Terveystalo som företagsmedborgare

Vi bär ansvar för Finland och finländarna

Vår verksamhet styrs av Terveystalos värderingar kompetens och omsorg, hälsovårdsbranschens gemensamma principer och direktiv samt bolagets egna etiska principer.

Vi har förbundit oss att iaktta principerna för ansvarsfull företagsverksamhet och hälsovårdsbranschens höga etiska krav.

Vår verksamhet har en betydande inverkan på samhällets funktion och Finlands nationalekonomi

Nationalekonomin hålls inte i skick utan en välmående arbetskraft. Vi ansvarar för arbetshälsan hos var femte person i arbetsför ålder, dvs. för över en halv miljon finländare. Med vårt arbete kan vi påverka både kostnader som förorsakas av sjukledigheter samt arbetskarriärernas längd.

En nöjd personal garanterar kvaliteten

Vi erbjuder arbete till över 10 000 hälsovårdsexperter och sysselsätter indirekt tusentals personer. Vi erbjuder en uppmuntrande och flexibel arbetsmiljö, där vi stöder våra anställdas utveckling. Vi anser att personalnöjdhet, vid sidan av kompetens och yrkeskunskap, är viktig och att den avspeglar sig på att våra kunder får en bättre vård och kundupplevelse.

Vår kundnöjdhet är hög

Vi följer kontinuerligt upp kundnöjdheten och utvecklar våra tjänster så att de motsvarar våra kunders behov och förväntningar.

Vi följer Finlands lagar och förordningar

Alla bolag som ingår i Terveystalo-koncernen är registrerade i Finland och betalar sina skatter i Finland. Terveystalo-koncernen eller dess dotterbolag har inte betalat vinster, utdelningar, räntor eller koncernstöd till utlandet, och Terveystalo betalar all sin skatt i Finland. Vi har valt en utvecklingsstrategi enligt vilken vi investerar hela rörelseresultatet i bolaget; i personalens kompetensutveckling, i utvecklingen av våra tjänster, i investeringar i apparatur och nätet av verksamhetsställen.

Terveystalos skatteavtryck år 2017 var totalt 95,0 miljoner euro. Här ingår skatt över 20,3 miljoner euro, betalningar av skattenatur gällande personalen 34,5 miljoner euro och förskottsinnehållning på personalens löner nästan 40,8 miljoner euro. Dessutom fakturerades arvoden till enskilda näringsidkare för sammanlagt 252,0 miljoner, varav de enskilda näringsidkarna betalar sina skatter själva.

Vi fungerar som samarbetspartner för den offentliga sektorn

Vi bär också socialt ansvar genom att i betydande omfattning producera tjänster som stöder den offentliga hälsovården. Vi kan genom vår verksamhet avlasta den offentliga hälsovården, minska de ekonomiska kostnaderna och ge patienterna möjlighet till snabbare vård. Till exempel mammografiscreeningarna, som erbjuds som en offentlig tjänst till vilken 250 000 kvinnor kallas per år, sköts till stor del av Terveystalo. Prisnivån för screeningarna är den förmånligaste i Skandinavien och i OECD-jämförelser är de kvalitetsmässigt bland de bästa i Europa.

Vi arbetar för kundcentrering och förbättrad kvalitet i branschen

Vi på Terveystalo är en föregångare inom branschen när det gäller att utveckla kvalitet, transparens och mätning av vårdens effekt samt publicering av erhållna resultat. Vårt mål är den bästa kvaliteten i Norden.

Vi bygger upp en hållbar relation till omgivningen

Produktionen av hälsovårdstjänster styrs av lagar och förordningar som gäller miljön. Därutöver utvecklar vi kontinuerligt våra verksamhetsmodeller och -metoder. Miljömål är bland annat att minska avfallsmängden, öka energieffektiviteten samt att utveckla uppföljningssystemen för dessa.

Vi är en innovatör med samhällsansvar

Vi vill utveckla hälsovården i Finland på ett helhetsmässigt sätt och främja finländarnas hälsa. Vi bygger upp patientcentrerade samarbetsmodeller i samarbete med den offentliga sektorn och för en aktiv samhällsdiskussion med beslutsfattare och opinionsbildare inom hälsovårdsbranschen.