Terveystalo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021

LIIKEVAIHTO JA TULOS KASVOIVAT SELVÄSTI YRITYSASIAKKUUKSIEN SIIVITTÄMÄNÄ
 

Terveystalo Oyj, osavuosikatsaus 29.4.2021 klo. 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Terveystalon osavuosikatsauksesta 1.1.–31.1.2021. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Taloustietoa/.
 

Tammi-maaliskuu 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 8,3 % vertailukaudesta 278,7 (257,4) miljoonaan euroon
 • Oikaistu1) liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) kasvoi 66,6 % 38,2 (22,9) miljoonaan euroon ja oli 13,7 (8,9) % liikevaihdosta.
 • Oikaisut, vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,1 (2,3) miljoonaa euroa
 • Kauden tulos oli 23,9 (8,8) miljoonaa euroa
 • Osakekohtainen tulos, EPS oli 0,19 (0,07) euroa
 • Nettovelka/oikaistu käyttökate1) oli 2,7 (3,2)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 31,1 (32,9) miljoonaa euroa
 • Digitaaliset käynnit lähes kaksinkertaistuivat noin 243 000 (124 000) käyntiin

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.

1) Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja -tappioihin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.

Toimitusjohtaja Ville Iho: Vahva aloitus vuodelle 2021

Terveystalon vuosi alkoi vahvasti. Liikevaihtomme kasvoi 8,3 % 278,7 miljoonaan euroon, ja ylitimme maaliskuussa ensimmäistä kertaa Terveystalon historiassa 100 miljoonan euron kuukausikohtaisen liikevaihdon. Katsauskaudella liiketoimintamme kasvoi kaikissa asiakkuuksissa. Koronaan liittyvien palveluiden kysyntä oli edelleen vahvaa ja digi- ja hyvinvoinnin palvelut jatkoivat kasvu-uralla.  Myös kannattavuutemme parani edellisvuodesta merkittävästi, ja oikaistu EBITA kasvoi lähes 67 % 38,2 miljoonaan euroon. Vastaanottojemme asiakassuositteluindeksi (NPS) jatkoi hyvää kehitystä ja oli kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla 84:ssä (73 joulukuussa 2019). 

Ensimmäisen kvartaalin myynnin mix oli edelleen poikkeuksellinen. Alla oleva terveyspalveluiden kysyntä ja yleislääkärien vastaanottokäynnit pysyttelivät akuuttien infektioiden laskun vuoksi selvästi normaalia alemmalla tasolla. Fyysisten vastaanottojen laskua kuitenkin paikkasi osaltaan edelleen laajentunut etäpalveluiden käyttö; digitaalisissa kanavissa toteutettujen vastaanottojen määrä yli kaksinkertaistui edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta noin 243 000 käyntiin. Hyvinvointipalveluissa erityisesti mielen hyvinvoinnin, ravitsemusterapian sekä fysioterapian palveluiden kysyntä oli erittäin vahvaa.   

Infektioihin liittyvien yleislääkärivastaanottojen vähenemistä kompensoi myös erikoisalojen kysyntä; tämän vuoden alussa käynnistettyjen Fokus-erikoisyksiköiden liikkeellelähtö oli positiivinen. Mielen hyvinvoinnin, tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä vatsan alueen Fokus-yksiköihin olemme koonneet erikoisalojen parhaan osaamisen, ja verkostona toimivien huippuyksiköiden tavoitteena on korkean lääketieteellisen laadun lisäksi palveluiden helppo saavutettavuus ja osuvuus asiakkaalle. Uusi toimintamalli laajenee myöhemmin myös muille erikoisaloille, joissa näemme samanlaisia mahdollisuuksia asiakasarvon luomiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen.   

Strategiassamme korostuva aiempaa kiinteämpi suhde asiakkaan kanssa, asiakkaan terveyskumppanuus, muuttaa terveydenhuollon traditiota episodimaisesta sairauden hoidosta kokonaisterveyden jatkumoon ja samalla mahdollistaa kokonaisvaltaisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kasvun kuluttajaliiketoiminnassa. Esimerkkinä alustamme kautta tarjottavista uusista palveluista on strategisen yhteistyön käynnistäminen terveysteknologiayritys Nightingalen kanssa. Hyödynnämme uusien hyvinvointipalveluiden kehittämisessä Nightingalen verianalyysiteknologiaa, jolla mitataan elimistöstä hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä ennaltaehkäisyn tarpeita. Yhteistyön pohjalta rakennetaan uutta matalan kynnyksen tilauspohjaista palvelua, joka kannustaa terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja elämäntapojen muuttamisessa.  

