Vet du vad det ogjorda arbetet kostar?

Kontroll över kostnaderna för ogjort arbete – hälsofrämjande ledarskap ger produktiviteten ett lyft.

Sammanlagt 64 företag och organisationer deltog i undersökningen om kostnader för ogjort arbete 2015. Undersökningen fokuserade på kostnader förorsakade av sjukledigheter, sjukpensioneringar och olyckor inom finländska företag samt investeringar i företagshälsovårdstjänster åren 2008–2014. Organisationerna i fråga verkade inom många olika branscher, från tung industri till tjänstesektorn och expertorganisationer. Till storleken var organisationerna stora och medelstora. Forskningsmetoden var Terveystalo Kostnadsanalys, som ger en helhetsbild av kostnaderna för ogjort arbete och i vilken riktning de utvecklas.

Kostnader för ogjort arbete:

  • De direkta kostnaderna är 3,2–11,5 % av företagets årliga lönekostnader eller 1500–4900 € per årsverke
  • I förhållande till helan Finlands företagssektor var kostnaderna 4,5–5 miljarder €/år
  • Den inbesparingspotential som kan förverkligas med hjälp av effektivt hälsofrämjande ledarskap är i hela Finlands företagssektor minst 1,3 miljarder euro/år

En pionjärgrupp bestående av 10 företag som under lång tid systematiskt satsat på hälsofrämjande ledarskap har uppnått resultat som tydligt avviker från de resultat som uppnåtts av andra företag som deltog i undersökningen. I dessa företag har kostnaderna för ogjort arbete nästan halverats under undersökningstiden. I pionjärgruppen har bland annat sjukledigheterna sedan år 2008 minskat från 6,9 % till 4,9 %. I några fall har de rentav halverats. Varje tilläggseuro som investerats i hälsofrämjande ledarskap år 2014 har gett en nettoavkastning på nästan 6 euro; motsvarande siffra i andra företag är omkring noll.

 

Terveystalo Kostnadsanalys

Information om hur man gör det hälsofrämjande ledarskapet och företagshälsovården mer effektiva.

Informationen om kostnaderna för ogjort arbete inom en organisation är ofta utspridd och hanteras av olika personer, vilket gör det svårt att få en helhetsbild.

De kostnader för ogjort arbete som ligger till grund för Terveystalos kostnadsanalys är sådana kostnader som är obligatoriska för alla arbetsgivare, men vars nivå arbetsgivaren har möjlighet att påverka väsentligt med hjälp av egna åtgärder. Terveystalos kostnadsanalys ger en helhetsbild av kostnaderna för ogjort arbete och i vilken riktning de utvecklas. Helhetsbilden gör det möjligt att jämföra den egna organisationens kostnadsnivå med den allmänna och branschens kostnadsnivå och gör det lättare att hitta avvikelser och eventuell inbesparingspotential. Analysmetoden är spårbar, oberoende och gemensam.

Terveystalos kostnadsanalys ger ett perspektiv på det hälsofrämjande ledarskapet på ett sätt som stöder företagets ekonomi och som tydligt visar både kostnaderna och besparingspotentialen. Kostnadsanalysen hjälper även företaget att ställa ekonomiska och verksamhetsmässiga mål för det hälsofrämjande ledarskapet.

Ta kontakt och begär offert på en kostnadsanalys
för ditt företag eller din organisation!