun vastuullisuuden varmistamisen, työntekijöiden oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun, korruption välttämisen sekä ympäristönsuojelun, merkitys asiakkaille on entistä korostuneempi. Mahdolliset epäonnistumiset vastuullisuuden toteuttamisessa aiheuttaisivat Terveystalolle kielteistä julkisuutta ja voivat aiheuttaa toiminnallisia ja taloudellisia vahinkoja. Terveystalon vastuullisuustyön haasteita ovat muun muassa vastuullisuusperiaatteiden viestintä keskeisille sidosryhmille sekä tuotteiden ja palvelujen hankintaketjun vastuullisuuden varmistaminen.
  • Yhtiö on osapuolena ja voi joutua osapuoleksi viranomaisen, potilaan tai kolmannen osapuolen vireille panemassa oikeudenkäynnissä tai hallinnollisessa menettelyssä. Yhtiö katsoo, etteivät sen tämänhetkiset vireillä olevat oikeudelliset vaatimukset tai oikeudenkäynnit ole luonteeltaan merkittäviä.

Terveystalon riskienhallintaa ja yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin täällä ja yhtiön vuosikertomuksessa.