Myös toinen strategiamme fokusalue, toimialan älykkäin palvelualusta, ottaa jatkuvasti konkreettisia kehitysaskeleita. Systeemitasolle rakennettavat hoitoprotokollat ohjaavat ja helpottavat ammattilaisen työtä ja toimivat tehokkaan asiakasohjauksen perustana. Asiakasohjauksessa ja tarjonnan johtamisessa toteutetut toiminnallisuudet ovat jo nyt vähentäneet tarjonnan pullonkauloja, nostaneet itsepalveluastetta ja parantaneet asioinnin konversiota. Parannuspotentiaalia löytyy edelleen ja jatkamme panostuksia konehuoneeseemme.  

Koronapandemia on ollut kaikessa raskaudessaan tarpeellinen herätys koko terveydenhuollon järjestelmän uudistamiseen. Vaikka akuutti kriisi helpottaa rokotekattavuuden noustessa, tulee korona olemaan jollain lailla osa terveydenhuollon arkea vielä pitkään. Samaan aikaan hyvinvointiin, elintapasairauksiin, jatkuvaan mittaamiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn liittyvä trendit voimistuvat.  

Kriisissä tullaan alkushokin ja epidemian hallinnan jälkeen kolmanteen, jälkihoidon ja kestävän uudistumisen vaiheeseen.  Tärkein tehtävämme on edelleen tuottaa mitatusti laadukasta hoitoa järkevin kustannuksin – on kyse sitten hyvinvoinnin edistämisestä, sairauksien ennaltaehkäisystä tai hoidosta. Meillä on kyky investoida uusiin ratkaisuihin ja uudistaa toimintaamme nopeasti asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Terveydenhuolto on hyvästä syystä konservatiivinen toimiala, mutta teknologia antaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia palvelujen kehittämiselle. Parannamme investoinneillamme toiminnan tuottavuutta ja palvelujen arvoa asiakkaalle. Toimintamme kirittää koko terveydenhuoltoa uudistumaan kohti ihmisten parempaa hyvinvointia ja elämänlaatua. Edelläkävijänä olemme myös paras mahdollinen kumppani julkiselle sektorille.  

Me Terveystalossa työskentelemme kohti tulevaisuutta, jossa mahdollisimman monella on nopea ja esteetön pääsy terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palvelujen piiriin.  


Kohti parempaa,

Ville Iho

Näkymät

 • Markkinaympäristö on lyhyellä aikavälillä yhä epävarma koronaviruspandemiaan liittyvien kuluttajakäyttäytymisen muutosten vuoksi, ja kysynnän ennustaminen on haasteellista lyhyellä aikavälillä. Koronatestauskysynnän odotetaan säilyvän korkealla tasolla vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja laskevan matalammalle tasolle kolmannella neljänneksellä, ja terveyspalveluiden kysynnän odotetaan kokonaisuudessaan kasvavan selvästi suhteessa  edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
 • Yritysasiakkuuksissa ennaltaehkäisevien ja lakisääteisten työterveyspalveluiden kysynnän arvioidaan kehittyvän positiivisesti. Akuutin ja ei-kiireellisen sairaudenhoidon kysynnän palautuminen on yleisen sairastavuuden vähenemisen ja pandemiarajoitustoimien vuoksi epävarmaa. Merkittävät muutokset työllisyydessä voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään.
 • Yksityisasiakkaissa kokonaiskysynnän odotetaan kehittyvän positiivisesti ja kasvavan selvästi suhteessa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Erikoisalojen ja alueiden välillä vaihtelu voi kuitenkin olla voimakasta lyhyellä aikavälillä yleisen sairastavuuden vaihtelun ja aluekohtaisten pandemiarajoitteiden vuoksi. Etänä tuotettavien palveluiden kysynnän ennakoidaan kasvavan edelleen. Merkittävät muutokset kuluttajaluottamuksessa voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään.
 • Julkisen sektorin kysynnän työterveydessä, palvelumyynnissä ja henkilöstöpalveluissa odotetaan jatkuvan vakaana. Ulkoistusliiketoiminnan liikevaihto laskee hieman päättyneiden ulkoistusten johdosta. 

Näkymät perustuvat odotettuun Terveystalon palveluiden kysynnän kehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.

Covid-19 vaikutukset ja Terveystalon toimenpiteet

Palveluiden kokonaiskysynnässä on suurta vaihtelua lyhyellä aikavälillä yleisen sairastavuuden vaihtelun ja aluekohtaisten pandemiarajoitteiden vuoksi. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Terveystalon palvelutuotannossa korostuivat suhteellisesti koronaan liittyvät palvelukokonaisuudet, sekä hyvinvointi- ja digitaaliset palvelut, joiden kysyntä kasvoi merkittävästi vertailukaudesta.

