Patientombudsman

Varje verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården har en patientombudsman som ger information om patientens rättigheter och arbetar för att främja patientens rättigheter.

Patientombudsmannens uppgift är att ge råd och vid behov bistå i ärenden som gäller tillämpningen av patientlagen, till exempel om patienten är missnöjd med den vård eller det bemötande som getts. Patientombudsmannen tar inte ställning till medicinska vårdbeslut eller till huruvida felbehandling eller patientskada har inträffat i vården. Patientombudsmannen gör inte heller utredningar och fattar inte beslut för Terveystalo.

Om ärendet gäller enbart fakturering ska responsen skickas direkt till verksamhetsstället.

Innan du kontaktar patientombudsmannen

Om något i anknytning till vården har förblivit oklart eller om du är missnöjd med den vård och/eller det bemötande du har fått, lönar det sig att i första hand utreda ärendet med den vårdande personen. Genom en öppen diskussion med den person som har gett vården eller dennes chef kan man ofta reda ut eventuella missförstånd och korrigera brister på en gång, varvid inga andra åtgärder behövs.

Kontakt med Terveystalos verksamhetsenhet och/eller den person som har vårdat dig får du bäst genom att ringa vår kundservice 045 7734 9974 eller 030 6000*.

Du har rätt att ge respons om du är missnöjd med den service du har fått hos Terveystalo. Responsen behandlas på Terveystalos verksamhetsställe.

Terveystalos patientombudsmän

Riitta-Liisa Karhunen, Johanna Toivonen och Sanna Sarin

Begäran om uppringing med tidsbokning

Du kan boka en uppringningstid till dig på numret 030 633 9520.

E-post

e-post: potilasasiamies@terveystalo.com Obs! Skicka inte patient-/personuppgifter till denna e-postadress.

Anmärkning och klagomål inom hälso- och sjukvården

I lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) konstateras, att en patient som är missnöjd med den hälso- och sjukvård som hen har fått eller med bemötandet i samband med den har rätt att framställa anmärkning till den chef som ansvarar för hälso- och sjukvården. Om patienten inte själv kan framställa anmärkningen eller har dött, kan anmärkningen framställas av patientens lagliga företrädare, en anhörig eller någon annan närstående. Om en anmärkning inte har gjorts i ärendet och tillsynsmyndigheten bedömer att det är ändamålsenligt att behandla ett klagomål som en anmärkning, kan myndigheten överföra ärendet till verksamhetsstället i fråga för behandling. Läs mer om anmärkningar och klagomål på Valviras webbplats.

Klagomålet anförs direkt till regionförvaltningsmyndigheten (RFV) eller Valvira.

Anmärkning och klagomål inom socialvården

Kunder inom socialvården har rätt att anföra anmärkning eller klagomål om den socialvårdsservice de har fått. Innan man gör en anmärkning eller anför ett klagomål är det bäst att utreda ärendet som respons vid den verksamhetsenhet som erbjudit socialvårdsservicen. Enheten kan sedan reda ut eventuella brister och fel i ärendet.

Om en anmärkning inte har gjorts i ärendet och tillsynsmyndigheten bedömer att det är ändamålsenligt att behandla ett klagomål som en anmärkning, kan myndigheten överföra ärendet till verksamhetsstället i fråga för behandling.

Obs! Patientombudsmannens uppgifter omfattar inte rådgivning i frågor gällande socialvård. Varje kommun ska utse en socialombudsman vars uppgift är att ge råd till kunder inom socialvården i frågor gällande kundernas ställning och rättigheter.

Läs mer om anmärkningar och klagomål på Valviras webbplats.
Klagomålet anförs direkt till regionförvaltningsmyndigheten i området eller till Valvira.

Gör en anmärkning till hälso- och sjukvården eller socialvården här.
Blanketten är datasäker, SSL-anslutning används. Blanketten finns endast på finska.

Klagan anförs direkt till regionförvaltningsmyndigheten eller Valvira.

Anmälan om patientskada

Om patienten eller patientens anhöriga misstänker att ett eventuellt vårdfel har inträffat, kan de lämna en skadeanmälan till Patientförsäkringscentralen. Då utreder och avgör Patientförsäkringscentralen ärendet.