Laatu ja vastuullisuus

Kestävää taloudellista kasvua

Vastuullinen liiketoiminta on myös taloudellisesti tuottavaa ja kestävää. Luomme arvoa asiakkaillemme, yhteiskunnalle ja osakkeenomistajillemme kehittämällä jatkuvasti toimintamme lääketieteellistä, kokemuksellista ja toiminnallista laatua, nopeuttamalla hoitoon pääsyä, vähentämällä sairauspoissaoloja ja työllistämällä suoraan ja välillisesti yhteensä yli 15 500 ihmistä. Olemme Suomessa merkittävä työllistäjä, veronmaksaja ja terveyspalvelujen tarjoaja.

Terveystalon menestyksestä hyötyy myös muu yhteiskunta

Tuotamme palveluja Suomessa paitsi työnantajille työterveyspalveluina, myös ostopalveluina julkiselle sektorille ja suoraan henkilöasiakkaille. Toimiva työterveyshuolto pitää elinkeinoelämän rattaat pyörimässä. Julkisia palveluja tuottaessamme säästämme veronmaksajien rahoja, koska voimme tarjota laadukkaita terveyspalveluja kustannustehokkaasti. Valitsemalla yksityisen sektorin palveluita asiakas lyhentää myös julkisen sektorin jonoja niin hammashoidossa kuin muussakin terveydenhoidossa. Ruotsissa tuotamme pääasiassa monipuolisia ennaltaehkäiseviä työterveyspalveluja auttaen siellä yrityksiä ja niiden työtekijöitä voimaan paremmin.

Tuotamme taloudellista lisäarvoa asiakkaidemme lisäksi myös muille keskeisille sidosryhmillemme, joita ovat henkilökuntamme lisäksi itsenäiset ammatinharjoittajat, meille materiaaleja ja palveluja tuottavat yritykset ja yhteiskunta. Merkittävimmät rahavirtamme muodostuvat tuotoista, jotka syntyvät palvelumyynnistä, hankinnoista tavaran- ja palveluntoimittajilta, henkilöstölle maksetuista palkoista ja palkkioista, ammatinharjoittajille maksetuista palkkioista, veroista ja investoinneista sekä voitonjaosta osakkeenomistajille.

Terveystalo maksaa veronsa toimintansa kotimaihin

Terveystalon julkisen verostrategian mukaan maksamme, keräämme, tilitämme ja raportoimme meille kuuluvat välilliset ja välittömät verot oikeamääräisenä oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan eli sinne, missä tulon muodostava taloudellinen toiminta, arvonlisäys ja työ tosiasiallisesti tapahtuvat. Tämä tarkoittaa, että maksamme konsernina miltei kaikki veromme Suomeen, missä valtaosa toiminnastamme tapahtuu. Feelgoodin, Rela-hierojien ja Evaluan myyntiyhtiön liiketoiminnasta maksamme veroja myös Ruotsiin, Viroon ja Hollantiin. Toimintamme Virossa ja Hollannissa on ollut vähäistä tilikaudella 2022. Vastuullinen veropolitiikkamme takaa, että toimintamme taloudellinen tulos jakautuu oikeudenmukaisesti keskeisten sidosryhmiemme eli asiakkaiden, osakkeenomistajien sekä kuntien ja valtion hyväksi. Verotuloilla puolestaan rahoitetaan julkisia palveluita ja investointeja, joilla tuetaan valtion valmiuksia, vastuullisuutta ja reagointikykyä.

Julkaisemme vuosittain verojalanjälkemme, joka kuvaa toiminnastamme yhteiskunnalle kertyvien verojen ja veroluonteisten maksujen kokonaissummaa ja jakautumista. Välittömiä verojamme ovat muun muassa yhteisön tulovero eli yhteisövero, varainsiirtovero ja kiinteistövero, ja välillisiä verojamme esimerkiksi arvonlisävero. Maksamastamme yhteisöverosta tilitetään työntekijämäärän mukaan verontilityslain mukainen osuus niille kunnille, joissa terveystalolaiset ovat työskennelleet. Näin kaikki Terveystalon toimipisteet ja ulkoistuskohteet kerryttävät osaltaan kotikuntansa verotuloja.

