Sjömanshälsovårdscentralen

Sjömanshälsovårdscentralen i Terveystalo sörjer för sjömännens hälso- och sjukvård och företagshälsovård samt för läkarundersökningar av fartygspersonal.

Merimiesterveyskeskus.jpg

Sjömanshälsovårdscentralen ansvarar för sjömännens hälso- och sjukvård, företagshälsovård och läkarundersökningar av fartygspersonal. Tjänsterna vid Sjömanshälsovårdscentralen i Helsingfors stad produceras från 1.6.2022 av Terveystalo Keskuskatu. Hos oss får du sjukvårdstjänster samt läkarintyg för sjötjänstgöring. 

Enligt lagen om läkarundersökning av fartygspersonal (1171/2010) ska det säkerställas att fartygspersonal är medicinskt lämpliga för arbete på fartyg. När en person inleder studier inom sjöfart eller sjöfartsbranschen ska personen genomgå en första undersökning. Den första undersökningen för utrikestrafik ska utföras på en sjömanshälsovårdscentral. Den första undersökningen för inrikesfart kan av särskilda skäl också utföras av någon annan än en sjömansläkare på en sjömanshälsovårdscentral. Följande undersökningar efter den första undersökningen är förnyade undersökningar. En förnyad undersökning för både inrikes- och utrikesfart kan utföras också av någon annan än en sjömansläkare vid sjömanshälsovårdscentralen. 

Ett läkarintyg för fartygspersonal gäller vanligtvis för myndiga personer i två år från undersökningsdagen. För personer under 18 år gäller intyget ett år i taget. Den undersökande läkaren kan i vissa fall begränsa intygets längd till en kortare tid, till exempel på grund av sjukdom. 

Tidsbokning och rådgivning  

Vår kundtjänst betjänar dig 24/7 på numret 030 6000*. Vi antecknar dina uppgifter och ringer tillbaka till dig vardagar mellan 8 och 16. Om din företagshälsovård finns i Terveystalo, boka tid för en hälsoundersökning för ett intyg via ditt företagshälsovårdsteam genom Terveystalo-appen eller genom att logga in på vår webbplats. 

Observera att det i samband med tidsbokningen till den första undersökningen utfärdas en remiss för

  • lungfotografering (Helsingfors, Esbo, Vanda). I fråga om andra kommuner ska man fråga hälsovårdscentralen i den egna boendekommunen om lungfotograferingen. 
  • Laboratorieundersökningar för urinprov. Var beredd på att lämna ett urinprov senast i samband med undersökningen. 

Priset för ett intyg av en sjömansläkare 

Priset för ett intyg till en person som hör till fartygspersonalen är 50,60 euro och det ska betalas i samband med besöket. 

Anvisningar för den som kommer till sjömanshälsoundersökningen 

  • Ta med dig en bildförsedd identitetshandling. 
  • Om du har glasögon, ta med dem till undersökningen. Avlägsna också eventuella kontaktlinser innan du kommer till undersökningen. 
  • Ta med dig det tidigare läkarintyget för fartygspersonal. Om du har ett beslut om tillstånd till undantag, ta med det till undersökningen. Detta beslut innehåller ofta anvisningar om vilka undersökningar som behövs som bilaga till en ny ansökan om tillstånd till undantag.
  • Reservera 1,5 timmar tid för undersökningen. 
  • Kom ihåg att vid behov i tid avboka din tid. Avbokningsvillkoren finns här.
  • Om du kommer till den första undersökningen för utrikesfart, ta med dig ett läkarutlåtande om lungröntgen som tagits inom ett år. 
  • Lungröntgen behövs inte för inrikesfart. 
  • Vid förnyad undersökning görs röntgenundersökning enligt läkarens prövning. 

Se även kraven på synförmåga och hörsel för fartygspersonal https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130224