Ändamålen med behandlingen

Personuppgifter behandlas för tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster
 • Planering, genomförande och uppföljning av patientens vård och undersökningar
 • Hantering av tidsbokningar
 • Som en del av genomförandet av hälso- och sjukvårdstjänster analyserar vi automatiserat för olika hälsovårdsändamål de uppgifter om hälsotillstånd som uppkommer i samband med att kunden besöker våra hälsovårdstjänster, t.ex. för att bedöma behovet av att stödja arbetstagarnas arbetsförmåga och främja arbetstagarnas hälsa (profilering)
Personuppgifter behandlas för tillhandahållande av företagshälsovårdstjänster
 • Planering, genomförande och uppföljning av företagshälsovårdspatienternas vård och undersökningar
 • Bedömning av arbetsförmågan
 • Genomförande av verksamhetsplanen
 • Hantering av tidsbokningar
 • Fakturering av tjänster och lagstadgad rapportering, eventuellt på gruppnivå, till kundorganisationer
 • Som en del av genomförandet av hälso- och sjukvårdstjänster analyserar vi automatiserat för olika hälsovårdsändamål de uppgifter om hälsotillstånd som uppkommer i samband med användningen och genomförandet av våra hälsovårdstjänster, t.ex. för att bedöma behovet av att stödja arbetstagarnas arbetsförmåga och främja arbetstagarnas hälsa
  (profilering)
Personuppgifter behandlas för bedömning av behovet av tjänster som främjar arbetsförmågan och välbefinnandetjänster och för inriktning av tjänster
 • Vid coachning i arbetsförmåga för behandling av kundens rehabiliteringsärende enligt separat uppdrag
 • Behandling av arbetspensions- eller skadeförsäkringsbolags uppdrag
Personuppgifter behandlas för att säkerställa yrkespersonernas arbete och arbetets kvalitet
 • Uppföljning av yrkeskompetensen och de färdigheter som yrkesverksamheten kräver
Personuppgifter behandlas för marknadsförings- och kommunikationsändamål
 • Skötsel av kundrelationer, bland annat påminnelser till kunder om t.ex. tidsbokningar och förnyande av recept och vaccinationer
 • Information om kliniska undersökningar, med patientens samtycke
 • Insamling, uppföljning och analys av dels kundernas intresseuppgifter, dels kundernas val och önskemål i fråga om tjänster och serviceställen samt utveckling av kundservicen i anslutning till dessa
 • Registrering och marknadsföring av funktioner och förmåner enligt förmånsprogrammet
 • Beaktande av kundernas önskemål och inriktning av serviceutbudet
 • Kommunikation om och marknadsföring av produkter och tjänster
 • Riktning av kommunikation, marknadsföring och tjänster
 • Genomförande av marknadsförings- och opinionsundersökningar
 • Analysering, profilering, segmentering och statistikföring för ovannämnda användningsändamål
Personuppgifter behandlas för hantering av respons, officiella begäranden om utredningar och riskhändelser
 • Kommunikation mellan kundtjänsten och patienterna (t.ex. telefonsamtal) sparas och används för att garantera kvaliteten i den service som ges av kundtjänstpersonalen, bekräfta servicehändelsen och garantera de berörda parternas rättsskydd
 • Behandling av kundrespons
 • Behandling av anmärkningar och klagomål enligt patientlagen
 • Behandling av andra officiella begäranden om utredningar
 • Behandling av anmälningar om riskhändelser
Personuppgifter behandlas för att erbjuda webbtjänster avsedda för inloggade kunder (t.ex. tjänsten Oma Terveys, Terveystalo-appen)
 • Hantering av den registrerade användarens egna kontaktuppgifter och samtycken samt granskning av uppgifter om användarens hälsotillstånd
 • Hantering av tidsbokningar
 • Användning av distanstjänster
 • Betalningar i anslutning till användningen av tjänsten
 • Erbjudande och marknadsföring av den personuppgiftsansvariges eller dennes samarbetspartners tjänster och produkter
 • Sändning av påminnelser och rekommendationer om hälsotillståndet i tjänsten
 • Uppföljning, analys och profilering av registrerade användares intresseuppgifter och deras val och önskemål i fråga om tjänster och serviceställen samt utveckling av relaterad kundservice