Terveydenhuollon palvelut

Terveystalo on Suomen johtavia terveydenhuollon tuottajia julkiselle sektorille. Tarjoamme julkiselle sektorille sekä terveydenhoidon yksittäisten toimintojen että kokonaisten yksiköiden ulkoistamisratkaisuja. 

Toimintamme tarkoitus on laadukkaan julkisen terveydenhuollon toimintavarmuuden parantaminen ja paikallisten palveluiden säilyminen lähellä. Tuotamme mm. terveyskeskusten vastaanottopalveluita, asumis- ja kotihoidon palveluita, suun terveydenhuollon palveluita sekä monenlaisia erikoislääkärikonsultaatioita ja -palveluja, kuten ortopedia, sisätaudit, radiologia ja gynekologia. Laajan verkostomme ja osaamisen hyödyntäminen tuovat synergiaetuja asiakkaalle. Korkealaatuinen hoito ja nopea hoitoon pääsy kasvattavat potilastyytyväisyyttä ja tuovat kustannussäästöjä.

Erikoissairaanhoidon palvelut ja leikkauspalvelut

Laatu ja vaikuttavuus ovat Terveystalon palvelujen keskiössä ja tärkeä osa vastuullista toimintaamme. Terveystalon erikoissairaanhoidon laatujärjestelmän perustan muodostavat potilasturvallisuus, jota mitataan kivijalkamittareiden avulla, sekä asiakastyytyväisyys. Erikoissairaanhoidon palvelumme käsittävät erikoislääkäreiden konsultaatiot, diagnostiikkaan liittyvät palvelut sekä leikkaustoiminnan. Palvelut voidaan tuottaa Terveystalon yksiköissä, kunnan tai kuntayhtymän tiloissa ja osa palveluista voidaan tuottaa joustavasti digitaalisia kanavia käyttäen etäpalveluina. Kumppaneinamme ovat yli puolet kunnista ja kuntayhtymistä sekä lähes kaikki sairaanhoitopiirit.

Terveystalon laaja, maan kattava palveluverkosto mahdollistaa erikoislääkärikonsultaatiot myös pienemmille kunnille. Erikoislääkäripalvelut tukevat perusterveydenhuoltoa onnistumaan omassa tehtävässään, parantavat palvelujen integraatiota ja palveluiden saatavuutta kuntalaisille.

Tuotamme kunnille ja kuntayhtymille leikkauspalveluita 18 Terveystalon yksikössä. Teemme leikkauksia myös julkisissa sairaaloissa, joista esimerkkinä on Eksoten koko silmäklinikan toiminta, jonka tuotamme Lappeenrannan keskussairaalassa.

Lapsen silmän tutkimus

Perusterveydenhuolto

Tuotamme perusterveydenhuollon palveluita terveydenhuoltolain mukaisesti kuntiin ja kuntayhtymiin. Valikkomme kattaa yksittäisten sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten toimittamisen lisäksi terveyskeskusten ulkoistuspalvelut. Kyseeseen tulevat myös koko kunnan sote-palveluiden ulkoistukset viranomaistoimintaa lukuun ottamatta. Suomen suurimpana terveyspalveluyrityksenä voimme taata osaavat ammattilaiset lyhyillä toimitusajoilla. Verkostomme tuottaa sekä julkisia palveluita että yksityisiä terveydenhuollon palveluita. Lisäksi erilaiset seulonnat, laboratorio- ja kuvantamispalvelut sekä terveyden edistämisen uusimmat työkalut ovat käytettävissämme. Päivittäistä toimintaa varmistavat digitaaliset ja sähköiset hoitoa tukevat valtakunnalliset palvelut.

Vastaanottopalvelut

Lääkäreiden ja sairaanhoitajien kattavat vastaanottopalvelut kuuluvat avosairaanhoidon ydinosaamiseemme. Ohjeistettu hoidon tarpeen arviointi takaa ohjautumisen oikealle ammattilaiselle. Usein potilas päätyy suoraan tarvitsemalleen erikoisosaajalle, kuten fysioterapeutille tai psykiatriselle sairaanhoitajalle. Tuemme kaikin tavoin ihmisiä terveyden ylläpitämiseen neuvonta- ja tukipalveluilla. Itsehoidon ja käypä hoidon viimeisimmät suositukset sairauksien ehkäisyyn ja oireiden hoitoon ovat helposti saatavilla.

