Laatu ja vastuullisuus

Kestävää kulutusta ja ilmastotyötä

Olemme sitoutuneet kansainvälisten ilmastokokousten tavoitteisiin hillitä ilmaston lämpenemistä. Tavoitteenamme on olla hiilivapaa vuonna 2022 ja oman toimintamme on määrä olla päästötöntä vuonna 2030. Edistämme luonnonvarojen säästämistä ja kestävää käyttöä toimitusketjuissamme vähentämällä muovin käyttöä, kierrättämällä, tehostamalla materiaalinhallintaamme ja vähentämällä pientilaustemme määrää. Digitaalisilla palveluillamme voimme yhtä aikaa parantaa palvelujen saatavuutta ja vähentää asiakkaiden matka-aikaa sekä matkoista aiheutuvia päästöjä.

Ympäristöpolitiikkamme ja ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmäsertifionti

Terveystalon ympäristöpolitiikan mukaisesti rakennamme kestävää suhdetta ympäristöön. Ympäristöpolitiikkaamme ohjaavat Terveystalon arvot ja strategia, joita johto ja henkilökunta ovat sitoutuneet noudattamaan.

Toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ympäristöön kohdistuvien haittavaikutusten ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja toimialan potilasturvallisuuden varmistavia toimintakäytäntöjä. 

Ympäristöpäämäärämme ovat:

 • Ympäristöjohtamisen ja -tietoisuuden kehittyminen kaikilla organisaatiotasoilla
 • Suorien ja epäsuorien ympäristövaikutusten tunnistaminen, ennakointi ja seuranta
 • Ympäristöhaittojen vähentäminen arjen toiminnassa
 • Kestävää kehitystä varmistavien toimintatapojen kehittäminen

Ehkäisemme ympäristöhaittoja muun muassa:

 • vähentämällä energiankulutusta ja siirtymällä hiilineutraaleihin energiamuotoihin,
 • vähentämällä toiminnastamme syntyvän jätteen määrää ja lisäämällä kierrätystä,
 • optimoimalla terveydenhuollon laitteiden elinkaarta teknologinen kehitys huomioiden,
 • huomioimalla ympäristönäkökohdat matkustus- ja autopolitiikassamme,
 • kehittämällä digitaalisia palveluita ja digitaalista asiointia,
 • suunnittelemalla ja toteuttamalla lääkehuoltoa ajanmukaisesti,
 • huomioimalla ympäristönäkökohdat keskitetyissä hankinnoissa ja varmistamalla tehokkaan varastojen hallinnan sekä
 • huomioimalla kestävän kehityksen ja ympäristönäkökohdat verkosto- ja toimitilahankkeissa.

Terveystalon ympäristöohjelma kattaa kaikki toimipaikkamme Suomessa ja sen asianmukaisuutta arvioidaan laatu- ja ympäristöjärjestelmien auditoinneissa. Osa toimipaikoistamme on ISO 14001:2015 -sertifioituja. Vuonna 2021 lisäsimme konsernipalvelut ISO 14001:2015 -sertifioinnin piiriin.

Uudet ilmastotavoitteet: hiilineutraali 2022, oma toiminta päästötöntä 2030

Asetimme vuoden 2021 lopulla uudet kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Tavoitteenamme on pienentää hiilijalanjälkeämme siten, että vuonna 2022 Terveystalo on hiilineutraali ja vuonna 2030 oma toimintamme on päästötöntä. Vuosina 2022−2030 kompensoimme mahdolliset jäljellä olevat kasvihuonekaasupäästöt investoimalla sertifioituihin hiilidioksidipäästöjen kompensointiprojekteihin. Tähtäämme siihen, että kompensaatiosta voidaan lopulta luopua ja oma toimintamme on päästötöntä vuoteen 2030 mennessä.
Tavoitteenamme on lisäksi vähentää suoria ja epäsuoria CO2-päästöjä (Scope 1 ja 2) 80 prosenttia vuoteen 2025 mennessä (vuoden 2018 tasosta). Energian käytössä tavoitteenamme on, että vihreän sähkön osuus Suomen
toimintoihin hankittavasta sähköstä on 100 prosenttia.
Keskeinen teema ympäristövastuussamme on myös jätteiden kierrätys ja hyötykäyttö, missä tavoitteenamme on minimoida jätteen syntyminen kaikessa toiminnassamme. Tätä mittaamme sekajäteintensiteetillä sekä Terveystalon yksiköissä syntyvien jätteiden hyöty- ja kierrätysasteilla.

