Dataskyddsbeskrivning

Denna dataskyddsbeskrivning gäller behandlingen av dina personuppgifter när du är personkund hos oss. Terveystalos övriga dataskyddsbeskrivningar finns till höger i menyn Dataskyddsbeskrivningar.

Personuppgiftsansvarig

Suomen Terveystalo Oy (nedan "Terveystalo")
Jakobsgatan 3B, 3 vån., 00100 HELSINGFORS

Suomen Terveystalo Oy:s patientregister används gemensamt av Terveystalo och de yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, som verkar antingen som självständiga yrkesutövare eller via separata företag som tjänsteproducenter vid Terveystalo.

I vilket syfte samlas mina personuppgifter?

Vi samlar in dina uppgifter endast i syften som har definierats i förväg

 

 • behandlingen behövs i förebyggande syfte eller för företagshälsovården, för att bedöma arbetstagarens arbetsförmåga, för att ställa en medicinsk diagnos, för att utföra vård eller behandling inom företagshälsovården
 • administrering av företagshälsovårdstjänster och system enligt lagstiftningen eller avtal som har slutits med yrkesutbildade personer inom företagshälsovården
 • behandlingen behövs i välbefinnandetjänsterna
 • information om tjänster och marknadsföringssyften i enlighet med givna samtycken
 • behandling av respons, behandling av officiella begäran om utredningar och riskhändelser
Vilka uppgifter samlas om mig?

Vi behandlar följande personuppgifter om dig

 • Basuppgifter
 • Samtycken och förbud
 • Arbetsgivaruppgifter
 • Hälsouppgifter
 • Uppgifter om välbefinnande
 • Uppgifter om tidsbokningar
 • Samtals- och chattinspelningar
 • Faktureringsuppgifter
 • Uppgifter i Oma Terveys och Oma suunnitelma
 • Uppgifter om respons, officiell utredningsbegäran och riskhändelser
Hur länge lagras mina uppgifter?

Dina hälsouppgifter lagras i enlighet med Social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar (298/2009). I regel lagrar vi uppgifterna 12 år efter att en person har avlidit och om det inte finns information om detta 120 år från födsel.

Inspelningar av dina samtal och chattmeddelanden: 3 månader

Tjänsten Oma Terveys: De hälsouppgifter som du har meddelat avlägsnas när du har sagt upp Oma terveyspalvelu.

Dina välbefinnandeuppgifter lagras i tre år. Om de har överförts som en del av hälsouppgifterna lagras de lika länge som de övriga hälsouppgifterna.

Uppgifter förknippade med respons lagras fem år.
Uppgifter förknippade med offentlig begäran om utredning lagras 12 år
Uppgifter förknippade med riskhändelser lagras fem år

Vem behandlar mina personuppgifter och vart utlämnas de?

Utifrån ditt samtycke till det gemensamma registret för olika yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som vårdar dig på Terveystalo.

Inom företagshälsovården är dina uppgifter om arbetshälsan tillgängliga för alla yrkesutbildade personer som deltar i företagshälsovården.

FPA:s Receptcentral

 • Dina elektroniska recept lagras i Receptcentralen, vars personuppgiftsansvarige är FPA. Mer information www.kanta.fi/se

Kanta Patientdataarkiv

 • I enlighet med lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) ("klientuppgiftslagen") arkiveras dina hälsouppgifter i Patientdataarkivet i Kanta-tjänsterna som upprätthålls av FPA. Mer information www.kanta.fi/se

Dessutom kan dina patientuppgifter utlämnas med stöd av 13 § i patientlagen (785/1992) enligt följande:

 1. Annan verksamhetsenhet/organisation/vårdställe eller yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården
  • För att ordna undersökning eller vård av dig kan nödvändiga uppgifter utlämnas till en annan av dig specificerad verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården enligt ditt muntliga eller skriftliga samtycke, eller sådant samtycke som i övrigt framgår av sammanhanget och som antecknas i patientjournalen.
 2. Försäkringsbolag
  • Uppgifter som behövs för trafik- och olycksfallsförsäkringar utlämnas till försäkringsbolagen utan samtycke (enligt lag)

  • Frivilliga försäkringar: behövliga uppgifter lämnas ut enligt ditt samtycke
 3. Till myndighet eller samfund som har lagstadgad rätt att få uppgiften
  • Till domstol, annan myndighet eller annat samfund som har lagstadgad rätt att få uppgiften utlämnas uppgifter på skriftlig och detaljerad begäran, i regel i form av utlåtanden i den omfattning som det aktuella ärendet kräver.
 4. Till din arbetsgivare, på grundval av ditt separata och uttryckliga samtycke, om du är företagshälsovårdskund hos oss och om din arbetsgivare använder en tjänst för elektronisk överföring av A-intyg till systemet Sirius HR.

 5. Patientens nära anhöriga eller en annan närstående
  • Om du vårdas på grund av medvetslöshet eller av annan jämförbar orsak kan din nära anhörig eller annan närstående få uppgifter om dig och ditt hälsotillstånd, om det inte finns orsak att anta att du skulle ha förbjudit detta förfarande.
 6. Utlämnande av uppgifter om en avliden person
  • Tystnadsplikten och integritetsskyddet fortsätter att gälla efter att en person har avlidit. Därmed får inte heller en avliden persons uppgifter utlämnas utan laglig grund.
 7. Användning i forskningssyfte
  • I fråga om utlämnande av uppgifter som ingår i journalhandlingar för vetenskaplig forskning gäller vad som bestäms i 13 § 4 mom. i lagen om patientens ställning och rättigheter.

