Terveystalo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020

KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI

Terveystalo Oyj, osavuosikatsaus 29.10.2020 klo. 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Terveystalon osavuosikatsauksesta 1.1.–30.9.2020. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Taloustietoa/.

Heinä-syyskuu 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia vertailukaudesta 240,2 miljoonaan euroon (234,0).
 • Oikaistu1) liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) kasvoi 26,5 prosenttia 30,9 miljoonaan euroon (24,4) ja oli 12,9 prosenttia (10,4) liikevaihdosta.
 • Oikaistut, vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,6 (1,2) miljoonaa euroa
 • Kauden tulos oli 16,1 miljoonaa euroa (10,4).
 • Osakekohtainen tulos, EPS oli 0,13 euroa (0,08).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 8,6 miljoonaa euroa (26,4).

Tammi-syyskuu 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 7,1 prosenttia vertailukaudesta 706,7 miljoonaan euroon (760,4).
 • Oikaistu1) liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) laski 24,3 prosenttia 62,6 miljoonaan euroon (82,7) ja oli 8,9 prosenttia (10,9) liikevaihdosta.
 • Oikaistut, vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 3,7 (4,1) miljoonaa euroa.
 • Kauden voitto oli 23,4 miljoonaa euroa (38,0).
 • Osakekohtainen tulos, EPS oli 0,18 euroa (0,30).
 • Nettovelka/oikaistu käyttökate1)2) oli 3,4 (3,5).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 77,4 miljoonaa euroa (124,1).

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.
 

 1. Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja -tappioihin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.
 2. Vertailukausi sisältää vain 9kk osuuden Attendo terveyspalveluiden tuloksesta

Toimitusjohtaja Ville Iho: Terveystalolaisten venymiskyky palkittiin, liikevaihto palasi kasvu-uralle ja kannattavuus parani

Terveystalon liikevaihto palasi kasvu-uralle vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä yksityis- ja yritysasiakkuuksien vahvan myynnin ansiosta. Yksityisasiakkuuksissa kysyntä elpyi odotustemme mukaisesti, ja liikevaihto kasvoi yli 9 prosenttia. Yritysasiakkuuksissa ennaltaehkäisevien palveluiden kysyntä normalisoitui ja hyvinvointipalveluiden kysyntä kääntyi jälleen kasvuun. Julkisasiakkuuksissa liikevaihto laski pääasiassa vuoden vaihteessa päättyneiden ulkoistussopimusten vuoksi.

Koronakriisin alusta alkaen olemme painottaneet toiminnassamme ketteryyttä ja taloudellisen liikkumavaran säilyttämistä. Kolmannella vuosineljänneksellä nopeat kysynnän muutokset jatkuivat, ja siirsimme palvelutuotannon painopistettä nopeasti erityisesti testaamiseen ja digitaalisiin palveluihin. Tiukkana jatkuneen kulukurin ja pandemiatilanteen kehittymiseen nopeasti vastanneiden sopeutustoimien ansiosta myös kannattavuutemme parani kolmannella vuosineljänneksellä selvästi vertailukaudesta. Keväällä aloitetut henkilöstön sopeutustoimet loppuivat vuosineljänneksen alkupuolella, mutta muita toimia jatkettiin. Kun toinen kvartaali testasi kykyämme sopeutua nopeasti laskeneeseen kysyntään, haastoi kolmas meidät palvelujen skaalaamisessa ylös sekä uusien palvelujen luomisessa. Terveystalolaiset osoittivat molemmissa vaiheissa erinomaista venymiskykyä, ja jokainen joukkueen jäsen ansaitsee suuren kiitoksen tehdystä työstä ja hyvästä tuloksesta.

Koronatestauksen toinen aalto alkoi elokuun alussa, ja kykenimme vastaamaan tähän nopeasti viisinkertaistamalla tarjontamme parissa viikossa. Koronatestejä tehtiin vuosineljänneksen aikana yli 75 000 kappaletta, ja niiden kysyntä on säilynyt korkeana koko syksyn. Koronastrategiaan liittyvillä palvelukokonaisuuksilla mahdollistamme omalta osaltamme yhteiskunnan pysymisen auki, vaikka koko palveluketju viekin resursseja muusta liiketoiminnastamme.