Terveystalon vastaanottopalveluiden saatavuus on hyvä jopa kiireettömissä tilanteissa. Keskimääräinen T3 aikamme on noin 7 päivää. Silloin kun tarvitaan erikoissairaanhoitoa, ohjaamme potilaitamme aktiivisesti käyttämään valinnanvapautta erityistason hoidon nopean saatavuuden takaamiseksi. 

Päivystyspalvelut

Sähköinen työkalumme hoidon tarpeen arviointiin on laajenemassa koko Suomeen. Sen avulla voimme yhdenmukaisesti arvioida potilaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä. Mikäli hoitoa tarvitaan heti ohjaamme potilaan päivystykseen. Terveystalon päivystyslääkärit ovat jo vuosia toimineet koko Suomen alueella varmistaen kiirehoidon saatavuuden pienissäkin yksiköissä. Etulinjan toimintaa tukee valtakunnallinen takapäivystäjä, joka ohjaa kokonaistoimintaa ja voi hälyttää tarvittaessa lisäapua ruuhkautumassa oleviin yksiköihin. Toimitustakuumme takaa sen, että päivystysvuoro tulee aina hoidettua.

Ikääntyneiden lääkäripalvelut

Vanhuspalveluissa on keskeistä tukea ikääntyvää asukasta omatoimiseen selviytymiseen jokapäiväisissä askareissa. Avun tarpeen lisääntyessä tehostetaan apupalveluita. Sairauksien ja oireiden hoidosta kotihoidossa, palvelutaloissa ja tehostetussa palveluasumisessa vastaavat vanhuspalvelulääkärimme. He ovat erityisesti perehtyneet geriatrisiin sairauksiin, ikääntyvien kuntoutukseen ja lääkehoitoon. Terveystalon kautta voimme taata jokaiseen vanhusten asumispalveluyksikköön osaavan lääkärituen, sekä paikan päällä että digitaalisin työkaluin etänä. Vanhuspalveluiden lääkäritoimintaa tukee alueellinen vastaavien lääkärien verkosto, joka toimii vanhuspalvelulääkärien työn koordinoijana, koulutuksia järjestävänä tahona ja ylläpitää kollegiaalisuutta joskus yksinäisen ja raskaan työn keskellä.

 

Lapsen silmän tutkimus

Diagnostiikka

Terveystalo toimii noin 100 kunnan tai sairaanhoitopiirin kumppanina tuottaen kuvantamista omissa toimipaikoissaan tai asiakkaan tiloissa. Näytteenottopalveluita on vuorostaan saatavilla noin 180 toimipisteessä. 

Kuvantamispalvelut ja seulonnat

Kuvantamistutkimukset lähellä asiakasta

Terveystalo on rakentanut laadukasta kuvantamisen prosessia yli kymmenen vuoden ajan. Maan laajin kuvantamisverkosto koostuu yli 50 röntgenyksiköstä ja yli 40 suunterveyden yksiköstä, joissa tarjotaan tavanomaisia röntgen- ja mammografiatutkimuksia, hammasröntgentutkimuksia, ultraäänitutkimuksia,  tietokonetomografiatutkimuksia ja magneettitutkimuksia. Magneettitutkimukset ovat saatavissa 28 paikkakunnalla. Vuosittain noin 700 000 kuvantamistutkimusta tallennetaan Terveystalon kuva-arkistoon, josta ne ovat ammattilaistemme saatavilla toimipisteestä riippumatta.

Terveystalo välittää radiologeja kuntasektorin tarpeisiin joustavasti ja vahvalla kokemuksella. Toimeksiantosopimuksia on sekä etänä tuotettavista lausunnoista että paikan päällä tehtävänä vuokralääkärityönä useiden julkisen sektorin asiakkaiden kanssa.

Laadukas kuvantaminen vaikuttaa

Kuvantaminen on vaikuttavaa silloin, kun potilaalle tarjotaan oikea tutkimus oikea-aikaisesti ja radiologin antama lausunto vastaa lähettävän lääkärin antamaan kysymyksenasetteluun sekä sisältää suositukset mahdollisista jatkotutkimuksista. Terveystalon n. 130 radiologista 50 toimii päätoimisesti Terveystalossa ja on helposti lähettävän lääkärin tavoitettavissa esimerkiksi lisäkysymyksiä varten. Valtakunnallista radiologiverkostoa hyödyntäen lausunnot ovat saatavissa myös päivystysaikoihin, iltaisin ja viikonloppuisin. Nopeiden diagnostiikkapalveluidemme ansiosta hoito voidaan aloittaa varhain, mikä parantaa potilaan hoitotuloksia. Terveystalossa toimivat lääketieteellisen fysiikan asiantuntijat vastaavat siitä, että kuvantaminen tuotetaan mahdollisimman hyvällä kuvanlaadulla ja alhaisimmalla mahdollisella sädeannoksella. Kaksoisluennalla varmistamme kuvantamistutkimusten lausuntojen laadun vertaisarvioinnin keinoin määritellylle otannalle. Käytäntö on Suomessa uusi, ja pyrimme tällä osaltaan lisäämään läpinäkyvyyttä toimintamme laatuun.

