Laatu ja vastuullisuus

Kestävää kulutusta ja ilmastotyötä

Olemme sitoutuneet kansainvälisten ilmastokokousten tavoitteisiin hillitä ilmaston lämpenemistä. Tavoitteenamme on olla hiilivapaa vuonna 2022 ja oman toimintamme on määrä olla päästötöntä vuonna 2030. Edistämme luonnonvarojen säästämistä ja kestävää käyttöä toimitusketjuissamme vähentämällä muovin käyttöä, kierrättämällä, tehostamalla materiaalinhallintaamme ja vähentämällä pientilaustemme määrää. Digitaalisilla palveluillamme voimme yhtä aikaa parantaa palvelujen saatavuutta ja vähentää asiakkaiden matka-aikaa sekä matkoista aiheutuvia päästöjä.

Ympäristöpolitiikkamme ja ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmäsertifionti

Terveystalon ympäristöpolitiikan mukaisesti rakennamme kestävää suhdetta ympäristöön. Ympäristöpolitiikkaamme ohjaavat Terveystalon arvot ja strategia, joita johto ja henkilökunta ovat sitoutuneet noudattamaan.

Toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ympäristöön kohdistuvien haittavaikutusten ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja toimialan potilasturvallisuuden varmistavia toimintakäytäntöjä. 

Ympäristöpäämäärämme ovat:

 • Ympäristöjohtamisen ja -tietoisuuden kehittyminen kaikilla organisaatiotasoilla
 • Suorien ja epäsuorien ympäristövaikutusten tunnistaminen, ennakointi ja seuranta
 • Ympäristöhaittojen vähentäminen arjen toiminnassa
 • Kestävää kehitystä varmistavien toimintatapojen kehittäminen

Ehkäisemme ympäristöhaittoja muun muassa:

 • vähentämällä energiankulutusta ja siirtymällä hiilineutraaleihin energiamuotoihin,
 • vähentämällä toiminnastamme syntyvän jätteen määrää ja lisäämällä kierrätystä,
 • optimoimalla terveydenhuollon laitteiden elinkaarta teknologinen kehitys huomioiden,
 • huomioimalla ympäristönäkökohdat matkustus- ja autopolitiikassamme,
 • kehittämällä digitaalisia palveluita ja digitaalista asiointia,
 • suunnittelemalla ja toteuttamalla lääkehuoltoa ajanmukaisesti,
 • huomioimalla ympäristönäkökohdat keskitetyissä hankinnoissa ja varmistamalla tehokkaan varastojen hallinnan sekä
 • huomioimalla kestävän kehityksen ja ympäristönäkökohdat verkosto- ja toimitilahankkeissa.

Terveystalon ympäristöohjelma kattaa kaikki toimipaikkamme Suomessa ja sen asianmukaisuutta arvioidaan laatu- ja ympäristöjärjestelmien auditoinneissa. Osa Suomen toimipaikoistamme sekä konsernipalvelut ovat ISO 14001:2015-sertifioituja. Myös Feelgoodin toimipaikat Ruotsissa ovat ISO 14001:2015-sertifioituja.

Ilmastotavoitteemme: Oma toiminta päästötöntä 2030

Tavoitteenamme on pienentää hiilijalanjälkeämme siten, että vuonna 2030 oma toimintamme on päästötöntä. Vuosina 2023–2030 kompensoimme oman toimintamme kasvihuonekaasupäästöt investoimalla sertifioituihin hiilidioksidipäästöjen kompensointiprojekteihin. Tähtäämme siihen, että kompensaatiosta voidaan lopulta luopua ja oma toimintamme on päästötöntä vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteenamme on lisäksi vähentää suoria ja epäsuoria CO2-päästöjä (Scope 1 ja 2) 80 prosenttia vuoteen 2025 mennessä (vuoden 2018 tasosta). Energian käytössä tavoitteenamme on, että vihreän sähkön osuus hankittavasta sähköstä on 100 prosenttia. Keskeinen teema ympäristövastuussamme on myös jätteiden kierrätys ja hyötykäyttö, missä tavoitteenamme on minimoida jätteen syntyminen kaikessa toiminnassamme. Tätä mittaamme sekajäteintensiteetillä sekä Terveystalon yksiköissä syntyvien jätteiden hyöty- ja kierrätysasteilla.