Kävimme syyskuun pääomamarkkinapäivässämme läpi terveydenhuollon trendejä ja koronapandemian muutosta kiihdyttävää vaikutusta. Toimialan digitaalinen murros on tosiasia ja ihmisten kiinnostus omaan terveyteen ja hyvinvointiin kasvaa selvästi. Kolmannen vuosineljänneksen kehitys vahvistaa tätä näkemystä. Kysynnän painopiste on siirtynyt entistä enemmän digitaalisiin palveluihin ja ammattilaiset ovat aikaisempaa halukkaampia tarjoamaan vastaanottoja etäkanavissa. Yritysasiakkuuksissa jo 15 prosenttia kaikista lääkärikeskuskäynneistä toteutuu digivastaanottona, ja koko konsernin osalta ylitimme lokakuussa puolen miljoonan digivastaanoton rajapyykin.

Pandemia on sekä välitön että hitaasti etenevä terveyden kriisi. Suomessa syntyy pandemian seurauksena uutta hoitovelkaa joka päivä, kysynnän ja palvelujen osittaisesta palautumisesta huolimatta; THL:n mukaan kiireetöntä hoitoa yli puoli vuotta odottaneita oli elokuussa jo lähes 18 000. Pandemia lisää myös mielenterveyden ongelmia: Terveystalon datassa ahdistuneisuushäiriö on jo kolmanneksi yleisin diagnoosi ja kolme viidestä yleisimmistä sairauspoissaolojen syistä liittyy mielenterveyden ongelmiin.

Terveystalo on osallistunut etulinjassa välittömään koronakriisin hoitoon, ja tulemme olemaan osa ratkaisua koronan pitempiaikaisten vaikutusten hoitamisessa. Hoitojonojen purkaminen tulee vaatimaan yksityisen sektorin panosta ja kasvavat mielen hyvinvoinnin haasteet uusia, enenevässä määrin digitaalisia ratkaisuja. Perinteisen lääkärikeskusverkostomme vahvuuden ja digitaalisen kyvykkyytemme avulla olemme keskeisessä asemassa suomalaisten auttamisessa kriisin yli. Tehokkaasti tuotetusta vaikuttavasta hoidosta hyötyvät kaikki – ihminen itse, työnantaja ja yhteiskunta.

Koronan aiheuttama poikkeustilanne liiketoiminnassamme ei ole ohi. Tulemme painottamaan johtamisessamme edelleen ketteryyttä ja nopeaa reagointikykyä, emmekä voi ripustautua mihinkään yksittäiseen skenaarioon. Vaikka ympäristön epävarmuus ja tähtäimen pitäminen normaalia lyhyempänä on vaatinut organisaatiolta paljon, olemme onnistuneet hyvin.  Epävarmuuden keskellä olen ylpeä Terveystalolaisten suorituksesta ja erittäin iloinen asiakkaiden ja ammattilaisten meitä kohtaan osoittamasta luottamuksesta. Asiakastyytyväisyytemme on säilynyt ennätyskorkeana ja olemme opiskelijoiden mielestä alan houkuttelevin työpaikka jo seitsemättä vuotta peräkkäin. Lisäksi brändipreferenssimme on kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla ja selvästi toimialan korkein. Tästä on hyvä jatkaa taistelua terveemmän elämän puolesta.

Kohti parempaa,
Ville Iho

Näkymät

 • Markkinaympäristö on lyhyellä aikavälillä yhä epävarma koronaviruspandemiaan liittyvien kuluttajakäyttäytymisen muutosten vuoksi, ja kysynnän ennustaminen on haasteellista lyhyellä aikavälillä. Kolmannen vuosineljänneksen aikana voimakkaasti kasvaneen testauskysynnän odotetaan säilyvän korkealla tasolla pandemian akuutissa vaiheessa. Terveyspalveluiden kokonaiskysynnän normalisoituminen edellyttää, ettei uusiin merkittäviin rajoitustoimiin jouduta.
   
 • Yritysasiakkuuksissa ennaltaehkäisevien ja lakisääteisten työterveyspalveluiden kysyntä on normalisoitunut. Akuutin ja ei-kiireellisen sairaudenhoidon kysynnän palautuminen on epävarmaa pandemian jatkuessa. Koronatestauskysynnän odotetaan säilyvän korkealla tasolla pandemian akuutissa vaiheessa. Etänä tuotettavien palveluiden kysyntä kasvaa merkittävästi. Merkittävät muutokset työllisyydessä voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään.
   
