Patientombudsman

Varje verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården har en patientombudsman, som ger information om patientens rättigheter och arbetar för att främja patientens rättigheter.

Terveystalos patientombudsman fungerar också som patientombudsman för självständiga yrkesutövare och enskilda näringsidkare inom Terveystalos verksamhet.

Patientombudsmannens uppgift är att vid behov ge råd till och bistå patienten, om patienten är missnöjd med den vård eller det bemötande som getts. Patientombudsmannen tar inte ställning till medicinska vårdbeslut och gör inte heller utredningar eller fattar beslut. Patientombudsmannen tar inte heller ställning till om en behandlingsskada har inträffat i vården av patienten.

Innan du kontaktar patientombudsmannen

Om något i anknytning till din vård har förblivit oklart eller om du är missnöjd med den vård och/eller det bemötande du har fått, lönar det sig att i första hand utreda ärendet med den person som har vårdat dig. Genom en öppen diskussion med den person som har gett vården eller dennes chef kan man ofta reda ut eventuella missförstånd samt korrigera fel eller brister i vården på en gång, varvid inga andra åtgärder behövs.

Kontakt med Terveystalos verksamhetsenhet och/eller den person som har vårdat dig får du bäst genom att ringa vår kundservice 045 7734 9974 eller 030 6000.
Mer information om betjäning per telefon

Alternativt kan du ge respons via vår blankett för kundrespons, varvid ditt ärende tas till behandling på den enhet där du har vårdats.

Terveystalos patientombudsmän

Riitta-Liisa Karhunen, Johanna Toivonen ja Sanna Sarin

Begäran om uppringning med tidsbokning

Du kan boka en uppringningstid till dig på numret 030 633 9520.

Telefonsamtal under jourtid

Du kan ringa till patientombudsmannen utan tidsbokning på numret 030 633 1655

  • on kl. 12.00–15.00
  • to kl. 9.00–12.00
  • fr kl. 9.00–11.00

E-post
Du kan också lämna en kontaktbegäran till patientombudsmannen per e-post: potilasasiamies@terveystalo.com

Kundrespons
Du kan skicka respons om den service du har fått.

Personlig diskussion
Den som är missnöjd med vården eller bemötandet bör i första hand använda snabba och lätta besvärskanaler. Genom en öppen diskussion med den person som har gett vården eller dennes chef kan man ofta reda ut eventuella missuppfattningar samt korrigera fel eller brister i vården på en gång, varvid inga andra åtgärder behövs. Ge respons.

Besvär
Patienten har alltid rätt att lämna ett besvär om han eller hon är missnöjd med den service som getts på Terveystalo. Besväret kan lämnas elektroniskt via kundresponskanalen eller på den blankett, som finns på alla Terveystalos verksamhetsställen. Enhetschefen eller en av chefen utnämnd person behandlar och ger svar på besväret.

Anmärkning och klagan
I lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) konstateras, att en patient som är missnöjd med den hälso- och sjukvård som han eller hon har fått eller med bemötandet i samband med den har rätt att framställa anmärkning till den chef som ansvarar för hälso- och sjukvården. Om patienten inte själv kan framställa anmärkningen eller patienten har dött, kan anmärkningen framställas av patientens lagliga företrädare, en anhörig eller någon annan närstående. Verksamhetsenhetens ansvariga läkare ansvarar för behandlingen av anmärkningen. Läs mer om anmärkningar på Valviras webbplats.

Lämna en anmärkning här
Blanketten är datasäker, SSL-anslutning används. Blanketten finns endast på finska.

Klagan anförs direkt till regionförvaltningsmyndigheten eller Valvira.

Anmälan om patientskada
Om patienten eller patientens anhöriga misstänker att ett eventuellt vårdfel har inträffat, kan de lämna en skadeanmälan till Patientförsäkringscentralen. Då utreder och avgör Patientförsäkringscentralen ärendet.