Verostrategia ja verojalanjälki

Terveystalo ja sen tytäryhtiöt noudattavat Terveystalon verostrategian mukaista vastuullista veropolitiikkaa. Sen keskeiset periaatteet löytyvät alla julkaistusta verostrategiastamme. Konserniyhtiöiden ohella myös toimittajilta ja alihankkijoilta edellytetään vastaavien periaatteiden noudattamista.

Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veronluonteisia maksuja. Välittömien ja välillisten verojen lisäksi alla kuvatussa Terveystalon vuoden 2020 verojalanjäljessä on avattu henkilöstöön liittyvät veronluonteiset maksut ja työntekijöiden palkoista tehdyt ennakonpidätykset.

Verostrategia

Tausta ja tavoitteet

Missiomme on taistella terveemmän elämän puolesta. Laatu ja vastuullisuus ovat toimintamme keskiössä. Haluamme toimia alan suunnannäyttäjänä ja uudistaa suomalaista terveydenhuollon kenttää. Terveystalo pyrkii kaikessa toiminnassaan toimimaan vastuullisesti ja tuomaan terveydenhuoltoon laaja-alaisesti sekä avoimuutta, läpinäkyvyyttä että potilaslähtöisyyttä. Terveydenhuollon uudistamisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn ohella se tarkoittaa myös vastuullista yrityskansalaisuutta ja vastuullista veropolitiikkaa.

Toimintaamme ohjaavat Terveystalon arvot osaaminen ja välittäminen, terveydenhuoltoalan yhteiset periaatteet ja ohjeet sekä yhtiön omat eettiset periaatteet. Tiedottamisen ja taloudellisen raportoinnin osalta Terveystalo on sitoutunut Helsingin pörssin sääntöihin. Verotuksen osalta Terveystalo ja sen tytäryhtiöt noudattavat Terveystalon verostrategian mukaista vastuullista veropolitiikkaa. Terveystalon toimittajien ja alihankkijoiden edellytetään sitoutuvan hankinnan eettisiin ohjeisiin ja noudattavan liiketoimintaansa koskevia lakia ja määräyksiä. Toimittajilta ja alihankkijoilta tullaan jatkossa edellyttämään Terveystalon veropolitiikan keskeisten periaatteiden noudattamista pois lukien vapaaehtoinen verojalanjälkiraportointi.

Terveystalon verostrategia pohjautuu yhtiön arvoihin ja liiketoimintastrategiaan, ja sen tavoitteena on tukea Terveystalon toimintaa vastuullisen verojen hallinnan kautta. Terveystalo katsoo, että vastuullinen veropolitiikka lisää sen toiminnan läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta, ja on siten sen sidosryhmien – asiakkaiden, osakkeenomistajien sekä kuntien ja valtion – eduksi.

Kotimaisuus ja verkoston alueellinen vaikuttavuus

Terveystalo on suomalainen pörssiyhtiö, jolla on vahva kotimainen omistuspohja. Terveystalo-konsernin emoyhtiö ja kaikki terveydenhuoltopalveluja tuottavat yhtiöt toimivat Suomessa ja maksavat veronsa Suomeen. Terveystalolle on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-tunnus osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Terveystalolla voi olla myös ulkomaisia tytäryhtiöitä edellyttäen, että niille on liiketaloudellinen peruste ja tosiasiallista taloudellista toimintaa sijaintimaassaan.

Terveystalo on verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys, jolla on tällä hetkellä noin 300 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Terveystalon toiminnan tuottamaa lisäarvoa siirtyy tuloverokertymän myötä kunkin toimipaikan henkilöstömäärien mukaisesti takaisin niiden sijaintikuntiin ja valtiolle.

Terveystalon veropolitiikan keskeiset periaatteet

  • Terveystalo maksaa, kerää, tilittää ja raportoi sille kuuluvat välilliset ja välittömät verot oikeamääräisenä oikeaan aikaan ja paikkaan eli sinne, missä tulon muodostava taloudellinen toiminta, arvonlisäys ja työ tosiasiallisesti tapahtuvat
  • Terveystalo julkaisee säännöllisesti ja avoimesti tietoa verotuksellisesta asemastaan, verojalanjäljestään sekä omistus- ja yhtiörakenteestaan
  • Terveystalon toimintaa ohjataan liiketaloudellisin ja verotuksesta riippumattomin perustein
  • Terveystalolla ei ole keinotekoisia yhtiö- tai rahoitusrakenteita taikka rakenteita, joilla pyrittäisiin siirtämään verotettavaa tuloa matalamman veroasteen valtioihin
  • Terveystalo ei harjoita aggressiivista verosuunnittelua

Vastuullisuus ja avoimuus

Vastuullisuus on Terveystalolle keskeinen periaate ja julkisena osakeyhtiönä Terveystalo on sitoutunut kehittämään vastuullisia toimintatapoja ja raportointia sidosryhmien odotusten mukaisesti. Verotuksen osalta vastuullisuus tarkoittaa Terveystalolle verojen maksamista ja veroilmoittamista täsmällisesti ja oikeamääräisenä oikeaan paikkaan sekä toiminnan ohjaamista liiketaloudellisin, verotuksesta riippumattomin perustein.

