Terveystalo-konsernin osavuosikatsaus1.1.-31.3.2020

Koronakriisi vaikuttaa merkittävästi liiketoimintaan lyhyellä aikavälillä

Terveystalo Oyj, Osavuosikatsaus 6.5.2020 klo. 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Terveystalon osavuosikatsaus1.1.-31.3.2020. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Taloustietoa/.
 

Tammi-maaliskuu 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 3,9 prosenttia vertailukaudesta 257,4 miljoonaan euroon (267,8) pääasiassa päättyneiden ulkoistussopimusten vuoksi.
 • Oikaistu1) liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) laski 29,4 prosenttia 22,9 miljoonaan euroon (32,4) ja oli 8,9 prosenttia (12,1) liikevaihdosta.
 • Oikaistut, vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 2,3 (0,7) miljoonaa euroa.
 • Kauden voitto oli 8,8 miljoonaa euroa (17,2).
 • Osakekohtainen tulos, EPS oli 0,07 euroa (0,14).
 • Nettovelka/oikaistu käyttökate1)2) oli 3,2 (4,6).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 32,9 miljoonaa euroa (49,1).

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.
 

 1. Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja -tappioihin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaisut olivat tammi-maaliskuussa 2020 yhteensä 2,3 (0,7) miljoonaa euroa.
 2. Vertailukausi sisältää vain 3kk osuuden Attendo terveyspalveluiden tuloksesta

Toimitusjohtaja Ville Iho: Poikkeustoimet vaikuttavat merkittävästi liiketoimintaan lyhyellä aikavälillä, joustavuutta lisäämällä varmistamme nopean toipumisen kriisin jälkeen

Korona-epidemia ja sen leviämisen estämiseksi maaliskuun puolivälissä voimaan tulleet rajoitustoimet haastavat liiketoimintaamme poikkeuksellisella tavalla. Tammi-helmikuussa liiketoimintamme oli vielä vahvasti kasvu-uralla, mutta tilanne muuttui maaliskuun aikana muutamassa päivässä. Tietyillä terveydenhuollon alueilla kuten etävastaanottotoiminnassa työ on koronaepidemian myötä lisääntynyt, kun taas toisilla alueilla työ on vähentynyt tai keskeytynyt viranomaissuositusten ja ihmisten liikkumista rajoittavien toimien vuoksi. Rajoitustoimet vaikuttavat voimakkaasti erityisesti ennaltaehkäisevien ja hyvinvointipalveluiden, ei-kiireellisen sairaanhoidon sekä suunterveyden palveluiden kysyntään lyhyellä aikavälillä.

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto säilyi kuitenkin lähes vertailukauden tasolla yritys- ja yksityisasiakkuuksissa ja laski merkittävästi vain julkisasiakkuuksissa päättyneiden ulkoistussopimusten vuoksi. Liikevaihdon laskiessa kustannukset eivät jousta samassa suhteessa lyhyellä aikavälillä, mikä heijastui kannattavuuskehitykseen. Kannattavuutta heikensivät lisäksi myynnin mixin muutokset, sekä aiempien digitalisaatioon ja muuhun kehitystoimintaan tehtyjen panostusten kustannusvaikutukset. Kannattavuuden ja rahavirran turvaamiseksi tarkastelemme laaja-alaisesti kaikkia kustannuseriä ja investointeja. Oletamme, että kysynnän lasku koskee pääasiassa toista vuosineljännestä, mutta olemme valmiit tarvittaviin uudelleenjärjestelyihin kustannusrakenteemme sopeuttamiseksi mikäli kriisi pitkittyy.

Operatiivisesti olemme tehneet valtavasti töitä mukauttaaksemme toimintaamme muuttuneisiin olosuhteisiin. Pyrimme poikkeusoloissakin määrittämään toiminnallemme mahdollisimman laajat toimintaraamit, jotka huomioivat viranomaisrajoitukset, turvallisuuden, lääketieteellisen laadun vaatimukset sekä arvomme. Samaan aikaan haluamme palvella asiakkaitamme ja pyörittää liiketoimintaamme mahdollisimman laajasti näiden raamien sisällä.

Konkreettisia toimenpiteitä on paljon. Vastaanottotoimintaa on ohjattu etäkanaviin samalla kun etävastaanottojen palvelukykyä on moninkertaistettu ja asiakasohjauksen toimivuutta on jatkuvasti parannettu. Kohorttiyksiköitä hengitystieoireisten potilaiden vastaanottotoimintaan on pystytetty jo 32 yksikköön ja näytteenottokapasiteettia kasvatettu ennätysvauhtia. Samaan aikaan asiakastyytyväisyytemme on säilynyt erittäin korkealla tasolla. Teemme kaikkemme helpottaaksemme myös julkisen sektorin akuuttia ja tulevaa työtaakkaa tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Kriisin alettua olemmekin luoneet kymmeniä palvelukokonaisuuksia yhdessä julkisen sektorin kanssa koronatestauksesta ja jäljittämisestä henkilöstöpalveluihin ja työkuorman jakamiseen kirurgiassa.

