Potilasturvallisuus on oikeaa hoitoa oikeaan aikaan

Potilaidemme turvallisuus ja asiakastyytyväisyys ovat toimintamme ydin. Potilasturvallisuudella tarkoitetaan sitä, että potilas saa tarvitsemansa oikean hoidon oikeaan aikaan. Yhteisillä toimintatavoilla, asiantuntijoiden jatkuvalla kouluttautumisella ja nykyaikaisilla tiloilla ja teknologialla varmistamme palvelun laadun, turvallisuuden, asiakaslähtöisyyden ja tuloksellisuuden.

Terveystalossa arvioimme potilasturvallisuutta ja lääketieteellistä laatua esimerkiksi seuraamalla poikkeama- ja vaaratilanteita, virallisiin selvityspyyntöihin liittyviä ratkaisuja sekä infektiolukuja.

Noudatamme Valvontalain (laki Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta 741/2023) edellyttämää omavalvontaohjelmaa ja -suunnitelmaa, jota toimintakäsikirjamme ja prosessikaaviot työohjeineen täydentävät. Noudatamme myös työturvallisuusohjeistuksia, sekä ohjeistuksia hygieniasta ja infektioiden torjunnasta. Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan tarkemmin, miten potilasturvallisuutta kehitetään muun muassa edellä mainittujen mittareiden avulla.

Potilasturvallisuutta ja terveyspalvelujen kehittämistä potilaan etujen mukaisesti valvoo Terveystalossa johtava ylilääkäri. Johtava ylilääkäri varmistaa myös, että Terveystalolla on käytössä hyvän hoidon kannalta tarvittavat hoitomuodot ja asiantuntemus. Hänen alaisuudessaan toimii säännöllisesti kokoontuva laadun ohjausryhmä, joka seuraa potilasturvallisuuden toteutumista Terveystalossa. 

Laatusertifioituun rekrytointiprosessiimme kuuluu rekrytoitavan henkilön pätevyyden varmistaminen Valviran ylläpitämästä terveydenhuollon ammattihenkilörekisteristä. Käymme tarkasti läpi valittavan henkilön osaamisen, tehtämän edellyttämät luvat ja käytännön kielitaidon suhteessa tehtävässä vaadittavaan osaamiseen ja pätevyyteen.

Mikäli kaikesta huolimatta havaitset hoitosi yhteydessä potilasturvallisuuden tai tietosuojan vaarantuneen, voit tehdä asiasta ilmoituksen sivun oikealla olevan linkin kautta. Toiminnan kehittämisen kannalta on erittäin tärkeää, että saamme tiedon mahdollista haittatapahtumista tai läheltä piti -tilanteista.