Patientsäkerhet

Patientsäkerhet innebär att rätt vård ges vid rätt tidpunkt

Kärnan i vår verksamhet är våra patienters säkerhet och kundnöjdhet. Patientsäkerhet innebär att patienten får rätt vård vid rätt tidpunkt. Med enhetliga verksamhetssätt, kontinuerlig utbildning av experter, moderna lokaler och ny teknisk utrustning säkerställer vi tjänsternas kvalitet, säkerhet, kundfokus och resultat.

Antalet patientskador på Terveystalo ligger under det nationella medeltalet i relation till antalet besök. Vi följer upp och utvärderar patientsäkerheten och den medicinska kvaliteten till exempel genom att mäta antalet infektioner, avvikelser och risksituationer, begäran om offentliga utredningar och Patientförsäkringscentralens beslut.

På Terveystalo har vi enligt Valviras anvisningar gjort upp en självövervakningsplan, där kraven för våra handböcker och processbeskrivningar med tillhörande arbetsanvisningar anges. Vi följer också anvisningar om arbetssäkerhet, hygien och infektionsbekämpning. Läs sammandrag av egenkontrollplanen (pdf) >>

Patientsäkerheten och utvecklingen av hälsovårdstjänsterna till förmån för patienten övervakas på Terveystalo av ledande överläkare Petri Bono. Den ledande överläkaren säkerställer också att Terveystalo tillhandahåller de vårdformer och den kompetens som behövs för god vård. En arbetsgrupp för säkerställande av patientsäkerheten är underställd honom. Gruppen sammanträder regelbundet och följer upp förverkligandet av patientsäkerheten på Terveystalo.

I vår kvalitetscertifierade rekryteringsprocess ingår kontroll av yrkeskompetensen hos de personer som ska rekryteras i registret över yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården som upprätthålls av Valvira. Vi går noggrant igenom kompetensen hos den person som väljs, den legitimation som krävs för uppgiften och de språkkunskaper som behövs i förhållande till den kunskap och kompetens som behövs i arbetsuppgiften.