Johtavana työterveyden toimijana haluamme olla yritysten kumppani koronariskin hallinnassa ja mahdollistaa riskiarvioinnin, testauksen ja jäljitysten avulla yritysten maksimaalisen toimintakyvyn ja mahdollisimman nopean paluun normaaliin. Meillä on jo useita esimerkkejä yrityksen kanssa toteutetusta kokonaisvaltaisesta koronastrategiasta.

Tehtävämme on osana suomalaista terveydenhuollon sektoria huolehtia, että koronaepidemiasta selvitään mahdollisimman nopeasti ja suomalaisten terveydestä huolehditaan laaja-alaisesti myös kriisin aikana. Terveystalon datan perusteella pelkästään sydän- ja verisuonitaudeissa on syntymässä massiivinen hoitovaje. Hoitamattomien sairauksien taakka näkyy pitkään sekä taloudellisena että kansanterveydellisenä kuormana. Hoitovajeen vuoksi menetettävät elinvuodet ovat todennäköisesti koronaviruksen aiheuttamia menetyksiä suuremmat, mikäli myös muiden sairauksien hoitoa ei varmisteta epidemia-aikana.

Uskomme, että koronaepidemia mullistaa koko terveydenhuollon perinteisiä tapoja palvella asiakkaita pysyvästi. Koronavirusepidemian seurauksena etävastaanotot ovat lopullisesti lyöneet itsensä läpi; arviomme mukaan perusterveydenhuollon lääkärivastaanotoista jopa 60–70 prosenttia voidaan toteuttaa nykyteknologian avulla etänä. Ne säästävät aikaa ja vaivaa ja mahdollistavat terveydenhuollon resurssien tehokkaamman hyödyntämisen myös jatkossa. Terveystalon vahvuus on se että digitalisaatioon ja palvelukanavien muutoksiin on satsattu voimakkaasti jo pitkään.

Lähdemme siitä, että epidemia on väliaikainen poikkeustilanne, josta tulemme ulos entistäkin vahvempana. Vuoden toisen neljänneksen aikana keskitymme kriisin selättämiseen ja rahavirran hallintaan varmistaaksemme toiminnan joustavuuden sekä nopean toipumisen epidemian jälkeen. Vuoden toisella puoliskolla pyrimme skaalaamaan toimintamme uuteen normaaliin ja vahvistamaan markkina-asemamme. Uusi tilanne tarjoaa mahdollisuuksia muun muassa tiiviimpään yhteistyöhön julkisen sektorin kanssa kriisin aikana syntyvien jonojen purkamisessa.  Meillä on johtavana työterveyden toimijana myös merkittävä rooli suomalaisen yhteiskunnan tukemisessa mahdollisimman nopeassa paluussa normaaliin arkeen sekä kriisin jälkeisessä uudelleenrakennuksessa. Kriisin keskellä viimeistelemme myös strategista agendaamme, jolle uskomme palaavamme 2021 vuoden alussa.

Ville Iho

Näkymät

 • Markkinaympäristö on lyhyellä aikavälillä hyvin epävarma koronavirusepidemian hillitsemiseen liittyvien poikkeustoimien vuoksi, mikä laskee Terveystalon palveluiden kysyntää lyhyellä aikavälillä. Kysynnän elpyminen vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla edellyttäisi erityisesti liikkumista koskevien rajoitustoimien asteittaista purkamista kevään ja kesän aikana. Huhtikuussa 2020 yritys- ja yksityisasiakkuuksien liikevaihto laski noin 30 prosenttia vertailukaudesta.
 • Yritysasiakkuuksissa liikkumisrajoitusten odotetaan laskevan ei-kiireellisen sairaanhoidon, ennaltaehkäisevien ja hyvinvointipalveluiden liikevaihtoa vuoden toisella neljänneksellä. Etänä tuotettavien palveluiden kysyntä puolestaan kasvaa merkittävästi.
 • Yksityisasiakkaissa ei-kiireellisen sairaanhoidon, hyvinvointipalveluiden sekä suunterveyden palveluiden liikevaihdon odotetaan niin ikään laskevan vuoden toisella neljänneksellä. Etänä tuotettavien palveluiden kysyntä puolestaan kasvaa merkittävästi.
 • Julkisen sektorin kysyntä jatkuu edelleen vahvana palvelumyynnissä ja henkilöstöpalveluissa. Ulkoistuksissa liikevaihdon odotetaan toisella vuosineljänneksellä kehittyvän positiivisesti suhteessa Q1 2020 tasoon uuden sopimuksen alkaessa huhtikuun alussa.

