Terveystalo-konsernin tilinpäätöstiedote 2019

Vahva liikevaihdon kasvu ja kannattavuus

Terveystalo Oyj, Tilinpäätöstiedote 13.2.2020 klo. 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Terveystalon tilinpäätöstiedotteesta vuodelta 2019. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Taloustietoa/.
 

Loka-joulukuu 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 36,6 prosenttia vertailukaudesta 270,3 miljoonaan euroon (197,9)
 • Oikaistu1) liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) ennen IFRS 16 vaikutusta (vertailukelpoinen) kasvoi 17,5 prosenttia 31,9 miljoonaan euroon (27,1), ollen 11,8 (13,7) prosenttia liikevaihdosta
 • Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA)2) oli
  11,6 prosenttia (10,7) liikevaihdosta
 • Kauden voitto2) oli 16,1 miljoonaa euroa (10,1)
 • Liiketoiminnan rahavirta2) oli 49,5 miljoonaa euroa (38,6)
 • Osakekohtainen tulos2), EPS oli 0,13 euroa (0,08).

Loka-joulukuussa oli 62 työpäivää, mikä vastaa vertailukauden työpäivien lukumäärää (62).

2019 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 38,4 prosenttia vertailukaudesta 1 030,7 miljoonaan euroon (744,7)
 • Oikaistu1) liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) ennen IFRS 16 vaikutusta (vertailukelpoinen) kasvoi 29,3 prosenttia 113,4 miljoonaan euroon (87,7) ollen
  11,0 prosenttia (11,8) liikevaihdosta
 • Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA)2) oli
  10,7 prosenttia (12,8) liikevaihdosta
 • Kauden voitto2)3) oli 54,1 miljoonaa euroa (68,7). Vertailukauden tulosta paransivat 15,8 miljoonan euron kertaluonteiset nettomyyntivoitot sekä kertavaikutteisesti kirjattu, vahvistettuihin tappioihin liittyvä 13,0 miljoonan euron laskennallinen verosaaminen.
 • Nettovelka/oikaistu käyttökate1)2) oli 3,1 (3,8)
 • Nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA)1) ennen IFRS 16 vaikutusta (vertailukelpoinen) oli 2,7 (3,8)
 • Liiketoiminnan rahavirta2) oli 173,6 miljoonaa euroa (100,6)
 • Osakekohtainen tulos2)3), EPS oli 0,43 euroa (0,54).
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa jaettavan kahdessa osassa yhteensä 26 (20) senttiä osaketta kohden4)

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.
Terveystalo otti IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin käyttöön 1.1.2019 alkaen. Vertailukauden 2018 lukuja ei ole oikaistu. Lisätietoja IFRS 16 standardin soveltamisesta ja muista merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista löytyy tilinpäätöksen liitetiedoista kohdasta 1.

1) Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja -tappioihin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaisut olivat loka-joulukuussa yhteensä 1,0 (5,9) miljoonaa euroa ja tammi- joulukuussa yhteensä 5,1 (-7,7) miljoonaa euroa.

2) Ei vertailukelpoinen IFRS 16 käyttöönoton vaikutuksen vuoksi. IFRS 16: n käyttöönotolla oli olennainen vaikutus oikaistuun käyttökatteeseen, joka kasvoi loka-joulukuussa 10,2 ja tammi-joulukuussa 39,9 miljoonalla eurolla. IFRS 16 vaikutus liikevoittoon ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) ei ollut olennainen. Liiketoiminnan kassavirta kasvoi IFRS 16 vaikutuksesta 39,9 miljoonalla eurolla tammi-joulukuussa ja lisäksi IFRS 16 käyttöönotto kasvatti vuokrasopimuksiin liittyvää korollista velkaa 178,7 miljoonalla eurolla.

3) Vertailukauden tulosta paransi kertavaikutteisesti kirjattu, vahvistettuihin tappioihin liittyvä 13,0 miljoonan euron laskennallinen verosaaminen, sekä kertaluonteiset nettomyyntivoitot yhteensä 15,8 miljoonaa euroa.

4) Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle vuodelta 2019 osinkoa jaettavan 13 (20) senttiä osaketta kohden eli yhteensä 16,6 (25,5) miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa lisäksi, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan lisäosingonmaksusta siten, että valtuutuksen perusteella maksettavan osingon määrä on enintään 13 senttiä osakkeelta ja yhteensä enintään 16,6 miljoona euroa.
 

Toimitusjohtaja Ville Iho: Taloudellisesti ja toiminnallisesti erinomainen vuosi

Vuosi 2019 on ollut Terveystalolle sekä taloudellisesti että toiminnallisesti erinomainen. Liiketoimintamme laaja-alainen kasvu jatkui kaikissa asiakasryhmissä ja koko vuoden liikevaihtomme kasvoi yli 38 prosenttia vertailukaudesta ylittäen ensimmäistä kertaa miljardin euron rajapyykin. Orgaaninen kasvu ylitti selvästi pitkän aikavälin 6–8 prosentin kasvutavoitteen ja oli lähes 10 prosenttia. Oikaistu käyttökate ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) kasvoi 115 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan rahavirta kasvoi selvästi ja investointimme digitalisaatioon kasvoivat edelleen. Myös taseemme vahvistui ja vertailukelpoinen nettovelkamme suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen laski 2,7:aan.

Olemme kyenneet kasvattamaan tarjontaamme ja takaamaan asiakkaillemme korkean palvelutason ja nopean hoitoon pääsyn alan resurssihaasteista huolimatta. Asiakastyytyväisyytemme nousi vuoden aikana ennätystasolle.

Haastamme itseämme myös vastuullisuuden saralla. Tästä konkreettisena esimerkkinä solmimme neljännellä vuosineljänneksellä sopimuksen 410 miljoonan euron lainarahoituksesta, jonka korkomarginaali huomioi sen, miten saavutamme asiakastyytyväisyydelle, henkilöstön työtyytyväisyydelle ja hyvinvoinnille sekä sekajätteen vähentämiselle asetetut vastuullisuustavoitteet. 

Teknologian kehittyminen ja sen mukanaan tuomat palveluinnovaatiot muokkaavat kaikkia toimialoja ja digitaaliset palvelut yleistyvät myös terveydenhuollossa. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitys kasvaa, ja alan megatrendit sekä asiakkaiden muiden toimialojen palveluihin tekemä vertailu muokkaavat terveydenhuollonkin asiakasodotuksia. Länsimaisen väestön ikääntyminen lisää palveluiden tarvetta ja kasvattaa terveydenhuollon kustannuksia, kun terveydenhuollon ammattilaisista on samaan aikaan monin paikoin pulaa.

 Meillä Terveystalossa on alan johtavana yksityisenä yrityksenä ainutlaatuinen mahdollisuus ja myös velvollisuus toimia suunnannäyttäjänä. Luomme uusia toimintatapoja, jotka auttavat koko yhteiskuntaa vastaamaan ikääntymisen, elintasosairauksien sekä kasvavien terveysmenojen tuomiin haasteisiin. Haastamme itseämme avaamaan hoitoketjujen pullonkauloja ja investoimme uusien palvelutapojen ja prosessien kehittämiseen – tavoitteenamme on tukea asiakkaidemme kokonaisterveyttä koko ajan tarkemmin ja tehokkaammin.

Ratkaisuistamme hyvänä esimerkkinä toimivat digitaaliset työkalumme, joiden ansiosta voimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin tehokkaasti – ajasta ja paikasta riippumatta, vuorokauden ympäri. Esimerkiksi Chat-lääkärivastaanotollemme pääsee keskimäärin seitsemän sekunnin odotusajalla. Hyödynnämme asiantuntijoitamme mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja ohjaamme asiakkaamme kohtaamaan hänelle sopivan asiantuntijan oikeassa palvelussa, oikeaan aikaan ja oikeassa kanavassa.