Terveystalon hiilijalanjälki

Vuonna 2021 Terveystalon hiilijalanjälki Scope 1 ja 2 -päästöistä (markkinaperusteinen) oli yhteensä 644,0 (2165,4) tCO2e, mikä oli 69 (59) prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. Terveystalon hiilijalanjälki koostuu pääosin kiinteistöjen kuluttaman sähköenergian tuotannosta, liikenteestä
ja matkustamisesta syntyvistä päästöistä sekä sairaaloissa ja klinikoilla syntyvästä jätteestä. Toiminnasta aiheutuvia päästöjä vähennetään esimerkiksi siirtymällä yhä enemmän vihreään sähköön ja suosimalla vähäpäästöisiä ajoneuvoja.

Päästöt

Raportoimme toiminnastamme aiheutuvat suorat (Scope 1) ja epäsuorat (Scope 2) kasvihuonekaasupäästöt sekä osan epäsuorista Scope 3 -päästöistä GHG Protocol -standardin mukaisesti.

Scope 1

Emme pääosin omista tai hallinnoi itse kiinteistöjä, joissa toimimme, joten suorat kasvihuonekaasupäästömme koostuvat pääosin hallinnoimamme autokannan ja kuvantamiskäytössä olevien rekkojemme päästöistä. Omien ja suorassa ohjauksessamme olevien ajojemme päästöt on laskettu polttoaineenkulutuksen perusteella. Vuonna 2021 Scope 1 CO2-päästöt olivat yhteensä 245,5 (287,2) hiilidioksidiekvivalenttitonnia (tCO2e).

Scope 2

Epäsuorat Scope 2 -kasvihuonekaasupäästöt aiheutuvat Terveystalon hankkiman sähkön ja Terveystalon hallinnoimissa kiinteistöissä kulutetun kaukolämmön tuotannosta. Vuonna 2021 Terveystalon hallinnoimiin
kiinteistöihin hankittiin yhteensä 14 159 (15 944) MWh sähköä. Vuoden 2020 alusta alkaen yhtiön sähkösalkku (kiinteistöihin hankittava sähkö) on CO2-vapaata vihreää sähköä. Kulutusvuodelle 2021 hankittu CO2-vapaa sähkö
oli 12 696 (9 934) MWh mikä vastaa noin 89 (62) prosenttia yhtiön sähkönkulutuksesta. Jäljelle jäävän, ei vihreän sähkön osuus oli 1 499 (6 010) MWh, mikä vastaa 418,5 (1878,2) hiilidioksidiekvivalenttitonnia, (tCO2e, markkinaperusteinen). Energian käytössä tavoitteenamme on, että
vihreän sähkön osuus Suomen toimintoihin hankittavasta sähköstä on 100 prosenttia.

image6fzlj.png

Scope 3

Epäsuorista Scope 3 -päästöistä raportoimme henkilöstön työmatkustamisesta sekä yhtiön toiminnasta aiheutuvien jätteiden päästöt.

Pyrimme välttämään tarpeetonta työhön liittyvää matkustamista muun muassa kannustamalla etäneuvottelujen pitoon aina, kun se on mahdollista. Henkilökuntamme työmatkalentämistä kertyi vuonna 2021 0,3 (0,3) miljoonaa lentokilometriä, mikä vastaa 39 (37) CO2e-tonnia.
Henkilökuntamme kilometrikorvattuja työmatkoja kertyi yhteensä 1,9 (1,6) miljoonaa kilometriä, mikä vastaa 322,1 (273,4) CO2e-tonnia. Kannustamme henkilöstöämme valitsemaan vähäpäästöisiä työsuhdeajoneuvoja.
Konsernimme käyttämät työsuhdeautot ovat päästöarvoltaan keskimäärin 92 (118) g CO2e/km.

