Tunnusluvut

Yhtiön liikevaihto kasvoi 30.6.2017 päättyneiden kuuden kuukauden aikana 62,9 miljoonalla eurolla eli 22,4 prosentilla 30.6.2016 päättyneiden kuuden kuukauden 281,3 miljoonasta eurosta 30.6.2017 päättyneiden kuuden kuukauden 344,2 miljoonaan euroon.

Kasvu johtui pääasiassa Porin Lääkäritalon ostosta tammikuussa 2017 ja Diacorin ostosta maaliskuussa 2017, Yhtiön palveluiden kasvaneesta kysynnästä johtuneesta orgaanisesta kasvusta sekä vähemmässä määrin uusien julkisten työterveyshuollon alihankintasopimuskilpailutusten voittamisesta ja Yhtiön suunterveyden yksikköverkoston laajentamisesta. Yhtiön pro forma -liikevaihto oli 379,9 miljoonaa euroa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla ja 708,7 miljoonaa euroa 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella.

Yhtiö ja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö tekivät marraskuussa 2016 sopimuksen Diacorin myynnistä Yhtiölle. Yrityskauppa toteutettiin 24.3.2017. Diacor-yritysoston odotetaan luovan mahdollisuuksia hyötyä operatiivisen tehokkuuden parantumisesta ja kustannussynergioista.

Tämän lisäksi Yhtiö odottaa Porin Lääkäritalon hankinnan tuottavan kustannussynergioita. Näiden yritysostojen odotetaan tuottavan arviolta yhteensä 14,6 miljoonan euron kustannussynergiaedut, joista 12 miljoonaa euroa odotetaan syntyvän Diacorin hankinnasta. Synergiaetujen odotetaan toteutuvan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Tunnuslukujen laskentakaavat

  1.1.–30.6.

1.1.–31.12.


Miljoonaa euroa, prosenttiosuuksia ja henkilöstölukuja lukuun ottamatta 2017 2016 2016 2015 2014
  (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoiteta)  
Liikevaihto 344,2 281,3
505,61)
474,11)
Pro forma liikevaihto2) 379,9 - 708,7 - -
Pro forma oikaistu käyttökate2), 3 49,5 - 83,3 -
-
Pro forma oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta 2), 3) 13,0%
- 11,7% - -
Pro forma oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia2), 3) 39,5 - 62,4 - -
Pro forma oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia, % liikevaihdosta2), 3) 10,4% - 8,8% -
-
Oikaistu käyttökate3), 4 45,8 37,5 72,9 67,2 58,1
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta3), 4 13,3% 13,3% 13,3% 13,3% 12,2%
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia3), 4)              
36,7 29,7 56,8 50,7 41,5
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia, % liikevaihdosta3), 4)          10,6% 10,6% 10,4% 10,0% 8,8%
Liikevoitto/-tappio 16,7 13,1 29,61) 19,31) (59,1)1)

Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta

4,9% 4,7% 5,4%1) 3,8%1) negatiivinen1)
Oikaistu tilikauden tulos 3), 4) 21,8 15,8 30,3 21,9 (61,4)
Oman pääoman tuotto (ROE), %4) 5,7% 3,9% 5,6%1) 0,5%1) negatiivinen1)
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %4) 2,6% 2,4% 5,5% 3,6% (10,0)%
Omavaraisuusaste, %4)
37,2% 31,8% 31,7%1) 30,5%1) 31,6%1)
Osakekohtainen tulos 0,02 0,01 0,041) 0,001) 0,271)
Nettovelat4)
364,1 338,7 308,1 333,9 305,8
Nettovelkaantumisaste (gearing), %4) 109,1% 150,7% 132,6%1) 151,5%1) 140,0%1)
Nettovelka / oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kuukautta)4) 4,5 4,7 4,2 5,0 5,3
Taseen loppusumma, milj. euroa 899,5 708,1 734,11) 723,61) 692,41)
Henkilöstö keskimäärin HTV5) 3,209 2,618 2,605 2,480 2,401
Henkilöstö tilikauden lopussa6) 4,445 3,518 3,463 3,416 3,115

 

1) Tilintarkastettu.
2) Yhtiö on hankkinut Diacor Terveyspalvelut Oy:n maaliskuussa 2017, Porin Lääkäritalo Oy:n tammikuussa 2017 ja useita suunterveyden alan yrityksiä vuosien 2016 ja 2017 aikana, minkä johdosta Yhtiö on laatinut pro forma -taloudellisia tietoja, joissa esitetään hankintojen vaikutukset ikään kuin ne olisi toteutettu 1.1.2016. Yllä esitetyt tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. Luonteensa vuoksi ne kuvaavat oletettua tilannetta eivätkä siten kuvaa Yhtiön todellista liiketoiminnan tulosta.
3) Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, käyttöomaisuuden myyntivoittoihin, strategisiin projekteihin, uusiin liiketoimintoihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.
4) Vaihtoehtoinen tunnusluku. Yhtiö esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Yhtiön näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää Yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille Yhtiön toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista.
5) Yhtiön työntekijöiden määrä kokoaikaisiksi muutettuna.
6) Sisältää myös osa-aikaiset työntekijät.