Kategorier av personuppgifter som behandlas

Basuppgifter
 • Namn, personbeteckning, kontaktuppgifter, modersmål och service språket, yrke, chefs-medarbetarrelation, övriga identifikationsuppgifter (t.ex. passkopia), den närmast anhöriga som patienten har uppgett/en minderårig patients vårdnadshavare samt deras kontaktuppgifter
Hälsouppgifter
 • Uppgifter om hälsotillståndet som med hänsyn till vården av patienten är nödvändiga i det arbete som yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården utför (uppgifter i journalhandlingar, fotografier, remisser, utlåtanden samt blankettuppgifter)
 • Hälso- och egenvårdsuppgifter som patienten har lämnat
 • Uppgifter om laboratorie- och bilddiagnostikundersökningar samt andra undersökningar
 • Uppgifter om fysioterapi och företagsfysioterapi och uppgifter om arbetsgivaren (t.ex. arbetsplatsbesök)
Uppgifter om arbetsförmåga
 • Kunduppgifter som används inom coachningen i arbetsförmåga
 • Uppgifter som coachen har lagrat och som är nödvändiga för hanteringen av personens rehabiliteringsärende
 • Arbetspensions- eller skadeförsäkringsbolags eller någon annan uppdragsgivares uppdrag och dess bilagor
Uppgifter om välbefinnande
 • Uppgifter om välbefinnande, bl.a. enkätsvar, uppföljningsuppgifter och analyser
 • Mätdata som personen själv producerat eller lämnat in
Uppgifter om gentest
 • Prover och undersökningsresultat
Arbetsgivaruppgifter
 • Uppgifter om företagshälsovårdskunders arbetsgivare, bl.a. avdelning/verksamhetsställe, yrkesbeteckning, medlemskap i sjukkassa, uppgifter om arbetsgivarnas försäkringsbolag m.m.
Uppgifter om tidsbokningar
 • Kund, datum, tidpunkt, plats och till vem tiden har bokats samt den person som har bokat tiden och bokningsdatum
 • Tidsbokningshistoria
Inspelade kundservicehändelser
 • Telefonnummer till den som ringt, mottagarens ID, tidpunkt och inspelning av samtalet
 • Sparade chattkonversationer
 • Samtalsparterna, tidpunkt och det sparade samtalet
Faktureringsuppgifter
 • Faktureringsuppgifter gällande vård och undersökningar. Betalaruppgifter i anslutning till vården (till exempel försäkringsbolag)
 • Beställnings- och betalaruppgifter i anslutning till webbutiken
Uppgifter om den inloggade kunden i webbtjänster (t.ex. Oma Terveys och Oma Suunnitelma)
 • Uppgifter som användaren själv har lagrat om sin egen hälsa
 • Uppgifter om hälsotillstånd och rörelsebegränsningar, skador, sjukdomar och andra besvär som användaren har meddelat
 • Vaccinationsuppgifter
 • Uppgifter om hobbyer och andra intressen
 • Uppgifter om användning av puls- och aktivitetsmätare
 • Andra uppgifter om det egna hälsotillståndet och konditionen som användaren har lagrat
Behandling av respons, officiella begäranden om utredningar och riskhändelser
 • Respons eller begäran om utredning och svar på dessa
 • Kontaktuppgifter för den som gett respons
 • Beskrivning av riskhändelse och utredning som getts till personen själv
Andra uppgifter om tjänsten
 • Namnet på den som gjort anteckningen i patientjournalen, dennes ställning och tidpunkten för när anteckningen gjordes
 • Uppgifter om nöjdhet med tjänsten och kommentarer om den personuppgiftsansvariges tjänster
 • Uppgifter om önskemål och klagomål samt om vilka tjänster användaren vill ha
 • Kontakthistoria
 • Uppgifter lagrade från en tredje parts register med särskilt samtycke av användaren
 • Kanta-kunduppgifter
Uppgifter om webbeteende och analys
 • IP-adress
 • Uppgifter om webbläsaren och operativsystem
 • Sessionsidentifikation och andra motsvarande uppgifter
 • Webbplatsbeteende under sessionen
Samtycken och förbud
 • Uppgifter om personens samtycken och förbud gällande direktmarknadsföring och användning av personuppgifter