 Toimialan murros tarjoaa Terveystalolle uusia mahdollisuuksia keskeisten kyvykkyyksiensä hyödyntämiseen. Pyrimme jatkossakin ohjaamaan toimialan kehitystä kohti yksilökeskeisempää, ennalta ehkäisevää hoitoa ja entistä sujuvampia hoitoketjuja. Me rakennamme alan vahvinta työyhteisöä ja parasta joukkuetta. Haluamme, että asiakkaamme tuntevat saavansa parasta huolenpitoa palvelusta tai kanavasta riippumatta.

Tuoreena toimitusjohtajana olen todella vaikuttunut yhtiömme vahvasta kulttuurista ja kyvykkyyksistä. Terveystalolaisilla on alan syvä ammattitaito, erittäin vahva työmoraali ja vahva halu hakea uusia, konkreettisia ratkaisuja alan tarpeisiin.

Vahvuutemme luovat meille erinomaisen pohjan liiketoimintamme kehitykselle ja oikeiden strategisten valintojen tekemiselle myös jatkossa.

 Ville Iho

Markkinanäkymät

 • Heikentyneestä kuluttajaluottamuksesta huolimatta markkinaympäristö on edelleen suotuisa.
 • Yritysasiakkaiden kysyntä jatkuu vakaana. Joissakin työterveyden asiakasryhmissä hintakilpailu voimistuu. Toisaalta ennaltaehkäisevien palveluiden kysynnän suhteellinen osuus kasvaa, jota Kela-korvauslainsäädännön muutos vuoden 2020 alussa edelleen vahvistaa.
 • Yksityisasiakkaiden kysyntä jatkuu vahvana, ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin trendi kasvattaa laaja-alaisesti palvelujen kysyntää. Tämä näkyy erityisesti muiden kuin lääkärivastaanottopalveluiden kysynnän kasvuna.
 • Julkisen sektorin kysyntä jatkuu edelleen vahvana eri palvelumuodoissa.

Näkymät perustuvat odotettuun markkinakehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.

Raportointimuutokset

Terveystalo otti käyttöön IFRS 16 -standardin 1.1.2019. Tuloslaskelmassa aikaisemmat vuokrakulut korvataan IFRS 16 -standardin mukaan käyttöoikeusomaisuuserän poistoilla ja vuokrasopimus-velkaan liittyvillä korkokuluilla, mistä johtuen IFRS 16 -standardilla on pieni vaikutus liikevoittoon ja vähäinen vaikutus tilikauden tulokseen vuonna 2019. Vuonna 2019 IFRS 16 -standardin käyttöönotolla on noin 40 miljoonan euron positiivinen vaikutus käyttökatteeseen ja se lisää nettovelkaa ja taseen käyttöomaisuuseriä noin 180 miljoonalla eurolla. Vuoden 2018 lukuja ei ole oikaistu. IFRS 16 -standardin käyttöönotto on vaikuttanut tuloslaskelman, taseen ja rahavirran tunnuslukuihin. Katso lisätiedot laatimisperiaatteista sivulta 16.

Taloudelliset tavoitteet

Pääomarakennetta koskevaa taloudellista tavoitetta on tarkastettu huomioimaan IFRS 16 käyttöönoton laskennalliset vaikutukset. Nettovelka suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen tulee jatkossa olla enintään 3,5-kertainen. Velkaantuminen voi kuitenkin tilapäisesti ylittää tavoitetason, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä.

