Skatteavtryck

Med skatteavtryck avses de skatteinkomster och avgifter av skattenatur från företagets verksamhet som kommer samhället till godo. I Terveystalos skatteavtryck presenteras förutom direkta och indirekta skatter även avgifter av skattenatur som hänför sig till personalen samt förskottsinnehållning på personalens löner.

Terveystalos skatteavtryck år 2020 var totalt 153,2 miljoner euro. Av detta utgjorde betalade skatter 39,5 miljoner euro, betalningar av skattenatur gällande personalen 47,8 miljoner euro och förskottsinnehållning på personalens löner nästan 65,1 miljoner euro. Dessutom fakturerade vi arvoden till enskilda näringsidkare för sammanlagt 283,2  miljoner, varav de enskilda näringsidkarna betalar sina skatter själva.

Största delen av Terveystalos skattebörda, 21,3 miljoner euro, var mervärdesskatt. Mervärdeskatt är en betydande faktor inom hälsovården eftersom privatföretag inom hälsovårdsbranschen inte har avdragsrätt för mervärdesskatt. Förutom mervärdesskatt betalas fastighetsskatt, kapitalöverföringsskatt och inkomstskatt.

Skattefotavtrycket omfattar alla Terveystalo -koncernbolag som är verksamma i Finland. Terveystalo har också två utländska dotterbolag överförda till sig vid förvärv. Dock är deras andel av nettoomsättningen så liten i förhållande till hela koncernens nettoomsättning, varför företagen inte har inkluderats i skattefotavtrycksrapporteringen.