Sisäpiiri

Yhtiöllä on oma sisäpiiriohje (Terveystalon sisäpiiriohje), joka perustuu soveltuvaan EU-lainsäädäntöön, erityisesti markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (596/2014, MAR), komission MAR:n nojalla antamiin säädöksiin ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tai muiden tahojen MAR:n nojalla antamiin määräyksiin ja ohjeisiin, ja Suomen lainsäädäntöön, erityisesti arvopaperimarkkinalakiin (746/2012, muutoksineen) ja rikoslakiin (39/1889, muutoksineen), sekä Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjeisiin ja sääntöihin sekä Finanssivalvonnan ohjeisiin.

Terveystalon sisäpiiriohjeen mukaisesti yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiölle ja Finanssivalvonnalle jokaisesta heidän omaan lukuunsa tehdystä yhtiön rahoitusvälineisiin liittyvästä, MAR:n määritelmän mukaisesta liiketoimesta. Yhtiö julkistaa kyseiset tiedot. Yhtiö on määritellyt MAR:n tarkoittamiksi johtohenkilöiksi Terveystalo Oyj:n hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan, talousjohtajan sekä lakiasiainjohtajan.