Avainluvut

Terveystalo konserni, milj. euroa 10–12/ 2019 10–12/ 2018 Muutos, % 2019 2018 Muutos, %
Liikevaihto 270,3 197,9 36,6 1 030,7 744,7 38,4
Oikaistu käyttökate (EBITDA) * 1) 2) 47,8 32,5 47,1 176,3 108,9 62
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % * 1) 2) 17,7 16,4 - 17,1 14,6 -
Käyttökate (EBITDA) 1) 2) 46,8 26,6 76,2 171,2 116,6 46,9
Käyttökate (EBITDA), % 1) 2) 17,3 13,4 - 16,6 15,7 -
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) * 1) 2) 32,3 27,1 19,2 115,1 87,7 31,2
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % * 1) 2) 12 13,7 - 11,2 11,8 -
Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT) * 1) 2) 24,8 22 12,5 86,5 67,7 27,7
Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT), % * 1) 2) 9,2 11,1 - 8,4 9,1 -
Liikevoitto (EBIT) 2) 23,8 16,1 47,9 81,4 75,4 7,9
Kauden tulos 2) 3) 16,1 10,1 59,6 54,1 68,7 -21,3
Nettovelka 2) - - - 548,2 413,3 32,7
Nettovelka/Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta) * 1) 2) - - - 3,1 3,8 -
Oman pääoman tuotto (ROE), % 1) 2)3) - - - 10,3 14,2 -
Omavaraisuusaste, % 1) 2) - - - 39,9 44,1 -
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 1) 2) - - - 101,3 80,8 -
Osakekohtainen tulos (€) 2) 3) 0,13 0,08 - 0,43 0,54 -
Liiketoiminnan rahavirta 2) 49,5 38,6 28,2 173,6 100,6 72,5
Henkilöstö kauden lopussa - - - 8 685 6 018 44,3
Ammatinharjoittajat kauden lopussa - - - 5 068 4 877 3,9
Työpäivien määrä 62 62   251 251  
 
 
Ennen IFRS 16 vaikutusta (vertailukelpoinen), milj. euroa 10–12/ 2019 10–12/ 2018 Muutos, % 2019 2018 Muutos, %
Oikaistu käyttökate (EBITDA) * 1) 37,6 32,5 15,6 136,4 108,9 25,3
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % * 1) 13,9 16,4 - 13,2 14,6 -
Oikaistu liikevoitto/tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) * 1) 31,9 27,1 17,5 113,4 87,7 29,3
Oikaistu liikevoitto/tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % * 1) 11,8 13,7 - 11 11,8 -
Oikaistu nettovelka * 1) - - - 369,5 413,3 -10,6
Oikaistu nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA)
(viimeiset 12 kuukautta) * 1)
- - - 2,7 3,8 -

* Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja -tappioihin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku. Lisätietoja liitetiedossa 13 ja 14.

2) Ei vertailukelpoinen IFRS 16 käyttöönoton vaikutuksen vuoksi.

IFRS 16: n käyttöönotolla oli olennainen vaikutus oikaistuun käyttökatteeseen, joka kasvoi loka-joulukuussa 10,2 miljoonalla eurolla ja tammi-joulukuussa    39,9 miljoonalla eurolla. IFRS 16 vaikutus liikevoittoon ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) ei ollut olennainen. Liiketoiminnan kassavirta kasvoi IFRS 16 vaikutuksesta 39,9 miljoonalla eurolla tammi-joulukuussa ja lisäksi IFRS 16 käyttöönotto kasvatti vuokrasopimuksiin liittyvää korollista velkaa 178,7 miljoonalla eurolla.

3) Tammi-joulukuun vertailukauden tulosta paransi kertavaikutteisesti kirjattu, vahvistettuihin tappioihin liittyvä 13,0 miljoonan euron laskennallinen verosaaminen, sekä kertaluonteiset nettomyyntivoitot yhteensä 15,8 miljoonaa euroa.

Tiedotustilaisuus
Terveystalo järjestää englanninkielisen tulostilaisuuden ja live webcastin 13.2.2020 klo 11.00 suomen aikaa Terveystalon Piazzalla osoitteessa Jaakonkatu 3 B, (3. krs), 00100 Helsinki.

Webcastia voi seurata osoitteessa: https://terveystalo.videosync.fi/2019-q4-results

Voit esittää kysymyksiä liittymällä puhelinkonferenssiin 5-10 minuuttia ennen alkamisaikaa soittamalla numeroon: +358 9 8171 0310, Ruotsi: +46 8 5664 2651, UK: +44 33 3300 0804, Yhdysvallat:
+1 855 857 06 86. Jos soitat toisesta paikasta, käytä jotakin edellä mainituista numeroista. Tunnuskoodi on 53618519#.

Helsingissä 13. helmikuuta 2020
Terveystalo Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Talousjohtaja, Ilkka Laurila
Puh. 030 633 1757

Kati Kaksonen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. 010 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa noin 300 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

Vuonna 2019 Terveystalossa asioi noin 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,7 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee yli 13 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista alle puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com