Terveystalon hiilijalanjälki

Vuonna 2022 Terveystalon hiilijalanjälki Suomessa Scope 1 ja 2 -päästöistä (markkinaperusteinen) oli yhteensä 2 334,1 (644,0) tCO2e. Ostosähköstä aiheutuvat Scope 2 -päästöt nelinkertaistuivat edellisvuodesta. Tämä johtui siitä, että poikkeuksellisten sähkön markkinahäiriöiden vuoksi Terveystalo joutui vaihtamaan sähköntoimittajaa kesken vuoden ja korkean sähkön markkinahinnan vuoksi loppuvuodelle ei hankittu vihreää sähköä. Ruotsissa Feelgoodin toimintojen Scope 1 ja 2 -päästöt olivat yhteensä 142,2 tCO2e. Terveystalon hiilijalanjälki koostuu pääosin kiinteistöjen kuluttaman sähköenergian tuotannosta, liikenteestä ja matkustamisesta syntyvistä päästöistä sekä sairaaloissa ja klinikoilla syntyvästä jätteestä. Toiminnasta aiheutuvia päästöjä vähennetään esimerkiksi siirtymällä yhä enemmän vihreään sähköön ja suosimalla vähäpäästöisiä ajoneuvoja.

Päästöt

Raportoimme toiminnastamme aiheutuvat suorat (Scope 1) ja epäsuorat (Scope 2) kasvihuonekaasupäästöt sekä osan epäsuorista Scope 3 -päästöistä GHG Protocol -standardin mukaisesti. Raportoimme Ruotsin toimintojen päästöt ensimmäistä kertaa vuodelta 2022. 

Scope 1

Emme pääosin omista tai hallinnoi itse kiinteistöjä, joissa toimimme, joten suorat kasvihuonekaasupäästömme koostuvat pääosin hallinnoimamme autokannan ja kuvantamiskäytössä olevien rekkojemme päästöistä. Omien ja suorassa ohjauksessamme olevien ajojemme päästöt on laskettu polttoaineenkulutuksen perusteella. Vuonna 2022 Scope 1 CO2-päästöt Suomessa olivat yhteensä 134,5 (245,5) hiilidioksidiekvivalenttitonnia (tCO2e). Ruotsissa Scope 1 -päästöt olivat 39,9 tCO2e.

Scope 2

Epäsuorat Scope 2 -kasvihuonekaasupäästöt aiheutuvat Terveystalon hankkiman sähkön ja Terveystalon hallinnoimissa kiinteistöissä kulutetun kaukolämmön tuotannosta. Vuonna 2022 Terveystalon hallinnoimiin kiinteistöihin Suomessa hankittiin yhteensä 15 841 (14 159) MWh sähköä. Vuoden 2020 alusta alkaen yhtiön sähkösalkku (kiinteistöihin hankittava sähkö) on ollut CO2-vapaata vihreää sähköä. Kulutusvuodelle 2022 hankittu CO2-vapaa sähkö Suomessa oli 7 730 (12 696) MWh mikä vastaa noin 49 (89) prosenttia yhtiön Suomen toimintojen sähkönkulutuksesta. Jäljelle jäävän, ei-vihreän sähkön osuus oli 8 111 (1 499) MWh, mikä vastaa 2 199,6 (418,5) hiilidioksidiekvivalenttitonnia (tCO2e, markkinaperusteinen). Poikkeuksellisten sähkön markkinahäiriöiden vuoksi Terveystalo joutui vaihtamaan sähköntoimittajaa kesken vuoden ja korkean sähkön markkinahinnan vuoksi loppuvuodelle ei saatu hankittua vihreää sähköä. Ruotsin toiminnoissa Feelgoodin hallinnoimiin kiinteistöihin hankittiin 1 328 MWh sähköä, josta arviolta noin 67 prosenttia oli CO2-vapaata vihreää sähköä (laskettu Ruotsin markkinan keskimääräisen vihreän sähkön osuuden mukaan). Energian käytössä tavoitteenamme on, että vihreän sähkön osuus hankittavasta sähköstä on 100 prosenttia.

