Tavoitteet

Terveystalo pyrkii hyödyntämään keskeisiä vahvuuksiaan jatkaakseen kannattavaa kasvuaan ja lisätäkseen toiminnallista tehokkuuttaan.

Strategiset tavoitteet

Lääketieteellinen laatu strategian ja operatiivisen toiminnan ytimessä

Laadukkaiden lääketieteellisten palveluiden ylläpitäminen on Terveystalolle keskeinen kasvu- ja kannattavuustekijä. Yhtiön johto uskoo, että laadukkaat lääketieteelliset palvelut eivät pelkästään tue yksilöiden yleistä hyvinvointia, vaan myös miellyttävää hoitokokemusta, mikä vastaavasti edistää ja ylläpitää asiakasuskollisuutta. Digitalisaatio ja Terveystalon tuottamien suurien lääketieteellistä ja liiketoiminnallista tietoa sisältävien aineistojen käyttö ovat Terveystalon lääketieteellisen hoidon laadun kehittämisen keskiössä – digitalisaation avulla voidaan siirtyä lääketieteellisten tietojen mittaamisesta lääketieteellisen laadun tehokkaaseen johtamiseen.

Suomen markkinoiden kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen erilaisiin asiakasryhmiin keskittymällä

Suomen terveydenhuollon markkinoiden koko on huomattava ja niiden odotetaan kasvavan houkuttelevalla vauhdilla kaikissa asiakasryhmissä. Pitkällä aikavälillä Terveystalo tavoittelee (yritysostojen vaikutukset pois lukien) yritysasiakkuuksissa vähintään markkinakasvua vastaavaa kasvua, yksityisasiakkuuksissa historiallisen markkinakasvun ylittävää kasvua, ja julkisen sektorin asiakkuuksissa markkinakasvua suurempaa kasvua.

Asiakaskeskeisen ennakoivan hoidon tarjoaminen digitaalisten työkalujen ja uusien vuorovaikutuskanavien avulla

Terveystalo keskittyy kehittämään edelleen tarjoamaansa hoitokokemusta ja palvelunsa laatua omien digitaalisten työkalujensa avulla. Terveystalo kehittää lääkäreitä, asiakkaita, loppukäyttäjiä ja yritysasiakkaita hyödyttäviä räätälöityjä digitaalisia työkaluja, joilla voidaan tarjota asiakaskeskeistä hoitoa ja uusia kanavia asiakkaiden, Terveystalon terveydenhuollon ammattilaisten ja Terveystalo väliselle lisääntyneelle vuorovaikutukselle.

Toiminnallisen tehokkuuden hyödyntäminen ja parahtaminen kannattavuuden ja rahavirran kasvattamiseksi

Terveystalo keskittyy jatkossakin toiminnalliseen tehokkuuteen kaikilla organisaatiotasoilla – konsernitasolta toimipaikkatasolle – toteuttaakseen toimenpiteitä, joilla voidaan edelleen parantaa tehokkuutta ja kannattavuutta. Johto keskittyy luomaan uusia, tehokkaampia työskentelytapoja ja tunnistamaan parhaita käytäntöjä sekä ottamaan ne käyttöön kaikissa toimipaikoissa.

Kasvun jatkaminen nykyisissä ja täydentävissä palveluissa orgaanisten kasvuhankkeiden ja arvoa kasvattavien yrityskauppojen kautta integroidun hoitoketjun tarjoamiseksi

Terveystalon kasvustrategia perustuu laajan ja monimuotoisen asiakaspohjan tarpeiden palvelemiseen. Terveystalo pyrkii kehittämään laajaa palvelutarjontaansa edelleen hoitoketjun kaikissa eri vaiheissa. Terveystalo pyrkii kasvamaan sellaisten kasvuhankkeiden, uusiin yksiköihin tehtävien investointien ja liiketoiminnan osa-alueiden laajentamiseen tähtäävien yritysostojen kautta, jotka vahvistavat Terveystalon nykyistä maantieteellistä verkostoa ja palvelun kattavuutta hoitoketjun eri vaiheissa.

 

Terveystalon taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

Yhtiön hallitus on asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet Terveystalolle:

  • Kasvu: 6–8 prosentin vuotuinen liikevaihdon pitkän aikavälin kasvu orgaanisen kasvun ja verkoston ja liiketoiminnan osa-alueiden täydentämiseen tähtäävien yritysostojen avulla;
  • Kannattavuus: Oikaistu liikevoitto *) 12–13 prosenttia liikevaihdosta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä;
  • Pääomarakenne: Nettovelka / oikaistu käyttökate enintään 3x. Velkaantuminen voi kuitenkin tilapäisesti ylittää tavoitetason, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä; ja
  • Osingonjakopolitiikka: Tavoitteena on maksaa vähintään 30 prosenttia tilikauden voitosta osinkona. Ehdotetun osingon tulee kuitenkin ottaa huomioon Terveystalon pitkän aikavälin kehitystarpeet ja taloudellinen asema.

Kaikki tulevina vuosina maksettavat osingot, niiden määrä ja niiden maksuajankohta riippuvat Yhtiön tulevista tuloksista, taloudellisesta asemasta, rahavirroista, investointitarpeista, vakavaraisuudesta ja muista tekijöistä.

*) Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia.