Terveystalo – Våra kommunikationssätt

Terveystalos strategiska mål är att vara en föregångare inom hälsovårdsbranschen i Finland och en ansvarstagande samhällsreformator. Förståelse och ansvar samt kommunikation om frågor som rör såväl hela branschen som företagen har stor betydelse.

1. Terveystalo vill med sin kommunikation göra sin verksamhet genomskinlig och på så sätt främja samhällets öppenhet i frågor som gäller hälsovård, medicinsk vetenskap och företagande inom hälsovårdsbranschen. Terveystalo vill också främja folkhälsan genom att delge och analysera statistiska hälsovårdsuppgifter ur sina register och system till nytta för samhället.

2. Vi vill också framhålla och främja växelverkan mellan patienterna och vårdpersonalen genom att utbilda vår personal i kundbetjäningens och kommunikationens delområden samt utveckla nya kanaler för patientkommunikation.

Terveystalos interna kommunikation stöder de strategiska målen och är ett redskap för ledningen. Med hjälp av intern kommunikation vill vi också bygga upp gemenskapen och Terveystalo-andan samt värna om den interna växelverkan. Målet för den externa kommunikationen är att föra diskussion med patienter och andra intressegrupper, stärka kännedomen om Terveystalo och dess anseende som arbetsgivare samt väcka intresse för våra specialister och tjänster.

Principerna för Terveystalos kommunikation är öppenhet, ärlighet och växelverkan. All kommunikation präglas av våra värden kompetens och omtanke: Vi strävar efter en så högklassig och mottagarfokuserad kommunikation som möjligt genom att på bästa sätt utnyttja tillgängliga kommunikationssätt- och kanaler. Vi är proaktiva kommunikatörer och vi förstår att all kommunikation inverkar på bolagets anseende.

Terveystalo värnar i all sin verksamhet om patientens säkerhet och dataskydd. Vi har förbundit oss till globala etiska principer, så som Code of Athens, Lissabonfördraget och principer för ansvarsfull företagsverksamhet i hälsovårdsbranschen uppgjorda av Förbundet för Hälsoservice . Terveystalo ger inte kommenterar om företagens verksamhet som berör konfidentiella uppgifter, ofullbordad affärsverksamhet, rykten, konkurrenternas ärenden eller kundförhållanden, avtalsinnehåll eller kundernas verksamhet överlag utan deras tillstånd.

Bolagets verkställande direktör och kommunikationsenhet leder och styr Terveystalos kommunikation, men alla specialister och yrkesutövare inom Terveystalo har viktiga roller som talesmän och substansspecialister i kommunikationen. Vårt mål är att besvara alla frågor från medierna och erbjuda mångsidiga möjligheter för Terveystalos specialister att framträda som specialister inom sina egna områden.

Terveystalos kommunikationsenhet utvecklar personalens möjligheter att påverka och delta i bolagets verksamhet samt stöder personalens kommunikationsfärdigheter. Terveystalos medarbetare erbjuds bland annat utbildning och handledning i användning av sociala medier, upphovsrätt, presentationsfärdigheter, kommunikation i krissituationer samt annan viktig kunskap om kommunikation.

Alla som kommunicerar i Terveystalos namn ska iaktta bolagets kommunikationsprinciper och förstå de etiska värdena gällande vår verksamhet. Alla som arbetar på Terveystalo är skyldiga att inhämta information både när det gäller bolaget och de egna arbetsuppgifterna.

viestinta@terveystalo.com