Vastuullisuuteen liittyy myös avoimuus, jonka osalta Terveystalo on toiminut edelläkävijänä ja toimialansa suunnannäyttäjänä julkaisemalla verojalanjälkensä vuodesta 2013 sekä laatu- ja vastuullisuuskirjan vuodesta 2016. Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veroluonteisia maksuja, ja verojalanjälkiraportoinnin tarkoituksena on täydentää lakisääteisiä tulosjulkistuksia ja tilinpäätöksiä avoimuuden lisäämiseksi. Terveystalo kehittää ja ylläpitää raportointijärjestelmiään jatkuvasti kattavan verojalanjälkiraportoinnin varmistamiseksi sekä hankittujen yhtiöiden ja liiketoimintojen integroimiseksi osaksi sitä.

Terveystalo ylläpitää avointa keskusteluyhteyttä veroviranomaisten kanssa.

Ennakoivuus ja toimialan yhteiset käytännöt

Terveystalon tavoitteena on verokohtelun ennustettavuuden varmistaminen, verosäännösten tulkinta- ja soveltamisepävarmuuden minimointi sekä veroympäristössä tapahtuvien muutosten oikea-aikainen huomiointi. Terveystalon toimintaperiaatteisiin kuuluu verotuksellisesti tulkinnanvaraisten tai muutoin merkittävien asioiden selvittämiseen ennakoivasti yhdessä liiketoimintajohdon, veroasiantuntijoiden ja veroviranomaisten kanssa. Tällä tavoitellaan yhtäältä liiketoiminnan riskien hallintaa ja toisaalta aktiivista vaikuttamista toimialan yhteisiin käytäntöihin.

Yritysostot ja hankittujen toimintojen integrointi

Terveystalo laajentaa verkostoaan orgaanisen kasvun ja yritysostojen myötä. Yritysostojen yhteydessä Terveystalo suorittaa hankittavissa yhtiöissä soveltuvassa laajuudessa verotuksellisen tarkastuksen, jolla pyritään varmistamaan veroasioiden hallinnan asianmukaisuus. Hankitut yhtiöt ja liiketoiminnat integroidaan Terveystalon toimintamalliin ja niiltä edellytetään Terveystalon veropolitiikan ja toimintaperiaatteiden noudattamista.

Verojalanjälki

Terveystalon verojalanjälki vuonna 2020 oli yhteensä 153,2 miljoonaa euroa. Tästä yrityksen maksamien verojen osuus oli 39,5 miljoonaa euroa, henkilöstöön liittyviä veroluonteisia maksuja oli 47,8 miljoonaa euroa ja työntekijöiden ennakonpidätyksiä 65,1 miljoonaa euroa. Lisäksi ammatinharjoittajille tilitettiin palkkioita yhteensä 283,2  miljoonaa euroa, joista jokainen ammatinharjoittaja tilittää veronsa itse.

Terveystalon maksamista veroista 21,3 miljoonaa euroa oli arvonlisäveroa. Arvonlisävero on terveydenhuollossa toimiville yrityksille merkittävä tekijä, sillä yksityisillä terveyspalveluyrityksillä ei ole arvonlisävähennysoikeutta. Asiakkaalle yksityisen palveluntuottajan myymät terveyden- ja sairaanhoitopalvelut ovat verottomia (poikkeuksena kuitenkin esimerkiksi esteettinen kirurgia). Arvonlisäveron lisäksi Terveystalo maksoi kiinteistöveroa, varainsiirtoveroa, tuloveroa (yhteisövero) ja maksetuista osingoista perittyä veroa. 

Verojalanjälki kattaa Terveystalo-konsernin kaikki Suomessa toimivat konserniyhtiöt. Terveystalolla on myös kaksi yrityskaupoissa sille siirtynyttä ulkomaista tytäryhtiötä. Niiden liikevaihdon osuus on kuitenkin toistaiseksi pienimuotoista suhteessa koko konsernin liikevaihtoon, minkä vuoksi yhtiöitä ei ole sisällytetty osaksi verojalanjälkiraportointia.