Terveystalo som företagsmedborgare

Vi bär ansvar för Finland och finländarna

Vår verksamhet styrs av Terveystalos värderingar kompetens och omsorg, hälsovårdsbranschens gemensamma principer och direktiv samt bolagets egna etiska principer. Vid beskattning följer Terveystalo tillsammans med dess koncernföretag den ansvarsfulla skattepolitiken som är baserad på vår offentliga skattestrategi.

Vi har förbundit oss att iaktta principerna för ansvarsfull företagsverksamhet och hälsovårdsbranschens höga etiska krav.

Vår verksamhet har en betydande inverkan på samhällets funktion och Finlands nationalekonomi

Nationalekonomin hålls inte i skick utan en välmående arbetskraft. Vi ansvarar för arbetshälsan hos var femte person i arbetsför ålder, dvs. för över en halv miljon finländare. Med vårt arbete kan vi påverka både kostnader som förorsakas av sjukledigheter samt arbetskarriärernas längd.

En nöjd personal garanterar kvaliteten

Vi erbjuder arbete till över 13 000 hälsovårdsexperter och sysselsätter indirekt tusentals personer. Vi erbjuder en uppmuntrande och flexibel arbetsmiljö, där vi stöder våra anställdas utveckling. Vi anser att personalnöjdhet, vid sidan av kompetens och yrkeskunskap, är viktig och att den avspeglar sig på att våra kunder får en bättre vård och kundupplevelse.

Vår kundnöjdhet är hög

Vi följer kontinuerligt upp kundnöjdheten och utvecklar våra tjänster så att de motsvarar våra kunders behov och förväntningar.

Vi följer anvarsfulla skattepolitiken

De viktigaste principerna av Terveystalos skattepolitik kan läsas i vår offentliga skattestrategi (publicerad på finska). Förutom koncernföretagen måste också våra leverantörer följa de här principer.

Terveystalo-koncernens moderbolaget, finansiering och anskaffningsbolagen samt all bolagen i sjukvårdstjänster fungerär i Finland och betalar sina skatter till Finland.

Terveystalos skatteavtryck år 2020 var totalt 153,2 miljoner euro. Av detta utgjorde betalade skatter 39,5 miljoner euro. Se mer om skatteavtryck.

Vi fungerar som samarbetspartner för den offentliga sektorn

Vi bär också socialt ansvar genom att i betydande omfattning producera tjänster som stöder den offentliga hälsovården. Vi kan genom vår verksamhet avlasta den offentliga hälsovården, minska de ekonomiska kostnaderna och ge patienterna möjlighet till snabbare vård. Till exempel mammografiscreeningarna, som erbjuds som en offentlig tjänst till vilken 250 000 kvinnor kallas per år, sköts till stor del av Terveystalo. Prisnivån för screeningarna är den förmånligaste i Skandinavien och i OECD-jämförelser är de kvalitetsmässigt bland de bästa i Europa.

Vi arbetar för kundcentrering och förbättrad kvalitet i branschen

Vi på Terveystalo är en föregångare inom branschen när det gäller att utveckla kvalitet, transparens och mätning av vårdens effekt samt publicering av erhållna resultat. Vårt mål är den bästa kvaliteten i Norden.

Vi bygger upp en hållbar relation till omgivningen

Produktionen av hälsovårdstjänster styrs av lagar och förordningar som gäller miljön. Därutöver utvecklar vi kontinuerligt våra verksamhetsmodeller och -metoder. Miljömål är bland annat att minska avfallsmängden, öka energieffektiviteten samt att utveckla uppföljningssystemen för dessa.

Vi är en innovatör med samhällsansvar

Vi vill utveckla hälsovården i Finland på ett helhetsmässigt sätt och främja finländarnas hälsa. Vi bygger upp patientcentrerade samarbetsmodeller i samarbete med den offentliga sektorn och för en aktiv samhällsdiskussion med beslutsfattare och opinionsbildare inom hälsovårdsbranschen.