Palkitseminen

Palkitsemisen periaatteet ja päätöksentekoprosessi

Terveystalon palkitsemisperiaatteet perustuvat suoritukseen, tasapuolisuuteen ja kilpailukykyyn. Näitä periaatteita sovelletaan kaikkiin Terveystalon työntekijöihin ja tavoitteena on varmistaa, että Terveystalo työnantajana houkuttelee motivoituneita ja osaavia asiantuntijoita. Palkitsemisen tulee tukea Terveystalon strategisten tavoitteiden saavuttamista, sovittaa yhteen johdon prioriteetit ja Terveystalon osakkeenomistajien edut, kannustaa Terveystalon arvojen mukaiseen käyttäytymiseen ja palkita erinomaisesta suorituksesta.

 Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista vuosittain palkitsemispolitiikan mukaisesti. Hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset hallitukselle. Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkiot. Hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen päätöksentekojärjestys on kuvattu tarkemmin Terveystalon palkitsemispolitiikassa.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä

Terveystalon hallitus päättää toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitteista. Vuoden 2020 osalta toimitusjohtajan ja johtoryhmän keskeiset tulostavoitteet perustuivat yhtiön oikaistuun EBITA:an sekä eNPS- ja NPS-mittareihin. 

 Vuonna 2020 toimitusjohtajalle maksettava enimmäiskannustin vastasi 120 % vuosiperuspalkasta. Muille johtoryhmän jäsenille tavoitteiden saavuttamisesta maksettava enimmäiskannustin vastasi viiden kuukauden palkkaa, ja asetettujen tavoitteiden poikkeuksellisesta ylityksestä maksettava lyhyen aikavälin kannustin vastasi enintään 7,5 kuukauden palkkaa.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2020

Terveystalon osakepohjaisessa rullaavassa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2018, 2019 ja 2020. Kukin ohjelma koostuu vuoden ansaintajaksoista ja kutakin ansaintajaksoa seuraavasta kahden vuoden vesting-jaksosta. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

 Ansaintajaksolla 2020 osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ansaintakriteerit perustuivat yhtiön liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja osakkeen suhteelliseen kokonaistuottoon (TSR). Osakepalkkiojärjestelmään perustuvat mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Terveystalo Oyj:n osakkeina ja osittain rahana noin kahden vuoden kuluttua ansaintajaksojen päättymisestä. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta järjestelmään osallistuville henkilöille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Ansaintajakson 2020 kriteerit eivät täyttyneet eikä toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle tulla maksamaan palkkiota tältä ansaintajaksolta

Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma (PSP) 2021-2023

Terveystalo Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2020 uudesta pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinohjelmasta, joka korvaa aikaisemman pitkän aikavälin kannustinohjelman.

 Ansaintajaksolla 2021-2023 suoritusmittarit, joiden pohjalta osakepalkkioita mahdollisesti maksetaan ovat yhtiön osakkeen kokonaistuoton suhteellinen kehitys 60 prosentin painolla, sekä yhtiön strategian toteutusta ja transformaatiota mittaava digitaalisen jalanjäljen kehitys 40 prosentin painolla. Transformaatiomittari koostuu yhtiön tuottavuuden kehityksestä sekä digitaalisten palvelujen myynnin kehityksestä.

 Terveystalon hallitus vahvistaa ansaittujen palkkioiden yhteismäärän ansaintajakson päättymisen jälkeen. 2021-2023 ansaintajakson pohjalta mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan Terveystalo Oyj:n osakkeina ansaintajakson päätyttyä edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Osakepalkkiosta vähennetään palkkionsaajalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina.

Siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelma 2021-2022

Kertaluonteisen, vain toimitusjohtajaa koskevan ohjelman tarkoituksena on kattaa siirtymävaihe vanhasta pitkän aikavälin kannustinohjelmasta uuteen ohjelmaan. Suoritusmittarit ovat samat kuin PSP-ohjelmassa 2021-2023 lyhyempää ansaintajaksoa lukuun ottamatta. Mahdolliset osakepalkkiot maksetaan ansaintajakson päätyttyä edellyttäen, että suoritustavoitteet saavutetaan.

PSP- ja siirtymävaiheen ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 700 600 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvien verojen vähentämistä), mikäli enimmäispalkkioon oikeuttava suoritustaso saavutetaan kokonaisuudessaan.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitseminen ja toimisuhteen ehdot on kuvattu tarkemmin Terveystalon palkitsemisraportissa.

Johtoryhmän kiinteä kuukausipalkka koostuu rahapalkasta ja verotettavista luontoiseduista. Lisäksi maksetaan lomaraha. Kiinteän palkan lisäksi johtoryhmän kokonaispalkitseminen koostuu myös lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista.

Johtoryhmän palkitseminen vuonna 2020

Vuonna 2020 maksetut palkat ja palkkiot.

Muut johtoryhmän jäsenet yhteensä

Kiinteä vuosipalkka (sisältäen verotettavat etuudet), tuhatta euroa 1820
Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot, tuhatta euroa 693
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään perustuvat palkkiot, tuhatta euroa -
Työsuhteen päättymisen yhteydessä maksettavat korvaukset, tuhatta euroa 302
Yhteensä, tuhatta euroa
2819

Toimisuhteen keskeiset ehdot

Terveystalon johtoryhmän jäsenen sopimuksen voi irtisanoa johtoryhmän jäsen tai Terveystalo kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen, sen on maksettava erillinen eroraha, joka vastaa 7,5 kuukauden kiinteää peruspalkkaa.

 

Lue lisää