 • Yksityisasiakkaissa kokonaiskysynnän odotetaan säilyvän normaalilla tasolla edellyttäen, että erityisesti liikkumista koskevilta merkittäviltä rajoitustoimilta vältytään. Akuutin ja ei-kiireellisen sairaudenhoidon kysyntä on normalisoitunut, mutta kysynnän tulevaan kehitykseen liittyy kuitenkin epävarmuutta pandemian jatkuessa. Etänä tuotettavien palveluiden kysyntä kasvaa merkittävästi. Merkittävät muutokset kuluttajaluottamuksessa voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään.
   
 • Julkisen sektorin kysynnän työterveydessä, palvelumyynnissä ja henkilöstöpalveluissa odotetaan jatkuvan vakaana. Ulkoistusliiketoiminnan liikevaihto laskee merkittävästi päättyvien ulkoistusten johdosta. 

Näkymät perustuvat odotettuun Terveystalon palveluiden kysynnän kehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.

Covid-19 vaikutukset ja Terveystalon toimenpiteet

Pandemian vaikutusten minimoimiseksi Terveystalo on jatkanut operatiivisesti toimintansa sopeuttamista poikkeusolosuhteisiin ja varmistanut liiketoiminnan rahavirran ja kannattavuuden muun muassa jäädyttämällä palveluostoja, uudelleen arvioimalla investointitarpeita, jäädyttämällä korvausrekrytointeja ja lomauttamalla henkilöstöä niissä tehtävissä, joissa työ on väliaikaisesti vähentynyt ja/tai yhtiön edellytykset tarjota työtä ovat väliaikaisesti vähentyneet. Annetut kokoaikaiset lomautusilmoitukset koskivat kolmannella vuosineljänneksellä 227 henkilöä (yhteensä 3 439 kalenteripäivää) ja osa-aikaiset lomautukset noin 574 henkilöä. Sopeutustarve väheni selvästi vuoden kolmannella neljänneksellä kysynnän palauduttua lähemmäs normaalitasoa. Palvelutuotannon painopistettä on siirretty erityisesti koronatestaamiseen ja digitaalisiin palveluihin, joiden kysyntä on moninkertaistunut vuoden alusta.

Epidemian aiheuttamasta epävarmuudesta johtuen Terveystalo on arvioinut koronan vaikutuksia raportoituihin lukuihin ja ennusteisiin alla kuvatun mukaisesti. Nykyisessä tilanteessa nämä ennusteet tukeutuvat merkittävästi johdon arvioihin. 

Taloudellisen toimintaympäristön epävarmuudesta johtuen kolmannen vuosineljänneksen raportoinnin yhteydessä tarkasteltiin myyntisaamisten luottotappioriskiä sekä omaisuuserien arvonalentumisriskiä muuttuneiden markkinanäkymien ja viimeisimpien ennusteiden valossa. Myyntisaamisiin liittyen luottotappioriskin ei todettu merkittävästi kasvaneen. Omaisuuserien arvonalentumisriskin ei havaittu kohonneen, ja liikearvon arvonalentumistestaus suoritetaan normaaliprosessin mukaisesti viimeisellä vuosineljänneksellä.
 

Yhtiön maksuvalmius- ja rahoitustilanne on säilynyt vahvana myös poikkeustilanteessa. Katsauskauden aikana yhtiö täytti rahoitussopimuksessa sovitun, suhteellista velkaantuneisuutta kuvaavan kovenanttiehdon. Vallitsevan epävarmuuden vuoksi Terveystalo jatkaa laajempien rahoituksen liitetietojen raportoimista likviditeettiasemasta, varoista ja veloista sekä lainojen maturiteetista liitetiedossa 12.

Yhtiö arvioi, että kriisin välittömien vaikutusten lisäksi muutokset työllisyydessä ja kuluttajaluottamuksessa voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään myös akuutin vaiheen jälkeen. Yhtiö arvioi kuitenkin monipuolisen asiakaskunnan ja palveluvalikoiman vaimentavan yksittäisissä palveluissa tai asiakkuuksissa tapahtuvien kysynnän muutosten vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan.