Arvonlisävero on terveydenhuollossa toimiville yrityksille merkittävä tekijä, sillä yksityisillä terveyspalveluyrityksillä ei ole lähtökohtaisesti vähennysoikeutta arvonlisäverollisista hankinnoistaan. Vähentämättä jäävän arvonlisäveron osuus kasvattaakin osaltaan verojalanjälkeämme. Asiakkaalle yksityisen palveluntuottajan myymät terveyden- ja sairaanhoitopalvelut ovat verottomia. Aikaisempien vuosien tavoin, verojalanjälkiraportissamme on kuvattu Terveystalo-konsernille kuluksi jäävän arvonlisäveron osuus. Osa palveluista, kuten esteettinen kirurgia, voi kuitenkin olla asiakkaalle arvonlisäverollista, jolloin keräämme ja tilitämme arvonlisäveroja. Tilikaudesta 2022 alkaen olemme lisänneet verojalanjälkeemme nettotilitetyn arvonlisäveron määrän, joka koostuu arvonlisäverollisesta toiminnastamme Verohallinnolle tilittämästämme arvonlisäverosta.

Terveystalo-konsernin emoyhtiö sekä rahoitus- ja hankintayhtiöt toimivat Suomessa ja maksavat veronsa Suomeen. Terveydenhoito- ja muita palveluita tarjoavia yhtiöitä Terveystalolla on Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Hollannissa. Kaikki konserniyhtiöt harjoittavat taloudellista toimintaansa sijoittautumisvaltioissaan ja maksavat toimintansa verot paikallisia säädöksiä noudattaen toimintamaahansa. Terveystalon verojalanjälkiraportointi kattaa Suomen osalta kaikki kotimaiset yhtiöt. Ruotsin ja Feelgoodin osalta verojalanjälki esitetään Terveystalon omistusajalta. Virossa ja Hollannissa toimivien tytäryhtiöiden liikevaihdon osuus on toistaiseksi pienimuotoista suhteessa koko konsernin liikevaihtoon, ja siksi muiden maiden osuus verojalanjäljestä esitetään yhdisteltynä.

Verojalanjälkemme vuonna 2022 oli yhteensä 235,7 (191,0) miljoonaa euroa. Verojalanjälki kuvaa yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veroluonteisia maksuja. Lisäksi tilitimme ammatinharjoittajille palkkioita yhteensä 340,6 (316,3) miljoonaa euroa, josta jokainen ammatinharjoittaja tilittää veronsa itse. Ammatinharjoittajien veroja ei ole sisällytetty Terveystalon verojalanjälkeen.

imageynl9c.png

Terveystalon verojalanjälki 

MEUR

2022

2021

2020

Suoriteperusteiset henkilöstöön liittyvät lakisääteiset maksut

80,4

62,0

47,8

Tyel-maksut (työnantajan osuus)

56,9

50,6

38,6

Työttömyysvakuutusmaksut (työnantajan osuus)

6,4

5,3

4,3

Tapaturmavakuutusmaksut ja ryhmähenkivakuutusmaksut

+ muut sivukulut

0,8

0,7

0,7

Työnantajan sairasvakuutusmaksut

15,6

5,1

3,5

Sivukulut Suomen ulkopuolelle

0,6

0,4

0,6

Palkoista pidätetyt ennakonpidätykset[1]

92,1

76,4

65,1

Maksetut verot

63,3

52,5

39,5

Vähentämättä jäävä arvonlisävero[2]

32,1

29,1

21,3

Nettotilitetetty arvonlisävero[3]

1,7

   

Kiinteistövero

0,6

0,3

0,1

Tuloverot (kassaperusteinen)

26,0

20,7

17,2

Varansiirtovero

0,6

0,4

0,1

Maksetuista osingoista perityt verot

2,2

1,9

0,8

Verojalanjälki yhteensä

235,7

191,0

152,3