Terveystalon tapa viestiä

Terveystalon strategisena tavoitteena on olla suomalaisen terveydenhuollon edelläkävijä ja vastuullinen yhteiskunnallinen uudistaja. Tähän liittyy oleellisesti ymmärrys ja vastuu sekä koko toimialaa että yhtiötä koskevien asioiden viestimisestä.
 
1. Terveystalo pyrkii viestinnällään tekemään omaa toimintaansa läpinäkyväksi ja sitä kautta edistämään yhteiskunnallista avoimuutta niin terveydenhuollon ja lääketieteen kuin terveyspalveluliiketoimintaa koskevien asioiden osalta. Terveystalo pyrkii myös edistämään kansanterveyttä jakamalla ja analysoimalla rekistereissään ja järjestelmissään olevaa terveydenhuollon tilastotietoa yhteiskunnallisesti hyödynnettäväksi.

2. Lisäksi haluamme edistää potilaan ja hoitohenkilökunnan välistä vuorovaikutusta kouluttamalla henkilöstöämme asiakaspalvelun ja viestinnän osa-alueilla sekä kehittämällä uusia potilasviestinnän kanavia.

Terveystalon sisäinen viestintä on johtamisen väline, joka tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista. Sisäisen viestinnän keinoin pyrimme myös rakentamaan yhteishenkeä ja terveystalolaisuutta sekä hoitamaan sisäisiä vuorovaikutussuhteita. Ulkoisen viestinnän tavoitteena on käydä keskustelua potilaiden ja muiden sidosryhmien kanssa, vahvistaa Terveystalon tunnettuutta ja työnantajakuvaa sekä herättää kiinnostusta asiantuntijoitamme ja palveluitamme kohtaan.

Vastuullisuus ja periaatteet

Terveystalo vaalii kaikessa toiminnassa potilasturvallisuutta ja potilastietoturvaa. Olemme sitoutuneet globaaleihin viestinnän eettisiin ohjeisiin, kuten Ateenan koodiin ja Lissabonin sopimukseen sekä Terveyspalvelualan vastuullisen liiketoiminnan periaatteisiin. Tutustu myös Terveystalon eettisiin ohjeisiin ja tiedonantopolitiikkaan.

Terveystalon viestinnän periaatteita ovat avoimuus, rehellisyys ja vuorovaikutteisuus. Kaikkea viestintää ohjaavat arvomme osaaminen ja välittäminen: Pyrimme mahdollisimman laadukkaaseen ja kohderyhmäkohtaiseen viestintään hyödyntäen parhaalla mahdollisella tavalla viestinnän keinoja ja kanavia. Olemme proaktiivisia viestijöitä ja ymmärrämme, että kaikella viestinnällä on vaikutusta yhtiön maineeseen.

Terveystalo ei kommentoi yhtiön toiminnan kannalta luottamuksellisia tai keskeneräisiä liiketoimia, huhuja, kilpailijoiden asioita eikä asiakkuuksia, sopimusten sisältöä tai ylipäätään asiakkaan toimintaa ilman asiakkaan lupaa.

Käytännön ohjaus

Terveystalon viestintää johtavat ja ohjaavat yhtiön toimitusjohtaja sekä viestintäyksikkö, mutta kaikki Terveystalon asiantuntijat ja ammatinharjoittajat toimivat yhtiön tärkeinä puhemiehinä sekä substanssiasiantuntijoina viestinnälle. Pyrimme vastaamaan kaikkiin meille tuleviin mediakyselyihin ja tarjoamaan monipuolisesti Terveystalon asiantuntijoille mahdollisuuden esiintyä julkisuudessa oman erikoisalansa asiantuntijana.

Terveystalon viestintäyksikkö kehittää henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua yhtiön toimintaan sekä tukee henkilöstön viestintäosaamista. Kannustamme kaikkia terveystalolaisia aktiiviseen viestintään mm. tarjoamalla ohjeistuksia ja opastusta sosiaalisen median toimintatavoista, tekijänoikeuksista, esiintymistaidoista sekä muista viestintään oleellisesti liittyvistä asioista.

Kaikkien Terveystalon nimissä viestivien tulee noudattaa yhtiön viestintälinjauksia ja ymmärtää toimintaamme liittyvät eettiset arvot. Jokaisella Terveystalossa työskentelevällä on myös tiedonhankkimisvelvollisuus niin yhtiötä kuin omia työtehtäviä koskevien asioiden suhteen.

viestinta@terveystalo.com