Coronavirustester på Terveystalo

2020-08-25

Testningar för coronavirus kan utföras under tiden sjukdomen pågår genom indikationstestning för coronavirus (s.k. coronavirustest) eller genom antikroppstest för coronavirus efter att man tillfrisknat från sjukdomen. Bekanta dig med testningskriterierna och läs mer här nedan om coronavirustest samt om antikroppstest.

Coronavirustest

När en människa får coronavirusinfektion kan viruset påvisas genom ett indikationstest för coronavirus (s.k. coronavirustest). Undersökningen kan påvisa coronavirus i begynnelseskedet av sjukdomen när viruset utsöndras på näs-svalgrummets slemhinnor. Coronavirus kan även utsöndras hos en människa som är symtomfri. Därför undersöks även symtomfria människor i vissa exponeringssituationer enligt läkares bedömning. 

Coronavirustestning utförs på läkarcentraler som fokuserar på vård av patienter med symtom på luftvägsinfektion eller vid separata coronatestningsställen. Se förteckningen över verksamhetsställen och testningsställen här. Patienterna hänvisas till Terveystalos provtagningsställen som är åtskilda från Terveystalos övriga verksamheten i första hand via distansläkarmottagning, antingen via Läkare Chat 24/7-tjänsten eller telefon- och videomottagning.

Testningkriterier

Patienter med infektionssymtom som passar in på sjukdomen (t.ex. feber, hosta, andnöd, trötthet, muskelvärk, snuva, illamående, diarré) kan enligt läkares bedömning få remiss för coronavirustestning på Terveystalo. För företagshälsovårdskunder kan remissen även utfärdas av företagshälsovårdare. På Terveystalo kan även helt symtomfria personer testas i samband med misstanke om epidemi samt när den omedelbara närmaste kretsen till en person med konstaterad coronasmitta undersöks.

Den kundansvariga företagsläkaren kan enligt sin egen bedömning avtala med ett företag baserat på en riskbedömning att hela företagets personal testas oberoende av personalens symtom. Syftet med testningen är att hitta symtomfria smittobärare bland personalen. 

Kriterierna uppdateras enligt situationen. Terveystalos läkare gör själv bedömningen om testningen är nödvändig och Terveystalo meddelar dagligen varje positivt testresultat till infektionsläkaren för kundens sjukvårdsdistrikt eller specialupptagningsområde. Alla prov som tas på Terveystalo är med i THL:s riksomfattande register.

På Terveystalo kan man bli coronavirustestad via distansläkarmottagningen

Distansläkarmottagningen minimerar eventuella exponeringsrisker och betjänar sitt syfte mycket väl. Vårt gemensamma mål är att hålla arbetsförmågan för hälso- och sjukvårdens yrkesutbildade på hög nivå eftersom de står i nyckelposition i striden mot viruset. Med distansläkarmottagningen kan man även spara in på den skyddsutrustning som behövs vid klinisk undersökning, såsom andningsskydd som det på global nivå råder svårigheter att få.

Gör så här om du misstänker coronavirussmitta

  • Läs anvisningarna här.
  • Ta i första hand kontakt via Terveystalos Läkarchat 24/7.
  • Om provtagningskriterierna uppfylls kan Terveystalos chattläkare ge dig en remiss till testet.
  • Terveystalos sakkunniga bokar en tid för provtagningen och du får anvisningar till närmaste testningsställe.
  • Ta dig till testningsstället till fots eller med egen bil, om testningsstället är Drive-in. Uträtta inga ärenden vid enheten, ta dig till testningstället enligt de särskilda anvisningarna för ankomst.
  • Testresultatet är färdigt inom 1–2 vardagar och kan omedelbart ses även i Oma terveys. Under tiden ska personen som lämnat provet vara hemma i karantänsliknande förhållanden.
  • Coronavirustestets pris är 235 euro och den är ersättningsbar via FPA. FPA-ersättningen är 56 € och priset efter FPA-ersättningen är 179 €.
  • Om ditt coronavirustest är positivt ringer Terveystalos sakkunnig dig och ger dig anvisningar för vidare behandling. Instruktioner för fortsatt behandling kostar 36 €.

Mera information