Palkitseminen

Kannustinjärjestelmät
Hallitus päättää yhtiön palkitsemisjärjestelmistä ja vuotuisista palkitsemissuunnitelmista, kuten lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät, pitkän aikavälin kannustinohjelmista sekä yhtiön eläkeohjelmista palkitsemisvaliokunnan suositusten perusteella.

Bonusjärjestelmä
Yhtiöllä on käytössään bonusjärjestelmä, jonka sisällöstä päättää hallitus palkitsemisvaliokunnan suosituksen perusteella. Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet voivat myös osallistua bonusjärjestelmään Yhtiön bonuskäytännön mukaisesti. Vuosibonusten maksun edellytyksenä on, että Yhtiölle asetetut keskeiset tulostavoitteet saavutetaan. Vuoden 2017 osalta toimitusjohtajan ja johtoryhmän keskeiset tulostavoitteet perustuvat yhtiön oikaistuun käyttökatteeseen sekä henkilökohtaisiin tulos- ja suoritustavoitteisiin. Henkilökohtaisten tulos- ja suoritustavoitteiden asettamisesta vastaa bonusjärjestelmään osallistuvan henkilön esimies.

Toimitusjohtajalle tavoitteiden saavuttamisesta maksettava bonus vastaa enintään toimitusjohtajan kymmenen kuukauden palkkaa. Johtoryhmän jäsenille (toimitusjohtaja pois lukien) tavoitteiden saavuttamisesta maksettava bonus vastaa enintään kunkin jäsenen viiden kuukauden palkkaa.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä
Yhtiö pitää johdon ja työntekijöiden kilpailukykyistä palkitsemista tärkeänä ja aikoo edelleen kehittää palkitsemista ja kannustinjärjestelmiä osana yhtiön tavanomaista toimintaa.