imagerotzs.png

Scope 3

Epäsuorista Scope 3 -päästöistä raportoimme henkilöstön työmatkustamisesta aiheutuvat päästöt sekä yhtiön toiminnasta aiheutuvien jätteiden päästöt.

Pyrimme välttämään tarpeetonta työhön liittyvää matkustamista muun muassa kannustamalla etäneuvottelujen pitoon aina, kun se on mahdollista. Suomen henkilöstömme työmatkalentämistä vuonna 2022 kertyi 0,7 (0,3) miljoonaa lentokilometriä, mikä vastaa 84,1 (39,9) CO2e-tonnia. Henkilöstömme kilometrikorvattuja työmatkoja Suomessa kertyi yhteensä 2,6 (1,9) miljoonaa kilometriä, mikä vastaa 440,8 (322,1) CO2e-tonnia. Kannustamme henkilöstöämme valitsemaan vähäpäästöisiä työsuhdeajoneuvoja. Yhtiön Suomessa käyttämät työsuhdeautot ovat päästöarvoltaan keskimäärin 72 (92) g CO2e/km. Ruotsissa henkilöstöä kannustetaan käyttämään junia lentomatkustamisen sijaan sekä suosimaan etäpalavereja. Ruotsin henkilöstön työmatkalentämistä kertyi 0,31 miljoonaa kilometriä, mistä aiheutui päästöjä 45,1 CO2e-tonnia.   Yhteensä Ruotsin henkilöstön kaikista työmatkoista aiheutui päästöjä 262,6 CO2e-tonnia.  

Jätteistä aiheutuvat epäsuorat päästöt Suomessa olivat 41,7 (36,6) tCO2e. Ruotsissa jätteistä syntyvät päästöt ovat hyvin alhaiset (2,1 tCO2e) johtuen siitä, että toiminnasta syntyvät jätemäärät ovat pienet ja ne syntyvät lähinnä toimistoissa.

Terveystalon hiilidioksiidipäästöintensiteetti on pieni

Terveystalon toiminnan luonteen vuoksi CO2-päästöjen intensiteetti on alhainen. Vuonna 2022 Terveystalon päästöintensiteetti (Scope 1 ja 2 markkinaperusteinen) liikevaihtoon suhteutettuna oli 1,8 (0,6) gCO2e/EUR. Suhteutettuna työsuhteisten työntekijöiden määrään päästöintensiteetti oli 0,4 (0,12) tCO2e. Vuoden 2022 luvuissa on mukana myös Terveystalon Ruotsin toiminnot.

Digitaalisilla palveluilla parannetaan hoitoon pääsyä ja vähennetään ympäristövaikutuksia

Digitaalisilla palveluilla voimme yhtä aikaa parantaa palvelujen saatavuutta ja vähentää asiakkaidemme matka-aikaa sekä matkoista aiheutuvia päästöjä. Vuonna 2022 etävastaanottojen (digikanavat ja puhelut) määrä Suomessa kasvoi noin 2,9 (2,0) miljoonaan eli noin 34 (25) prosenttiin kaikista käynneistä.

