Patientombudsman

På varje verksamhetsenhet finns en patientombudsman, som ger information till patienten om dennes rättigheter och framhåller patientens rättigheter.

Patientombudsmannens uppgift är att vid behov ge råd till och hjälpa patienten, om patienten är missnöjd med den vård eller det bemötande som getts. Patientombudsmannen tar inte ställning till medicinska vårdbeslut och gör inte heller utredningar eller fattar beslut. Ombudsmannen tar inte heller ställning till om det har skett ett vårdfel i vården av patienten.

Terveystalos patientombudsman

tfn 030 633 1655
potilasasiamies@terveystalo.com

Terveystalos patientombudsman kan nås:

  • må kl 12.00–15.00
  • ti kl 9.00–12.00
  • ons kl 12.00–15.00
  • to kl 9.00–12.00
  • fr 9.00–11.00

Patientanvisningar

Kundrespons

Du kan skicka respons om den service du har fått.

Personligt samtal

Den som är missnöjd med vården eller det bemötande som getts bör i första hand välja snabba och lätta tillvägagångssätt för sitt klagomål. Genom en öppen diskussion med den person som gett vården eller dennes chef kan man ofta reda ut missuppfattningar och korrigera vårdfel eller brister i vården på en gång, och då behövs inga andra åtgärder. Ge respons.

Besvär

Patienten har alltid rätt att lämna ett besvär om han/hon är missnöjd med den service som getts på Terveystalo. Besväret kan lämnas elektroniskt via Kundresponskanalen eller på den blankett, som finns på alla Terveystalos verksamhetsställen. Enhetschefen eller en av chefen utnämnd person behandlar och ger svar på besväret.

Anmärkning och klagan

Patienten och dennes anhöriga har också rätt att göra en skriftlig anmärkning eller klagan om den medicinska vården eller det bemötande som getts. Anmärkningen formuleras fritt och den kan lämnas till Terveystalos verksamhetsställe där patienten har vårdats. Anmärkningen kan också skickas per post till patientombudsmannen, som vidarebefordrar anmärkningen till rätt enhet för bemötande. Bemötandet ges av den läkare som ansvarar för hälsovårdstjänsterna på ifrågavarande verksamhetsställe.

Klagan lämnas direkt till regionförvaltningsverket eller till Valvira.

Anmälan om patientskada

Om patienten eller dennes anhöriga misstänker att det eventuellt har skett ett vårdfel, kan de till Patientförsäkringscenmtralen lämna en skadeanmälan. Då är det Patientförsäkringscentralen som utreder och avgör ärendet.