Moninaisuus Terveystalossa

Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Vietämme työn äärellä ison osan elämästä ja tasa-arvo ja yhdenvertaisuus töissä on siksi erityisen tärkeää. Tuomme koko potentiaalimme töihin vain, jos koemme olevamme turvallisessa ympäristössä ja että töissä saa olla kokonainen oma itsensä. Yhdenvertaisuudella ja monimuotoisuudella ja näiden edistämisellä on näin suora yhteys henkilöstön hyvinvointiin, suoritukseen, organisaation maineeseen ja tulokseen sekä työnantajakuvaan. Haluamme Terveystalossa edistää yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta ja varmistaa, että jokainen terveystalolainen voi hyvin työssään omana itsenään.

Terveystalossa noudatamme tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden periaatteita. Emme syrji ketään sukupuolen, iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteiden, terveydentilan, vamman, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai muiden henkilökohtaisten syiden tai olosuhteiden perusteella. 

Henkilövalinnoissa kiinnitämme huomiota ennen kaikkea henkilön ammatilliseen pätevyyteen, vastuunottokykyyn sekä haluun kehittää toimintaamme ja kehittyä itse. Näiden periaatteiden toteutumisen varmistamiseksi Terveystalo Oyj ja sen tytäryhtiöt Suomessa tekevät lakisääteiset yhtiökohtaiset henkilöstö-, koulutus- ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat sekä määrittelevät parannustavoitteet. Yhtiökohtaisissa tasa-arvosuunnitelmissa tarkastellaan palkkauksen tasa-arvoa ja pyritään edistämään palkkatasa-arvon toteutumista. Esimerkiksi sukupuoli ei saa olla palkkaukseen vaikuttava tekijä.

Terveystalon hallituksen monimuotoisuuspolitiikan mukaisesti Terveystalon tavoitteena on tasapainoinen sukupuolijakauma hallituskokoonpanossa. Vuonna 2021 kaksi hallituksen kahdeksasta jäsenestä on naisia. Konsernin johtoryhmän yhdestätoista jäsenestä naisia on viisi.

Terveystalon viisi ensimmäistä askelta kohti yhdenvertaisempaa työelämää 

Tiedostamme, että yhdenvertainen maailma ei ole vielä valmis. Se on jatkuva työmaa, jossa tehdään työtä sen eteen, että tulevaisuudessa kaikki voisivat olla vapaasti sellaisia kuin ovat – Terveystalossa haluamme olla osa tätä muutosta. Asetamme tavoitteet, ja seuraamme niiden toteutumista. 

1. Lähdemme liikkeelle tunnistamalla entistä herkemmin ne asiat, joissa yhdenvertaisuus ja tasa-arvo eivät vielä toteudu riittävällä tavalla.

2. Luomme psykologisesti turvallista ilmapiiriä kehittämällä esimerkiksi johtamista ja esihenkilötyötä. Lisäämme henkilöstön tietoisuutta yhdenvertaisuudesta ja moninaisuudesta työyhteisössä.

3. Huomioimme jatkossa entistä paremmin sukupuoli-identiteetin moninaisuuden kaikissa materiaaleissamme ja viestinnässämme. Vältämme sukupuolittavan kielen käyttöä.

4. Varmistamme, että käytäntömme, kuten perhe-etuudet, ovat oikeudenmukaisia ja kaikki huomioivia.

5. Seuraamme henkilöstön kokemusta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta vuosittain toteutettavien henkilöstökyselyiden osana.  

Vuonna 2021 Terveystalo on Helsinki Priden virallinen yhteistyökumppani

Prideen osallistuminen on näkyvä ja konkreettinen tapa ilmaista sitoutumisemme yhdenvertaisuuteen ja myös kasvattaa oman organisaatiomme tietoa ja osaamista. Emme ole vielä valmiita, uskallamme rohkeasti tunnustaa, että vielä on opittavaa ja olemme kiinnostuneita oppimaan. Helsinki Pride: https://pride.fi/