 

Avainluvut

Terveystalo konserni, milj. euroa 7-9/
2020
7-9/
2019
Muutos, % 1-9/
2020
1-9/
2019
Muutos, % 2019
Liikevaihto 240,2 234,0 2,6 706,7 760,4 -7,1 1 030,7
Oikaistu käyttökate (EBITDA), * 1) 46,1 39,8 15,8 108,3 128,5 -15,8 176,3
Oikaistu käyttökate (EBITDA), %  * 1) 19,2 17,0 - 15,3 16,9 - 17,1
Käyttökate (EBITDA) 1) 45,5 38,6 18,0 104,6 124,4 -15,9 171,2
Käyttökate (EBITDA), % 1) 19,0 16,5 - 14,8 16,4 - 16,6
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) * 1) 30,9 24,4 26,5 62,6 82,7 -24,3 115,1
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), %  *1) 12,9 10,4 - 8,9 10,9 - 11,2
Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 1) 30,3 23,2 30,7 58,9 78,6 -25,1 110,0
Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % 1) 12,6 9,9 - 8,3 10,3 - 10,7
Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT) * 1) 23,4 17,3 35,5 40,1 61,7 -35,1 86,5
Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT), %  * 1) 9,7 7,4 - 5,7 8,1 - 8,4
Liikevoitto/-tappio (EBIT) 22,9 16,1 42,2 36,4 57,6 -36,9 81,4
Liikevoitto/-tappio (EBIT), % 9,5 6,9 - 5,1 7,6 - 7,9
Oman pääoman tuotto (ROE), % 1) - - - 7,2 9,3 - 10,3
Omavaraisuusaste, % 1) - - - 40,7 38,7 - 39,9
Osakekohtainen tulos (€) 0,13 0,08 - 0,18 0,30 - 0,43
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 1) - - - 96,2 108,1 - 101,3
Nettovelka/Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta) 1)2) - - - 3,4 3,5 - 3,1
Varat yhteensä - - - 1 351,0 1 358,8 -0,5 1359,3
Henkilöstö keskimäärin HTV - - - 5 023 4 861 3,3 4 943
Henkilöstö kauden lopussa - - - 8 226 7 262 13,3 8 685
Ammatinharjoittajat kauden lopussa - - - 5 210 5 082 2,5 5 068
Asiakassuositteluindeksi NPS, vastaanotot - - - 80,5 72,4 - 72,5
Henkilöstösuositteluindeksi eNPS3) - - - 19 29 - 9
Sekajäteintensiteetti3) - - - 4,91 5,02 - 4,85

*) Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja -tappioihin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.
1) Vaihtoehtoinen tunnusluku. Terveystalo esittää IFRS-tunnuslukujen lisäksi täydentäviä, vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joita yhtiö seuraa sisäisesti ja jotka antavat merkittävää yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille yhtiön toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Näitä ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista eikä niitä korvaavina tunnuslukuina.
2) Vertailukausi sisältää vain 9kk osuuden Attendo terveyspalveluiden tuloksesta.
3) eNPS mitataan puolivuosittain, raportoitava luku on viimeisimmän (kevään) mittauksen tulos. Sekajätteen määrä (tonnia) suhteessa liikevaihtoon (100 milj.)

Tiedotustilaisuus
Terveystalo järjestää englanninkielisen tuloswebcastin 29.10.2020 klo 11.00 suomen aikaa.

Webcastia voi seurata osoitteessa: https://terveystalo.videosync.fi/2020-q3-results

Voit esittää kysymyksiä liittymällä puhelinkonferenssiin 5-10 minuuttia ennen alkamisaikaa soittamalla numeroon: +358 981 710 310, Ruotsi: +46 856 642 651, UK: +44 33 3300 0804, Yhdysvallat:
+1 631 913 1422. Jos soitat toisesta paikasta, käytä jotakin edellä mainituista numeroista. Tunnuskoodi on 73187091#.

Helsingissä 29. lokakuuta 2020
Terveystalo Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Talousjohtaja, Ilkka Laurila
Puh. 030 633 1757

Kati Kaksonen, johtaja, sijoittajasuhteet ja yritysvastuu
Puh. 010 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.terveystalo.com