  • För annan användning av hälsoinformation i forskningssyfte krävs ditt samtycke

Behandlingen av personuppgifter kan läggas ut till koncernbolag och/eller utomstående tjänsteleverantörer, som behandlar personuppgifter för Terveystalos räkning.

Dina personuppgifter behandlas eller utlämnas inte utanför EU-området.

Från vilka källor samlas mina uppgifter?

Dig själv

 • Uppgifter som du har meddelat. Om du är minderårig även de uppgifter som din vårdnadshavare har meddelat

Vårdpersonal

 • Uppgifter som har uppkommit i samband med undersökningar och vård av dig

Arbetsgivare

 • Om du omfattas av ett avtal om företagshälsovård, dina basuppgifter, arbetsplatsens kontaktuppgifter samt uppgifter om förändringar enligt avtalat intervall, vilka meddelats av din arbetsgivare.

Annan verksamhetsenhet eller yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården

 • Uppgifter som har hämtats från andra hälso- och sjukvårdsinrättningar
 • Uppgifter om vem som har fått vård, vilka ingrepp som har gjorts och hur mycket dessa har kostat utifrån en remiss från en verksamhetsenhet eller utifrån ett köptjänsteavtal för att kontrollera att faktureringen är korrekt.

Befolkningsregistret

 • Uppgifter om kallelse till screening

Övriga informationskällor

 • Försäkringsbolag eller pensionsbolag
Dina rättigheter

Rätt att få insyn i personuppgifter

 • Du har möjlighet att få ta del av dina egna uppgifter via Terveystalos tjänst Oma terveys. Tjänsten täcker de personuppgifter som du har meddelat samt de viktigaste uppgifterna om din hälsa.
 • Du kan också lämna en skriftlig begäran om kontroll av personuppgifter till Terveystalos verksamhetsställe. Blankett för begäran finns på Terveystalos webbplats eller vid kundtjänsten på Terveystalos verksamhetsställe.

Rätt att få uppgifter korrigerade

 • Du kan lämna en skriftlig begäran till Terveystalos verksamhetsställe. Blankett för begäran finns vid kundtjänsten på Terveystalos verksamhetsställe.

Rätt att få uppgifter avlägsnade

 • De uppgifter som du själv har meddelat kan avlägsnas enligt din begäran.
 • I övrigt:
  Bestäms tiden för lagring av hälsouppgifter enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning. Uppgifterna avlägsnas när lagringstiden har gått ut.
  Övriga uppgifter avlägsnas när den tid som anges under punkten lagringstid har gått ut

Rätt att begränsa behandling

 • Du har rätt att kräva att Terveystalo begränsar behandlingen när du bestrider riktigheten i dina personuppgifter, varvid behandlingen begränsas för en tid inom vilken vi kan säkerställa uppgifternas riktighet. Begränsningen verkställs genom hemlighållande av patientuppgifterna.

Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat

 • Du kan kopiera de uppgifter som du har lämnat själv via tjänsten Oma terveys.
 • En annan aktör inom företagshälsovården kan se dina uppgifter via Kanta-tjänsterna enligt de samtycken och förbud som du själv ger. Du kan underhålla dina samtycken och förbud via tjänsten Mina Kanta-sidor, mer informationt (www.kanta.fi/se)

Återkalla ett samtycke

 • När behandlingen grundar sig på ditt eget samtycke, kan du återkalla ditt samtycke när som helst. Du kan återkalla ditt samtycke via tjänsten Oma terveys eller begära att samtycket återkallas via verksamhetsställets kundtjänst.

Rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten

 • Om du anser att man vid behandlingen av dina personuppgifter har brutit mot dataskyddsförordningen, har du rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten.
 • Klagomålet kan även anföras i det medlemsland, där du har fast bostad eller arbetsplats.
Hur skyddas mina personuppgifter?

Terveystalo använder ändamålsenliga fysiska, tekniska och administrativa metoder för att skydda uppgifterna mot missbruk. Till dessa metoder hör bland annat kontroll och filtrering av kommunikationen i informationsnätverk, användning av krypteringsteknik och säkra apparatutrymmen, ändamålsenlig passagekontroll, kontrollerat beviljande och övervakning av användarrättigheter, undervisning av personal som deltar i behandlingen av personuppgifter samt riskhantering vid planering, genomförande och underhåll av våra tjänster. Terveystalo väljer sina underleverantörer med stor noggrannhet och sörjer genom avtal och andra arrangemang för att även underleverantörerna behandlar uppgifterna i enlighet med lagstiftningen och god dataskyddspraxis.

Vem kan jag kontakta?

Dataskyddsansvarig

Dataskyddsansvarig Leena Alapuranen 
email tietosuojavastaava@terveystalo.com

Patientombudsman

Suomen Terveystalo Oy:s riksomfattande patientombudsmän är
Sanna Sarin, Johanna Toivonen ja Riitta-Liisa Karhunen

e-mail potilasasiamies@terveystalo.com
telefon 030 633 1655

Patientombudsmannen har till uppgift att

 • ge råd och vid behov hjälp i ärenden gällande tillämpning av patientlagen bl.a. att upprätta en anmärkning och/eller anmälan om patientskada
 • informera om patientens rättigheter och i övrigt arbeta för att främja patienternas rättigheter