Yhtiön maksuvalmius- ja rahoitustilanne on säilynyt vahvana. Katsauskauden aikana yhtiö täytti rahoitussopimuksessa sovitun, suhteellista velkaantuneisuutta kuvaavan kovenanttiehdon. Vallitsevan epävarmuuden vuoksi Terveystalo jatkaa laajempien rahoituksen liitetietojen raportoimista likviditeettiasemasta, varoista ja veloista sekä lainojen maturiteetista liitetiedossa 12.

Yhtiö arvioi, että kriisin välittömien vaikutusten lisäksi muutokset työllisyydessä ja kuluttajaluottamuksessa voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään myös akuutin vaiheen jälkeen. Yhtiö arvioi kuitenkin monipuolisen asiakaskunnan ja palveluvalikoiman vaimentavan yksittäisissä palveluissa tai asiakkuuksissa tapahtuvien kysynnän muutosten vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan.

Avainluvut

Terveystalo konserni, milj. euroa 1-3/ 1-3/ Muutos, %
2021 2020 2020
Liikevaihto 278,7 257,4 8,3 986,4
Oikaistu käyttökate (EBITDA), * 1) 53,3 38,2 39,6 162,8
Käyttökate (EBITDA) 1) 53,2 35,9 48,3 158,3
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) * 1) 38,2 22,9 66,6 101,9
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), %  *1) 13,7 8,9 - 10,3
Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 1) 38,0 20,6 84,7 97,4
Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % 1) 13,6 8,0 - 9,9
Liikevoitto/-tappio (EBIT) 32,2 13,0 147,3 67,2
Oman pääoman tuotto (ROE), % 1) 10,6 8,4 - 8,2
Omavaraisuusaste, % 1) 42,0 40,5 - 42,1
Osakekohtainen tulos (€) 0,19 0,07 171,4 0,36
Nettovelka 477,1 530,6 -10,1 490,9
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 1) 82,4 96,4 - 85,9
Nettovelka/Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta) 1) 2,7 3,2 - 3
Varat yhteensä 1 381,7 1 361,3 1,5 1 361,0
Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta), ilman IFRS 16 *1) 133,1 121,7 9,4 118,0
Nettovelka, ilman IFRS 16 302,6 338,3 -10,6 312,4
Oikaistu nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA), ilman IFRS 16 (viimeiset 12 kuukautta) *1) 2,3 2,8 - 2,6
Henkilöstö keskimäärin HTV 5 170 5 051 2,3  4 900
Henkilöstö kauden lopussa 8 427 8 711 -3,3 8 253
Ammatinharjoittajat kauden lopussa 5 051 5 132 -1,6 5 057
Vastuullisuus
Laatuindeksi2) 97,9  94,0 4,1  94,2
Asiakassuositteluindeksi NPS, vastaanotot 84,0  73,8 - 82,8

*) Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja -tappioihin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.
1) Vaihtoehtoinen tunnusluku. Terveystalo esittää IFRS-tunnuslukujen lisäksi täydentäviä, vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joita yhtiö seuraa sisäisesti ja jotka antavat merkittävää yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille yhtiön toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Näitä ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista eikä niitä korvaavina tunnuslukuina.
2) Laatuindeksi koostuu seitsemästä eri vaikuttavuusmittarista, jotka kuvaavat lääketieteellistä ja kokemuksellista laatua, hoidon saatavuutta ja ennaltaehkäisevän hoidon osuutta.   

 

Tiedotustilaisuus
Terveystalo järjestää englanninkielisen tuloswebcastin 29.4.2021 klo 12.30 suomen aikaa.

Webcastia voi seurata osoitteessa: https://terveystalo.videosync.fi/2021-q1-results

Voit esittää kysymyksiä liittymällä puhelinkonferenssiin 5-10 minuuttia ennen alkamisaikaa soittamalla numeroon:
+358 981 710 310,
Ruotsi: +46 856 642 651,
UK: +44 33 3300 0804,

Yhdysvallat: +1 631 913 1422.
Jos soitat toisesta paikasta, käytä jotakin edellä mainituista numeroista. Tunnuskoodi on: 28322439#

Helsingissä 29. huhtikuuta 2021
Terveystalo Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Talousjohtaja Ilkka Laurila
Puh. 030 633 1757

Viestintäjohtaja Kati Kaksonen
Puh. 010 345 2034
kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com