Näkymät perustuvat odotettuun Terveystalon palveluiden kysynnän kehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.

Terveystalo antoi 20.3.2020 tulosvaroituksen ja päivitti markkinanäkymiään epävarman markkinatilanteen vuoksi.

20.3.2020 julkaistut Markkinanäkymät:

 • Markkinaympäristö on lyhyellä aikavälillä hyvin epävarma koronavirusepidemian hillitsemiseen liittyvien poikkeustoimien vuoksi. 
 • Tilanteen odotetaan vaikuttavan merkittävästi kuluttajien käyttäytymiseen ja ennaltaehkäisevien ja hyvinvointipalveluiden kysyntään lähikuukausina ja siten myös Terveystalon odotettavissa olevaan taloudelliseen kehitykseen.
 • Myös ei-kiireellisen sairaanhoidon sekä suunterveyden palveluiden kysynnän odotetaan laskevan lyhyellä aikavälillä.
 • Tilanteen kestoa ja siten myös taloudellisia vaikutuksia on päivittäin muuttuvan tilanteen vuoksi tällä hetkellä vaikeaa arvioida.

Avainluvut

Terveystalo konserni, milj. euroa 1-3/2020 1-3/2019 Muutos, % 2019
Liikevaihto 257,4 267,8 -3,9 1 030,7
Oikaistu käyttökate (EBITDA), * 1) 38,2 47,8 -20,1 176,3
Oikaistu käyttökate (EBITDA), %  * 1) 14,8 17,9 - 17,1
Käyttökate (EBITDA) 1) 35,9 47,1 -23,8 171,2
Käyttökate (EBITDA), % 1) 13,9 17,6 - 16,6
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) * 1) 22,9 32,4 -29,4 115,1
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), %  *1) 8,9 12,1 - 11,2
Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 1) 20,6 31,7 -35,1 110,0
Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % 1) 8,0 11,8 - 10,7
Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT) * 1) 15,4 25,6 -40,1 86,5
Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT), %  * 1) 6,0 9,6 - 8,4
Liikevoitto/-tappio (EBIT) 13,0 24,9 -47,6 81,4
Liikevoitto/-tappio (EBIT), % 5,1 9,3 - 7,9
Oman pääoman tuotto (ROE), % 1) 8,4 10,5 - 10,3
Omavaraisuusaste, % 1) 40,5 38,1 - 39,9
Osakekohtainen tulos (€) 0,07 0,14 - 0,43
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 1) 96,4 108,8 - 101,3
Nettovelka/Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta) 1)2) 3,2 4,6 - 3,1
Varat yhteensä 1 361,3 1 390,1 -2,1 1359,3
Henkilöstö keskimäärin HTV 5 051 5 003 1,0 4 943
Henkilöstö kauden lopussa 8 711 6 893 -26,4 8 685
Ammatinharjoittajat kauden lopussa 5 132 4 885 5,1 5 068

*) Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja - tappioihin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku. Terveystalo esittää IFRS-tunnuslukujen lisäksi täydentäviä, vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joita yhtiö seuraa sisäisesti ja jotka antavat merkittävää yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille yhtiön toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Näitä ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista eikä niitä korvaavina tunnuslukuina.

2)Vertailukausi sisältää vain 3kk osuuden Attendo terveyspalveluiden tuloksesta.

Tiedotustilaisuus
Terveystalo järjestää englanninkielisen tuloswebcastin 6.5.2020 klo 11.00 suomen aikaa.

Webcastia voi seurata osoitteessa: https://terveystalo.videosync.fi/2020-q1-results

Voit esittää kysymyksiä liittymällä puhelinkonferenssiin 5-10 minuuttia ennen alkamisaikaa soittamalla numeroon: +358 981 710 310, Ruotsi: +46 856 642 651, UK: +44 33 3300 0804, Yhdysvallat: +1 631 913 1422.

Jos soitat toisesta paikasta, käytä jotakin edellä mainituista numeroista. Tunnuskoodi on 52849749#.

Helsingissä 6. toukokuuta 2020
Terveystalo Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Talousjohtaja, Ilkka Laurila
Puh. 030 633 1757

Kati Kaksonen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. 010 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com