Jätteistä aiheutuvat epäsuorat päästöt olivat vuonna 2021 36,6 (30,2) tCO2e.

Terveystalon hiilidioksiidipäästöintensiteetti on pieni

Terveystalon toiminnan luonteen vuoksi CO2-päästöjen intensiteetti on alhainen. Vuonna 2021 Terveystalon päästöintensiteetti (Scope 1 ja 2 markkinaperusteinen) liikevaihtoon suhteutettuna oli 0,6 gCO2 ekvivalenttia /
EUR (2020: 2,2 gCO2 e/EUR). Suhteutettuna työsuhteisten työntekijöiden määrään päästöintensiteetti oli 0,12 (0,44) tCO2-ekv.

Digitaalisilla palveluilla parannetaan hoitoon pääsyä ja vähennetään ympäristövaikutuksia

Digitaalisilla palveluilla voimme yhtä aikaa parantaa palvelujen saatavuutta ja vähentää asiakkaidemme matka-aikaa ja matkoista aiheutuvia päästöjä. Vuonna 2021 digitaalisten vastaanottojen määrä kasvoi 48 prosenttia edellisvuodesta ollen noin miljoona. Kaikista käynneistä noin 25 (26) prosenttia toteutui etänä, joko digitaalisissa kanavissa tai puhelimitse.

Jätteet minimiin ja hyötykäyttöön

Keskeinen teema ympäristövastuussamme on myös jätteiden kierrätys ja hyötykäyttö, missä tavoitteenamme on minimoida sekajätteen syntyminen kaikessa toiminnassamme ja toimittaa mahdollisimman iso osa jätteistämme
hyötykäyttöön. Tätä mittaamme sekajäteintensiteetillä sekä Terveystalon yksiköissä syntyvien jätteiden hyötyja kierrätysasteilla. Olemme sitoutuneet vähentämään toiminnastamme aiheutuvaa muovijätettä EU:n muovistrategian mukaisesti parantamalla kierrätystämme ja tarkastelemalla toimittajiemme pakkausvaihtoehtoja silloin, kun se on mahdollista. Seuraamme tarkasti myös
lääkehävikkiämme, jota pyrimme ehkäisemään varastonhallintaamme tehostamalla. Koronaepidemia vaikutti myös vuonna 2021 toiminnasta syntyvän jätteen määrään, sillä koronatestaukseen, rokottamiseen ja henkilöstön ja
asiakkaiden suojaamiseen tarvittavien suojainvarusteiden käyttö kasvoi vuoden aikana. Sekajätemäärää kasvattivat myös usean yksikön remontit. Sekajäteintensiteetti oli 6,4 (6,0).

Terveystalossa käynnistettiin vuoden 2018 lopulla Muovit kiertoon -projekti yhteistyössä jätehuollon toimittajan Lassila & Tikanojan kanssa.

Projekti sai alkunsa erään leikkaussalihoitajan ideasta, jota pilotoitiin Helsingin Ruoholahden yksikössä. Projekti on tarkoitus laajentaa kaikkiin sairaalayksiköihimme ja tällä hetkellä mukana ovat Helsinki Ruoholahti, Turku Pulssi, Turku Aninkainen, Helsinki Kamppi, Pori Lääkäritalo sekä Seinäjoki ja Joensuu.

Projektissa kerätään ja analysoidaan muovijätettä, jota voidaan hyödyntää eristeenä, materiaalina tai energiana. Kyse on niin sanotun puhtaan yritysmuovin kierrättämisestä, joka eroaa kotitalouksista ja kahvihuoneista kerättävästä kuluttajamuovista.

L&T:n Merikarvian kierrätyslaitokselle avattu uusi linjasto mahdollistaa monipuolisemman muovin käsittelyn, jolloin muovi päätyy jatkossa polttamisen sijaan takaisin kiertoon teollisuuden raaka-aineeksi. Projektin yhteisenä tavoitteena on nostaa muovien kierrätysastetta ja erilliskeräystä sekä vähentää sekajätteen määrää.

Terveystalo_muovi_kiertoon_600x400.jpg