Terveydenhuoltoalan yhteisiä periaatteita ja ohjeita

Lääkärin eettiset ohjeet (Lääkäriliitto, 6.5.1988)

Terveydenhuollon keskeiset säännökset, joita ovat Suomen perustuslakiin (731/1999) kirjatut perusoikeudet, laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)], laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994), kansanterveyslaki (66/1972) ja erikoissairaanhoitolaki (1062/1989)

Terveydenhuollon eettiset periaatteet (Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta, ETENE)

Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559

Mielenterveyslaki 14.12.1990/1116

Lääkelaki 10.4.1987/395

Lääkeasetus 24.7.1987/693

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 24.7.2009/569

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 30.3.2009/298

Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta 31.10.2008/669

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 9.2.2007/159

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 2.2.2007/61

Sairausvakuutuslaki 21.12.2004/1224

Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 9.4.1999/488

Asetus yksityisestä terveydenhuollosta 24.8.1990/744

Laki yksityisestä terveydenhuollosta 9.2.1990/152

Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä 9.6.1989/556