Jätteet minimiin ja hyötykäyttöön

Keskeinen teema ympäristövastuussamme on myös jätteiden kierrätys ja hyötykäyttö, missä tavoitteenamme on minimoida sekajätteen syntyminen kaikessa toiminnassamme ja toimittaa mahdollisimman iso osa jätteistämme hyötykäyttöön. Mittaamme tätä Suomen toiminnoissa sekajäteintensiteetillä sekä Terveystalon Suomen yksiköissä syntyvien jätteiden hyöty- ja kierrätysasteilla. Olemme sitoutuneet vähentämään toiminnastamme aiheutuvaa muovijätettä EU:n muovistrategian mukaisesti parantamalla kierrätystämme ja tarkastelemalla toimittajiemme pakkausvaihtoehtoja silloin, kun se on mahdollista. Seuraamme tarkasti myös lääkehävikkiämme, jota pyrimme ehkäisemään varastonhallintaamme tehostamalla. Terveystalon Ruotsin toimintojen jätteiden määrä on pieni ja ne ovat suurelta osin toimistojätettä, koska Feelgoodilla ei ole sairaaloita eikä sairaanhoidon klinikoita tai laboratorioita. Koronaepidemia vaikutti myös vuonna 2022 toiminnasta syntyvän jätteen määrään johtuen koronatestaukseen, rokottamiseen ja henkilöstön sekä asiakkaiden suojaamiseen tarvittavien suojainvarusteiden käytöstä. Sekajätemäärää kasvattivat myös usean yksikön remontit. 

Terveystalossa käynnistettiin vuoden 2018 lopulla Muovit kiertoon -projekti yhteistyössä jätehuollon toimittajan Lassila & Tikanojan kanssa.

Projekti sai alkunsa erään leikkaussalihoitajan ideasta, jota pilotoitiin Helsingin Ruoholahden yksikössä. Projekti on tarkoitus laajentaa kaikkiin sairaalayksiköihimme ja tällä hetkellä mukana ovat Helsinki Ruoholahti, Turku Pulssi, Turku Aninkainen, Helsinki Kamppi, Pori Lääkäritalo sekä Seinäjoki ja Joensuu.

Projektissa kerätään ja analysoidaan muovijätettä, jota voidaan hyödyntää eristeenä, materiaalina tai energiana. Kyse on niin sanotun puhtaan yritysmuovin kierrättämisestä, joka eroaa kotitalouksista ja kahvihuoneista kerättävästä kuluttajamuovista.

L&T:n Merikarvian kierrätyslaitokselle avattu uusi linjasto mahdollistaa monipuolisemman muovin käsittelyn, jolloin muovi päätyy jatkossa polttamisen sijaan takaisin kiertoon teollisuuden raaka-aineeksi. Projektin yhteisenä tavoitteena on nostaa muovien kierrätysastetta ja erilliskeräystä sekä vähentää sekajätteen määrää.

Terveystalo_muovi_kiertoon_600x400.jpg

Terveystalossa aloitettiin vuoden 2022 alussa valtakunnallinen projekti, jossa tavoitteena on vähentää muovipussiroskan määrää yhteistyössä siivouspalveluita tuottavien kumppaniemme kanssa. Toimintamallilla tavoittelemme muovijätteen vähentymisen lisäksi koko verkoston laajuista parannusta siivoustyön tehokkuudessa ja säästöjä materiaalikuluissa. Toimintamallilla on tähän mennessä vähennetty muun muassa jätesäkkien käyttöä yli 50 %.

Projektissa pienennämme ympäristöhaittaa vähentämällä muovipussien määrää siivoustyössä seuraavilla toimenpiteillä:

 • Vähennämme roska-astioiden määrää vastaanottohuoneissa
 • Ohjeistamme ja merkitsemme jäteastiat
 • Roska-astiat kipataan jätesäkkiin ja roskapussit vaihdetaan vasta kun roskapussi on rikki tai muuten epäsiisti. Roska-astiat puhdistetaan pussin vaihdon yhteydessä. Jätesäkit vaihdetaan täysinä.
 • Muutokset on tehty valtakunnallisesti siivouspalvelun tuottajien palvelukuvauksiin.