Noin joka neljäs rintasyöpä löytyy Terveystalon tuottamassa seulonnassa

Terveystalo toimii noin 240 kunnan seulontakumppanina ja on Suomen suurin mammografiaseulontojen tuottaja. Noin joka neljäs rintasyöpä löytyy Terveystalon seulonnassa. Tuotamme seulontaa sekä Terveystalon tiloissa että mobiililaitteistoilla tilaajan osoittamissa tiloissa, kuten terveyskeskuksissa. Seulontaprosessimme on sekä kansallisiin että kansainvälisiin suosituksiin verrattuna erittäin korkealaatuinen ja nopea. Sen laatua seurataan ja ohjataan aktiivisesti. Asiakastyytyväisyys on erittäin korkea – suositteluindeksi on 89,5. Lisäksi Terveystalossa tehdään sikiöseulontoja.

Laboratoriopalvelut

Kattava laboratorioverkosto

Terveystalolla on laaja laboratorioverkosto ympäri Suomen. Laboratorioverkostossamme asiakkaille on tarjolla laadukkaat vieritutkimuspalvelut. Vieritutkimusvalikoimaan kuuluu aina S-CRP ja yksikön koon kasvaessa valikoima laajenee aina kliinisen kemian ja hematologian analyyseihin. Kliinisen fysiologian tutkimusvalikoimamme palvelee asiakkaiden tarpeita monipuolisesti, muun muassa kattavalla rekisteröintitutkimusten saatavuudella.

Laadukas laboratorioprosessi

Laboratoriopalveluiden tärkein vaihe on preanalytiikka. Oikea näyte, oikeaan aikaan, oikein otettuna on laadukkaan ja luotettavan tuloksen perusteita. Terveystalon laboratoriotyöntekijöiden osaamista ylläpidetään jatkuvalla osaamisentason seuraamiselle ja säännöllisillä näyttökokeilla. Lisäksi osaamisen ylläpitämistä tukee menetelmiä ja toimintaa koskevat tentit, muun muassa Labqualityn spiro- ja EKG-passit. Laboratoriolaitteiden laatua seurataan päivittäiskontrolleilla ja osallistumme ulkoisiin laadunarviointikierroksiin.

Laboratoriopalveluiden kehittäminen

Terveystalo panostaa jatkuvasti ja aktiivisesti laboratoriopalveluiden kehittämiseen. Geenitutkimukset tekevät tuloaan ja olemmekin ottaneet niitä tutkimusvalikoimiimme jo nyt. Olemme tiiviisti mukana terveydenhuoltoalan digitalisaatiossa. Tarjoamme laboratoriopalveluiden loppukäyttäjälle Oma Terveys- palvelun. Oma Terveys -palvelusta käyttäjä näkee omat laboratoriovastaukset asiakkaalle ymmärrettävään muotoon tarjottuna. Oma Terveys -palvelussa omien laboratoriotulosten kehittymistä on helppoa ja vaivatonta seurata.

 

Palvelusetelit

Palveluseteli on kunnan tai sairaanhoitopiirin potilaalle antama maksusitoumus, jolla se sitoutuu maksamaan setelissä ilmoitetun summan hyväksymänsä yrityksen antamasta palvelusta. Loppuosa jää potilaan itsensä maksettavaksi.

Palvelusetelit mahdollistavat kunnalle tavan tuottaa terveyspalveluita kustannustehokkaammin ja joustavammin. Kuntalaiselle palvelusetelit puolestaan mahdollistavat nopean hoitoon pääsyn. Erilaiset hinnoittelumallivaihtoehdot tuovat selkeyttä ja joustavuutta palveluiden suunnitteluun. Toteutus voidaan sopia yksittäisistä palveluista aina kokonaiseen hoitoketjuun. Lue miten Espoo hyödyntää palveluseteliä perusterveydenhuollossa. 

Asiakkaalle

Ajan erikoislääkäreille ja toimenpiteisiin saa yleensä nopeasti. Ajanvarausohjeet löydät tästä. Toimenpiteisiin ja leikkauksiin aika varataan puhelimitse.   

Katso ajanvarausohjeet tästä

Lue lisää palveluseteleistä »